Magdalénien

V době teplého klimatického výkyvu na samém konci doby ledové (tzv. pozdní glaciál– asi 14 000 až 11 000 let před dneškem) se na Žatecku setkáváme s další kulturou mladšího paleolitu, kterou nazýváme magdalénien (podle naleziště La Madeleine ve francouzské Dordogni). Hlavní lovný artikl představovali koně a sobi. Pohyb stád zvěře, představujících určitou „živou konzervu" potravy, byl zřejmě důvodem časté migrace loveckých skupin i na větší vzdálenosti. Mezi běžné typy kamenných nástrojů patřily vrtáky, škrabadla, rydla a čepele s otupeným bokem. Objevují se i drobnotvaré kamenné nástroje. Mnohem početněji je v této kultuře doloženo opracování kostí a parohů, a to do podoby hrotů s tzv. krevními rýhami, nástavců hrotů, jehel či tzv. náčelnických holí. Na Žatecku se však žádné výrobky z kosti či parohu nedochovaly. V tomto období vrcholí rozvoj mladopaleolitického umění, doložený např. světoznámými rytinami a malbami na stěnách jeskyní ve Francii a Španělsku. Doloženy jsou složité figurální plastiky a rytiny (např. postava kouzelníka oděného v jelení kůži), ale i „akční" výjevy celých scén (souboj bizonů či zubrů na koňském žebru z jeskyně Pekárny na Moravě).

Významné lokality: Dobříčany, Želeč

Magdalénien
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.