Domovská stránka Muzem Žatec Stará papírna Muzem Žatec Články Muzem Žatec Zachráněný exponát 2018

Zachráněný exponát 2018

Zachráněný exponát měsíce

Roku 2018 bychom rádi v rámci řady zachráněný exponát měsíce představili sbírkové předměty našeho muzea spojené s kapucínským klášterem v Žatci. Jedná se o předměty zrestaurované i předměty, které prošly muzejní konzervátorskou dílnou. Představeny budou vybrané obrazy, kresby i fotografie spojené s významnou žateckého budovou, která v současnosti prochází náročnou rekonstrukcí.  

Krátce k historii kapucínského kláštera v Žatci

Klášter s kostelem Korunování Panny Marie vznikl z iniciativy žateckých měšťanů. Kapucíni přišli do města roku 1675. Jednalo se o tři kněze a dva laické bratry.

V letech 1676 – 84 proběhla výstavba typického kapucínského objektu u někdejší Červené brány v jihovýchodní části Horního Předměstí. Stavbu sponzorovaly Ludmila Eva Františka z Kolovrat a Marie Sidonie Varensbachová. Vznikl patrový klášter s uzavřeným dvorem směřovaný do zahrady, která sloužila k meditaci i jako hospodářské zázemí.

Klášterní kostel byl vysvěcen roku 1683. Hlavní oltář s obrazem Korunování Panny Marie a sochami sv. Václava a Ludmily je od Veita Styrla z roku 1683. Postranní oltáře byly zasvěceny sv. Františku z Assisi a sv. Antonínu Paduánskému. Pod kostelem byla zřízena krypta. Na počátku 18. století  žilo v klášteře dvanáct duchovních, dva klerici a pět laických bratrů.

Kapucíni se podíleli na rekatolizaci města. Prosluli jako kazatelé. Oblíbená byla i jejich procesí. Pečovali rovněž o v Žatci velmi silný kult Jana Nepomuckého. Obdiv lidí si získali i za pomoc při morové epidemii v letech 1714 – 1715. Na přímluvu měšťanů přežil klášter i josefínské reformy. Za první světové války byl v klášteře lazaret. Činnost kláštera byla přerušena násilným zásahem komunistického režimu roku 1950. Klášter krátce sloužil také jako domov důchodců. Po sametové revoluci byla nejprve upravena klášterní zahrada, která je dnes oblíbeným místem odpočinku i malou venkovní galerií. Najdeme zde dětské hřiště, živá zvířata, bylinkovou zahrádku, ale i několik významných uměleckých děl. Můžete si zde prohlédnout například kopii sochy slavného žateckého Boreše, který dle pověsti  zachránil město od útoku vojska duchů. Originál sochy je umístěn v hlavní budově našeho Regionálního muzea v Žatci v Husově ulici. V zahradě je rovněž umístěna nová bysta slavného Jana ze Žatce, středověkého písaře, notáře a spisovatele, jehož skladba Oráč z Čech položila základy spisovné němčiny.

Co se uchovalo ve sbírkách Regionálního muzea v Žatci

Ze zařízení se ve sbírkách muzea uchoval soubor obrazů nejen kapucínských světců, který je uložen v muzejním depozitáři v budově Staré papírny. Obraz Sv. Josefa z Leonessy je trvale vystaven v Křížově vile. Mezi světci najdeme např. obrazy, sv. Anděla (Angelus) z Acri patrona Kalábrie; sv. Serafína z Montegranara, sv. Fidela ze Sigmaringen patrona právníků; známého středověkého světce sv. Františka z Assisi nebo oblíbeného duchovního rádce a léčitele Blahoslaveného Bernarda z Offidy. Některé z obrazů nebyly dosud určeny. Všední život kláštera je patrný ze souboru fotografií v unikátním starém albu z poč. 20. století, kapucínský klášter je rovněž zobrazován na regionálních grafikách a kresbách. Dochovala se rovněž stará fotografie členů konventu či část písemných materiálů z běžného klášterního provozu v 1. pol. 20. stol. Z knihovny žateckého kapucínského kláštera pochází pravděpodobně i rukopisná Postila Hortulus Reginae z roku 1479. Jedná se o sbírku kázání od adventu až do velikonoc.  

(text konzervátorka Ing. J. Kubíková, historička PhDr. Milada Krausová, Ph.D)

Přehled jednotlivých exponátů na měsíc: leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec    

Exponát měsíce ledna
 

Obraz sv. Fidela

Sv. Fidel ze Sigmaringen

Sv. Fidel ze Sigmaringen (1578-1622) se narodil jako Markus Roy (Rey) v městě Sigmaringen na Dunaji v knížectví Hohenzollern v Kostnické diecézi. Vystudoval práva. Roku 1612 znechucen korupcí a jinými nešvary světského života vstoupil do řádu kapucínů a byl vysvěcen na kněze. Věnoval se dál studiu teologie. Osudným se mu stala misionářská činnost v protestantském Švýcarsku.

Dne 24. dubna 1622 byl ve Seewissu zavražděn příznivci protestantů po odchodu z kostela, když se odmítl vzdát katolické víry. Bylo mu 44 let. Zatímco hlava mučedníka byla v říjnu 1622 exhumována a převezena do kapucínského kostela ve Feldkirchu, zbytek těla byl pohřben v kryptě dómu v Coiře dne 5. listopadu téhož roku. Proces ve věci jeho blahoslavení začal již roku 1623. Dne 24. března 1729 jej papež Benedikt XIII. prohlásil blahoslaveným. Mezi světce byl zapsán roku 1746 papežem Benediktem XIV. Dne 16. února 1771 byl jeho svátek rozšířen na celou církev. Je patronem oblasti Hohenzollern a právníků. Jeho atributy jsou okovaná hůl, meč a palma.

Na olejomalbě z kapucínského kláštera je zobrazen v hnědém hábitu s kapucí a růžencem. Nechybí jeho atributy ani výjev připomínající jeho ubití při cestě z kostela. Obraz o rozměrech 88 x 110 cm je umístěn v jednoduchém hnědém rámu. Roku 2014 ho zrestaurovala MgA. Veronika Kopecká.

Popis malby

Na portrétní malbě je světec Sv. Fidel ze Sigmaringen oděn do hnědého hábitu s kapucí, cingulem a růžencem. V pravé ruce drží krucifix, levou přidržuje meč a řemdih. Na stole leží lebka, o níž je opřena kniha. V levé horní části je za oknem zobrazena budova kostela a výjev boje – připomínka jeho násilné smrti. Nad kostelem v oblacích se vznáší postava andělíčka.

Olejomalba na plátně je napnuta na napínacím rámu a vložena do dřevěného rámu hnědého odstínu s jednoduchým profilem. Malba patří do souboru portrétů kapucínských světců, který se dochoval v historické sbírce žateckého regionálního muzea.

Stav před restaurováním

Na díle byly patrné předchozí restaurátorské zásahy – záplaty, tmely, retuše. Lokálně docházelo k jejich oddělování od podkladu. Adheze barevné vrstvy byla nedostatečná. Při okrajích malby byly patrné doplňky plátna, opatřené tmelem a retuší. V celé ploše se vyskytovaly trhliny a krakelace malby. Povrchová vrstva výrazně ztmavla nánosem prachového depozitu a degradovaného laku. Lokálně byly patrné průtlaky plátna. Dřevěný rám byl poškozen rýhami, výpadky a povrchovým znečištěním. Na zadní straně díla je patrná signatura a několik záplat. Povrch plátna byl pravděpodobně impregnován lněnou fermeží.

1a před restaurováním  2 zadní strana před restaurováním 3 poškození v barevné vrstvě 4 poškození v barevné vrstvě přemalba

Postup restaurování

Po sejmutí malby z rámu byl proveden restaurátorský průzkum pomocí denního světla i UV záření a zkoušky rozpustnosti barevných vrstev a tmelů a přemaleb. Na základě průzkumu byly provedeny vlastní restaurátorské práce, které spočívaly v čištění malby nejprve suchou cestou, poté destilovanou vodou a poté následovalo snímání přemaleb a tmelů a ztmavlé fixáže pomocí organických rozpouštědel. Odstranění vrstev bylo nutné vzhledem k velkému pnutí barevné vrstvy, ale také kvůli snížení estetických kvalit a změně barevnosti díla.

Během snímání vrstev byla pod přemalbami objevena odlišná kompozice a barevnost původního výjevu včetně popisového pole. Retuše byly v místech rozsáhlých úbytků pouze přizpůsobeny barevnosti okolí tak, aby defekty nerušily, ale byly zachovány veškeré fragmenty malby. Tmelení defektů bylo provedeno jen na nejnutnějších místech, protože malba byla často nanesena i na plátně bez podkladu. V rámci čištění byly zachovány kvalitní retuše a tmely z předchozích restaurátorských oprav.

Zadní strana plátna byla čištěna na vakuovém stole pomoc vodných obkladů. Po vyčištění malby, fixaci a vyrovnání malby byly doplněny chybějící části plátna včetně obvodového zpevnění pomocí pruhů upraveného plátěného materiálu (striplining). Po vytmelení tónovaným kliho-křídovým tmelem byla malba retušována technikou lokální pomocí akvarelových barev a závěrečné zcelení povrchu bylo provedeno syntetickým pryskyřičným lakem v organickém rozpouštědle.

Nefunkční napínací rám byl nahrazen novým se shodnou profilací lišty. Zdobný rám byl vyčištěn, ošetřen proti dřevokaznému hmyzu a drobné defekty byly retušovány.

1a po restaurování 2a zadní strana po restaurování odkryté nápisové pole po restaurování

Nová zjištění v průběhu restaurátorského postupu

Přidanou hodnotou vlastního restaurátorského zásahu bylo odkrytí nápisového pole za hlavou světce, které bylo zcela skryto přemalbami a teprve po restaurování díla byla umožněna identifikace významného světce řádu kapucínů, vzdělaného doktora filozofie a práv, kněze a mučedníka Sv. Fidela ze Sigmaringen.

po retuších 1 po tmelení 1 snímání laků a přemaleb snímání přemaleb striplining

Uložení

Restaurovaná malba je uložena v depozitáři muzea na závěsné kovové obrazové síti bez přístupu denního světla. Klimatické parametry (vlhkost a teplota) jsou zde soustavně měřeny a regulovány

(text konzervátorka Ing. J. Kubíková, historička PhDr. Milada Krausová, Ph.D.)

 

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba
Hlavní budova + Křížova vila
ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Pracoviště Stará papírna
ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO: 13.00 - 17.00
NE a PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.

 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
Vstupné: Hlavní budova a Křížova vila
prohlídka jedné budovy
jednotlivci: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 5,- Kč, ZS,SŠ a VŠ á 20,- Kč
 
prohlídka budov RMŽ a KV
jednotlivci: základní 45,- Kč, snížené 30,- Kč, rodinné 100,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 8,- Kč, ZŠ, SŠ a VŠ á 30,- Kč
 
vstup zdarma
AMG, ZTP, novináři (po předložení průkazu)
děti do 6 let
 
Vstupné: Stará papírna
zdarma
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
vilakriz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.