Domovská stránka Muzem Žatec Hlavní budova Muzem Žatec O muzeu Muzem Žatec Ceník služeb a úkonů RM Žatec

Ceník služeb a úkonů RM Žatec

Ceník služeb a úkonů Regionálního muzea K. A. Polánka
Husova 678, 438 01 Žatec
platný od 1. 1. 2023

PROHLÍDKY VÝSTAV A EXPOZIC

Návštěva muzea je rozdělena do 4 prohlídkových okruhů:

Okruh 1 – Hlavní budova: krátkodobé výstavy + expozice Pravěk středního Poohří,
Historický a urbanistický vývoj města Žatce, Žatecké obrázky, Kabinet
chmelových známek, Žatecký stroj času

Okruh 2 – Křížova vila: krátkodobé výstavy + expozice Obrazy ze sbírky muzea

Okruh 3 – Stará papírna: krátkodobé výstavy + expozice Z dějin průmyslu v Žatci

Okruh 4 – Hlavní budova: expozice Žatecký poklad

VSTUPNÉ DO OKRUHŮ 1, 2, 3:

• Základní (dospělí)........................................................................ 80,- Kč
• Zlevněné (senioři do 70 let, děti od 6 do 15 let, studenti SŠ, VŠ po předložení
   průkazu, PO města)....................................................................... 50,- Kč
• Školní (skupina min. 10 žáků ZŠ v doprovodu 1 nebo více dospělých osob)....40,- Kč
• Předškolní (skupina min. 10 žáků MŠ od 3 do 6 let v doprovodu 1 nebo více
  dospělých osob (1 dospělý na každých 10 dětí).......................................20,- Kč
• Rodinné vstupné (max. 5 osob – 2 dospělí + 3 děti, 1 dospělý + 4 děti ve věku od 6 do 15 let).....210,- Kč
  (Pozn.: při větším počtu se k rodinnému vstupnému přičítá vstupné za každého dalšího jednotlivce dle jeho věku)
• Volný vstup (držitelé ZTP+P, děti do 6 let, držitelé průkazek AMG, ICOM, novináři, senioři nad 70 let, dospělé osoby    
   doprovázející školní skupinu) .....................0,- Kč

VSTUPNÉ DO OKRUHU 4:
Expozice Žatecký poklad (vstup ve skupině o max. počtu 12 osob)

• Základní (dospělí).......................................................................160,- Kč
• Zlevněné (senioři do 70 let, děti od 6 do 15 let, žáci ZŠ, studenti SŠ, VŠ po předložení průkazu .....100,- Kč
• Předškolní (skupina min. 10 žáků MŠ od 3 do 6 let v doprovodu 1 nebo více dospělých osob (1 dospělý na každých 10
   dětí)...................................... 20,- Kč
• Rodinné (max. 5 osob – 2 dospělí + 3 děti, 1 dospělý + 4 děti)...................420,- Kč
• Volný vstup (držitelé ZTP+P, děti do 6 let, držitelé průkazek AMG, ICOM, novináři, senioři nad 70 let, dospělé osoby
   doprovázející školní skupinu) ................... 0,- Kč

VSTUPNÉ NA AKCE MUZEA (mimo prohlídky výstav a expozic)

Doprovodné akce k výstavám, workshopy, přednášky, besedy, koncerty, kurzy, muzejní pochod, akce v zahradě muzea apod.- cena vstupného je tvořena individuálně dle náročnosti připravované akce.

VSTUPNÉ NA PROGRAMY PRO ŠKOLY

• Programy muzea:
Poznej Žatecko...středověké
Poznej Žatecko...a jeho stromy
Poznej Žatecko...a jeho architekturu
Poznej Žatecko...a jeho industriál
Poznej Žatecko...a jeho rodáky
Délka programů cca 60 minut.
Jednotná cena za každý z programů............................................ 60,- Kč/1 osoba
(školní skupinu tvoří min. 10 žáků v doprovodu 1 nebo více dospělých osob)

• Projektový den pro školy - na předem domluvené téma...... 500,- Kč/1h/školní skupina
(školní skupinu tvoří min. 10 žáků v doprovodu 1 nebo více dospělých osob)

VSTUPNÉ NA PROHLÍDKY MĚSTA S PRACOVNÍKEM MUZEA

Délka prohlídky max. 120 min.................................................. 70,- Kč/1 osoba

FILMOVÁNÍ, FOTOGRAFOVÁNÍ A POŘIZOVÁNÍ AUDIO ZÁZNAMŮ

A. Filmování, fotografování a pořizování audio záznamů ve výstavních prostorách pro soukromé nekomerční účely:

1. Filmování, fotografování a pořizování audio záznamů ve výstavních prostorách je povoleno výhradně pro osobní potřebu návštěvníka, a to bez použití blesku a stativu. Pokud se autor snímku rozhodne pro zveřejnění snímku, je povinen zajistit dodržení podmínek autorského práva včetně zveřejnění údaje, že fotografované předměty jsou uloženy ve sbírce Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci. Muzeum má právo na vybraných akcích fotografování, filmování a pořizování audiovizuálních záznamů návštěvníkům zakázat.

B. Filmování, fotografování a pořizování audio záznamů pro komerční, soukromé
a badatelské účely:

1. Interiéry muzea, výstavy, expozice
Fotografování, filmování a pořizování audio záznamů v interiérech muzea pro komerční účely je možné pouze se souhlasem ředitelky muzea a ošetřeno bude smlouvou.

a) Paušální poplatek za každou započatou hodinu .............................. 2000,- Kč

b) Fotografování a filmování vernisáží výstav a akcí muzea
pro jejich aktuální propagaci ................................................bez poplatku

c) Rezervace (blokace) prostor pro přípravu natáčení a úklid rekvizit po natáčení........................................................................5 000 Kč/1 den (tj. 8 h. v otevírací době muzea). Při požadavku přípravných a likvidačních prací rekvizit natáčení mimo otevírací dobu muzea se částka zvyšuje o 300 Kč za každou i započatou hodinu.
2. Sbírkové předměty

Povolení k fotografování nebo filmování sbírkového předmětu je oprávněn udělit kurátor sbírky, vždy na základě předchozí konzultace s ředitelkou muzea. Souhlas ke komerčnímu užití bude vždy ošetřen smlouvou.

a) Fotografování a filmování sbírkových předmětů pro komerční účely - poplatek za 1 předmět (max. 10 předmětů) .................................................... .... 1000,- Kč

b) Fotografování a filmování sbírkových předmětů pro soukromé účely - poplatek za 1 předmět (max. 10 předmětů) .......................................................... 100,- Kč

c) Poplatek za náklady spojené s vyhledáním v depozitáři, přípravou, předložením a opětovným zařazením sbírkových předmětů - za každou započatou hodinu práce kurátora ................................................................................... 200,- Kč

d) Vyhledání v depozitářích a fotografování nebo filmování sbírkových předmětů pro odborné a vědecké účely....................................................... bez poplatku
Autor snímku je povinen při jeho zveřejnění vždy zajistit dodržení podmínek
autorského práva včetně zveřejnění údaje, že fotografované předměty jsou uloženy ve
sbírce Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci.

ZHOTOVENÍ DIGITÁLNÍ REPRODUKCE DVOJ- NEBO TROJROZMĚRNÉHO SBÍRKOVÉHO PŘEDMĚTU

K pořízení snímků digitálním fotoaparátem a skenů sbírkových předmětů vydává souhlas příslušný kurátor sbírkového fondu vždy s předchozím souhlasem ředitelky muzea. Použití snímků a skenů je ošetřeno zvláštní smlouvou, kde je objednatel služby poučen o reprodukčních právech. Digitalizační služby se neposkytují na počkání, objednávky jsou vyřizovány dle pořadí podání a reprodukce jsou předány po úhradě ceny zakázky objednatelem.

1. Digitální reprodukce v rozlišení 300 dpi:

Skenování předloh do formátu A4 - A3 ................................................... 100,- Kč/ks
Skenování historických fotografií ......................................................... 200,- Kč/ks
Snímek digitálním fotoaparátem ............................................................ 100,- Kč/ks
Skenování rukopisů, starých tisků a plánů (1strana) ..................................... 800,- Kč/ks
(Muzeum má právo rozhodnout o omezení počtu poskytnutých skenů nebo snímků při požadavku nad 10 kusů.)
Poplatek za vytištění na papír ................................................................10,- Kč/ks
poplatek za odeslání po internetu ................................................... 20,- Kč/zakázka
poplatek za uložení na flash objednatele .......................................... 10,- Kč/zakázka

Při poskytování reprodukcí pro instituce podobného zaměření (např. archivy, muzea, knihovny apod.) lze na základě rozhodnutí ředitele muzea poplatek snížit nebo zcela prominout, ale pouze v případě, že pořízené reprodukce nebudou sloužit ke komerčním účelům.

2. Reprodukční právo - použití reprodukcí:

a) Použití reprodukcí pro účely badatelské, tj. odborné a vědecké (příspěvky pro odborné a vědecké časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, katalogy výstav, ročníkové a diplomové práce studentů apod.) .................................................. bez poplatku. Povinností badatelů je vždy uvést zdroj snímku (Archiv Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci) a uložení originálu (Sbírka Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci).

b) Použití reprodukcí pro účely komerční (obrazové publikace, televizní pořady, film, pohlednice, kalendáře, propagační materiály apod.) ................................. 400 Kč/1 ks jakékoli reprodukce, která bude připočtena k ceně skenu nebo snímku.

c) Reprodukční právo je uděleno pouze k jednorázovému využití. Účel použití reprodukce je vymezen ve smlouvě o užití věci.

d) Muzeum si vyhrazuje právo odmítnout pořídit kopii ze zpracovávaných dokumentů a předmětů nebo dokumentů a předmětů rezervovaných pro vlastní publikační a odbornou činnost.

ZÁPŮJČKY SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ

Poplatek za zapůjčení sbírkových předmětů včetně jejich vyhledání je určován individuálně se zřetelem na specifikaci zápůjčky. Zápůjčky sbírkových předmětů musí být vždy ošetřeny smlouvou o výpůjčce.
Minimální sazba komerční zápůjčky ....................................... 300,- Kč za předmět

REŠERŠE

Rešerší se rozumí zpráva o výsledku šetření, zejména zpracování dokumentů podle požadavků formou seznamu dokumentů, s případným úvodním rozborem problematiky:
jednoduchá rešerše (z 1-2 archivních zdrojů) ....................................... 300,- Kč/1 hod.
náročná rešerše (z více než 2 archivních zdrojů) ......................... ......... 400,- Kč/1 hod.
kancelářská práce ....................................................................... 120,- Kč/1 hod.
manipulační poplatek (dle složitosti) ...................................................... 0 - 120,- Kč
Muzeum si vyhrazuje právo odmítnout rešerši v případě právě zpracovaných dokumentů a dokumentů rezervovaných pro vlastní odbornou a publikační činnost. Zásadně se nepořizují kompletní rešerše z archivu nálezových zpráv a rešerše týkající se evidence sbírkových předmětů (přírůstková a inventární kniha a karty) či přesné lokalizace archeologických nalezišť.

SLUŽBY KNIHOVNY

Všeobecná knihovna – poplatek:

1. Jednorázová výpůjčka bez registrace /1 titul ....................................... 100,- Kč

2. Meziknihovní výpůjční služba ......................... ve výši skutečně vynaložených nákladů.

3. Sankční opatření za prodlení s vrácením vypůjčeného dokumentu - upomínkové řízení:
První upomínka (po 10 dnech od data ukončení zápůjčky) .............................. 60,- Kč
Druhá upomínka (po 20 dnech od data ukončení zápůjčky) ........................ 80,- Kč
Třetí upomínka (po 30 dnech od data ukončení zápůjčky......................... 100,- Kč
Čtvrtá upomínka (po 40 dnech od data ukončení zápůjčky) ...................... 150,- Kč

4. Náhrady stanovené pro čtenáře:
- za poškození knihy: 50 - 100 % ceny knihy dle míry poškození
- za ztrátu knihy: 100 % ceny knihy
- za poškození nebo ztrátu časopisu - plná náhrada ceny exempláře

5. Prodej publikací muzea: Při požadavku zaslání publikace muzea na adresu objednatele budou k ceně publikace připočteny náklady na poštovné a balné.

Regionální knihovna: výpůjčky pouze prezenční, do studovny, bez poplatku

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM, DOHLED

Při provádění archeologických výzkumů či dohledu účtuje muzeum tyto ceny za jednu hodinu práce a poplatky:
1. Vedoucí archeol. výzkumu........................................................ 400,- Kč
2. Odborný dohled na stavbě ........................................................ 350,- Kč 3. Dokumentátor ...................................................................... 250,- Kč
4. Terénní technik .....................................................................300,- Kč
5. Archeologický kopáč .............................................................. 200,- Kč
6. Základní laboratorní ošetření nálezů............................................. 200,- Kč
7. Dopravné / cena za 1 km .......................................................... 15,- Kč
8. Výtisk NZ pro investora................................................ 200 – 1 000,- Kč
(dle rozsahu zprávy)
Do pracovní doby se započítává i doba nutná k dopravě na místo výkonu práce a zpět.
Stravné se účtuje dle platných vyhlášek uveřejněných ve Sbírce zákonů.
Geodetické práce a odborné analýzy se účtují dle faktur subdodavatelů.
Režijní náklady (obalový materiál, ukládací bedny, nářadí na výzkum apod.) se účtují dle skutečných nákladů.
V sazbách vedoucího výzkumu je zahrnuto vypracování závěrečné zprávy pro investora.

VYJÁDŘENÍ ARCHEOLOGA

Zpracování vyjádření archeologa ke kolaudaci – paušální poplatek ..................... 200,- Kč

PRODEJNÍ MÍSTO PŘI AKCI POŘÁDANÉ MUZEEM

1 den ................................................................................................55,- Kč
2 dny................................................................................................. 75,- Kč
3 dny................................................................................................. 95,- Kč
4 dny ...............................................................................................105,- Kč

SVATBY
V souladu s usnesením Rady Města Žatce byla Křížova vila schválena jako druhé místo pro konání slavnostních obřadů při uzavírání manželství. S účinností od 1.1. 2006 byly stanoveny úřední dny pro konání svateb ve vile na poslední soboty v měsících duben - září s výjimkou sobot, na které připadají svátky, v době od 9.00 do 14.00 hodin. Termín a hodinu svatebního obřadu je nutné si po předchozím projednání s pracovníkem v Křížově vile rezervovat na matrice MÚ Žatec, který vybírá poplatek za svatební obřad dle svého ceníku.
Poplatek za 1 obřad v KV .................................................................. 1 000,- Kč
V době mimo poslední sobotu v měsíci je možné svatbu uskutečnit pouze v provozní době Křížovy vily a pouze po předchozím písemném souhlasu potvrzeném pracovníkem Křížovy vily.
Poplatek za 1 obřad mimo stanovené soboty v měsících duben a září nebo mimo usnesením RM stanovenou dobu ..................... 2 500,- Kč

Účinnost tohoto ceníku služeb muzea od 1. ledna 2023

PhDr. Radmila Holodňáková,
ředitelka muzea

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - více zde

Pracoviště Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod