2019

Výroční zpráva o činnosti muzea za rok 2019

1.0. Základní údaje o organizaci:

Identifikační údaje

Název: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Sídlo: Husova 678, 438 01 Žatec
Statutární zástupce: PhDr. Radmila Holodňáková, ředitelka muzea
Zřizovatel: Město Žatec
Datum vzniku příspěvkové organizace: 1. 7. 1973
IČO: 00360805
Kontakt a vzdálený přístup:
e-mail: rmz@muzeumzatec.cz
internetové stránky: www.muzeumzatec.cz
sociální sítě: https://www.facebook.com/regionalni.muzeum.zatec
https://www.instagram.com/regionalni.muzeum.zatec

Vymezení hlavního účelu

Hlavní účel
Příspěvková organizace Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů. Muzeum bylo zřízeno za účelem získávání, shromažďování, ochrany, trvalého uchovávání, evidence a odborného zpracování, zpřístupňování a prezentace sbírek muzejní povahy jako dokladů vývoje společnosti, přírodního bohatství, kulturního a historického dědictví regionu.

Předmět hlavní činnosti
Muzeum plánovitě shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje v regionu své působnosti. Předmětem činnosti je zejména péče o sbírkový fond muzea. Muzeum spravuje dle platné legislativy sbírky historicky vzniklé, které programově doplňuje prováděním nových akvizic na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti s cílem vytvořit ucelené sbírky. Provádí evidenci a odbornou dokumentaci sbírkových předmětů písemnou nebo digitální i obrazovou, odborně zpracovává sbírkové předměty a vytěžuje z nich odborně i obecně prospěšné poznatky pro prezentaci vývoje společnosti a přírody v regionu. Zajišťuje ochranu sbírek před poškozením, zničením či odcizením. Provádí vědecký výzkum prostředí včetně terénních výzkumů a sběrů v oborech zastoupených v muzeu. Na základě pověření Ministerstva kultury ČR provádí podle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy. Sbírkové předměty, jejich kopie nebo repliky a napodobeniny a odbornou dokumentaci k nim prezentuje muzeum prostřednictvím krátkodobých výstav, stálých expozic, vlastní publikační a přednáškovou činností a dalšími kulturně výchovnými a vzdělávacími aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, děti a mládež. Muzeum zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty jak v České republice, tak i v zahraničí, nebo za účelem vědeckého zkoumání, odborného konzervování nebo restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona 122/2000 Sb. Muzeum umožňuje studium svých sbírek badatelům, poskytuje odbornou metodickou činnost v oborech zastoupených v muzeu, poskytuje ústní a písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše. Muzeum vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace. Spravuje historický knižní fond a odborně zaměřenou studijní knihovnu. Muzeum pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympozia a pracovní semináře vztahující se k předmětu činnosti. Je pořadatelem kulturních a vzdělávacích programů (hudebních, divadelních, literárních, multimediálních apod.) vyplývajících z obecné formulace předmětu činnosti. Muzeum vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti, v oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. Návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí umožňuje za úplatu. Vybírá poplatky za fotografování v expozicích, za pořizování videozáznamů i filmování, za pořizování kopií dokumentů, poskytování skenů fotografií, negativů i diapozitivů. Prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti a region.

Okruhy doplňkové činnosti
V souladu se zřizovací listinou může muzeum vyrábět a prodávat své výrobky, pokud tato doplňková činnost nenarušuje plnění hlavních úkolů organizace.

Organizační struktura muzea
Statutárním orgánem muzea je ředitel, který zastupuje muzeum navenek.
V organizaci jsou zřízena tato odborná oddělení:
• Provozně ekonomické
• Společenskovědní
• Výstavnicko-propagační (+ knihovna muzea)
• Archeologické
K 31. 12. 2019 zaměstnávalo muzeum 14 osob v zaměstnaneckém poměru, z toho 3 na zkrácený pracovní úvazek a 11 na celý úvazek. Přepočtený počet činil 13,25 úvazku.
Na činnosti, které nebylo možné zajistit stálými pracovníky nebo na práce malého rozsahu (např. průvodcovskou službu o So a Ne, archeologické výzkumy, pomoc při organizačním zajištění EHD a Ovocnářské výstavy apod.), byli průběhu roku 2019 dle potřeb provozu krátkodobě zaměstnávání brigádníci - celkem 17 brigádníků v různých obdobích roku (z toho 3 na DPČ a 14 na DPP).

Poradní orgány
Ředitel zřizuje Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, jehož dobrovolnými členy jsou odborníci nejrůznějších profesí. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost je poradním orgánem ředitele ve věci rozšiřování sbírek. V r. 2019 se sešel na zasedání dne 3. 12. 2019.

Počet brigádníků či osob z dotace Úřadu práce
V r. 2019 nezaměstnávalo muzeum žádné osoby z dotace ÚP.

 

2.0. Rozbor hospodaření

 

Muzeum v současné době spravuje tři objekty. Kromě hlavní budovy v Husově ulici, kde je sídlo organizace, muzeum od roku 2003 provozuje pobočku Křížově vile, Zeyerova ulice č. 344 a od listopadu 2015 pobočku ve Staré papírně v ul. Volyňských Čechů 733. Všechny tři objekty jsou majetkem zřizovatele, tj. Města Žatec. Movitý majetek, s nímž má muzeum právo hospodařit, využívá a spravuje dle účelu a předmětu činnosti v souladu s dodatky ke Zřizovací listině muzea a v souladu se závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele i vnitřními předpisy.

Základním zdrojem financování muzea je příspěvek na činnost a provoz organizace od zřizovatele a další účelově poskytnuté finanční prostředky. V roce 2019 hospodařilo muzeum s rozpočtem ve výši 10 638 036,04 Kč, z toho příspěvek od zřizovatele činil 9 442 000 Kč, účelové dotace grant MK-ISO 130 000 Kč, vlastní výnosy 572 128,04 Kč (za vstupné, prodej zboží a služeb, archeologické dohledy a výzkumy, použití fondů, ostatní výnosy z činnosti, úroky). Zúčtovaný transfer činil 493 908 Kč.

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2019 – hlavní činnost – Náklady, výnosy, výsledek hospodaření:

 Náklady v Kč
 Spotřeba materiálu
231 359,08
 Spotřeba energie
 1 012 203,00
 Prodané zboží  4 729,98
 Opravy a udržování  119 976,96
 Cestovné  5 253,00
 Náklady na reprezentaci  4 440,10
 Ostatní služby  1 007 467,55
 Mzdové náklady  4 687 639,00
 OON  269 737,00
 Náhrada DNP  20 532,00
 Zákonné sociální pojištění  1 642 001,00
 Ostatní sociální pojištění  13 565,00
 Zákonné sociální náklady  97 863,42
 Ostatní sociální náklady  113 565,00
 Jiné daně a poplatky 3 676,00
 Ostatní náklady z činnosti  44 379,18
 Odpisy  744 642,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 482 357,35
Ostatní finanční náklady 0
Náklady celkem 10 505 477,62

 

Výnosy v Kč
 Výnosy z prodeje vlastních výrobků  0
 Výnosy z prodeje služeb muzea  531 327,00
 Výnosy z prodaného zboží  21 157,00
 Čerpání fondů - dar  4 937,00
 Ostatní výnosy z činnosti  6 500,00
 Úroky  8 207,04
 Příspěvky (dotace) celkem
 10 065 908,00
 z toho: příspěvek na činnost od zřizovatele  4 727 000,00
              příspěvek na platy od zřizovatele  4 715 000,00
              dotace ISO MK  130 000,00
             Transfer - depozitáře  493 908,00
 Výnosy celkem  10 638 036,04
 
 Výsledek hospodaření 132 558,42
 
 • Přehled pohledávek a závazků: Muzeum nemělo v r. 2019 žádné nevyřízené pohledávky ani závazky.

 • Přehled mzdových nákladů:

Platy - kmenoví zaměstnanci: 4 687 639 Kč

OON (Dohody o PČ a o PP) 269 737 Kč

 • Přehled získaných externích finančních zdrojů:

Sponzorské dary:

4 937 Kč – finanční dar účelově určený na zhotovení reklamních tácků k výstavě „Přijďte k nám na jedno“, dárce: Svoboda a Fraňková, s. r. o, Žatec

1 060 Kč – věcný dar 20 litrů šlehačky v hodnotě 1060 Kč na zajištění doprovodné akce „Ukázky tradiční výroby másla“, dárce: Laktos, a. s., Praha

 • Čerpání účelových dotací poskytnutých zřizovatelem, investičních i neinvestičních: V r. 2019 muzeum nečerpalo od zřizovatele žádné investiční ani neinvestiční dotace.

 • Stav a čerpání fondů muzea v r. 2019:

 

fond

počáteční stav

tvorba

Čerpání 2019

stav k 31. 12. 2019

reprodukce invest. majetku

1 009 036,01

250 734,00

579 820,00

679 950,01

FKSP

19 579,77

94 163,42

99 759,00

13 984,19

rezervní

249 697,15

151 669,19

0

401 366,34

rezervní-ostatní tituly

 

0

 

dar 4 937,00

 

4 937,00

 

0

odměn

112 691,00

90 000,00

0

202 691,00

 

 • Vyhodnocení doplňkové činnosti:

V roce 2019 muzeum neprovádělo doplňkovou činnost.

 

 3.0. Získávání dalších finančních zdroje

 • Dotace poskytované ústředními institucemi, EU

V r. 2019 získalo muzeum na základě žádosti na MK ČR o dotaci z podprogramu ISO/D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí dotaci na nákup vitrín ve výši 130 000 Kč.

poskytovatel dotace výše dotace účel dotace čerpání v Kč

ISO MK ČR 130 000 Kč nákup vitrín 130 000

 

 4.0. Výsledky kontrol

 • Vnitřní kontroly v rámci organizace:

Vnitřní kontroly majetku byly zaměřeny na kontrolu pokladní hotovosti, inventarizaci materiálových zásob, cenin, upomínkových předmětů, publikací a vstupenek a inventarizaci sbírkových předmětů dle dlouhodobého harmonogramu.

V provozní oblasti muzeum zajišťovalo pravidelné revize a kontroly zařízení v souladu s termíny stanovenými zákonnými normami.

Tab. vnitřních kontrol:

Majetek

 Datum provedení kontroly

 

 

pokladní hotovost

31.3., 30.6., 30. 9., 31.12.

materiálové zásoby

31.3., 30.6., 30. 9., 31.12.

ceniny

31.3., 30.6., 30. 9., 31.12.

upomínkové předměty

30.6., 31. 12.

publikace

30.6., 31. 12.

vstupenky

30.6., 31. 12.

fyzická inventarizace majetku

k 31. 12.

 

 

 

Tab. bezpečnostních kontrol:

 

 

Revize a kontroly zařízení

Datum provedení kontroly nebo revize

Zařízení AQUAL

13. 11. 2019

EZS

HB a KV - 20. 5. 2019, 25. 10. 2019; SP – 4. 9. 2019

EPS – revize a funkční zkoušky

HB a KV- 20. 5. 2019; SP – 4. 9. 2019, 9. 12. 2019

EPS-ZDP

SP – 24. 5. 2019; HB + KV – 28. 5. 2019, 12. 12. 2019

GHZ

3. 10. 2019

Protipožární klapky

28. 3. 2019; 3. 10. 2019

Výtahy

KV- 17. 6. 2019

Komíny

KV – 4. 12. 2019

Hasicí přístroje

HB, KV - 24. 10. 2019; SP - 3. 10. 2019

Požární dveře

10. 1. 2019

Hydranty a suchovody

3. 10. 2019

Elektrické přenosné nářadí

11.11.2019

Dveře s panik. zámky

10. 1. 2019

Protipožár. obklady, ucpávky

10. 1. 2019

Door Fan Test

3. 10. 2019

Nouzové osvětlení

10. 1. 2019

Klimaboxy

25. 2. 2019, 29. 7. 2019

Elektroinstalace

HB – 21. 10. 2019, KV – 22. 10. 2019

Plyn. kotel, tlak. nádoby

KV – 1. 11. 2019, 10. 12. 2019

 

 

 

 • Kontroly zřizovatelem

V roce 2019 provedlo Město Žatec, městský úřad, úsek veřejnosprávní kontroly kontrolu hospodaření muzea za r. 2017 a 2018, jejímž cílem bylo prověřit dodržování právních předpisů a případných opatření přijatých příslušnými orgány v mezích těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů. Kontrolu provedla ve dnech 7. 8. – 13. 8. 2019 p. Bohuslava Kutnerová.

Závěr kontroly: Příspěvková organizace Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci dodržovala zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v souladu s platnými právními předpisy.

 • Kontroly dalšími oprávněnými stranami

Dne 20. 8. 2019 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Louny kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2019. Kontrolní osobou byla p. Ilona Bláhová.

Závěr kontroly: 1. Plnění povinností v nemocenském pojištění - nebyly zjištěny nedostatky. 2. Plnění povinností v oblasti pojistného – nebyly zjištěny nedostatky. 3. Plnění povinností v důchodovém pojištění: Nebyly zjištěny nedostatky.

v Žatci dne 23. 3. 2019 Zpracovala PhDr. R. Holodňáková, ředitelka muzea

Zpráva o činnosti za rok 2019 – PO Regionální muzeum byla projednána a vzata na vědomí zřizovatelem - viz zasedání Rady města Žatce, usnesení č. 339/20 ze dne 25. 5. 2020

 

Příloha č. 1 – Plnění hlavního účelu a předmětu činnosti

 

1.0.1 Prostory muzea, provozní a návštěvní doba

Prostory muzea

K zajištění účelu a předmětu činnosti užívá muzeum prostory v hlavní budově muzea v Husově ulici 678, tzv. Křížovu vilu v Zeyerově ulici 344 a prostory v části bývalých papíren v ul. Volyňských Čechů 733, které slouží pod názvem Stará papírna jako depozitáře muzea, knihovna a multifunkční prostory pro veřejnost. K sezónním akcím jsou využívány i zahrady muzea. Bezbariérový přístup je v budově Křížovy vily a v objektu Stará papírna, v hlavní budově muzea v Husově ulici je bezbariérový přístup pouze do přízemí.

Provozní doba muzea

Provozní doba muzea je stanovena celoročně ve dnech pondělí – pátek od 6.00 do 17.00 hodin a o sobotách a nedělích od 13.00 do 17.00 hodin.

Provozní doba se nekryje s návštěvní dobou pro veřejnost. Zavíracím dnem pro veřejnost je pondělí, které slouží především k zajišťování provozních záležitostí muzea, přípravě výstav apod.

Návštěvní doba muzea

návštěvní doba pro veřejnost

Hlavní budova

Křížova vila

Stará papírna

Pondělí

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Úterý - Pátek

9.00 -17.00

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

Sobota

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

Neděle

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

zavřeno

 

V době pořádání akcí pro veřejnost (vernisáže výstav, přednášky, tvůrčí dílny, doprovodné akce, Muzejní noc, EHD, apod.) a pro svatby byla otevírací doba dle potřeby aktuálně prodlužována nebo rozšiřována mimo provozní dobu objektů.

1.0.2 Práce se sbírkami

Získávání sbírek

V roce 2019 bylo zapsáno celkem 216 evidenčních čísel přírůstků, z toho 19 př. č. ve společenskovědní podsbírce a 197 př. č. v archeologické podsbírce muzea. Ve společenskovědní podsbírce byly získány např. vyznamenání a medaile z 2. světové války, soubor hmotných předmětů dokumentujících běžný život regionu - nádobí, nástroje, textilie, hasicí lopaty, doklady o činnosti žatecké továrny na výrobu pian Leo Sieber, předměty do expozice o dějinách průmyslu v či část archivu bývalého OF v Žatci.

Archeologická podsbírka byla rozšířena o předměty získané ze záchranného výzkumu v Soběsukách a o předměty z části pozůstalosti J. Šímy, které byly dosud vedeny v pomocné evidenci.

Evidence sbírkových předmětů

Akvizicí získané předměty byly průběžně čištěny, zapsány do přírůstkové knihy a převedeny do 2. stupně evidence. V roce 2019 byly ve společenskovědní podsbírce vytvořeny karty s inventárními čísly P 285, N 6856–N 6865, E 287–E 299, H 800–H 811, K 822–K 823, C 425, Av 1153–1156, F 6794–F 6900, Fp 732–Fp 733, Fn 1001-Fn 1018.

V archeologické podsbírce byly k předmětům pod př. č. 1–120/2019 zapsány evidenční karty v systému Bach a k nálezům pod př. č. 121-197/2019 vytvořena nálezová zpráva, uložena v archivu NZ muzea. V prosinci 2019 byl odeslán návrh na zápis těchto předmětů do Centrální evidence sbírek (CES) MK. Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů k 31. 12. 2019 činí 43 908.

Stěhování a práce v depozitářích

V průběhu roku 2019 bylo dokončeno stěhování sbírek z původních depozitářů hlavní budovy do depozitářů ve Staré papírně. V hlavní budově jsou nyní ukládány předměty dočasně vedené v pomocné evidenci. Přesun sbírek byl spojen s kontrolou jejich stavu, čištěním, fotodokumentací a nezbytným ošetřením jednotlivých předmětů. K ošetřeným předmětům byly vyhotovovány konzervátorské zprávy s dokumentací. Po materiálovém roztřídění a výběru vhodných obalů byly sbírkové předměty ukládány podle podobných klimatických nároků. Poté následovalo vypracování lokačních seznamů. U ucelených nově uložených podskupin byla zapsána nová lokace do databáze Bach.

Vybavení depozitářů ve Staré papírně umožňuje uložení společenskovědních a archeologických sbírek odpovídající aktuálním nárokům na jejich bezpečnost jak po stránce klimatických parametrů, tak z pohledu zabezpečení a požární ochrany. Celoročně jsou ve všech depozitářích monitorovány a regulovány klimatické hodnoty. Regulace teploty v zimních měsících pomocí topných těles na ochozech a vlhkosti pomocí odvlhčovačů či zvlhčovačů je bezproblémová v depozitářích společenskohistorické sbírky i sbírky archeologické. V průběhu roku 2019 se rovněž podařilo odstranit problémy v jištění klimatických boxů, takže i jejich funkce je v současné době bez zásadních nedostatků.

V prostorách pro muzejní knihovnu v posledním nadzemním podlaží, jak již bylo konstatováno po zkušenostech z předchozích let, je udržení stálé teploty problematické z důvodů nedostatečné izolace střechy a dochází zde k přehřívání prostor v letních měsících a nedostatečnému protopení v mrazivých obdobích. Na tento problém muzeum v průběhu roku několikrát upozorňovalo zástupce zřizovatele, problém lepšího zateplení střechy se však dosud nepodařilo vyřešit.

V prostorách depozitářů byl v pravidelných intervalech zajišťován úklid a kontrolována funkčnost technických zařízení EZS, EPS a GHZ.

Inventarizace sbírek

V souladu s dlouhodobým harmonogramem inventarizace sbírek byla v r. 2019 provedena inventarizace v podsbírce společenskovědní, ve skupině M a P. Předměty těchto skupin byly identifikovány podle evidenčních záznamů, byl u nich překontrolován jejich stav a ověřen soulad se záznamy v evidenci na kartách a seznamech. Zároveň byla překontrolována potřeba ošetření těchto předmětů.

V archeologické podsbírce byla provedena inventarizace 25 % Hlavního fondu archeologie, při níž byl odsouhlasen fyzický stav vybraných položek, překontrolován obsah a sledován soulad s evidenčními záznamy.

O provedených inventarizacích byly pořízeny záznamy, které byly vyznačeny na kartách Bach. Celkem bylo inventarizováno 11 504 sbírkových předmětů.

Konzervování a restaurování sbírek, zápůjčky

Konzervátorské pracoviště ve Staré papírně umožňuje konzervování předmětů na papírové podložce, ošetření menších předmětů ze dřeva, skla, porcelánu, keramiky, kovu a textilních materiálů. V průběhu roku 2019 bylo ošetřeno celkem 296 sbírkových předmětů z podskupin M, P, Av, H, E, C, UH a N společenskovědní podsbírky muzea, k nimž byla vyhotovena konzervátorská zpráva.

Dále byly ošetřeny předměty do výstavy Příběh Mattioliho herbáře, Je libo kousek máslíčka a Přijďte k nám na jedno. Základní konzervátorské práce zajišťovala konzervátorka muzea, která je současně pověřena správou depozitářů.

Restaurováním prošlo v roce 2019 celkem 7 předmětů ze společenskovědní podsbírky muzea, podskupiny M. Protože šlo o náročnější restaurátorský zásah, byl proveden dodavatelsky restaurátorem s licencí MK ČR. Způsob restaurování všech předmětů včetně fotodokumentace byl zaznamenán v restaurátorských zprávách. Částka vynaložená na restaurování činila v r. 2019 celkem 60 000 Kč.

Zápůjčky sbírkových předmětů byly realizovány jak ze společenskovědní, tak z archeologické podsbírky muzea. Celkem bylo zapůjčeno jinému zařízení 119 evidenčních čísel předmětů a od jiných zařízení si muzeum v průběhu roku 2019 vypůjčilo pro výstavní účely 35 evidenčních čísel předmětů.

1.0.3 Prezentace sbírek - expozice muzea, výstavní a přednášková činnost, doprovodné akce

Expozice muzea

 

název expozice

rok vzniku

umístění

pozn.

Pravěk středního Poohří

1972

Husova 678

je zpracováno prostorové a výtvarné řešení nové expozice, scénář

Historický a urbanistický vývoj města Žatce

1975

Husova 678

 je zpracováno prostorové a výtvarné řešení nové expozice, scénář

Žatecké obrázky

1999

Husova 678

příležitostně doplňována

Kabinet chmelových známek

2002

Husova 678

průběžně doplňována

Žatecký stroj času

2012

Husova 678

průběžně rozšiřována v Encyklopedii

Obrazy ze sbírky muzea

2005

Zeyerova 344

příležitostně obměňována

Z dějin průmyslu v Žatci

2015

Volyňských Čechů 733

příležitostně

doplňována

Záchrana objektu bývalých papíren

2015

Volyňských Čechů 733

fotografická výstava o průběhu rekonstr.

 

Krátkodobé výstavy muzea

Přípravu krátkodobých výstav zajišťuje výstavní oddělení muzea ve spolupráci s ostatními odděleními a odbornými pracovníky muzea. Část výstav připravilo muzeum z vlastních sbírek na základě vlastního scénáře, část připravilo ve spolupráci se soukromými sběrateli a část ve spolupráci s jinými odbornými institucemi. Výtvarné a technické řešení bylo vždy ve vlastní režii muzea. Výtvarné řešení zahrnovalo praktickou instalaci předmětů ve vitrínách, přípravu obrazových materiálů na panelech, grafickou úpravu textů, skenování, pořizování a úpravu fotografií a dalších doprovodných materiálů. Součástí výstav byla i příprava propagačních materiálů - plakátů, pozvánek, zhotovování, dovoz či odvoz výstavního fundusu, výroba doprovodných prvků a dekorací pro výstavy, zajištění nákupu materiálů, úklidu prostor apod. U zapůjčených výstav probíhala spolupráce podle konkrétní dohody, nejčastěji formou výpomoci při instalaci. Po skončení výstav se zaměstnanci muzea podíleli na jejich deinstalaci a v případě zápůjček exponátů i na jejich vrácení dle zápůjčních reverzů.

Ze všech vernisáží výstav a akcí pořizovalo muzeum obrazové záznamy pro účely dokumentace a propagace.

 

Roce 2019 uspořádalo muzeum 22 krátkodobých výstav, z toho 6 v Křížově vile (KV), 8 v hlavní budově (HB), 5 ve Staré papírně (SP) a 3 instalace putovních výstav mimo muzeum:

 1. Příběh Mattioliho herbáře: 10. 1. – 3. 3. 2019 (KV), výstava herbářů ze soukromé sbírky a sbírky muzea

 2. Šrouby, hřebíky, dráty: 17. 1. – 24. 3. 2019 (HB), výstava dokumentů o historii Šroubárny Žatec

 3. Netopýři tajemní a zranitelní: 24. 1. – 30. 3. 2019 (SP), výstava zapůjčená ČESON

 4. Klekání zvoníme, Jidáše honíme: 14. 3. – 28. 4. 2019 (HB), výstava kraslic ze sbírky muzea

 5. Podoby českých Velikonoc: 14. 3. – 28. 4. 2019 (KV), výstava muzea o etnografické podobě Velikonoc v různých částech republiky

 6. Neuvěřitelný svět prvních zemědělců: 4. 4. – 30. 6. 2019 (HB), interaktivní výstava o životě člověka před více než 7 tisíci lety byla připravena ve spolupráci s muzei v Mostě, Chomutově, Rakovníku, Lounech a s muzeem Hl. města Prahy.

