Domovská stránka Muzem Žatec Hlavní budova Muzem Žatec O muzeu Muzem Žatec Návštěvní řád RMŽ

Návštěvní řád RMŽ

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD REGIONÁLNÍHO MUZEA K. A. POLÁNKA V ŽATCI

Návštěvní řád Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci (dále jen RMŽ) je platný pro všechny tři muzeem provozované objekty, tj. hlavní budovu v Husově ulici 678, Křížovu vilu v Zeyerově ulici 344, Starou papírnu v ul. Volyňských Čechů 733, a pro k objektům přilehlé zahrady.

I. Otevírací doba pro návštěvníky výstav, expozic a dalších akcí muzea

1. Časové vymezení doby návštěvnosti a výše vstupného jsou zveřejněny v jednotlivých návštěvních objektech a na webových stránkách muzea – www.muzeumzatec.cz
2. Při vybraných akcích (např. vernisáže, akce v zahradách muzea, Muzejní noc, Dny evropského dědictví apod.) může být otevírací doba pro návštěvníky rozšířena. O takto upravené návštěvní době muzeum informuje na svém webu, letácích, popř. i na facebookových stránkách muzea a dalších sociálních sítích.

II. Vstupné

1. Návštěvník je povinen v pokladně muzea zakoupit vstupenku. Osoby s nárokem na volný vstup nebo které se prokáží platným průkazem AMG nebo ICOM, obdrží bezplatnou vstupenku. Výše vstupného je určena platným ceníkem, který je k nahlédnutí rovněž u pokladny muzea. Vstupenka platí pouze pro jednu návštěvu výstavy, expozice nebo akce.
2. Zakoupením vstupenky či po obdržení bezplatné vstupenky se návštěvník zavazuje dodržovat návštěvní řád, s nímž má možnost se seznámit v pokladně muzea nebo na webových stránkách muzea.
3. Prodej vstupenek je zahajován dle stanovené otevírací doby a je ukončen 30 minut před koncem návštěvní doby.

III. Prohlídky výstav a expozic, návštěva akcí – povinnosti návštěvníků

1. Do expozičních a výstavních prostor je zakázán vstup s objemnými zavazadly. Ta je nutno odložit v uzamykatelných skříňkách v přízemí budov.
2. Pro odložení kabátů a bund, pokrývek hlavy, deštníků, turistických holí apod. slouží šatní věšáky v přístupových prostorách. Doklady, peníze, mobilní telefony a jiné cenné předměty jsou návštěvníci povinni brát si s sebou. Za jejich případné ztráty nenese muzeum odpovědnost.
3. Není dovoleno vstupovat do prostor mimo expozici, manipulovat s osvětlením, chovat se hlučně, pouštět vlastní hudbu, konzumovat jídlo a nápoje (vyjma vymezených prostor při vernisážích).
4. Návštěvník je povinen důsledně dbát pokynů průvodce.
5. Návštěvník je povinen se během prohlídky chovat tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví ostatních účastníků.
6. Návštěvník je povinen zachovávat při prohlídkách výstav a expozic maximální opatrnost, aby nedošlo k ohrožení či poškození vystavených exponátů. Je zakázáno se exponátů dotýkat, vyjma těch, které jsou k tomuto účelu výslovně určeny a takto označeny. V případě poškození majetku ve správě muzea bude požadována úhrada způsobené škody.
7. Návštěvník se při návštěvě muzea pohybuje ve specifických historických prostorách (atypická schodiště, prosklení, podlahy atd.). Tuto skutečnost je návštěvník povinen respektovat a akceptovat příslušné pokyny průvodce. Není dovolen vstup s jízdním kolem, na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách apod.
8. Vstup osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek není do muzea povolen.
9. Osoby ZTP mohou na vyžádání a s obsluhou příslušného zaměstnance muzea využít k přepravě do expozic v 1. patře Křížovy vily a Staré papírny výtahu. Při této přepravě jsou povinny dbát pokynů obsluhy výtahu.
10. Návštěva organizovaných dětských skupin je možná pouze s pedagogickým dozorem, který je povinen dbát na kázeň svěřených dětí nebo mládeže, na základě pokynů průvodce koordinovat jejich chování a soustředit je na prohlížený úsek. Pedagogický dozor plně zodpovídá za školní výpravu.
11. Dospělý doprovod skupiny dětí nebo mládeže má umožněn vstup bezplatně.
12. Návštěvu v hromadných skupinách je doporučeno objednat předem na telefonním čísle 608 200 697.
13. Děti do šesti let mohou vstupovat do expozic, výstav a na akce muzea pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
14. Do budov muzea je zakázán vstup se zvířaty. Vstup se zvířaty je možný pouze do zahrad muzea, zvíře však vždy musí být na vodítku a s náhubkem. Za chování zvířat plně odpovídá jejich majitel, zahrada neslouží k venčení zvířat.
15. Fotografování v expozicích, při výstavách a akcích muzea je povoleno výhradně pro soukromé účely, tj. pro osobní potřebu návštěvníka, a výhradně bez použití blesku či přídavného osvětlení a stativu. Za soukromé účely se nepovažuje použití fotografií k účelům komerčním, publikačním, studijním, kulturním, vědeckým, propagačním apod. Fotografování pro ostatní účely podléhá schválení ředitele muzea.
16. Kouření a jakákoliv manipulace s ohněm jsou v objektech muzea návštěvníkům zakázány.
17. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců muzea.
18. Únikové trasy jsou značeny směrovými obrazovými tabulkami nebo nápisovými tabulkami „nouzový východ".
19. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno nosit a používat v muzeu jakékoli zbraně včetně plynových, pružinových a jejich replik. Dále je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, vypínačů, signalizačního zařízení a hasicích přístrojů. Za případná zranění nebo škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu nepřebírá muzeum zodpovědnost.

IV. Práva a povinnosti průvodce

1. Průvodce vede a koordinuje prohlídku expozic a výstav, podává odborný výklad.
2. Výklad v expozicích podává průvodce od min. počtu 5 návštěvníků ve skupině. Pro jednotlivce je k dispozici tištěný průvodce.
3. Průvodce odpovídá za dodržení pořádku v expozici a výstavě, v případě jakéhokoliv problému okamžitě informuje nadřízené pracovníky.
4. Průvodce je oprávněn návštěvníka upozornit na porušování návštěvního řádu, popřípadě jej vyzvat k nápravě.
5. Průvodce má právo v případě hrubého porušení návštěvního řádu nebo jeho soustavného i méně závažného porušování návštěvníka vykázat z expozice nebo prohlídku okamžitě ukončit. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.
6. Průvodce je povinen dohlížet na to, aby ve výstavních a expozičních prostorách nebyly odloženy předměty a věci, které by opravňovaly k podezření, že jde o předměty nebezpečné.
7. Průvodce je oprávněn kontrolovat správné a bezpečné používání technických prostředků (zejm. tabletů) dočasně zapůjčených návštěvníkům k prohlídce interaktivní výstavy Stroj času.
8. Průvodce po skončení prohlídky dohlíží na řádné opuštění expozičních prostor všemi návštěvníky.

V. Závěrečná ustanovení

1. Návštěvník a průvodce jsou povinni respektovat ustanovení Návštěvního řádu.
2. RMŽ nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení uvedeného návštěvního řádu.
3. Náhrada vzniklé škody na sbírkových předmětech nebo majetku muzea bude požadována po osobě, která škodu způsobila.
4. Okolnosti tímto řádem neupravené se řídí právním řádem ČR.
5. Návštěvníci mohou vyjádřit své připomínky, poznatky, zážitky a zkušenosti z prohlídky v návštěvní knize, která je vedena v každé z budov muzea. V případě stížnosti na poskytované služby se kromě zápisu mohou obrátit na příslušného vedoucího pracovníka nebo přímo vedení RMŽ.
6. Tento Návštěvní řád nahrazuje Režim dozoru a ochrany sbírkových předmětů při návštěvě výstav a expozic ze dne 1. 9. 2015 a vstupuje v platnost dnem 1. 1. 2018.

PhDr. Radmila Holodňáková
ředitelka muzea

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod