2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZA ROK 2012

nová interaktivní expozice . nové webové stránky . nová grafická podoba prezentace . nové logo muzea

1.0. Zřízení organizace

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci je příspěvkovou organizací Města Žatce, která byla zřízena na dobu neurčitou od 1. 7. 1973. Poslední platná Zřizovací listina příspěvkové organizace Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci byla vydána v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu s ustanovením § 23 odst. 1, písm. b) a ustanovením § 27 odst. 2 Zákona č. 250/2000 sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě usnesení zastupitelstva Města Žatce č. 385/01 ze dne 13. 12. 2001, s účinností od 1. 1. 2002.
Usnesením zastupitelstva Města Žatce č. 214/09 ze dne 22. 10. 2009 byl k výše uvedené listině vydán Dodatek č. 1. účinný od 1. 11. 2009, jímž je upraveno hospodaření se svěřeným majetkem.
Sídlem organizace je Husova ulice č. 678, identifikační číslo je 360805, muzeum je samostatnou právnickou osobou. Od roku 2003 má pobočku, jejíž sídlo je v tzv. Křížově vile, Zeyerova ulice č. 344.

2.0. Hlavní účel a předmět činnosti muzea

Hlavním účelem muzea je získávání, shromažďování, ochrana, odborná správa, vědecké zpracování a prezentace dokladů vývoje společnosti, přírodního bohatství, kulturního a historického dědictví regionu.
Předmětem činnosti je zejména péče o sbírkový fond muzea dle platné legislativy, provádění akvizic a evidence předmětů, jejich ochrana před poškozením, zničením či odcizením, provádění archeologické činnosti v souladu s platnými předpisy včetně záchranných výzkumů a průzkumů, kulturní, výchovná, vzdělávací a přednášková činnost, vědecko výzkumná činnost, odborná metodická činnost, ediční a publikační činnost, prezentační činnost, poskytování ústních a písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, zpřístupňování knihovních dokumentů z fondů muzejní knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb, dále nákup, výroba a prodej publikací a upomínkového a dárkového zboží.

3.0. Vymezení majetku a majetkových práv

Všechny muzeem provozované objekty, tj. hlavní budova v Husově ulici č.p. 678, pobočka muzea v Křížově vile, Zeyerova č.p. 344, budova bývalé MŠ v ulici Volyňských Čechů jsou majetkem zřizovatele, tj. Města Žatec.
Movitý majetek, s nímž má muzeum právo hospodařit, využívá a spravuje dle účelu a předmětu činnosti v souladu dodatkem č.1 ke Zřizovací listině a v souladu se závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele i vnitřními předpisy.

4.0. Provozní prostory, provozní a otevírací doba muzea

4.1. Provozní prostory

K zajištění účelu a předmětu činnosti užívá muzeum prostory v hlavní budově muzea v Husově ulici, prostory Křížovy vily v Zeyerově ulici (zde expoziční a výstavní prostory, knihovna muzea, depozitáře, pracovny, studovna) a dále prostory bývalé MŠ v ulici Volyňských Čechů. Zahrady u objektů v Husově ulici a v Křížově vile jsou využívány k sezónním akcím pro veřejnost (koncerty, předváděcí akce, divadelní představení) a ke svatebním obřadům (vila).

4.2. Provozní doba

Provozní doba muzea byla stanovena zvlášť pro období turistické sezony a mimo ni.
V turistické sezoně (duben – září) byla vymezena od 6.00 do 17.00 hodin, ve dnech pondělí – pátek. V sobotu a v neděli od 9.30 do 16.00 hodin.
Mimo turistickou sezonu (říjen – březen) byla provozní doba ve dnech pondělí – pátek, vždy od 6.00 do 16.00 hodin a v sobotu od 9.30 do 16.00 hodin.
Provozní doba se nekryje s otevírací dobou pro veřejnost.

4.3. Otevírací doba pro veřejnost

Otevírací doba pro veřejnost byla v obou budovách muzea stanovena takto:
Duben – září: úterý – pátek, 8.00 – 17.00 hodin
sobota – neděle, 10.00 – 16.00 hodin
pondělí: zavírací den
Říjen – březen: pondělí – pátek, 9.00 – 16.00 hodin
sobota: 10.00 – 16.00 hodin
neděle: zavírací den
V době pořádání akcí pro veřejnost byla otevírací doba dle potřeby dočasně prodloužena či rozšířena.

5.0. Personální obsazení

K datu 31. 12. 2012 pracovalo v muzeu 12 stálých pracovníků, z toho 4 v Křížově vile, 8 v hlavní budově, všichni v pracovním poměru na dobu neurčitou. Z celkového počtu zaměstnanců čtyři pracovali na zkrácený úvazek (3 v pobočce ve vile, 1 v hlavní budově).
Na dohodu o pracovní činnosti pracoval ke 31. 12. 2012 jeden pracovník na zkrácený úvazek, na dohodu o provedení práce pracovalo pro muzeum 10 osob.
Změny v personálním obsazení: K datu 20. března byl na uvolněné místo po propuštěné průvodkyni přijat nový pracovník. K datu 31. 3. ukončil pracovní poměr k muzeu vzdáním se funkce stávající ředitel, ředitelka nastoupila do zaměstnání od 1. května 2012. V mezidobí od 31. 3. do 30. 4. 2012 byl pověřen vedením muzea historik.