 7. Album tety Milly: 25. 4. – 29. 6. 2019 (SP), výstava fotografií a ilustrací R. Jacob

 8. Je libo kousek máslíčka?: 9. 5. - 28. 7. 2019 (KV), výstava o tradiční výrobě másla dokumentovaná na dřevěných vyřezávaných máslových formách a máselnicích ze sbírky soukromého sběratele

 9. Když v Žatci hráli Ackermanna: 17. 5. – 16. 11. 2019 (HB), výstava věnovaná významné postavě žateckých dějin Janovi ze Žatce a jeho odkazu, připravená muzeem k příležitosti Muzejní noci

 10. Přijďte k nám na jedno aneb z Rakouska až do RaJe: 11. 7. – 8. 9. 2019 (HB), výstava vznikla jako výstup vlastní badatelské činnosti muzea o hospodách, pivní kultuře a stravovacích zařízeních v Žatci, doplněná trojrozměrnými exponáty ze sbírky muzea a soukromého sběratele

 11. Tisíciletá tradice české měny: 18. 7. – 24. 8. 2019 (SP), výstava zapůjčená z muzea v Pardubicích, dokumentující vývoj české měny od poloviny 10. století

 12. Papírové království: 8. 8. – 6. 10. 2019 (KV), výstava papírových modelů dopravních prostředků ve spolupráci s jejich tvůrci - skupinou Minimodel

 13. Kaktusy a sukulenty: 5. – 7. 9. 2019 (SP), výstava ve spolupráci s Kaktusáři Žatecka

 14. Když jsem šel poprvé do školy: 14. 9. – 10. 11. 2019 (HB), výstava slabikářů z celého světa ze sbírky soukromé sběratelky

 15. Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali ve stínu Radobýlu: 26. 9. – 30. 11. 2019 (SP), výstava připravená ÚAPP SZ Čech v Mostě, představila výsledky archeologického výzkumu pohřebiště z 10.- 11. století v Mlékojedech a jeho antropologické vyhodnocení

 16. Ovocnářská výstava: 27. – 28. 9. 2019 (KV), pátý ročník dvoudenní výstavy současných i historických odrůd jablek, hrušek, švestek a dalších produktů pěstitelů ze Žatce a okolí, připomenul tradici ovocnářských výstav v Křížově vile v době Ambrože Wolframa. Výstava byla doplněna semínkovnou, poradnou k pěstování drobného ovoce a určováním přinesených odrůd jablek. Dále byla připravena soutěž pro veřejnost o nejchutnější marmeládu, soutěž o nejkrásnější jablko, moštování, ovocnářské a rukodělné stánky, dílnička pro děti a hudební program.

 17. Žatecký listopad a co přišlo poté: 14. 11.2019 – 2. 2. 2020 (HB), výstava z archivu muzea a z dokumentů získaných z archivu OF v Žatci

 18. Za loutkami Antonína Műllera: 5. 12. 2019 – 23. 2. 2020 (KV), loutky z dílny žateckého rodáka A. Műllera, který pracuje pro Divadlo Spejbla a Hurvínka

 19. Vánoční výstava: 28. 11. 2019 – 2. 2. 2020 (HB), výstava betlémů ze sbírky muzea

Vlastní výstavy muzea zapůjčené v r. 2019 jiným subjektům:

 1. Pahorkatina Džbán: obec Liběšice

 2. Pahorkatina Džbán: obec Opočno

 3. Jan Růžička - fotografie: OM Louny

 

Doprovodné akce k výstavám:

 1. Návštěva knihařské dílny: 1. 3. 2019 k výstavě Příběh Mattioliho herbáře

 2. Muzejní ex libris dílna: 2. 3. 2019 k výstavě Příběh Mattioliho herbáře

 3. Velikonoční týden v muzeu: 9. – 14. 4. 2019 ukázky zdobení kraslic různými technikami - k velikonoční výstavě Klekání zvoníme, Jidáše honíme

 4. Vynášení Morany, Přinášení Líta, Pašijová hra: 11. 4. 2019 – k výstavě Podoby českých Velikonoc

 5. Stloukání másla: 23. – 24. 5. 2019 (KV), muzejní dílna na výrobu másla tradičním způsobem v máselnici – k výstavě Je libo kousek máslíčka?

 6. Stloukání másla a vyřezávání máslových forem: 5. – 6. 6. 2019 (KV), muzejní dílna - k výstavě Je libo kousek máslíčka?

 7. Muzejní krasopisná dílna: 19. 11. 2019 (HB): výuka krasopísma pod vedením Jitky Barborkové - kvýstavěKdyž jsem šel poprvé do školy

 

Přednášková činnost muzea

V roce 2019 uspořádalo muzeum celkem 23 přednášek z nejrůznějších oborů:

 1. Hubnutí začíná v hlavě: 22. 1. 2019 (SP), přednáška Z. Nemčíkové a J. Hokrové o zdravém hubnutí

 2. Z Texasu do Colorada: 7. 2. 2019 (KV), přednáška pěstitele kaktusů M. Műllera

 3. Život netopýrů: 21. 2. 2019 (HB), přednáška Dity Weinfurtové s ukázkou živých netopýrů

 4. Vzpomínky na práci ve Šroubárně: 28. 2. 2019 (HB), beseda při příležitosti výstavy Šrouby, hřebíky, dráty

 5. Jak se píší pověsti: 7. 3. 2019 (KV), přednáška Zd. Zajíčka

 6. Život netopýrů II.: 28. 3. 2019 (HB) druhá přednáška D. Weinfurtové s ukázkou živých netopýrů

 7. Hříškov, ves mezi pěti vrchnostmi: 18. 4. 2019 (KV), přednáška V. Doušové s představením nové knihy

 8. Zkamenělé dřevo oblasti severozápadních Čech: 30. 5. 2019 (SP), přednáška J. Sakaly

 9. Neuvěřitelný svět prvních zemědělců na Ohři: 13. 6. 2019 (HB), přednáška D. Stolze

 10. Otevřené oči – město Žatec a jeho hmotná paměť v archeologických nálezech: 17. 6. 2019 (KV), přednáška M. Černého s komentovanou prohlídkou města

 11. Příběh umění I – Pravěké jeskynní malby: 20. 10. 2019 (KV), přednáška M. Merdové

 12. Příběh umění IIFeidiova dílna: 10. 11. 2019 (KV), přednáška M. Merdové

 13. Krása papírových betlémů: 12. 12. 2019 (HB), přednáška V. Tlustého

 14. Příběh umění III – chrám Hagia Sofia.: 15. 12. 2019 (KV), přednáška M. Merdové

 15. Gotická architektura v Žatci: 9. 10. 2019 (KV), přednáška M. Černého a M. Merdové

 16. Barokní sochařství v Žatci: 16. 10. 2019 (KV), přednáška M. Merdové

 17. Architektura a umění v Žatci po roce 1945: 23. 10. 2019 (KV), přednáška M. Merdové a M. Černého

 18. Oskar Brázda a jeho dílo: 30. 10. 2019 (KV), přednáška M. Merdové

 19. Korunované hlavy v Žatci: 6. 11. 2019 (KV), přednáška M. Krausové

 20. Aktuality žatecké archeologie I: 13. 11. 2019 (KV), přednáška P. Holodňáka

 21. Aktuality žatecké archeologie II: 20. 11. 2019 (KV), přednáška P. Holodňáka

 22. Městské parky: 27. 11. 2019 (KV), přednáška J. Holštajna

 23. Muzejní fotosbírka: 4. 12. 2019 (KV), přednáška J. Holštajna


1.0.4 Další akce pro veřejnost

 1. Korunované hlavy v Žatci – 21. 3. 2019, komentovaná procházka po Žatci vedená M. Krausovou po stopách návštěv panovníků v Žatci, zakončená křtem nové publikace Návštěvy korunovaných hlav v Žatci

 2. Velikonoční jarmark ve Staré papírně: 10. 4. – 13. 4. 2019: velikonoční dekorace, pomlázky, košíky, perníčky, keramika, šperk, svíčky, včelí produkty, koření apod.

 3. Po hranici Sudet: 15. 6. 2019 – tradiční muzejní pochod tentokrát po hranicích, které rozdělily Žatecko

 4. Žatecké sochání: 20. 7. 2019, 13.00 – 17.00: čtvrtý ročník výtvarné dílny pod širým nebem v zahradě Křížovy vily, osvojování základních sochařských technik pod vedením zkušeného výtvarníka

 5. Den her v muzejní zahradě: 15. 8. 2019, 9.00 - 16.00 (HB): výroba mýdel, skákání panáka, cvrnkání kuliček, skákání přes gumu, navlékání korálků, skládání z papíru, skákání v pytli, hod na cíl a mnohé další pro rodiny s dětmi

 6. Vánoční jarmark: 11. – 14. 12. 2019 (SP) – vánoční dekorace, košíčky, šperky, keramika, koření, svíčky, perníčky, včelí produkty, hračky, mýdla adt., tvořivé dílničky pro děti.

 7. Na Štědrý den do muzea: 24. 12. 2018 (HB) – bezplatné vstupy na prohlídky vánoční výstavy betlémů

Propagace akcí:

K propagací aktivit muzea je využíván muzejní web www.muzeumzatec.cz,

Facebook muzea https://www.facebook.com/regionalni.muzeum.zatec nebo Instagram https://www.instagram.com/regionalni.muzeum.zatec/. Dále je muzeum možno najít na portálu KdyKde a Výletník, v magazínu TIPKO; plakáty muzea jsou umísťovány na výlepových plochách ve městě. Osobní pozvánky na akce jsou na základě uděleného souhlasu rozesílány e-maily formou plakátků nebo měsíčního programu, dále do TIC města, do škol, kulturních institucí a médií.

 

1.0.5 Programy pro školy, semináře

Kroužek mladých muzejníků

Od února do června 2019 uskutečnil muzejní pedagog celkem 13 setkání mladých muzejníků, při nichž se žáci seznamovali s historií města, jeho památkami a okolní přírodou. Součástí lekcí bylo seznámení s muzeem, jeho sbírkami a prezentace péče o sbírkové předměty.

Cyklus absolvovalo v každé lekci 15 žáků 8. a 9. tříd ZŠ Petra Bezruče Žatec. Lekce se uskutečnily 5. 2., 26. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3., 2. 4., 30. 4., 14. 5., 21. 5., 28. 5., 4. 6.,
11. 6. 2019

Dále muzeum připravilo pro mladé muzejníky ze ZŠ Liběšice a ZŠ Zeměchy semináře s etnografickou tématikou Velikonoce, tématikou vlastivěda Žatecka – 20. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4., 10. 4. 2019, které vyvrcholily vystoupením obou škol při velikonoční akci muzea „Vynášení Smrti“ dne 11. 4. 2019.

 

1.0.6 Zapojení muzea do akcí celostátního charakteru

 • Noc literatury: 9. 5. 2019, 17.00 – 20.00:
  - muzeum se společně s Městskou knihovnou, TIC a spolky Budík a Opera Žatec zapojilo do přípravy programu akce Noc literatury v Žatci a zajišťovalo obsluhu čtecího místa v bývalé Spořitelně, č.p. 9, Žatec

 • Muzejní noc v Žatci: Žatecká muzejní noc 2019: 17. 5. 2019, 17.00 - 22.00 (zapojeny všechny budovy muzea): vernisáž a prohlídky výstavy Když v Žatci Hráli Ackermanna, prohlídky výstavy Neuvěřitelný svět prvních zemědělců, prohlídky výstavy Album tety Milly, prohlídky výstavy 170 let žateckého divadla, dílny pro děti, talk show s Jitkou Asterovou, loutková pohádka pro děti, fireshow na závěr noci.

 • Dny evropského dědictví (EHD): sobota 14. 9. 2019, 13.00 - 18.00 h., muzeum pověřeno zajištěním této akce usnesením RM č. 239/19 ze dne 15. 4. 2019.
  Celostátní téma EHD: Památky a zábava.

Přípravy akce zahrnovaly:
- zpracování vlastního grafického návrhu celoměstského plakátu EHD a jeho vydání
- umístění nabídky míst k prohlídkám v celostátním katalogu EHD
- propagaci akce v regionálních médiích (tisk, rozhlas, Tv, web muzea, TIPKO, portál Kdykde apod.)
- grafický návrh a vydání příležitostné skládačky s podrobnou nabídkou témat v jednotlivých dvorcích a prohlídkovou trasou
Muzeum v tento ten zajistilo přístup do celkem 21 objektů ve městě. Kromě 18 dvorků to byly: Děkanský chrám Nanabevzetí P. Marie (s varhanní hudbou a vstupem na kúr), Městské divadlo (prohlídky Brázdovy opony a výstavy ke 170. výročí divadla), hlavní budova muzea (dílny pro děti, vernisáž výstavy). Celkem 18 žateckých dvorků bylo nazváno dle hlavního zaměření: kulinářský, archeologický, hudební, banánový, historický, knihovnický, duhový, farmářský a písničkový, putovně výstavní, kavárenský, vizionářský, oddychový, tvořivý, ekovýchovný, chmelový, hasičský, kaktusářský a potiskový. Pro každý dvorek byl připraven zvláštní program.

Do akce se podařilo zapojit žatecké základní a střední školy (Dvořákova, Gymnázium, SOU a SOŠ), GSOŠ Podbořany, spolky A dál?. ŽOK, Občasné sdružení, organizace ve městě (knihovna, CHCHP-Galerie Sladovna, město Žatec, hasiči) i řadu soukromých subjektů. Téma dvorků, poprvé v Žatci vyzkoušené v r. 2018, se i v r. 2019 setkalo s velmi příznivými ohlasy.

V hlavní budově muzea byla akce EHD zahájena vernisáží výstavy slabikářů z celého světa „Když jsem šel poprvé do školy“ a v muzejní zahradě speciálním programem – scénickým ztvárněním příjezdu Fridricha Falckého do Žatce, kterým muzeum připomenulo 400. výročí této události. Text scénky pro EHD 2019 Příjezd Friedricha Falckého připravila historička muzea.

 

1.0.7 Aktivity ve Staré papírně

V souladu s podmínkami projektu „Záchrana objektu bývalých papíren a vybudování depozitářů muzea v jejich části“, č. CZ.1.09/1.2.00/63.01047 pokračoval čtvrtý rok provozu, v jehož průběhu muzeum poskytovalo multifunkční prostory objektu k využívání dalším organizacím a subjektům zdarma a nevybíralo zde vstupné. V rámci programu tzv. Oživlých depozitářů se zdeuskutečnilo celkem 34 akcí nejrůznějšího charakteru (z toho 11 akcí pořádalo muzeum) a objekt navštívilo 5 506 evidovaných návštěvníků.

Přehled akcí uskutečněných ve Staré papírně v průběhu roku 2019

Leden 2019

 • 22. 1. 2019: Hubnutí začíná v hlavě, přednáška, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)

 • 24. 1. 2019: vernisáž výstavy Netopýři tajemní a zranitelní, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (partner projektu)

Únor 2019

 • 8. 2. 2019: návštěva dětí 3. ZŠ v rámci akce Přenocování na 3. ZŠ s Bárou Špotákovou – prohlídka výstavy o netopýrech: pořadatel: Bohemia sport Žatec z. s. a 3. ZŠ Žatec

 • 22. 2. 2019: akce Přenocování na 3. ZŠ s Bárou Špotákovou II. – prohlídka výstavy o netopýrech: pořadatel: Bohemia sport Žatec z. s. a 3. ZŠ Žatec

Březen 2019

 • 5. 3. 2019: Setkání s veřejností – téma bezpečnost ve městě, plánované investice do komunikací, pořadatel: Město Žatec

 • 12. 3. a 13. 3. 2019: setkání Místní akční skupiny Vladař, pořadatel: MAS Vladař.

 • 20. 3. 2019: Středoškolská odborná činnost, pořadatel: Dům dětí a mládeže Žatec

 • 26. 3. 2019: Kladný přístup k životu - přednáška, pořadatel: Seniorcentrum Žatec

 • 27. 3. 2019: Setkání kolegia muzeí královských měst, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)

 • 29. 3. 2019: Příprava zemědělců na změnu erozní ohroženosti od r. 2019 – počítačový kurz, pořadatel: Okresní agrární komora Most

 

Duben 2019

 • 2. 4. 2019: Austrálie – přednáška, pořadatel: Seniorcentrum Žatec

 • 10. – 13. 4. 2019: Velikonoční jarmark, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)

 • 25. 4. 2019: setkání pracovní skupiny – Středoškolské vzdělávání a výchova, pořadatel: MAS Vladař.

 • 25. 4. 2019: Album tety Milly – vernisáž výstavy, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)

 

Květen 2019

 • 17. 5. 2019: Muzejní noc, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)

 • 21. 5. 2019: Co ví věda o dlouhověkosti – přednáška, pořadatel: Seniorcentrum Žatec

 • 22. 5. 2019: Strachy, obavy a úzkosti - přednáška, pořadatel: Městská knihovna Žatec

 • 22. - 23. 5. 2019: LESDERFEST, spolupořadatel: Město Žatec

 • 28. 5. 2019: setkání pracovních skupin MAS Vladař, pořadatel: MAS Vladař

 • 30. 5. 2019: Zkamenělé dřevo z oblasti Severozápadních Čech – přednáška, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)

Červen 2019

 • 5. 6. 2019: Cestujte chytře, levně a často – přednáška s autogramiádou, pořadatel: Městská knihovna Žatec

 • 6. 6. 2019: Návštěva španělské delegace 2. ZŠ, pořadatel: 2. ZŠ Žatec

 • 19. 6. 2019: Ustavující jednání lokálního partnerství Žatec, pořadatel: Odbor sociálních věcí Města Žatec

 • 26. 6. 2019: Předávání výučních listů, pořadatel: Hotelová škola Žatec

Červenec 2019

 • 18. 7. 2019: Tisíciletá tradice české měny – vernisáž výstavy, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)

Září 2019

 • 5. – 7. 9. 2019: Výstava kaktusů a sukulentů, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu) + Kaktusáři Žatecka

 • 26. 9. 2019: Smrtí to nekončí – vernisáž výstavy, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)

Říjen 2019

 • 1. 10. 2019: Žatecký den seniorů, pořadatel: Město Žatec

 • 8. 10. 2019: Workshop robotiky, pořadatel MAS Vladař

 • 16. 10. 1019: Setkání se spisovatelem Vondruškou, pořadatel: Městská knihovna Žatec

 • 18. – 19. 10. 2019: Zprostředkované učení - seminář kritického myšlení, pořadatel MAS Vladař

Listopad 2019

 • 20. 11. 2019: Maroko - přednáška, pořadatel: Seniorcentrum Žatec

 • 21. 11. 2019: Společné setkání pracovních skupin lokálního partnerství a komunitního plánování Města Žatec, pořadatel: Město Žatec

 • 26. 11. 2019: Setkání poskytovatelů sociálních služeb se zástupci MŠ a ZŠ, pořadatel: MAS Vladař

Prosinec 2019

 • 4. 12. 2019: Setkání partnerství MAP 2, pořadatel: MAS Vladař

 • 4. 12. 2019: Setkání s občany města, pořadatel: ORM Města Žatec

 • 11. - 14. 12. 2019: Vánoční jarmark, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (partner projektu)

 • 21. 12. 2019: Vánoční setkání kroužku programování a robotiky, pořadatel Budík, z.s.

 

Knihovna muzea ve SP

V prostorách Staré papírny je od října 2016 umístěna i muzejní knihovna. Slouží jak pracovníkům muzea, tak zájemcům z řad veřejnosti a badatelům.

Ve fondu knihovny bylo k 31. 12. 2019 evidovány celkem 7 784 knihovních jednotek, z toho přírůstek za r. 2019 činil 81 titulů. Fond je zpracováván v programu Clavius.

V průběhu roku 2019 bylo uskutečněno 92 výpůjček.

Prezenčně studovalo v knihovně 10 badatelů.

Provoz knihovny zajišťuje v rámci svého úvazku pracovnice výstavnicko-propagačního oddělení. Kromě průběžné evidence nových přírůstků zajišťovala vyhotovení bibliografických záznamů článků z regionálního tisku.

 

1.0.8 Návštěvnost muzea a jeho akcí

V r. 2019 navštívilo výstavy, expozice a akce muzea v jím provozovaných třech budovách celkem 10 543 návštěvníků, z toho hlavní budovu navštívilo 3 375 zájemců, pobočku v Křížově vile 1 662 a pobočku ve Staré papírně celkem 5 506 osob (zdarma).

Kromě toho na akce pořádané muzeem mimo jeho budovy (při Muzejní noci a EHD) přišlo dalších 5 973 zájemců.

 

Badatelské návštěvy a dotazy

V průběhu roku 2019 vyřizovalo společenskovědní a archeologické oddělení muzea celkem 24 badatelských úkonů.

 

Svatební obřady v Křížově vile

Z důvodu rekonstrukce radnice a uzavření její obřadní síně bylo muzeum pověřeno zajišťováním svatebních obřadů v Křížově vile bez poplatku. Vzhledem k tomu, že většina obřadů byla uskutečňována o sobotách dopoledne, kdy je muzeum uzavřeno, zajišťovali zaměstnanci muzea tyto obřady ve své mimopracovní době.

V průběhu roku bylo uskutečněno celkem 59 svatebních obřadů s počtem 1 351 osob. Rovněž v mimopracovní době o sobotách zpřístupňovalo muzeum prostory Křížovy vily pro vítání občánků (celkem 5x, účast 250 osob).

Svatebčané ani účastníci vítání občánků nejsou započítáváni do návštěvnosti muzea.

1.0.8 Další odborné aktivity

 1. Publikační činnost zaměstnanců muzea

A.1. Odborné články ve sbornících a časopisech

 

Krausová, Milada. "Neberte nám Josefa" - Smutný konec sochy císaře Josefa v Žatci (1919), in: ed. Jan, GRISA, Rok 1918 nejen na Ústecku, Ústí nad Labem 2018, s. 156-167. ISBN 978-80-7561-159-8.

Krausová, Milada. Ještě se tančilo aneb Návštěva Karla Habsburského v Žatci roku 1910. Poohří 6. Sborník z konference konané v Žatci ve dnech 8.- 9. října 2015. Louny – Žatec –Kadaň, Historie a současnost Poohří o.s. 2019, ISBN 978-80-905007-5-4, s. 159–176.

Krausová, Milada. Procházka historií Žatce až po současnost. Od hradiště k městu. Inspirati, č. 1, 2019, s. 70–79.

Krausová, Milada. Friedrich von der Pfalz zu Besuch in Saaz (Böhmen). In Oberpfälzer Heimatspiegel 2020, Pressath/Oberpfalz: Buchhandlung und Verlag Eckhard Bodner 2019, Jahrgang 44, s.140–141. ISBN 978-3947247295

MERDOVÁ, Monika. O uměleckohistorické sbírce Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci, příspěvek pro 26. ústecké kolokvium Ukryté umění - Českoněmecké výtvarné umění 19. a 1. pol. 20.stol., které se konalo ve dnech 16. – 17- května 2019 v Muzeu Města Ústí n. L.

- kolektiv autorů: Vypracování odborného scénáře pro expozici věže radnice v Žatci

 

A.2. Příspěvky pro web muzea www.muzeumzatec.cz:

 • Zachráněný exponát měsíce zveřejňuje muzeum pravidelně na svých webových stránkách v oddíle Stará papírna (1x měsíčně vždy nový předmět nebo předměty). Prostřednictvím této aktivity je veřejnost seznamována s postupem ošetření některých předmětů z muzejní sbírky a s prací konzervátorské dílny. V r. 2019 byly prezentovány vybrané sbírkové předměty spojené s pohostinstvím, pivovarnictvím a chmelařstvím. Opomenuty nezůstaly žatecké pivovary ani oblíbená dočesná. Ve sledovaném období byly představeny tyto exponáty: Kresby V. A. Šrůtka s chmelařskou tématikou, Plány Dreherova pivovaru, Barevná reprodukce obrazu Transport chmele, Cínový korbel, Lopata na chmel, Kameninový korbel, Tři chmelové známky, Plakáty z dočesné, Diplom z výstavy 1883, Plombovací kleště na chmelové žoky, Pivní korbel z Dočesné. https://www.muzeumzatec.cz/clanky-zachraneny-exponat-2019.html

 • Encyklopedie muzea - připraveny příspěvky:

- Okurkový král v Žatci. https://www.muzeumzatec.cz/okurkovy-kral-v-zatci.html

- Pomník Jana ze Žatce. https://www.muzeumzatec.cz/pomnik-jana-ze-zatce.html

- Zimní král v Žatci. https://www.muzeumzatec.cz/zimni-kral-v-zatci-1619.html

- Návštěva maršála Koněva v Žatci 1968. https://www.muzeumzatec.cz/navsteva-marsala-
koneva-v-zatci-1968.html

- Sametová revoluce v Žatci a rok 1990. https://www.muzeumzatec.cz/sametova-revoluce-v-
zatci-a-rok-1990.html

 • Měsíční programy muzea - pravidelně zveřejňovány aktuální informace o akcích připravených v daném měsíci pro veřejnost. Programy byly zveřejňovány jak na webu muzea, tak i vydávány v tištěné podobě.

 

 • Videoprezentace – z vernisáží výstav a dalších akcí připravovalo muzeum vlastní krátké prezentace, které rovněž zveřejňovalo na svém webu www.muzeumzatec.cz.

 

Návštěvnost webových stránek muzea: 22 000 návštěv

 

A.3. Popularizační články v regionálním tisku, rozhovory pro média

 

Týdeník Lučan:

Krausová, Milada O exponátech žateckého Regionálního muzea se ví i v cizině. Týdeník Lučan, č. 18, 2019, s. 5. Příloha Žateckého a Lounského deníku z 30. 4. 2019.

 

Žatecké noviny:

Krausová, Milada. O žateckých exponátech vědí i v cizině. Žatecké noviny č. 17 z 30. 4. 2019, s. 4.

Krausová, Milada. Válečný pokus o pomník Janu ze Žatce. Žatecké noviny č. 32, 14. 8. 2019, s. 7.

Krausová, Milada. Opravdu tu byl? Žatecké noviny, č. 39, 2. 10. 2019, s. 1-2.

MERDOVÁ Monika. Umění a architektura v Žatci, celkem 24 dílů:

Umění a architektura v Žatci – Žatecké hradby I. Žatecké noviny č. 3, s. 3

Umění a architektura v Žatci – Žatecké hradby II. Žatecké noviny č. 5, s. 3

Umění a architektura v Žatci – Josef Habel. Žatecké noviny č. 7, s. 3

Umění a architektura v Žatci – Rudolf Hildebrand. Žatecké noviny č. 9, s. 3

Umění a architektura v Žatci – Žatecký kraj ve výtvarném vyobrazení. Žatecké noviny č. 11, s. 3

Umění a architektura v Žatci – Antonín Levý. Žatecké noviny č. 13, s. 3

Umění a architektura v Žatci – Budova žateckého divadla. Žatecké noviny č. 15, s. 3

Umění a architektura v Žatci – Jaromír Jindra. Žatecké noviny č. 17, s. 3

Umění a architektura v Žatci – Budova žateckého gymnázia. Žatecké noviny č. 19, s. 3

Umění a architektura v Žatci – Malíř Franz Gruss. Žatecké noviny č. 21, s. 3

Umění a architektura v Žatci – Bývalá renesanční sladovna. Žatecké noviny č. 23, s. 3

Umění a architektura v Žatci – malíř Antonín Lábr. Žatecké noviny č. 25, s. 3

Umění a architektura. Areál farního kostela sv. Václava ve Staňkovicích. Žatecké noviny č. 27, s. 3

Umění a architektura – Památky obce Rybňany. Žatecké noviny č. 30, s. 3

Umění a architektura – Libočany. Žatecké noviny č. 31, s. 3

Umění a architektura – Zámek Líčkov. Žatecké noviny č. 33, s. 3

Umění a architektura – Stekník. Žatecké noviny č. 36, s. 3

Umění a architektura – Lűdersdorfova vila. Žatecké noviny č. 38, s. 3

Umění a architektura – Sochař Jiří Bradáček. Žatecké noviny č. 40, s. 3

Umění a architektura – Synagoga v Žatci. Žatecké noviny č. 42, s. 3

Umění a architektura – Zdeněk Balaš. Žatecké noviny č. 44, s. 3

Umění a architektura – Chrám Nanebevzetí Panny Marie – I. díl. Žatecké noviny č. 46, s. 3

Umění a architektura – Chrám Nanebevzetí Panny Marie – II. díl. Žatecké noviny č. 48, s. 3

Umění a architektura – Chrám Nanebevzetí Panny Marie III. díl. Žatecké noviny č. 50, s. 3

 

Žatecký zpravodaj:

KASSAL, Tomáš. Výročí listopadových událostí si připomíná i Žatec. (rozhovor s historičkou muzea) Žatecký zpravodaj, č. 11, 7. 11. 2019, s. 6.

 

A.4. Ostatní propagace v médiích:

Ke každé větší akci nebo novince připravovalo muzeum tiskovou zprávu, kterou přebírala regionální nebo i celostátní média.

Spolupráce probíhala zejména s těmito médii: Žatecký týdeník, Žatecký a lounský deník, Žatecké noviny, Region Podbořanska, Inspirati, Český rozhlas Sever Sever a Tv Ok Plus Žatec.

 

Ve spolupráci s regionální televizí Ok Plus Žatec byly natáčeny reportáže z vernisáží či právě probíhajících výstav a dalších muzejních akcí, které byly prezentovány ve zpravodajství regionální televize, na facebooku a webových stránkách televize http://www.televizezatec.cz.

 1. Účast na odborných kolokviích, konferencích, práce v komisích, školení a vzdělávání zaměstnanců v r. 2019

 1. Zasedání Komise severočeských archeologů na ÚAPP SZČ v Mostě (P. Holodňák): 14. 3.

 2. Jednání Rady instituce na UAPP SZČ v Mostě (P. Holodňák – člen RI): 24. 6. a 12. 12.

 3. Práce v Komisi kultury a cestovního ruchu při RM Žatce (R. Holodňáková): 23. 1., 27. 2., 27. 3., 24. 4., 5. 6., 12. 6., 26. 6., 24. 9., 22. 10., 12. 11., 11. 12.

 4. Porada krajské sekce AMG (R. Holodňáková): 27. 2.

 5. Zasedání kolegia královských měst - (R. Holodňáková, M. Krausová): 27. 3.

 6. účast na workshopu Jak komunikovat s médii (M. Merdová, M. Čížek): 26. 2., 25. 9.

 7. absolvování odborného semináře s certifikací „Veřejné zakázky malého rozsahu“ (S. Drenská, R. Holodňáková): 14. 11.

 

1.0.9. Spolupráce s jinými subjekty

 • ZUŠ Žatec - pravidelná vystoupení při vernisážích muzea

 • Městská knihovna, TIC, CHCHP, Chmelařské muzeum, Gymnázium, Galerie Sladovna Žatec – spolupráce při přípravě a zajišťování programů Muzejní noci (MN), Dnů evropského dědictví (EHD)

 • ZUŠ Podbořany, GSOŠ Podbořany – spolupráce při MN a EHD

 • ZŠ P. Bezruče Žatec, ZŠ Liběšice – kroužek Mladý muzejník

 1. Partneři projektu depozitářů ve Staré papírně: Gymnázium Žatec, Učitelé pro Žatec, Západočeské muzeum v Plzni, Ústav archeologické památkové péče v Mostě – naplňování podmínek projektu

 2. Město Žatec – spolupráce odborných pracovníků muzea při přípravě scénáře nové expozice v radniční věži

 3. Budík z.s., Městká knihovna Žatec, TIC Žatec – spolupráce při přípravě a zajištění programu akce Noc literatury v Žatci

 4. Soukromí sběratelé: při přípravě některých výstav (např. Příběh Mattioliho herbáře, Je libo kousek máslíčka, Papírové království, Kaktusy a sukulenty, Když jsem šel poprvé do školy, Žatecký listopad, Vánoční výstava betlémů, Za loutkami Ant. Műllera)

 5. Chmelařské muzeum v Žatci – dlouhodobá zápůjčka sbírkových předmětů pro expozici CHM

 6. OM Louny – dlouhodobá výpůjčka chmelových známek pro expozici RMŽ

 7. pro Město Podbořany – dlouhodobá zápůjčka porcelánu ALP pro expozici ve tvrzi Hlubany a prodloužení zápůjčky předmětů ve výstavě Pravěk Podbořanska

 8. Univerzita 3. věku – zajišťování odborných přednášek pro její posluchače

 9. spolky A dál?, ŽOK, Občasné sdružení – při programu EHD Žatecké dvorky

 10. spolek A dál? – spolupráce při Dni architektury a Cyklovýletu, pořádanými spolkem

 11. Městské divadlo v Žatci – poskytnutí materiálů z archivu muzea pro přípravu brožury ke 170. výročí divadla

 12. spolupráce se z. spolkem Mikuláš, Poběžovice a ZČU při přípravě panelů pro trvalou expozici o Janovi ze Šitboře (ze Žatce)

 

 2.1.1 Provoz muzea

 

 • Bezpečnost provozu

 

Všechny objekty ve správě muzea jsou zabezpečeny elektronickou (EZS) a požární (EPS) signalizací a v objektu Staré papírny je umístěn i GHZ. Funkčnost systémů byla zajišťována pravidelnými kontrolami a revizemi dodavatelských firem na základě uzavřených servisních smluv.

Pro zajištění bezpečnosti provozu slouží i vnitřní kontrolní systém, spočívající v denních a periodických kontrolách pověřenými zaměstnanci muzea na jednotlivých pracovištích.

 

Proškolení zaměstnanců:

26. 4. 2019 - školení řidičů služebního vozidla muzea

29. 11. 2019 - školení požární hlídky muzea a bezpečnosti práce

 

 • Opravy a údržba budov, péče o svěřený majetek

 

Stará papírna (SP):

Poruchy a opravy zařízení SP:

- Výměna lišty v elektrorozvaděči, výměna proudového jističe v RP2

- Čidla v m. č. 115 poškozena vlhkostí - výměna za jiný typ čidel, vhodný do vlhkých prostor

- Kotelna – výměna čerpadla, oprava rozvodu teplé vody

- Klimatické boxy – výměna topné tyče u klimaboxu č. 1

- EPS: výměna poruchových čidel a akumulátorů

- Porucha kamery č. 4 – dosud nedořešeno

 

Opravy budovy SP:

- Oprava poškozených okapů

- Oprava rolet na ochozech depozitářů

- Topení: výměna hlavic a ventilů radiátorů

- Oprava dveří na ochoz 3. patra

- Oprava fasády: zednické práce

- Výměna skla u rozbitého okna v sále

- Výměna zvonků

- Instalace nové zásuvky pro tiskárnu

 

Z prostředků zřizovatele (Město Žatec) byl v multifunkčním sále Staré papírny ve dnech 19. – 20. září 2019 instalován systém akustických podhledů, čímž se podařilo vyřešit problém nekvalitní akustiky v těchto prostorách a zároveň přispět ke zlepšení komfortu jeho četných uživatelů z řad nejširší veřejnosti.

 

K 31. 12. 2019 přetrvávaly ve SP tyto nahlášené reklamace:

- vlhkost pronikající do depozitářů ze sousedního objektu

- odstranění plísně na chodbě zadního traktu a osazení oken větracími otvory

- zkontrolovat izolaci stropů pod střechou a místa, kde zatéká a dořešit nedostatečnou
tepelnou izolaci ve 3. patře objektu

- odstranění nevhodné penetrace na schodech

 

Hlavní budova (HB):

Poruchy a opravy zařízení HB:

- výměna vodovodní baterie na WC pro návštěvníky

- výměna poškozeného zářivkového osvětlení v kanceláři č. 2

- výměna baterie EZS a drobné opravy EZS

- vyřazení a likvidace nepojízdného služebního vozidla (r. výr. 2002)

 

Křížova vila (KV):

Poruchy a opravy zařízení KV:

- vyřazení opotřebovaných neopravitelných vitrín

 

Nově pořízená zařízení a vybavení ve všech budovách muzea:

- pořízení nových vitrín z prostředků ISO pro SP

- pořízení nových výstavních vitrín pro KV

- pořízení nového služebního vozidla z prostředků IF muzea

 

Zpracování výkazů, rozborů, hlášení, opatření

 

 • Ke dni 26. 2. 2019 zpracována Monitorovací zpráva č. III o zajištění udržitelnosti projektu „Záchrana objektu bývalých papíren a vybudování depozitářů muzea v jejich části“ za období 27. 2. 2018 do 26. 2. 2019 (Operační program: CZ 1.09 ROP NUTS II Severozápad – popis realizovaných aktivit muzea v projektu). Zpráva odeslána ORM MěÚ dne 6. 3. 2019. Monitorovací zpráva č. IV o zajištění udržitelnosti projektu „Záchrana objektu bývalých papíren a vybudování depozitářů muzea v jejich části“ za období 27. 2. 2019 do 26. 2. 2020 byla zpracována a odeslána ORM MěÚ dne 2. 3. 2020

 • Účetní uzávěrky zpracovány ke dni 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. 2019 a odevzdány v požadovaných termínech

 • Organizační opatření muzea k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2019 bylo zpracováno dne 22. 3. 2019. Ke stejnému datu byla jmenována inventarizační, DIK a likvidační komise muzea.

 • Inventarizace majetku za r. 2019 byla provedena v souladu s organizačním opatřením a zápis o jejím provedení včetně inventurních soupisů byl předán majetkovému odboru MÚ dne 13. 1. 2020.

 • Roční uzávěrka - přehled hospodaření za r. 2019 byla na FO MÚ předána v souladu se stanoveným termínem dne 22. 1. 2020.

 • Roční výkaz o muzeu Kult (MK) 14-01 za rok 2019 odeslán NIPOS dne 28. 2. 2020

 

 

Zpracovala

PhDr. Radmila Holodňáková,
ředitelka muzea

 

Příloha č. 2 k Výroční zprávě muzea K. A. Polánka v Žatci za r 2019:

 

PROGRAM EHD 2019 v Žatci - téma: Památky a zábava

Otevřené památky:

Hlavní budova muzea, Husova 678

13:00 Když jsem šel poprvé do školy - vernisáž výstavy slabikářů z celého světa ze sbírky Ing. Zdeňky Markovičové z Vyškova

13:30 - 18:00 dílničky pro děti

16:00 scéna příjezdu krále Fridricha Falckého do Žatce s tancem a dobovou hudbou v podání spolku Plzeňští a ZUŠ Žatec

 

Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, Hošťálkovo náměstí

- prohlídky kostela, včetně vstupu na kúr

- varhanní hudba a povídání s M. Ryskou

 

Městské divadlo Žatec, Dvořákova 37

- výstava ke 170. výročí žateckého divadla

- prohlídky Brázdovy opony

 

Otevřené žatecké dvorky:

1. KULINÁŘSKÝ, Josefa Hory 95

- stánky s občerstvením a specialitami: SOU a SOŠ Žatec

 

2. ARCHEOLOGICKÝ, Hošťálkovo náměstí 135

- archeologická výstava a keramické dílničky

 

3. HUDEBNÍ (PESTROFEST), Hošťálkovo náměstí 136

14:30 The Little Bit Band

16:00 Majerovy brzdové tabulky

17:30 Frajara putika

19:00 Bug n Dub

20:30 Brass Band Rakovník

 

4. BANÁNOVÝ, Hošťálkovo náměstí 64

- promítání fotografií z koncertů v Banánu 1993-2004

 

5. HISTORICKÝ, Náměstí Svobody 53 a 54

- rychlokurz gotického tance v režii souboru Mariane z Libčice nad Vltavou

- Gymnázium Žatec: interaktivní historický kvíz

- občerstvení GSOŠ Podbořany

 

6. KNIHOVNICKÝ, Náměstí Svobody 52

- Městská knihovna Žatec: tvořivé dílny pro děti a výroba vlastní placky pomocí razidla, čítárna na hradbách, společné bubnování

- Kamarád Lorm: prodej výrobků ze své dílny

 

7. DUHOVÝ, Náměstí Svobody 149

- malování Ebru s Tess Cemelovou

- sraz "slimerek" @slimeapplle a @slime_by_annazonka, @slime_only_by_viki_agi_ a další

- prodej slizů, povídání a soutěže

 

8. FARMÁŘSKÝ A PÍSNIČKOVÝ, Jiráskova 151

- prodej produktů z farmy Štastný Radíčeves

- písničkářka Jolana a host

 

9. PUTOVNĚ VÝSTAVNÍ, Náměstí Svobody 1

14:00 vernisáž výstavy Má vlast cestami proměn

 

10. KAVÁRENSKÝ, Náměstí Svobody 43

- Vladimír Vlach: výstava fotografií
- hudební produkce na pianino
- představení projektu Piano od Elišky
- Vičické vinařství Mikulášek: zpracování hroznů, ochutnávka vín, hroznového moštu a burčáku
- občerstvení od místních farmářů a výrobců potravin

 

11. VIZIONÁŘSKÝ, Náměstí Svobody 9

- spolek A dál? + NPÚ: diskuze na téma Žatec a UNESCO
- sběr podnětů do pocitové mapy města
- Žatecké domy očima studentů FA ČVUT: výstava absolventských prací

 

BUSKING SCÉNA V PODLOUBÍ v režii spolku ŽOK
13:00 Jakub Rudolf / Miroslav Čermák

15:00 Barbaruna

16:30 Ukulele Jack

 

12. ODDYCHOVÝ, Dvořákova 31
- občerstvení od p. Kákony, tradiční maďarské trdelníky, Mňamky od zrzky
- obří bubliny
- prezentace spolku Občasné sdružení

- prodej obrazů, bižuterie a malovaných kamenů Miroslavy Ježkové

 

13. TVOŘIVÝ, Dvořákova 24

- prezentace ZŠ a MŠ Dvořákova - výtvarná a hudební tvorba žáků školy, tvořivé dílny a soutěže
- prodejní stánky - originální zero waste textil, dekorace z pískovce...

- Drátované stromy života

 

14. EKOVÝCHOVNÝ, za kuželnou

- Město Žatec: poznávání částí přírody a osvěta třídění odpadů: bioodpad, proč jej třídit, jak vyrábět kompost, ukázky kompostování, jeho základní pravidla, jak kompost využít a co se v něm děje

 

15. CHMELOVÝ, Masarykova 356

13:00 - promítání filmu Starci na chmelu
- promítání krátkých filmů o Žatci a chmelu
- prohlídky výstavy o dějinách sladovnictví
- chrámové pivo z Pivovaru U Orloje

 

16. HASIČSKÝ, Chmelařské náměstí 347

- prezentace Hasičů Žatec, ukázky techniky

 

17. KAKTUSÁŘSKÝ, Masarykova 337

- prohlídky sbírky sukulentů a kaktusů M. Kaloše

 

18. POTISKOVÝ, Náměstí Prokopa Velkého 1950

- AKCE KANÁL: výtvarná dílna pro děti i dospělé - kanálové poklopy jako grafická matrice s Alicí Tomáškovou a Ivou Mottlovou
- trička a plátěné tašky

 

 

 

 

 

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - více zde

Pracoviště Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod