Eneolit

ENEOLIT – pozdní doba kamenná (4 200 – 2 200 př. n. l.)

Význam a „ technické vymoženosti"  eneolitu

Pozdní doba kamenná (eneolit) představuje časový úsek trvající asi dvě tisíciletí.  V jeho průběhu se odehrály významné změny technické, hospodářské i společenské. V zemědělství se poprvé objevuje využití zvířecí síly. Objev zápřahu (nárožního jha) skotu a s tím související uplatnění oradla – tedy náročného technického zařízení vyžadujícího fyzickou mužskou sílu – posílily postavení muže ve společnosti. S eneolitem se prosazuje klasická párová rodina s vůdčí rolí otce - živitele. Toto postavení podtrhují v hrobech často nalézané atributy muže – bojovníka, zejména kamenné sekeromlaty. Proměna rodiny se promítla do velikosti obydlí. Ta mají v eneolitu již podstatně menší rozměry, svědčící právě pro oddělené bydlení samostatných rodin. Rovněž způsob chovu dobytka zaznamenává podstatné změny. V předchozím neolitu se téměř tři čtvrtiny chovaných kusů porazilo před dosažením dospělosti. Nyní je poměr téměř opačný. Znamená to intenzivní potřebu dospělých dobytčat zejména pro tah a mléko. Vynález kola a taženého povozu (v Evropě známého již od poloviny 4. tisíciletí př. n. l.) si vyžádal postupné budování komunikační sítě, usnadnil dopravu materiálů a významně ovlivnil náhled lidí na vzdálenosti mezi sebou. Začíná se rozvíjet i chov koní. Ti však nebyli využitelní k zápřahu (to umožnil až mnohem pozdější vynález chomoutu), a tak sloužili jako jezdecké zvíře, k přepravě lehkých břemen a také jako zdroj masa. V pozdní době kamenné se již běžně objevuje náročná fortifikační architektura – hradbou a příkopy opevněná výšinná sídla umístěná na strategických místech. Takové stavby již vyžadovaly náročnou  organizaci při řízení většího počtu pracovních sil či jejich obraně. V neposlední řadě jsou hrazená výšinná sídla projevem potřeby něco před někým chránit. Předpokládá se již výraznější role jednotlivce či rodiny ve vztahu k vlastnictví. Důsledkem technického a hospodářského pokroku je majetkové rozvrstvení společnosti. To se mohlo projevovat např. držbou většího počtu dobytka nebo prvních a tedy luxusních měděných předmětů. Šlo především o drobné ozdoby, měděné dýky, sekery a sekeromlaty, které ještě nehrály podstatnější roli při běžných výrobních činnostech, ale byly spíš odznakem odlišného postavení svých majitelů ve společnosti. Rozvoj metalurgie je rovněž jedním z příznačných jevů tohoto období. V produkci keramiky je zřejmý mnohem větší sortiment tvarů a výzdoby, ale i v ostatních oborech se projevuje užší specializace, včetně prokazatelných znalostí základních matematických principů či astronomie, které se uplatnily např. při budování kultovních objektů. Importy různých výrobků a surovin jsou prokázány obchodní kontakty s bližším, ale i velmi vzdáleným okolím (např. Skandinávií, Německem apod.)

Eneolit
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.