6.0. Péče o sbírky, sbírkotvorná činnost, práce se sbírkami

V souladu s hlavním účelem a předmětem činnosti zajišťovalo muzeum tyto aktivity:

6.1. Péče o sbírky

Sbírka Regionálního muzea v Žatci je v současné době uložena na několika místech – v hlavní budově, v Křížově vile, v kapli muzea, v depozitáři bývalé MŠ. Stav předmětů a podmínky jejich uložení správci depozitářů průběžně kontrolují a vyhodnocují. Velká část předmětů je uložena v prostorově i klimaticky nevyhovujících podmínkách, kapacita depozitářů je již zaplněna. Mnoholetý problém depozitářů a ukládání nových přírůstků muzea získaných akviziční činností lze vyřešit pouze vybudováním nových, dostačujících a požadavkům na uložení sbírkových předmětů vyhovujících depozitářů. Ředitelka muzea proto ihned po svém nástupu do funkce zahájila jednání o možnosti vybudování depozitářů v části bývalých papíren v ulici Volyňských Čechů tak, aby bylo možno ještě v roce 2012 po předpokládaném a avizovaném vypsání výzvy požádat o finanční příspěvek z tzv. Norských fondů. Usnesením Rady Města Žatce č. 566/12 ze dne 19. 6. 2012 byl schválen investiční záměr na vybudování depozitáře Regionálního muzea v Žatci v budově bývalých papíren a ředitelka muzea byla současně pověřena přípravou podkladových materiálů včetně projektové dokumentace pro podání žádosti o finanční dotaci z evropských programů. Usnesením RM č. 610/12 ze dne 4. 7. 2012 bylo radou města projednáno a uloženo odboru rozvoje města zadat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace stavby a schválen text výzvy a základní okruh zájemců, kterým bude výzva zaslána. Zároveň bylo schváleno složení komise pro otevírání obálek a posouzení kompletnosti nabídek na PD. Z rezervního fondu města byly uvolněny prostředky na financování projektové dokumentace. Vítězem výběrového řízení se stal a prováděcí projektovou dokumentaci (PD) zpracoval Design Projekt ing. B. Sedláček a na zamýšlenou stavbu bylo vydáno stavební povolení. Vedoucí jednotlivých odborných oddělení muzea spolupracovali při přípravě projektu na zadání funkčního řešení jednotlivých místností a zpracovali podkladové materiály na vybavení výstavních i úložních prostor budoucích depozitářů. Do konce r. 2012 však avízovaná výzva Norských fondů nebyla vypsána. Úkol sledovat vypsání výzvy pro podání žádosti o dotaci z Norských fondů se proto přesouvá do r. 2013.

6.2. Akviziční činnost, záchranné výzkumy

Akviziční činnost je prováděna v souladu s dlouhodobou koncepcí sbírkotvorné činnosti muzea. Sbírkový fond byl obohacen nejen o dary soukromých dárců, ale zejména aktivní vyhledávací a akviziční činností jednotlivých odborných pracovníků, především v oboru archeologie, historie a regionální historie.
Časově nejnáročnější a z hlediska získání počtu sbírkových předmětů nejobsažnější byl záchranný archeologický výzkum v předpolí pískovny v Břežanech, který proběhl ve dnech 23. dubna až 25. června 2012. Všechny předměty získané výzkumem byly po prvotním zpracování ve druhém pololetí r. 2012 zapřírůstkovány a zapsány do Centrální evidence sbírek ministerstva kultury ČR. Menší záchranná akce byla realizována na katastru obce Petrohrad, při výkopech kanalizace a Holedeč ve výkopech inženýrských sítí pro rodinné domky. Průběžně archeolog vykonával kontrolní dozor na ohlášených stavbách a vedl příslušnou evidenci vyjádření pro účely kolaudace. Celkem bylo přijato a zaregistrováno 105 ohlášení zemních prací v regionu. Na všech těchto stavbách byl proveden fyzický dohled pro případ narušení archeologických situací.

6.3. Evidence sbírkových předmětů, centrální evidence sbírek MK (CES)

V r. 2012 bylo v oboru archeologie zapřírůstkováno 280 přírůstkových čísel (1/2012 – 280/2012), ve společenskovědní podsbírce muzea bylo zapřírůstkováno celkem 56 čísel (1/2012 – 56/2012). Tyto přírůstky byly nahlášeny do CES. Nové přírůstky byly průběžně převáděny do druhého stupně muzejní evidence a vytvořeny evidenční karty. Za rok 2012 bylo vypracováno 151 evidenčních karet, do Centrální evidence sbírek MK (CES) byla nahlášena inventární čísla E 229 – E 233, F 6608 – F 6677, Fp 563 – Fp 576, H 755 – H 756, HK 911, K 795 – K 797, N 6766 – N 6768, P 246, PL 690 – PL 801.

6.4. Restaurování sbírek

V r. 2012 byly dodavatelsky zrestaurovány z oboru umělecké historie dvě olejomalby UH 9 a UH 398, ve skupině nástrojů hammerklavier P 109 a ve skupině historie intarzovaná truhlice H 632. Konzervátorka muzea připravila žádost o příspěvek z grantových prostředků MK ČR pro rok 2013 na restaurování souboru devíti olejomaleb z podsbírky umělecké historie. O tom, zda žádost byla úspěšná, bude muzeum informováno do dubna 2013.

6.5. Konzervování sbírek

Konzervátorka muzea ošetřila 197 sbírkových předmětů ze společenskovědních sbírek a laboratorně zpracovala 728 sáčků archeologického materiálu z výzkumů v Břežanech a Holedeči. Ke všem konzervátorským zásahům vypracovala kompletní zprávu vč. fotodokumentace.

6.6. Inventarizace sbírek

V souladu s dlouhodobým harmonogramem inventarizací byla v r. 2012 provedena periodická inventarizace v historickém depozitáři č. 2 a Archiv. Všechny inventarizované předměty byly identifikovány a zkontrolován jejich fyzický stav, způsob uložení i potřeba ošetření. Byly kontrolovány skupiny C, E, H, K, M, N,P, UH.
V archeologické podsbírce byla provedena periodická inventarizace části archeologického fondu, uložená v depozitáři MŠ – Fond bývalé expozitury Most. Všechny kontrolované předměty byly identifikovány, překontrolován jejich stav a uložení, provedeno odstranění prachu z krabic, některé potrhané obaly byly nahrazeny novými s přepisem původních identifikačních údajů. V rámci inventarizace nebyly zjištěny žádné disproporce mezi evidenčními záznamy a fyzickým stavem.

6.7. Výpůjčky a zápůjčky, badatelské návštěvy

Pro muzeum bylo v souvislosti s přípravou krátkodobých výstav v r. 2012 uskutečněno celkem 9 výpůjček. Z oboru archeologie bylo realizováno 13 zápůjček a ze společenskovědních oborů 3 zápůjčky muzeím nebo jiným institucím. Vedle toho nadále trvá dlouhodobá zápůjčka chmelařských nástrojů Chmelařskému muzeu v Žatci. Za účelem restaurování byly uskutečněny dvě další zápůjčky sbírkových předmětů UH. V r. 2012 bylo v muzeu uskutečněno 35 badatelských návštěv, řada badatelských dotazů byla vedle toho vyřizována prostřednictvím telefonů nebo e-mailové pošty.

7.0. Expozice, krátkodobé výstavy

7.1. Expozice

Od prosince 2012 má muzeum 6 stálých expozic, z toho 5 v hlavní budově a 1 v pobočce.

16. prosince 2012 byla uvedena do provozu slavnostní vernisáží nová interaktivní expozice „Žatecký stroj času". Jde o expozici, při níž formou hry na propůjčeném tabletu návštěvník nenásilnou formou vstřebává informace o dějinách Žatce 19. a 1. poloviny 20. století. Při procházení expozicí jsou na tabletu generovány nejrůznější úkoly, sám návštěvník může volit ze tří stupňů jejich obtížnosti, a po jejich splnění postupuje expozicí až k pokladu. Panely mu slouží nejen jako zdroj informací ale i nápověda pro správné vyřešení úkolů. V průběhu hry ji může návštěvník kdykoli přerušit, uložit si data např. do svého mobilního telefonu a vrátit se do muzea hru dohrát v jiném termínu. Procházka expozicí je vedena tak, aby návštěvník nejen získal nové vědomosti, které si může rozšířit např. i načtením QR kódů používaným tabletem nebo chytrým telefonem, ale zároveň i zapojuje motoriku (napodobením podpisu osobnosti), logický úsudek (řešením šifry), postřeh a schopnost pracovat s textem (nápovědy na panelech nebo na pohlednicích), prověří svoji schopnost orientace v mapovém podkladu (slepá mapa). Při dokončení hry objeví návštěvník poklad. Pokud si odešle v závěru hry svůj e-mail se jménem, na webových stránkách muzea se mu vygeneruje jedinečný certifikát o dokončení hry Žatecký stroj času s jeho jménem, kterým se může dále na internetových sítích pochlubit přátelům. Zároveň v příloze e-mailu obdrží to, co je pokladem a stává se jeho vlastníkem. Za dokončení hry je dále odměněn pamětní ozdobnou plackou.
Expozice je koncipována tak, že na malém prostoru poskytuje velké množství informací, takže je jen na návštěvníkovi, jak dlouho v expozici pobude. Zároveň expozice do budoucna díky použití moderních technologií umožňuje neustálé rozšiřování. V přímé souvislosti s tvorbou expozice se pracovníkům muzea podařilo vytvořit unikátní muzejní encyklopedii, která se pro návštěvníky stává studnicí pro čerpání informací z historie Žatce. Do budoucna je možno tuto encyklopedii využít i pro turistický informační systém města.

Dalšími stálými expozicemi muzea jsou:
- Pravěký vývoj středního Poohří (1972)
- Historický a urbanistický vývoj města Žatce (1975)
- Žatecké obrázky (obrazy a grafiky – 1999, průběžně doplňována)
- Kabinet chmelových známek (2002, rozšířena 2006)
- Obrazy ze sbírek muzea (pobočka Křížova vila – 2003)
Zejména expozice Pravěký vývoj středního Poohří a Historický a urbanistický vývoj města Žatce je zapotřebí aktualizovat o nové poznatky, rozšířit a nově instalovat v souladu s moderními výstavními trendy. V souladu s koncepcí rozvoje, kterou muzeum předložilo zřizovateli v únoru 2007, to bude možné až poté, co budou vyřešeny prostory pro depozitáře muzea, neboť stávající jsou v současné době již kapacitně vyčerpány. Pokud by se podařilo vybudovat nové depozitáře muzea v budově bývalých papíren, podařilo by se tím nejen zachránit cca 1/3 chátrající, před časem k památkové ochraně navržené, budovy, ale zároveň by se přemístěním muzejních sbírek do vyhovujících depozitářů uvolnily prostory v hlavní budově muzea, které by bylo možno využít k rozšíření expozic a výstavně prezentačních prostor. Tím by vlastně byla posílena i celková nabídka turistických aktivit ve městě.

7.2. Krátkodobé výstavy

V r. 2012 uspořádalo muzeum celkem 15 výstav, z toho 8 v hlavní budově, Husova 678 a 7 v pobočce v Křížově vile, Zeyerova 344.

Hlavní budova:
1. Emil Holub a Slapy Viktoriiny: 10. 2. – 18. 8. 2012 (Cestopisná výstava o Emilu Holubovi)
2. Dejte vejce malované...: 15. 3. – 15. 4. 2012 (Velikonoční výstava kraslic ze sbírek RM Žatec, doprovázená předváděcí akcí zdobení kraslic a pletení pomlázek v týdnu od 26. 3. – 30. 3. )
3. Pichlaví ježci: 3. 5. – 15. 6. 2012 (Výstava kaktusů a sukulentů ze sbírky Radka Paprance z Prahy a žateckých sběratelů kaktusů)
4. Ilustrátor Cyril Bouda: 21. 6. – 27. 10. 2012 (Výstava knižních ilustrací známého malíře Cyrila Boudy)
5. Škrtni! A uvidíš...: 28. 6. – 2. 9. 2012 (Sběratelská výstava zápalkových krabiček Vlastimila Kotapiše ze Žatce)
6. Zdraví, sílu najdeš v sýru: 13. 9 – 16. 11. 2012 (Neobyčejná výstava o obyčejné potravině – výstava ze sbírky sběratele M. Černého, historie sýrařství, etikety, technologie výroby)
7. Uganda v obrazech: 8. 11. 2012 – 24. 1. 2013 (výstava fotografií Michala Příhody, ve spolupráci s Bwindi Orphans, neziskovou organizací zaměřenou na pomoc dětem v Ugandě)
8. Narodil se v Betlémě: 29. 11. 2012 – 2. 2. 2013 (výstava papírových betlémů ze sbírky Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci, doprovázená prodejem perníčků)

Pobočka muzea v Křížově vile:
9. Žatec a okolí štětcem Eduarda Havla: 12. 1. – 18. 2. 2012 (Prodejní výstava obrázků ze Žatce a okolí Eduarda Havla. Výstava byla doplněna o sbírku čajových a kávových konviček)
10. Očima jara: 1. 3. – 7. 4. 2012 (Prodejní výstava velikonočních dekorací Miloslavy Kvardové a výšivek Lenky Příhodové)
11. Socha a šperk: 12. 4. - 13. 5. 2012 (Výstava výtvarných děl sochaře Bartoloměje Štěrby a jeho dcery Heleny Štěrbové a šperků z dílny manželů Miloše a Heleny Vetenglových)
12. Cesty Afrikou: 18. 5. – 30. 6. 2012 (výstava velkoformátových barevných fotografií Radka Borovky z cest po Africe)
13. Jiří Bouda – Barevné litografie z cest: 12. 7. – 30. 9. 2012 (prodejní výstava, jejímž hlavním námětem byly kolejové dopravní prostředky. Výstava byla doplněna modely vláčků a železnice a doprovázena soutěží pro veřejnost)
14. Květiny a to ostatní: 4. 10. – 23. 11. 2012 (obrazy Marie Havlenové Saudkové, dcery známého fotografa)
15. Narodil se v Betlémě: 29. 11. – 12. 1. 2012 (výstava betlémů z foukaného skla, zapůjčená od betlémářů ze Železnobrodska, prodejní)
Všechny výstavy byly uváděny bezplatnými vernisážemi, kterých se zúčastnilo celkem 772 zájemců. Ostatní návštěvníci výstav jsou uvedeni v přehledu návštěvnosti (viz příloha č. 1).

8.0. Akce

8.1. Přednášky

V r. 2012 uspořádalo muzeum celkem 11 přednášek (2 v cyklu VVV, 9 v novém cyklu Náš host).
- 16. 2. 2012: Ladislav Novák, kapitán fotbalové jedenáctky z Chile 1962 (PhDr. Martin Vostřel)-VVV – účast 8 osob
- 5. 4. 2012: Domácí štěstí (Iva Hűttnerová)-VVV – účast 46 osob
- 10. 5. 2012: Ráj kaktusů (ing. Karel Blumentrit, o kaktusech Chile a Argentiny) – 15 osob
- 7. 6. 2012: Krása kaktusů (p. Hlaváček, kaktusy Mexika) - 14 osob
- 14. 6. 2012: Moje svatojakubská pouť do Santiaga de Compostela (PhDr. Vladimír Kaiser) - 12 osob
- 20. 9. 2012: Odhalená tajemství čínské medicíny (Jiří Kevin Uher) – 11 osob
- 27. 9. 2012: Zvířecí útulek v Jimlíně (Jaroslav Kubalík) – 127 osob
- 18. 10. 2012: Africký šperk (PhDr. Marie Imbrová) -15 osob
- 25. 10. 2012: Historie výroby sýrů a tajemství sýrových etiket (Ladislav Likler) – 9 osob
- 31. 10. 2012: Rodopis – koníček na celý život (Helena Voldánová) - 34 osob
- 15. 11. 2012: Od vědy k mikrofonu, od mikrofonu ke knize (RNDr. Václav Větvička) – 77 osob
- 22. 11. 2012: Za tajemstvím pískovny v Břežanech (PhDr. Petr Holodňák) – 18 osob

Přednášky navštívilo celkem 386 zájemců.

8.2. Muzejní noc
Festival muzejních nocí je celorepubliková akce, při níž muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a výstav také řadu doprovodných a kulturních programů. Žatecké muzeum se k akci připojilo v roce 2007.
Dne 18. května 2012 muzeum uspořádalo svoji šestou Muzejní noc, která vzhledem k tématům v muzeu probíhajících výstav byla pojata v „africkém stylu".
V pobočce v Křížově vile byla připravena slavnostní vernisáž výstavy Jedeme Afrikou, po níž si zájemci mohli vyslechnout přednášku Dana Pribáně „Trabantem napříč Afrikou" nebo zdarma prohlédnout interiéry vily. Program zde končil po 22.00 hodině.
V hlavní budově, která byla pro veřejnost otevřena až do 23.30 hodin, si návštěvníci mohli bezplatně prohlédnout výstavu o Emilu Holubovi. Hlavní program se však odehrával v muzejní zahradě. Od 18.30 do 21.00 zájemci společně se ZUŠ v Žatci malovali africké masky a zvířata a bavili se žertovnými kousky opičky Kiki majitele Jaroslava Parohy z Libočan. Ve 22.00 hodin vzplály v zahradě „rituální ohně" a prostorem zavířily barevné kostýmy taneční skupiny Dideua z Plzně, která předvedla tanec Džungle, Duše, Urukutu, čarodějnic Brujas a afrobrazilských bohyň Orixás. Na samý závěr zazněl před půlnocí zpěv africké písně, k němuž se návštěvníci akce mohli přidat.
Muzejní noc v obou budovách navštívilo celkem 214 osob (z toho 95 ve vile – v tom 67 vernisáž a 28 přednáška; v hlavní budově přišlo 119 osob na program v zahradě).

8.3. Turistický pochod

Další akcí, již tradičně pořádanou v květnu, byl turistický pochod, tentokrát na téma „Po stopách velké povodně 1872", která postihla (nejen) povodí Blšanky před 140 lety. Akce proběhla v sobotu 26. 5. 2012 od 9.00 do 18.30 hodin a pracovníci muzea na vymezených kontrolních stanovištích (Holedeč, Měcholupy, Železná, Liběšovice, Siřem, Blšany) seznamovali účastníky se zajímavostmi a historií navštívených míst a zejména s ničivými následky povodně. V Měcholupech měli účastníci možnost navštívit i výstavu o povodni před 140 lety, kterou připravil místní občan p. Taraba. Na pochod přišlo 15 turistů.

8.4. Doprovodné akce

Pro zatraktivnění nabídky výstav uspořádali pracovníci muzea 6 doprovodných akcí:
- K velikonoční výstavě byla sjednána doprovodná akce - tvůrčí dílna - zdobení kraslic a pletení pomlázek v týdnu od 26. 3. – 30. 3. 2012
- Pro oživení expozice připravil archeolog „zážitkovou" návštěvu muzea v podobě praktických ukázek zpracování obilí mletím na pravěkých mlýnech ve vstupní části expozice Pravěk Žatecka.
- K výstavě sýrových etiket realizoval pracovník muzea Mgr. Černý praktické předvádění domácí výroby sýra ve stylovém oblečení a za použití tradičních receptur. Předvádění bylo provedeno ve dvou cyklech, 25. 9. – 27. 9. a 23.10. – 26. 10. 2012.
- K výstavě barevných litografií Jiřího Boudy připravily pracovnice vily soutěž o nejlepší model vlastní výroby do železnice, která byla jako herna umístěna na začátku výstavních prostor. Soutěž probíhala po celou dobu výstavy a vítěz byl odměněn knihou.
- K výstavě Narodil se v Betlémě proběhla ve vile doprovodná akce s praktickými ukázkami a s možností vyzkoušet si foukání skla, kterou vedl p. M. Zahradník, příslušník staré sklofoukačské rodiny. Akce se uskutečnila 11. 12. 2012.

8.5. Průvodcování po městě Žatci

V sobotu 19. května 2012 prováděl historik muzea skupinu zájemců po městě s dvouhodinovým výkladem o jeho historii.
Dokumentátor muzea uskutečnil 19. 10. 2012 komentovanou prohlídku s určováním stromů v parku pod muzeem pro 35 žáků ZŠ.

8.6. Koncerty a vystoupení

Protože v Žatci nejsou dostatečné prostory pro konání malých komorních akcí, rozhodlo se muzeum v rámci poznávání dobové hudby a zprostředkování lidových tradic uspořádat ve vile několik koncertů a vystoupení:
- 11. 10. 2012: podzimní violoncellový koncert v podání našeho předního violoncellisty Františka Brikcia (účast 30 osob)
- 7. 11. 2012: komponované pásmo k seznámení s tradicemi hornochodské lidové muziky v provedení folklorního souboru Postřekovská dudácká muzika Sekáči (účast 51 osob)
- 6. 12. 2012: Adventní koncert v podání komorního vokálního souboru Vox Melodica II z Mostu, s programem sestaveným z barokní a renesanční hudby (účast 30 osob).
- 18. 12. 2012: Předvánoční pohádkové pásmo v podání dětí ze Základní a mateřské školy v Liběšicích (42 osob).

8.7. Dny evropského dědictví (EHD)
Muzeum je již od devadesátých let pověřováno jako garant za město Žatec uspořádáním akce celoměstského charakteru – Dnů evropského dědictví. Hlavním tématem Dnů evropského dědictví 2012 v Žatci byly „ Industriální stopy". Tomuto tématu byl proto podřízen netradiční výběr památek, které bylo možno navštívit. Zároveň byl výběr památek proveden tak, aby představil veřejnosti, jaké průmyslové objekty v posledních dvou stoletích v Žatci fungovaly a jaký je jejich nynější technický stav. Výběr i návštěvy objektů byly determinovány souhlasem vlastníků objektů s jejich prohlídkou. EHD 2012 v Žatci se uskutečnily v sobotu 15. září 2012 a objekty si bylo možné prohlédnout nebo se alespoň na panelu dovědět více o jejich historii v době od 9.00 do 17.00 hodin.

PROGRAM:
Slavnostní zahájení EHD – Renesanční sladovna (Masarykova ulice č.p. 356) v 9.00 h.
Slavnostní zahájení provedla starostka města Mgr. Zdeňka Hamousová společně s místostarostou ing. Janem Novotným. Poté se prostorami nově zrekonstruovaného objektu bývalé renesanční sladovny v Masarykově ulici v Žatci rozezněly tóny skleněné harfy. Aktérem tohoto neobvyklého hudebního vystoupení byl hráč na skleněnou elektrofonickou harfu a zároveň její první konstruktér pan Alexander Zoltán. Z bohatého repertoáru netradičního umělce zazněly ukázky populárních Bachových, Beethovenových a Mozartových děl, dále muzikálové melodie Webberovy, až po rockové skladby Beatles a Led Zeppelin.

Poté ředitelka muzea PhDr. Holodňáková seznámila přítomné s programem EHD :
- Hlavní budova muzea K. A. Polánka v Žatci, Husova 678 – bezplatné prohlídky stálých expozic a výstav: Zdraví, sílu najdeš v sýru; Ilustrátor Cyril Bouda; Škrtni! A uvidíš...
- Zahrada muzea v Husově ulici:- Koncert „Mladí památkám"- od 18.00 h.
Účinkující: Irisch Dew a Afreak . Hudba dvou zcela rozdílných koutů světa Irska a západní Afriky rozezněla muzejní zahradu. Bylo možné vyslechnout jak africké bubny, tak staré keltské melodie. Tradiční hudbu západní Afriky přijel do Žatce představit projekt AFREAK, plný zkušených bubeníků, kteří nejsou na české afroscéně žádnými nováčky. Skočnými irskými písněmi přítomné roztančila špička této hudby u nás, kapela IRISH DEW, jejíž tvorba se opírá o skladby inspirované irským, ale i moravským a balkánským folklorem.

- Křížova vila – zde byly připraveny k bezplatným prohlídkám výstavy: Barevné litografie z cest a Obrazy ze sbírek muzea.

Industriální památky:
- Žatecký pivovar - Komentované prohlídky objektu v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 h.
V důsledku omezených kapacit pro prohlídky pivovarských prostor byly vstupy regulovány místenkami, které byly k dostání v den konání akce u pivovaru na stanovišti s vlajkou EHD. Místenky byly rozdávány čtvrt hodiny před každou prohlídkou, v těchto časech bylo také možné získat volné místenky na všechny další prohlídky až do zaplnění celé kapacity.
- Šroubárna – V doprovodu a s výkladem dvou bývalých zaměstnanců bylo uskutečněno pět komentovaných prohlídek objektu v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 a v 17.00 h.
- Hlavní nádraží – s připomínkou významu žateckého nádraží pro rozvoj průmyslového podnikání v Žatci byla zpřístupněna dnes již pro veřejnost uzavřená čekárna, kde návštěvníky čekalo překvapení v podobě výstavy obrazů na téma Lokomotivy.
- Papírny – v nejjižnější části objektu byla veřejnosti zpřístupněna prohlídková trasa, odhalující současný technický stav objektu. Zároveň byli účastníci seznámeni s historií objektu i se záměrem vybudovat zde depozitáře muzea.
- Cukrovar, Železný most, Osex – vzhledem k tomu, že do areálu cukrovaru ani Osexu nebylo možné vstoupit a uskutečnit prohlídky těchto objektů, zpracovali pracovníci muzea panely, na nichž byli zájemci seznamováni s historií objektů a jejich současným využitím. Rovněž na stanovišti u železného mostu sloužil veřejnosti informační panel, který ji seznámil s historií tohoto místa.
- Renesanční sladovna – nově zrekonstruovaný objekt, který bude sloužit jako městská galerie, byl veřejnosti zpřístupněn v době od 10.00 do 17.00 hodin. Veřejnost si mohla prohlédnout vystavené práce žáků ZUŠ v Žatci a v přízemí navštívit expozici o archeologickém výzkumu tohoto místa, výstavu o historii natáčení filmů v Žatci nebo navštívit internetovou místnost.
- pěší výstup na Chmelový maják – V době od 10.00 – 17. 00 h. byl pro zájemce připraven pěší výstup na maják.

Při EHD 2012 prošlo všemi zpřístupněnými objekty celkem 1836 návštěvníků a prohlížené prostory byly zpřístupněny veřejnosti zdarma.

8.8. Živý betlém a Štědrý den

- 20. 12. 2012: Živý betlém – dopolední a večerní akce ve vile, která vždy přiláká značné množství zájemců. Tradiční vánoční biblický příběh v provedení žáků ZŠ a MŠ z Ploskovic byl doprovázen výstavou zvířátek ze ZO ČSCH Žatec na zahradě vily (účast 144 osob).
- 24. 12. 2012: V devadesátých letech muzeum zavedlo tradici, při níž jsou o Štědrém dnu zájemcům zdarma jako dárek muzea k Vánocům umožněny prohlídky muzejních výstav a expozic. Nejinak tomu bylo i v roce 2012, kdy byly hlavní budova i pobočka muzea otevřeny v době od 9.00 do 16.00 hodin. Návštěvy využilo 123 zájemců.

9.0. Návštěvnost muzea

9.1. Vyhodnocení a rozbor návštěvnosti

V prvním pololetí r. 2012 navštívilo muzeum celkem 3050 návštěvníků, z toho v hlavní budově 2 151 zájemců a v pobočce ve vile 899 osob. V návštěvnosti vily nejsou započítávány svatební obřady (těch se uskutečnilo 15, s účastí 468 svatebčanů).
Na školní pas (9 pasů: platnost pasů září 2011 – červen 2012, zakoupeny 2011) přišlo v rámci celkové návštěvnosti 354 žáků, které doprovázelo 64 učitelů nebo vychovatelů.
Ve druhém pololetí r. 2012 navštívili muzeum celkem 3 502 návštěvníci, z toho v hlavní budově 1 888 zájemců a v pobočce ve vile 1 614 osob. V návštěvnosti vily nejsou započítány svatební obřady (těch se uskutečnilo 8, s účastí 252 svatebčanů). Školní pasy pro druhé pololetí nebyly zakoupeny.
CELKOVÝ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ MUZEA za r. 2012 - 6 552 lidí, z toho:
ve školních výpravách (ZŠ, MŠ) navštívilo muzeum celkem 3129 osob, ve skupinových výpravách přišlo 326 zájemců, jednotlivě si přišlo výstavy a expozice prohlédnout 1305 návštěvníků (z toho o sobotách a nedělích celkem v hlavní budově 141, ve vile 159 lidí). Na přednášky a jiné akce přišlo celkem 985 osob, vernisáží se zúčastnilo 775 lidí, za účelem studia materiálů do muzea zavítalo 35 badatelů.
Do celkového počtu návštěvníků není započítána návštěva objektů při muzeem pořádaných EHD (1 650 osob) a svatby (720 osob).

9.2. Slevové karty vstupného uplatňované při návštěvách muzea:

3K-karta (vstup zdarma), Rodinné pasy Ústeckého kraje (sleva 30%), Předplatitel Dějiny a současnost (sleva 50%), Zelená karta – Český svaz ochránců přírody (sleva 50%), Průkaz Asociace muzeí a galerií (vstup zdarma), Průkaz pracovníka Národního památkového ústavu (vstup zdarma), Držitel průkazu OCOMOS (vstup zdarma), Členský průkaz Zväzu múzeí na Slovensku (vstup zdarma)

9.3. Badatelské návštěvy

V r. 2012 navštívilo muzeum celkem 35 badatelů, kteří se zajímali o archeologii (studium materiálů z depozitářů) a regionální historii (studium fondu regionální knihovny a časopisů). Dále vyřizovali pracovníci muzea četné e-mailové dotazy, týkající se regionu i širší problematiky.

10.0. Svatební obřady ve vile

Pobočka muzea je v souladu s rozhodnutím zřizovatele druhým oficiálním místem pro přádání svatebních obřadů. V r. 2012 se uskutečnilo celkem 23 svateb, jichž se účastnilo 720 osob.

11.0. Publikační a vydavatelská činnost

V průběhu 1. pololetí 2012 historik muzea připravoval do tisku soubor příspěvků z kolokvia, uskutečněného v muzeu v r. 2011. Sborník byl vydán v říjnu r. 2012 a je v současné době v prodeji v muzeu.
Archeolog muzea připravil pro MF Dnes, Hlas, Žatecký a lounský deník a Žatecké noviny příspěvky, v nichž informoval o činnosti muzea v oboru archeologie, zejména o výzkumu v Břežanech, který přinesl unikátní poznatky o způsobu bydlení v době bronzové. Dále archeolog připravil k vydání propagační skládačku o nové expozici muzea Stroj času a pro připravovanou publikaci o dějinách obce Nepomyšl zpracoval kapitolu o nejstarším osídlení katastru obce.

12.0. Propagace
12. 1. internet:
Ve druhém pololetí pověření zaměstnanci muzea připravovali podklady pro nové webové stránky www.muzeumzatec.cz, které byly spuštěny 7. prosince 2012. V novém grafickém designu jsou návštěvníci webu seznamováni s pořádanými výstavami, přednáškami, akcemi a ostatními aktivitami muzea. Součástí webu je i nově vytvořená muzejní encyklopedie, která umožňuje rozšíření informací o zde uvedených objektech a zároveň je využívána v nové expozici, neboť data z ní jsou načítána pomocí použitých QR kódů.

12.2. reklamní poutače: 3 reklamní poutače, které jsou instalovány na hlavních komunikačních průtazích městem od Loun, Mostu, Plzně změnily v říjnu 2012 svoji grafickou podobu. Nově je zde provedena fotografická identifikace muzea, zpropagováno nové logo a upozornění na webové stránky muzea.

12.3. pro aktuální seznámení žatecké veřejnosti s hlavními akcemi muzea pro nejbližší dva měsíce byly využívány mobilní propagační panely, jejichž zhotovení bylo na základě podkladů z muzea realizováno dodavatelsky

12.4. tištěné pozvánky, plakáty, letáky: většinou připravovalo samo muzeum, výlepovou službu těchto plakátů zajišťovala fi Rengl, další pozvánky a letáky byly roznášeny pracovnicemi muzea po městě na základě dohody s poskytovatelem umístění

12.5. e-mailové pozvánky: byly rozesílány na konkrétní akce dle sjednaných kontaktů

12.6. Kulturní tipy muzea: pro každý měsíc byl vyhotovován přehled všech akcí muzea. Ten byl poskytován návštěvníkům ve vestibulu muzea v tištěné podobě nebo i v elektronické podobě ke stažení z webu muzea

12.7. Periodika: k propagaci činnosti muzea bylo využíváno pravidelné spolupráce formou inzerce nebo článků o pořádaných akcích v Žateckých novinách, MF DNES, Lounském a žateckém deníku, Lounském Pressu, dále prezentací v Českém rozhlasu Sever, ČTK, v ČT (regionální redakce Chomutov), Tv Ok Plus a příležitostně v různých časopisech.

12.8. Facebook: ve svém profilu zveřejňovalo muzeum aktuální informace o dění, pořádaných akcích, návštěvnosti apod.

12.9. Tiskové konference: 5. 6. 2012 byla uspořádána přímo na místě výzkumu v Břežanech, prezentovala zejména význam přínosu výzkumu z hlediska rozšíření poznání o způsobech bydlení v době bronzové

13.0. Semináře a odborná kolokvia, práce v komisích, spolupráce s jinými institucemi

13.1. Účast na seminářích, kolokviích a práce v komisích

Archeolog muzea je členem Komise pro severočeskou archeologii (KOSA), dále pracoval jako člen redakční rady sborníku Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách, byl zvolen do Rady Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě, v. v. i. a účastnil se pravidelně její činnosti.
Ředitelka muzea je členkou kulturní komise, poradního orgánu RM Žatce.
Účast na jednáních:
- Komise pro severočeskou archeologii: 2. 2. 2012; 2. 3. 2012; 26. 11. 2012 – archeolog,
- Seminář Aktuální informace k přípravě novely památkového zákona v Muzeu města Prahy: 15. 3. 2012 – archeolog
- Seminář muzejních archeologů: 6. – 8. 6. 2012 – archeolog, ředitelka
- Seminář Legislativa z pohledu zřizovatele: 19. 6. 2012 – historik
- Seminář k projektům CULTURE: 28. 6. 2012 – ředitelka, historik
- Účast na jednání stavební komise města Žatce: 13. 6. 2012 – ředitelka
- účast ve výběrovém řízení na dodavatele PD pro rekonstrukci depozitářů v bývalých papírnách: 23. 7. 2012 - ředitelka
- účast v pracovní skupině pro zápis Žatce do UNESCO: 19. 9. , 17. 10. a 8. 11. 2012: archeolog, který inicioval vydání propagační skládačky k propagaci této myšlenky
- účast na 1. národním veletrhu památek v Praze - 5. 10. 2012 – ředitelka, archeolog
- účast na semináři STOP v NTM Praha o konzervování a ošetření sbírek: 18. 10. 2012 - restaurátorka
- účast na veletrhu komunitárních programů na KÚ v Ústí nad Labem: 31. 10. 2012 - ředitelka, archeolog
- účast na dvoudenním semináři "Svět muzejních expozic" v Plzni – 14. – 15. 11. 2012, ředitelka, archeolog
- zasedání kulturní komise města Žatec: 13. 11. 2012 - ředitelka
- zasedání redakční rady sborníku AVSZČ: 21. 11. 2012 – archeolog

13.2. Spolupráce s jinými institucemi

13.2.1. Spolupráce s ÚAPP v.v.i. Most
- Členství v redakční radě Sborníku Archeologické výzkumy v SZ Čechách – archeolog
- Členství v Radě ÚAPP Most, v.v.i. – archeolog

13.2.2. Spolupráce s muzei
Při přípravě výstavy o Emilu Holubovi byla realizována spolupráce s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze, Národním muzeem v Praze, Náprstkovým muzeem v Praze a s Oblastním muzeem v Chomutově (zápůjčky výstavních předmětů). Při přípravě výstavy o Cyrilu Boudovi spolupracovalo muzeum s Vlastivědným muzeem v Kladně a s Poštovním muzeem v Praze (zápůjčky výstavních předmětů). Dlouhodobá spolupráce je s Oblastním muzeem v Lounech při zápůjčce několika kusů chmelových známek do naší expozice Kabinet chmelových známek a s Chmelařským muzeem v Žatci, kam jsme zapůjčili několik předmětů z oboru chmelařství pro vybavení trvalé expozice.

13.2.3. Spolupráce se soukromými osobami
Při přípravě některých výstav a akcí pro veřejnost bylo využíváno spolupráce se soukromými osobami při zápůjčkách obrazů či jiných exponátů do výstav (srov. příloha č. 5).

13.2.4. Spolupráce s Probační a mediační službou
Ve spolupráci s lounskou pobočkou Probační a mediační služby muzeum v r. 2012 zajišťovalo provedení některých nekvalifikovaných prací (sekání trávy, drobné nátěry, úklidové práce apod.) prostřednictvím 2 alternativně odsouzených, kteří si tak odpracovávali soudem stanovené hodiny veřejně prospěšných prací.

14.0. Provoz a rozpočet muzea

14.1. Bezpečnost provozu – kontroly, revize, školení

Všechny objekty ve správě muzea jsou zabezpečeny elektronickou (EZS) a požární (EPS) signalizací a vybaveny hasicími přístroji. V rámci vlastní kontrolní činnosti provádějí pověření pracovníci denní a periodické kontroly svého pracoviště.
Dodavatelsky byly provedeny tyto bezpečnostní kontroly a školení:
29. 2. 2012: kontrola a uvedení do provozu nové EZS v depozitáři MŠ
7. 5. 2012 : školení řidičů – 6 osob
14. 5. 2012: proškolení ředitelky v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
23. 5. 2012: prohlídka opraveného krovu a prohlídka po rekonstrukci střešní krytiny
12. 6. 2012: půlroční kontrola EPS – FIDES
12. – 13. 7. 2012: servisní kontrola muzejního automobilu
18. 9. 2012: kontrola plynových zařízení a spotřebičů
3. 10. 2012: pravidelná roční revize hasicích přístrojů – FEHAS
9. 10. 2012: pravidelná revize tlakových nádob
10. 10. 2012: pravidelná kontrola elektrických zařízení
19. 10. 2012: revize komínů
29. 10. 2012: pravidelná periodická roční kontrola EZS a EPS firmou FIDES
9. 11. 2012: školení o požární ochraně – zaměstnanci a členové požárních hlídek
9. 11. 2012: školení BOZP - zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci

14.2. Rozpočet a hospodaření muzea

PO Regionální muzeum v Žatci hospodaří s finančními prostředky přijatými od zřizovatele na činnost a provoz, včetně výdajů na opravy a údržbu, s prostředky na platy a s prostředky získanými vlastní činností.
Pro rok 2012 stanovil zřizovatel muzeu příspěvek na provoz v celkové výši 5 521 400 Kč. Usnesením Rady města č. 47/12 ze dne 24. 1. 2012 byl stanoven rozpis příspěvku muzea takto: příspěvek na provoz 2 798 000 Kč, příspěvek na platy 2 723 000 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek z roku 2011 byl na základě usnesení Rady města č. 349/12 přerozdělen do fondu odměn 30 000 Kč, do rezervního fondu muzea 230 573,24 Kč.
Ke 31. 12. 2012 činily náklady muzea 6 442 997,23 Kč, výnosy celkem 6 446 749,07 Kč. V r. 2012 byl do rozpočtu muzea zapojen rezervní fond částkou ve výši 326 582,30 Kč.
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2012 je 3 751 Kč. Rozbor hospodaření za r. 2012 byl zřizovateli předán dne 21. 1. 2013.

14.3. Kontroly hospodaření

Dne 31. 1. 2012 byla na odd. Interního auditu (p. Talaváňové) odeslána Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za r. 2011.
Ve dnech 4. 6. – 6. 6. 2012 provedla p. H. Senecká, kontrolní oddělení MěÚ v Žatci, kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky v r. 2011, jejímž výsledkem bylo konstatování, že PO Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci dodržovala zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti v souladu s platnými právními předpisy. Výsledek kontroly vzala na vědomí RM usnesením č. 596/12. Hodnotící souhrnná zpráva o výsledcích finančních kontrol za r. 2012 byla na kontrolní oddělení MěÚ Žatec zaslána dne 17. 12. 2012.

14.4. Opravy a údržba

V únoru 2012 byla v pobočce muzea v Křížově vile provedena kompletní výměna podlahových krytin v přízemí (expoziční prostory, kanceláře) a tyto prostory byly vymalovány.
Na základě prohlídky ze dne 23. 5. 2012 bylo v rámci záruční opravy v závěru května provedeno ošetření deseti nově dřevokazným hmyzem napadených míst na krovech střešní konstrukce hlavní budovy muzea v Husově ulici.
V průběhu června bylo na základě květnové prohlídky p. Šmidtové (MěÚ Žatec) rozhodnuto o opravě fasády hlavní budovy muzea a zpevnění klenby nad vchodem do zahrady muzea. Oprava byla provedena v měsících červenec a srpen 2012 a byla uhrazena z prostředků vlastníka objektu, tj. Města Žatce.
V souvislosti s úpravami prostor pro novou expozici byly provedeny opravy a nátěry oken v této expozici, výměna podlahové krytiny a malování.
V rámci menších oprav a údržby byly opraveny praskliny ve stěnách a klenbách prvního patra budovy muzea v Husově ulici a tyto prostory byly vymalovány.
Dále byly provedeny nové nátěry mříží v přízemí budovy v Husově ulici a nově byly natřeny i tři rámové konstrukce nesoucí propagační poutače muzea u silnic.
Na pobočce v Křížově vile bylo v rámci nutné údržby repasováno a natřeno pět nejpoškozenějších oken ve dvorním traktu přízemí budovy.

14.5. Zpracování výkazů, rozborů, hlášení, opatření

- Rozbor hospodaření PO muzeum k 31. 12. 2011 – odevzdán 23. ledna 2012
- Účetní uzávěrka ke dni 31. 3. 2012 – odevzdána 5. 4. 2012
- Roční výkaz o muzeu a galerii za r. 2011 – odeslán 11. 4. 2012
- Výroční zpráva o činnosti muzea za r. 2011 – zpracována 26. 4. 2012, RM vzala na vědomí usnesením č. 431/12
- Vlastní organizační opatření k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2012 zpracováno v souladu s pokyny zřizovatele dne 10. 5. 2012. Ke stejnému datu byla jmenována inventarizační komise.
- Návrh plánu investic na r. 2013 – odevzdán 13. 6. 2012
- Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2012 – odevzdán 2. 7. 2012.
- Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z fondu Ústeckého kraje na EHD 2011, odeslána poskytovateli dotace dne 3. 7. 2012
- Účetní uzávěrka za 3. čtvrtletí provedena ke dni 30. 9. 2012
- Účetní uzávěrka za 4. čtvrtletí provedena ke dni 31. 12. 2012
- Přehled hospodaření organizace za r. 2012 odevzdán zřizovateli 21. 1. 2013
- Inventarizace majetku a sbírek ke 30. 6. a k 31. 12. 2012 byla provedena v souladu se zpracovaným Organizačním opatřením pro rok 2012 a odevzdána zřizovateli.

V Žatci dne 31. ledna 2013

Zpracovala a předkládá PhDr. Radmila Holodňáková,
ředitelka muzea

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - více zde

Pracoviště Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod