2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZA ROK 2013

1.0. Zřízení organizace

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci je příspěvkovou organizací Města Žatce, která byla zřízena na dobu neurčitou od 1. 7. 1973. Poslední platná Zřizovací listina příspěvkové organizace Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci byla vydána v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu s ustanovením § 23 odst. 1, písm. b) a ustanovením § 27 odst. 2 Zákona č. 250/2000 sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě usnesení zastupitelstva Města Žatce č. 385/01 ze dne 13. 12. 2001, s účinností od 1. 1. 2002.
Usnesením zastupitelstva Města Žatce č. 214/09 ze dne 22. 10. 2009 byl k výše uvedené listině vydán Dodatek č. 1. účinný od 1. 11. 2009, jímž je upraveno hospodaření se svěřeným majetkem.
Sídlem organizace je Husova ulice č.p. 678, identifikační číslo je 00360805, muzeum je samostatnou právnickou osobou, v jejímž čele je ředitel. Od roku 2003 má muzeum pobočku se sídlem v tzv. Křížově vile, Zeyerova ulice č. 344. Pobočka byla otevřena 9. března 2003.

2.0. Hlavní účel a předmět činnosti muzea

Hlavním účelem muzea je získávání, shromažďování, ochrana, odborná správa, vědecké zpracování a prezentace dokladů vývoje společnosti, přírodního bohatství, kulturního a historického dědictví regionu.
Předmětem činnosti je zejména péče o sbírkový fond muzea dle platné legislativy, provádění akvizic a evidence předmětů, jejich ochrana před poškozením, zničením či odcizením, provádění archeologické činnosti v souladu s platnými předpisy včetně záchranných výzkumů a průzkumů, kulturní, výchovná, vzdělávací a přednášková činnost, vědecko výzkumná činnost, odborná metodická činnost, ediční a publikační činnost, prezentační činnost, poskytování ústních a písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, zpřístupňování knihovních dokumentů z fondů muzejní knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb, dále nákup, výroba a prodej publikací a upomínkového a dárkového zboží.

3.0. Vymezení majetku a majetkových práv

Všechny muzeem provozované objekty, tj. hlavní budova v Husově ulici č.p. 678, pobočka muzea v Křížově vile - Zeyerova č.p. 344 a budova bývalé MŠ jsou majetkem zřizovatele, tj. Města Žatec.
Movitý majetek, s nímž má muzeum právo hospodařit, využívá a spravuje dle účelu a předmětu činnosti v souladu dodatkem č.1 ke zřizovací listině a v souladu se závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele i vnitřními předpisy.
Inventarizace v r. 2013 byla provedena dle termínů stanovených zřizovatelem a na základě vlastního organizačního opatření ze dne 6. 5. 2013. Zpráva o provedené inventarizaci a její výsledky za r. 2013 byly předloženy zřizovateli dne 10. 1. 2014.

4.0. Provozní prostory, provozní a otevírací doba muzea

4.1. Provozní prostory

K zajištění účelu a předmětu činnosti užívá muzeum prostory v hlavní budově muzea v Husově ulici, prostory Křížovy vily v Zeyerově ulici (zde expoziční a výstavní prostory, knihovna muzea, depozitáře, pracovny, studovna) a dále prostory bývalé MŠ v ulici Volyňských Čechů, které v současnosti slouží pouze jako depozitář pro uložení sbírek. Jako depozitář slouží i kaple v zahradě muzea. Depozitáře muzea nejsou přístupny veřejnosti. Zahrady u objektů v Husově ulici a v Křížově vile jsou využívány k sezónním akcím pro veřejnost (výstavy, koncerty, předváděcí akce, divadelní představení, EHD, Muzejní noc) a ke svatebním obřadům (vila).

4.2. Knihovna muzea

Muzejní knihovna slouží veřejnosti a pracovníkům muzea. V současné době je knihovna evidována u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem 1540/2002 a tvoří ji dvě části: historický fond, který je přihlášen v celostátní evidenci sbírek (CES) a podléhá ustanovením zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. Mezi historický fond patří staré tisky a rukopisy. Ze starých tisků lze jmenovat Bibli benátskou z roku 1506, několik vydání Hájkovy Kroniky české, z rukopisů Postilu Hortulus Reginae z roku 1479. Druhou část knihovny tvoří specializovaný fond, ve kterém jsou dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea - archeologie, chmelařství, regionální literatura, všeobecná knihovna, sbírka místních novin z 19. - 21. století (např. Žatecké noviny, Svobodný hlas, Saazer Anzeiger ad.) a dále sbírka časopisů (např. Dějiny a současnost, Muzejní a vlastivědná práce, Zprávy památkové péče ad.). Knihovna je zpřístupněna pro badatele k běžnému (všeobecná knihovna) nebo k prezenčnímu studiu (fond regionální knihovny), sbírkové historické fondy (HK) jsou z běžného půjčování vyjmuty. Knihovna rovněž zajišťuje prodej publikací a upomínkových předmětů.
Otevírací doba knihovny: Út - Pá: 9.00 - 12.00, 12.30 - 15.30 h.
V odborné činnosti zajišťuje pracovnice na částečný úvazek provoz knihovny pro veřejnost i zaměstnance muzea, nákup nových knih a inventarizaci fondů.
Knihovní fond je zpracováván v programu Clavius. V r. 2013 byla provedena inventarizace regionální části knihovny (R 1- R 1247), inventarizace fondu chmelařské literatury (CH 1 – CH 354), inventarizace archeologické knihovny (A 1 – A 893) a všeobecné knihovny (V 1 – V 1350).
V roce 2013 využilo služeb knihovny 13 vypůjčitelů a 22 badatelů studovalo fondy knihovny prezenčně.

4.3. Provozní doba muzea

Provozní doba muzea byla s účinností od 1. února 2013 stanovena celoročně ve dnech pondělí – pátek od 6.00 do 17.00 hodin a o sobotách a nedělích od 13.00 do 17.00 hodin.
Provozní doba se zcela nekryje s otevírací dobou pro veřejnost.

4.4. Otevírací doba pro veřejnost

Otevírací doba pro veřejnost, která slouží k návštěvě výstav a expozic muzea, je v obou budovách od 1. 2. 2013 stanovena celoročně takto:
Pondělí a státní svátky, Silvestr: zavřeno
Úterý – Pátek: 9.00 – 17.00 hodin (polední přestávka: 12.00 – 12.30 hodin)
Sobota – Neděle: 13.00 – 17.00 hodin
V době pořádání akcí pro veřejnost (přednášky, besedy, vernisáže, Muzejní noc, Dny evropského dědictví ad.) bývá muzeum dle potřeby dočasně otevřeno až do večerních hodin, neboť z důvodu umožnění přístupu co nejširšímu spektru návštěvníků jsou tyto akce pořádány mimo běžnou otevírací (i provozní) dobu.

5.0. Personální obsazení

K datu 31. 12. 2013 pracovalo v muzeu 12 stálých pracovníků, z toho 4 v Křížově vile, 8 v hlavní budově, všichni v pracovním poměru na dobu neurčitou. Z celkového počtu zaměstnanců čtyři pracovali na zkrácený úvazek (3 v pobočce ve vile, 1 v hlavní budově).
Na dohodu o pracovní činnosti pracoval k 31. 12. 2013 jeden pracovník na zkrácený úvazek, na dohodu o provedení práce pracovalo krátkodobě v muzeu v průběhu roku 6 pracovníků.

6.0. Péče o sbírky, sbírkotvorná činnost, práce se sbírkami

V souladu s hlavním účelem a předmětem činnosti zajišťovalo muzeum tyto aktivity:

6.1. Péče o sbírky

Sbírkový fond muzea je v současné době uložen na několika místech – v hlavní budově, v Křížově vile, v kapli muzea, v depozitáři bývalé MŠ. Stav předmětů a podmínky jejich uložení správci depozitářů průběžně kontrolují a vyhodnocují. Velká část předmětů je uložena v prostorově i klimaticky nevyhovujících podmínkách, kapacita depozitářů je již zaplněna. Mnoholetý problém depozitářů a ukládání nových přírůstků muzea získaných akviziční činností by mohl být vyřešen vybudováním nových depozitářů.
V r. 2012 se vyskytla šance získat na vybudování depozitářů dotaci z evropských fondů, ředitelka muzea proto iniciovala zpracování kompletní projektové dokumentace na vybudování depozitářů v části bývalých papíren v ulici Volyňských Čechů. V průběhu r. 2012 však výzva k žádostem o dotace nebyla otevřena.
V roce 2013 byla za přispění muzea zpracována a Městem Žatec, jako majitelem objektu, podána dne 29. listopadu žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad. O tom, zda projekt získá podporu z ROP SZ, by mělo být rozhodnuto na přelomu února a března r. 2014.
V průběhu r. 2013 měla být vypsána výzva i z tzv. Norských fondů, kde jsme rovněž uvažovali o možnosti podání žádosti o dotaci na depozitáře, výzva však do konce r. 2013 opět nebyla vypsána.

6.2. Akviziční činnost, záchranné výzkumy

Akviziční činnost byla prováděna v souladu s dlouhodobou koncepcí sbírkotvorné činnosti muzea, která je zaměřena zejména na komplexní dokumentaci regionu. Nové sbírkové předměty byly získány v oboru archeologie a ve společenskovědních disciplínách.
V oboru archeologie byl vykonáván systematický kontrolní dozor na ohlášených stavbách, vedena příslušná evidence ohlášení zemních prací (zaregistrováno 131 ohlášení) a vydávána vyjádření pro účely kolaudací (101 vyjádření k dokončeným stavbám). Na katastru Žatce, kde byly při výkopech plynovodu zjištěny zlomky pravěké keramiky, byl v červenci uskutečněn záchranný archeologický výzkum. Zachráněny tak byly nálezy z období knovízské a štítarské kultury, datované mezi léta 1300 – 800 př. n. l. Veškeré informace o zahájených a ukončených terénních akcích byly průběžně zanášeny do Internetové databáze archeologických výzkumů, která je uložena na serveru ArÚ AV ČR v Praze.
Ve společenskovědní podsbírce muzea byly předměty nabývány zejména nákupem, popř. formou internetové aukce, nebo získány bezplatně darem od veřejnosti. K nejzajímavějším přírůstkům roku lze přiřadit olejomalbu Žatce od W. Fischera, chmelové známky, jimiž byla průběžně doplňována expozice „Kabinet chmelových známek", regionální pohlednice a další.

6.3. Evidence sbírkových předmětů, Centrální evidence sbírek MK ČR (CES)

Za období r. 2013 bylo zapřírůstkováno 18 přírůstkových čísel v podsbírce archeologie a zpracováno 1010 karet 2. st. evidence.
Ve společenskovědní podsbírce bylo získáno 30 přírůstkových čísel a do druhého stupně evidence bylo převedeno 140 i.č.
V květnu 2014 bylo do Centrální evidence sbírek MK zapsáno 40 i.č. a v prosinci 48 př. č. nově nabytých sbírkových předmětů.

6.4. Restaurování sbírek

V r. 2013 se muzeu podařilo získat z programu ISO-D MK ČR část prostředků (25 000 Kč) na restaurování obrazů z uměleckohistorické sbírky muzea. V prvním pololetí r. 2013 tak mohly být zadány restaurátorské práce na čtyřech sbírkových předmětech (UH 4, UH 7, UH 50, UH 52), z nichž dva byly zrestaurovány do konce června (UH 4 a UH 7), zbylé dva obrazy (UH 50 a UH 52) byly dokončeny ve druhém pololetí roku. Restaurátorské práce byly prováděny dodavatelsky, certifikovanou restaurátorkou v oboru umělecké historie.
Zpráva a vyhodnocení grantu z programu ISO byly v souladu se stanovenými termíny odeslány na MK ČR a dotace MK ve výši 25 000 Kč byla v průběhu prosince 2013 převedena na účet muzea.
Ve druhém pololetí roku se podařilo rovněž zrestaurovat kovové dveře (H 723) z původní renesanční sladovny, uložené ve sbírkách muzea. Také tato zakázka byla provedena dodavatelsky, certifikovaným restaurátorem v oboru kovů.
Celkem bylo v r. 2013 dodavatelsky zrestaurováno 5 sbírkových předmětů v celkové hodnotě prací 133 451 Kč (z toho 25 000,- Kč dotace ISO MK, 108 451,- Kč prostředky muzea).

6.5. Konzervování sbírek

Pracoviště konzervátora v Regionálním muzeu K. A. Polánka je zřízeno jako dílna se základním vybavením. V současné době vybavení umožňuje zejména konzervování předmětů na papírové podložce (čištění, lepení, ruční odkyselení, bezpečné ukládání ve vhodných obalech). Pracoviště umožňuje i ošetření menších předmětů ze dřeva, kovu, textilních materiálů, porcelánu a laboratorní zpracování archeologického materiálu. Větší restaurátorské práce jsou zadávány externě.
Další náplní konzervátorského pracoviště je preventivní konzervace, materiálové třídění sbírky, monitoring klimatických parametrů a bezpečné ukládání sbírkových předmětů.
Velkým problémem muzea je nedostatek úložných prostor. Část fondu je díky nedostatku místa deponována způsobem, který neodpovídá současným nárokům na bezpečné ukládání sbírkových předmětů a způsob uložení se tak negativně podílí na stavu sbírek.
Způsob ošetření sbírkových předmětů včetně fotodokumentace je zaznamenáván v konzervátorských a restaurátorských zprávách. Konzervátorské zprávy jsou číselně chronologicky řazeny podle data ošetření, v tištěné podobě jsou archivovány a v digitální podobě připojeny jako externí dokumenty do sbírkové databáze Bach příslušným správcům fondu.
Během roku 2013 se konzervátorská práce soustředila zejména na ošetření předmětů v podsbírce společenskovědní (fond umělecké historie a archiválií). Pro fond UH – sochařská díla - bylo zpracováno odborné posouzení této části sbírky, jehož výsledkem je návrh na základní konzervátorské ošetření a určení priorit pro restaurování.
Ve fondu archiválií bylo dokončeno systematické ošetření souboru map Evropy (tisky na papíře či plátně) a všechny nové přírůstky fondu AV. V podskupině UH byly konzervovány tisky a akvarely na papíře a dřevořezby, z ostatních podskupin (H, F, HK) byla konzervována např. pozůstalost L.Engela.
Celkem prošlo v roce 2013 kompletním konzervátorským zásahem 114 sbírkových předmětů.
Pro zajištění stabilního prostředí sbírek byly v r. 2013 zakoupeny 2 mobilní zvlhčovací jednotky.

6.6. Inventarizace sbírek (revize)

V souladu s dlouhodobým harmonogramem inventarizací, platným od 1. 7. 2013, byla provedena periodická inventarizace (revize) v archeologické a společenskovědní podsbírce. Předmětem inventarizace byla kontrola a identifikace harmonogramem stanovené části sbírkového fondu, posouzení fyzického stavu předmětů, jejich uložení a stanovení priorit ošetření. Ve společenskovědní podsbírce byly inventarizovány tyto fondy: UH (291 i.č.) v depozitáři MŠ, fond historická expozice (94 i.č.), F, Fp, Fn, Fd, Fch (8 536 i.č.) a v archeologické podsbírce byl překontrolován fond Expozitura Most (41 př.č.) a fond archeologická expozice (519 i.č.). O provedené inventarizaci byly pořízeny zápisy.

6.7. Výpůjčky a zápůjčky

V souvislosti s přípravou krátkodobých výstav bylo v prvním pololetí r. 2013 uskutečněno 24 výpůjček pro muzeum. Za účelem restaurování byly uskutečněny čtyři zápůjčky sbírkových předmětů z fondů společenskovědní podsbírky muzea a 3 zápůjčky pro výstavní účely do výstav Pravěký a současný šperk, Tajnosti depozitářů, Doteky vody.

7.0. Expozice, krátkodobé výstavy

7.1. Expozice

Muzeum má v současné době 6 stálých expozic, z toho 5 v hlavní budově a 1 v pobočce:
- Pravěk středního Poohří (1972)
- Historický a urbanistický vývoj města Žatce (1975)
- Žatecké obrázky (obrazy a grafiky – 1999, průběžně doplňována)
- Kabinet chmelových známek (2002, rozšířena 2006, průběžně doplňována)
- Obrazy ze sbírek muzea (pobočka Křížova vila – 2003, průběžně obměňována a doplňována o nově zrestaurované obrazy a trojrozměrné předměty)
- Žatecký stroj času (od prosince 2012)
V r. 2013 byly zahájeny práce na libretu nové expozice pravěku a dějin města, neboť současné expozice Pravěk středního Poohří a Historický a urbanistický vývoj města Žatce je zapotřebí aktualizovat o nové poznatky, rozšířit, doplnit a nově instalovat v souladu s novými poznatky o městě i aktuálními výstavními trendy. V současné době je hotov návrh archeologické části expozice. Konkrétní kroky vedoucí k vybudování nových expozic bude možné zahájit poté, co se podaří vyřešit depozitární prostory pro uložení sbírkových předmětů.

7.2. Krátkodobé výstavy

V r. 2013 uspořádalo muzeum celkem 17 výstav, z toho 9 v pobočce v Křížově vile a 8 v hlavní budově, které byly zahajovány bezplatnou vernisáží.
7.2.1. Hlavní budova:
• Doteky vody: 7. 2. – 21. 4. 2013 (Výstava o životě v pravěkých mořích v širší žatecké oblasti – Žatec pod mořem- živé zkameněliny – neuvěřitelná poznání)
• Kraslice na cibulovém loži: 7. 3. – 7 4. 2013 (Výstava kraslic ze sbírek RM Žatec a porcelánu s cibulovým dekorem ze sbírky Marie Imbrové)
• Dírkou tam a sem: 18. 4. – 9. 6. 2013 (Výstava knoflíků ze sbírky Aleny Hrdličkové – historie výroby knoflíků, druhy a materiály, hry a soutěže s knoflíky)
• Byl pozdní večer první máj 2. 5. – 1. 9. 2013 (Výstava nejrůznějších vydání Máchova Máje do r. 2008 s ilustracemi Zrzavého, Svolinského, Toyen a dalších ze sbírky Hany Novákové)
• Pravěký a současný šperk: 20. 6. – 13. 10. 2013 (Ojedinělá výstava předmětů sloužících k ozdobě lidského těla, vlasů a oděvu v pravěku i v současnosti)
• Deset let obnovení turistiky v Žatci: 14. 9. – 24. 11. 2013 (Výstava uspořádaná ve spolupráci se členy Klubu českých turistů v Žatci, připomínající historii žateckých turistických oddílů a mapující posledních 10 let činnosti KČT v Žatci)
• Fenomén IGRÁČEK: 31. 10. 2013 – 5. 1. 2014 (Výstava pořádaná ve spolupráci s firmou Efko a Technickým muzeem v Brně o historii, současnosti, vývoji a výrobě hračky, která provází děti již téměř čtyři desetiletí. Výstava se stala nejnavštěvovanější výstavou muzea v r. 2013, když ji navštívili 1 793 zájemci.)
• Návraty Volyňských Čechů: 5. 12. 2013 – 2. 3. 2014 (Výstava pořádaná ve spolupráci s Historicko-dokumentační komisí Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel dokumentuje problematiku vysídlení V. Čechů a jejich návraty po 2. světové válce. Výstava je doplněna autentickými dokumenty několika Volyňských Čechů žijících v Žatci a na Žatecku.)

Výstava Doteky vody byla po jejím skončení v muzeu zapůjčena a instalována na obecním úřadu v Kounově v době od konce května do 8. července 2013. Výstavu zde navštívilo přes 500 zájemců. Po té byla v říjnu - listopadu instalována v Opočně, kde ji navštívilo dalších 91 zájemců.
Společně s dalšími muzei Ústeckého kraje se naše muzeum podílelo na Ústeckým krajem pořádané výstavě s názvem Tajnosti depozitářů. Výstava byla od května do poloviny října umístěna na zámku Jimlín – Nový hrad a poté byla vystavena v SRN. V r. 2014 se změní v putovní výstavu po krajích ČR.
Do výše uvedeného přehledu výstav není zahrnuta malá panelová výstava o historii žateckých parků, připravená muzeem k příležitosti komentované prohlídky parků žateckými turisty v dubnu 2013.
Do přehledu rovněž není zahrnuta výstava betlémů ze sbírky muzea na zámku v Jimlíně jako součást tamního adventního trhu ve dnech 6. – 7. 12. 2013. Výstava pak byla ve dnech 8.12. – 30.12. 2013 instalována v prostorách klubovny hasičského domu v Zeměchách.

7.2.2. Pobočka muzea - Křížova vila:
• Putování za předky: 17. 1. – 23. 2. 2013 (Výstava ve spolupráci s Českou genealogickou společností o genealogii a heraldice, s ukázkami zpracování rodinných rodokmenů)
• Deset let otevření Křížovy vily: 27. 2. – 10. 3. 2013 (Retrospektivní výstava mapující desetileté působení pobočky muzea v Křížově vile – výstavy, přednášky, akce, návštěvnost, svatby)
• Tradice hračkářství v Krušnohoří: 14. 3. - 12. 5. 2013 (Výstava z dílny poslední hračkárny na české straně Krušných hor v Nové Vsi v Horách), která vychází z původních tradic výroby dřevěných hraček)
• Obrázky z podzámčí: 17. 5. – 23. 6. 2013 (výstava obrazů malířky a zpěvačky Vlasty Kahovcové)
• Dan Richter – 66 let tvorby: 28. 6. – 29. 9. 2013 (malé nahlédnutí do malířského a grafického díla malíře žijícího ve Lhotě v Českém středohoří)
• Ovocnářská výstava: 27. – 28. září 2013 (Výstava uspořádaná mimo původní plán činnosti v r . 2013 - první ročník výstavy jablek, švestek a hrušek, pořádaný jako pokus navázat na tradici ovocnářských výstav lékaře a pomologa Ambrože Wolframa, majitele Křížovy vily na přelomu 19. a 20. století. Výstava byla provázena blokem 4 přednášek s ovocnářskou tématikou.)
• O kočkách, holkách a tak vůbec: 3. 10 – 24. 11. 2013 (výstava obrazů, plastik a dřevěných loutek výtvarnice Jitky Píšové – Slavíkové)
• Výstava živých koček: 12. – 13. října 2013 (víkendová výstava živých koček s možností osvojení kočky z útulku. Pořádána ve spolupráci s ZO koček Litvínov, Občanským sdružením na ochranu zvířat Podbrdsko, Chlupáči v nouzi o. s., Útulkem v Jimlíně a JK ateliérem v Žatci)
• Vánoční dárek pro více generací: 29. 11. 2013 – 12. 1. 2014 (výstava obrazů převážně s loveckou tématikou žateckého malíře Václava Nasvětila)

8.0. Akce pro veřejnost

8.1. Přednášky

Přednášky byly pořádány v přednáškovém sále hlavní budovy muzea a v Křížově vile, a to buď k tématu pořádané výstavy nebo v cyklu Náš host:

• 24. 1. 2013: O Ugandě, její přírodě a lidech – Kateřina Anderlová, Bwindi Orphans Praha, (cyklus Náš host - 25 úč.)
• 31. 1.2013: Restaurování nástěnných maleb – Michal Šelemba, DiS., Žatec (cyklus Náš host – 24 úč.)
• 28. 2. 2013: Přežil jsem Mengeleho – Toman Brod, Praha (cyklus Náš host - ve spolupráci s petičním výborem Žatec proti neonacistům – 103 úč.)
• 28. 3. 2013: Posezení s harmonikou – František Pecka, Jirkov (cyklus Náš host – 11 úč.)
• 30. 5. 2013: Na skok do kambodžského království – ing. Milan Hnitka, Žatec (cyklus Náš host – 37 úč.)
• 13. 6. 2013: Jan Masaryk, tragický osud politika – prof. PhDr. Jiří Kocian,CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR , v.v.i. Praha (cyklus Náš host – 47 úč.)
• 27. 9. 2013: cyklus přednášek při příležitosti ovocnářské výstavy (návštěva 45 osob v rámci ovocnář. výstavy):
Pěstování ovoce – současná situace v severočeském regionu – ing.Václav Červenka
Ovocný strom v krajině – ing. Helena Součková, CSc.
Z minulosti poddžbánského ovocnářství – Mgr. Miroslav Černý
Méně známé ovoce a bobuloviny – Aleš Heuler
• 10. 10. 2013: Odívání a móda v pravěku - Mgr. Kristýna Urbanová, NM Praha (cyklus Náš host – 18. úč)
Při této příležitosti muzeum připravilo jednodenní výstavu bohaté hrobové výbavy zlatých a stříbrných šperků z nálezu ze Soběsuk.
• 14. 11. 2013: Setkání s Richardem Pachmanem – Richard Pachman, Praha (cyklus Náš host – 32 úč.)
Celkem muzeum uskutečnilo 12 přednášek v obou budovách, kterých se zúčastnilo celkem 297 zájemců.

8.2. Muzejní noc
Dne 17. května v době od 18.00 do 24.00 hodin muzeum uspořádalo v Žatci 7. ročník celostátní akce Muzejní noc, do něhož se podařilo zapojit další organizace ve městě: Knihovnu Žatec, CHCHP spolu s Galerií Sladovna, TIC Žatec a ZUŠ Žatec. Zrodila se tak akce, která nabídla pestrou škálu programů, z níž si návštěvníci mohli vybírat podle svého zájmu – od vernisáže výstavy obrazů Vlasty Kahovcové, violoncellového koncertu Olgy Šelembové, hrátek s knoflíky, drátky, keramikou, Máchou i chuťovými buňkami v muzeu, přes knihovnické dílny v Městské knihovně, prohlídky výstavy obrazů za doprovodu živé hudby a kostýmovaných průvodců v Galerii Sladovna, pěší výstupy na Chmelový maják nebo radniční věž, až po setkání s oživlým Borešem. Pod jeho vedením bylo možné vydat se na komentovanou prohlídku některých památek ztichlého nočního Žatce.
Otevřenými objekty prošlo v době od 18.00 do 24.00 hodin celkem 1174 zájemců (z toho v návštěvnosti muzea je započítáno 198 osob v hlavní budově a 162 v Křížově vile).

8.3. Turistický pochod muzea

Již tradiční akcí byl turistický pochod muzea, tentokrát „Na Písečný vrch a Milou", uspořádaný v sobotu 8. června od 8.30 do 18.30 hodin, dlouhý 16 km. Účastníci se přepravili do Břvan, kde u vlakové zastávky byl stanoven start pochodu. Odtud se odebrali ke zřídlu Kyselka Praga, kde se dozvěděli o historii vzniku a využití minerálních pramenů v této oblasti, druhým stanovištěm byl kostel sv. Martina, kde se dozvěděli informace o historii tohoto objektu a obce Břvany. Ke třetímu stanovišti na vrcholu Písečného vrchu došli účastníci po úzké silničce a polní cestě. Zde vyslechli přednášku o historii osídlení tohoto místa v pravěku. Po modré turistické značce dále pokračovali na vrchol kopce Milá, kde jim byl zprostředkován výklad o vzácných rostlinách a dřevinách a poté se odebrali do Bedřichova Světce, kde si prohlédli kostel sv. Jakuba s výkladem o jeho historii i současném dění. Pochodu se účastnilo celkem 22 osob.

8.4. Doprovodné akce

Hlavní budova:
• Při příležitosti velikonoční výstavy zorganizovalo muzeum v týdnu od 25. 3. do 29. 3. předváděcí a prodejní akce Velikonoční muzejní jarmaření, při nichž zájemci mohli zhlédnout zdobení kraslic jezerní sítinou, voskovým reliéfem či korálky, vyzkoušet zdobení velikonočních perníčků nebo si mohli zakoupit dřevěné velikonoční ozdoby, ozdoby ze sušiny, keramiku, porcelán, medovinu, tradiční preclíky či zákusky, koláče a perníky. Pětidenní akci navštívilo 699 osob.

• Jako doprovodnou akci k výstavě knoflíků uspořádalo výstavní oddělení muzea dne 7. května 2013 ukázky zhotovování nitěných knoflíků s názvem Nitěná krása. Šití věnečkových a loukoťových knoflíků předváděla v době od 9.00 do 16.00 p. Hana Hořáková. O akci projevilo zájem 58 lidí.

Křížova vila:
• Výukový kurz tiffany pro začátečníky – 2. 2. a 9. 2. 2013 (13.00 – 17.00 hodin) – Do kurzu, který proběhl ve dvou čtyřhodinových výukových blocích, se přihlásilo celkem 7 zájemkyň, které se učily vyrábět originální šperky dle vlastního návrhu.

• K výstavě dřevěných hraček uspořádalo muzeum dne 25. dubna od 9.00 do 17.00 jednodenní předváděcí akci, při níž se zájemci (223 osob) seznámili s technikami výroby tradiční dřevěné krušnohorské hračky. Ukázky předvedla majitelka firmy NBW s.r.o z Nové Vsi v Horách p. Sonja Vydrová.

• Loutkové představení pro děti Jak šli pejsek a kočička na výlet – 21. 11. 2013, od 17.00 hodin, uspořádané ve spolupráci s loutkohereckým sdružením Jitřenka Žatec. Akci navštívilo 99 dětí s rodiči.

• Adventní koncert muzea v podání komorních mužských sborů „Příležitostné pěvecké sdružení" z Mostu a „Boreae cantores" z Teplic si nenechalo ujít dne 10. 12. 2013 celkem 41 posluchačů, kteří si v závěru koncertu s oběma sbory zazpívali Tichou noc.

• Na úterý 17. prosince připravilo muzeum pro děti z mateřských škol a prvního stupně základních škol Předvánoční dopoledne, při jehož návštěvě mohli zájemci vyslechnout zpívání koled v podání žáků ZŠ a MŠ Liběšice a ukázky drobných zvířat v zahradě Křížovy vily.

8.5. Soutěže

K výstavě Obrázky z podzámčí uspořádalo muzeum soutěž o nejpovedenější kresbu, napodobující obraz malířky Vlasty Kahovcové. Soutěž proběhla v době od 17. května do 23. června 2013 a zúčastnilo se jí na 30 dětí. Výherce byl odměněn obrázkem Vlasty Kahovcové s vlastnoručním podpisem.

8.6. Komentované prohlídky

po historickém centru města : Na vyžádání uskutečnil historik J. Matyáš v průběhu roku 2013 sedm komentovaných prohlídek, při nichž byli zájemci seznámeni s nejvýznačnějšími památkami města.

v parku: 13. 4. 2013 uspořádalo muzeum pro Klub českých turistů v Žatci komentovanou prohlídku parků pod vedením dokumentátora muzea J. Holštajna s výkladem o vzácných dřevinách. Akce se účastnilo 55 turistů. Prohlídka byla zahájena ve vestibulu muzea prohlídkou panelové výstavy o historii budování žateckých parků s fotografiemi z muzejního archivu.

8.7. Dny evropského dědictví (EHD)

Regionální muzeum v Žatci je od 90. let 20. století pravidelným organizátorem programu Dnů evropského dědictví v Žatci, při nichž jsou zájemcům otevírány jinak nepřístupné objekty nebo objekty běžně přístupné, ovšem se specielním doprovodným programem.
V r. 2013 se Dny evropského dědictví konaly v sobotu dne 14. září od 13.00 do 21.00 hodin a podařilo se nám zajistit vstup do deseti objektů (Žatecký pivovar, Chrám Nanebevzetí P. Marie, Městská radnice, synagoga, kostel sv. Jakuba, Chrám chmele a piva, galerie Sladovna, Klášterní zahrada, Regionální muzeum K. A. Polánka - hl. budova a Křížova vila), na nichž jsme zorganizovali 11 doprovodných akcí.
V doprovodných programech jsme využili tématu „Památky v novém světle". Tím světlem pro nás v Žatci byla hudba, kterou jsme volili tak, aby korespondovala s dobou vzniku památky nebo alespoň s jejím charakterem, s cílem hudbou památku oživit, poskytnout návštěvníkům další rozměr ve vnímání památky či přispět k jejich pobavení. Ukázalo se, že téma takto zvolené se návštěvníkům líbilo a zároveň i přilákalo jejich větší počet.
Celkem prošlo všemi objekty při EHD: 3 147

9.0. Návštěvnost muzea

9.1. Vyhodnocení a rozbor návštěvnosti budov muzea

V prvním pololetí r. 2013 navštívilo výstavy a expozice muzea v obou budovách 3 840 osob, zatímco ve druhém pololetí přišlo téměř o jeden tisíc zájemců více, tj. 4 837 lidí.
Za obě pololetí r. 2013 tedy navštívilo obě budovy muzea celkem 8 677 návštěvníků, což představuje výrazný nárůst oproti roku 2012, kdy celková návštěvnost činila 6 552 osoby.
Z celkového počtu návštěvníků tvořily školní výpravy ZŠ a SŠ 1300 žáků, MŠ 1 510 dětí včetně doprovodu, ve skupinových přišlo výpravách 254 osob. Jednotlivě zavítalo do muzea 4 910 návštěvníků (z toho 1751 navštívilo přednášky, koncerty a jiné muzeem pořádané akce) a 677 zájemců se účastnilo bezplatných vernisáží. Za účelem studia muzejních materiálů zavítalo do muzea 26 badatelů.

9.2. Statistika návštěvnosti budov muzea

Hlavní budovou prošlo 5 627 zájemců (v r. 2012 – 4 039 lidí) a pobočkou ve vile 3 050 osob (v r. 2012 celkem 2 513 lidí). V obou budovách jsme zaznamenali nárůst počtu návštěvníků oproti předchozímu roku.
Z celkového počtu 8 677 návštěvníků zavítalo do obou budov o sobotách a nedělích celkem 2 011 osob, z toho do hl. budovy přišlo 1 257 a do pobočky v Křížově vile 754 zájemců.
Specialitou žateckého muzea je otevření pro veřejnost o Štědrém dnu. V r. 2013 byla otevřena hlavní budova muzea od 10.00 do 16.00 hodin a příležitosti prohlédnout si výstavy a expozice využili 102 zájemci.

9.3. Statistika návštěvnosti muzeem pořádaných akcí mimo budovy muzea, tj. v jiných
objektech v Žatci nebo v regionu (čísla nezahrnuta ve statistice v bodě 9.1.)
• návštěvníci ostatních otevřených objektů při muzeem pořádané Muzejní noci v květnu, tj. dalších 814 návštěvníků,
• návštěvníci ostatních otevřených objektů při muzeem pořádaných Dnech evropského dědictví (EHD), tj. dalších 2 759 osob,
• návštěvníci výstav, které muzeum uspořádalo v jiných místech (obcích) regionu: Kounov – dalších 500 návštěvníků a Opočno – dalších 91 návštěvníků (výstava Doteky vody).
Pokud bychom započítali statistické údaje uvedené v bodě 9.3., jelikož jde o akce pořádané muzeem, celková návštěvnost muzea a jeho akcí v r. 2013 by dosáhla počtu 12 841 osob.
Ve statistice nejsou vedeni účastníci svatebních obřadů ve vile (443 osob), protože se nejedná o akci muzeem přádanou ale pouze jím zajišťovanou.

9.4. Slevy vstupného

V r. 2013 mohli návštěvníci uplatnit při návštěvách muzea tyto slevy vstupného:
4K-karta, Rodinné pasy Ústeckého kraje (sleva 30%), Předplatitel Dějiny a současnost (sleva 50%), Zelená karta – Český svaz ochránců přírody (sleva 50%), Průkaz Asociace muzeí a galerií (vstup zdarma), Průkaz pracovníka Národního památkového ústavu (vstup zdarma), Držitel průkazu ICOMOS (vstup zdarma), Členský průkaz Zväzu múzeí na Slovensku (vstup zdarma).
Slevy na Školní pas využilo 5 školních tříd pro 99 žáků.

9.5. Badatelské návštěvy

V r. 2013 navštívilo muzeum 26 badatelů. Kromě toho pracovníci muzea zodpovídali 21 evidovaných badatelských dotazů. Badatelské návštěvy i dotazy se týkaly zejména studia archeologických materiálů, fondů regionální knihovny a chmelařské problematiky.

10. 0. Svatební obřady ve vile

Pobočka muzea je v souladu s rozhodnutím zřizovatele druhým oficiálním místem pro přádání svatebních obřadů v měsících duben – září. V r. 2013 se uskutečnilo celkem 13 obřadů, jichž se účastnilo 443 osob. Tyto osoby nejsou započítávány do návštěvnosti muzea.

11.0 . Publikační a vydavatelská činnost

V průběhu r. 2013 přispívali pracovníci muzea články pro muzejní web nebo připravovali příspěvky pro regionální média (ŽN, Hlas, ŽT, Lounský a žatecký deník, rozhlas Sever).
Archeolog připravil propagační skládačku k nové expozice Žatecký stroj času, která je návštěvníkům k dispozici v muzeu, TIC města i v Galerii Sladovna CHCHP. Dále archeolog zpracoval zprávy o archeologických akcích muzea do sborníku „Výzkumy v Čechách".
Kolektiv pracovníků Křížovy vily připravil k příležitosti desetiletého výročí jejího otevření brožuru o historii vily, osobnostech spjatých s jejím provozem a se statistikou za 10 let činnosti jako pobočky muzea.
Výstavnicko-propagační oddělení muzea připravilo tištěného průvodce expozicí Kabinet chmelových známek pro německy mluvící návštěvníky muzea.
Historik zpracoval příspěvek „Záchrana zámku v Libočanech u Žatce v 50. – 70. letech 20. století" do konference Poohří 4, která se uskutečnila 4. 10. 2013 v Lounech. Příspěvek bude otisknut ve stejnojmenném sborníku.

12.0. Propagace

S účinností od 10.1. 2013 bylo v rámci nové organizační struktury muzea zřízeno výstavnicko propagační oddělení, jehož hlavní náplní je příprava výstav a akcí muzea pro veřejnost a jejich propagace. K tomu využívá:

12.1. internet

Nové webové stránky www.muzeumzatec.cz slouží návštěvníkům od 2. 12. 2012 . V novém grafickém designu jsou seznamováni s pořádanými výstavami, přednáškami, akcemi a ostatními aktivitami muzea. Součástí webu je muzejní encyklopedie, která je využívána interaktivní expozicí muzea „Žatecký stroj času" a je průběžně doplňována novými informacemi. Správa webových stránek je zajišťována výstavnicko propagačním oddělením.

12.2. reklamní poutače

Muzeum má 3 stálé poutače, které jsou instalovány na hlavních komunikačních průtazích městem od Loun, Mostu, Plzně. Poutače zhotovené na zakázku muzea zvou k návštěvě muzea a jeho webu.
Dále muzeum využívá placené propagace na informačním panelu na Kruhovém náměstí v Žatci, jehož zhotovitelem je fi Daruma Plzeň.

12.3. mobilní propagační panely

Slouží k seznámení s aktuálními akcemi muzea v průběhu dvou měsíců (obměna 6x ročně), zhotovovány jsou dodavatelsky na základě zadání muzea. Umístění: Podměstí a Husova ulice.

12.4. tištěné pozvánky, plakáty, letáky

Tyto materiály připravuje muzeum ve vlastní režii, výlepovou službu plakátů zajišťuje fi Rengl, pozvánky a letáky jsou roznášeny pracovnicemi muzea po provozovnách ve městě na základě dohody s poskytovatelem umístění.

12.5. e-mailové pozvánky

Jsou rozesílány na konkrétní akce dle sjednaných kontaktů.

12.6. Kulturní tipy muzea

Chronologický přehled – nabídka - všech akcí pořádaných muzeem v daném měsíci, který je v tištěné podobě k dispozici návštěvníkům ve vestibulu muzea nebo v elektronické podobě ke stažení z webu muzea.

12.7. periodika

V propagaci akcí muzea se velmi dobře osvědčila pravidelná spolupráce formou inzerce nebo článků o pořádaných akcích v Žateckých novinách, MF DNES, Lounském a žateckém deníku, Lounském Pressu, ČTK, dále prezentací v Českém rozhlasu a příležitostně v různých dalších médiích.

12.8. Facebook

Ve svém profilu zveřejňuje muzeum aktuální informace o dění, pořádaných akcích, návštěvnosti. V současné době má muzeum (obě budovy) cca 750 přátel.

12.9. regionální TV

V minulosti muzeum navázalo kontakty s regionálními redakcemi TV (ČT, Ok Plus, Prima), které po dohodě připravují propagační šoty z akcí muzea.

13.0. Semináře a odborná kolokvia, práce v komisích, spolupráce s jinými institucemi

13.1. Účast na seminářích a kolokviích, práce v komisích

• Komise pro severočeskou archeologii: 23. 5., 28. 11. 2013 – 1 pracovník, člen komise
• Seminář „Muzeum a návštěvník": 25. 4. 2013 – 2 pracovníci
• Seminář „Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách", TM Brno: 30. 5. 2013 – 1 pracovník
• Seminář Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví, NM Praha: 6. 6. 2013 – 1 pracovník
• Účast na jednáních KKCR Žatec: 22.1., 21.2., 7.3., 16.4., 25.6., 12.9., 28.11. – 1 pracovník, člen komise
• Účast na školení MÚ k veřejným zakázkám: 29. 4. 2013 – 1 pracovník
• Účast ve skupinovém rozhovoru na téma „Rozvoj kultury v oblasti dolního Poohří a její využití pro oblast cestovního ruchu": 29. 5. 2013 – 1 pracovník
• Uspořádání vlastního semináře pro učitele k nové expozici muzea Žatecký stroj času: 5.- 6. 2. 2013, nezájem učitelů
• 37. seminář knihovníků v Ústí n. L.: 3. – 5. 9. 2013 – 1 pracovník
• Účast na konferenci „Poohří 4" – Louny: 4. 10. 2013 – 1 pracovník
• Účast na semináři o konzervování a restaurování voskových předmětů, NTM Praha: 17. 10. 2013 – 1 pracovník
• Účast na diskusním fóru „Muzeum a současnost – NM Praha: 11. 11. 2013 – 1 pracovník
• Účast na mezinárodní konferenci „Muzeum a změna IV" – NM Praha: 12. – 14. 11. 2013 – 3 pracovníci
• Účast na školení AMG o čerpání finančních prostředků z ESF pro plánovací období 2014 – 2020, Náprstkovo muzeum Praha: 16. 12. 2013 – 1 pracovník

13.2. Spolupráce s jinými institucemi, s jednotlivci

• Spolupráce s ÚAPP v.v.i. Most:
- Členství v redakční radě Sborníku Archeologické výzkumy v SZ Čechách – 1
pracovník
- Členství v Radě ÚAPP Most, v.v.i. – 1 pracovník

• Spolupráce s muzei, školami a dalšími subjekty
- Při přípravě výstavy o pravěkém a současném šperku byla navázána spolupráce s těmito institucemi: Severočeské muzeum v Liberci, Regionální muzeum v Teplicích, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Střední uměleckoprůmyslová škola v Jablonci nad Nisou, Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě, Technická univerzita v Liberci – katedra designu, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem – Ateliér přírodních materiálů, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze – Ateliér K.O.V. a jednotliví autoři současných šperků
- Při přípravě dalších výstav v průběhu roku byla navázána spolupráce s Poštovním muzeem v Praze, Sládečkovým muzeem v Kladně, Muzeem v Bruntále, Technickým muzeem v Brně, s Historicko-dokumentační komisí Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, s Klubem Českých turistů v Žatci, fi EFKO a řadou dalších subjektů.
- Při přípravě projektu vybudování muzejních depozitářů v bývalých papírnách byla navázána spolupráce se Západočeským muzeem v Plzni, Regionálním muzeem v Teplicích, ÚAPP Most, Gymnáziem v Žatci a se sdružením Učitelé pro Žatec.
- Muzeum dlouhodobě spolupracuje se Základní uměleckou školou v Žatci při přípravě a realizaci programů na muzejních vernisážích.

• Spolupráce s Probační a mediační službou
V r. 2013 byla opětovně navázána spolupráce s Probační a mediační službou pro zajišťování některých nekvalifikovaných prací (úklid zahrad, sekání trávy apod.) prostřednictvím alternativně odsouzených, kteří si tak odpracovávali soudem stanovené hodiny veřejně prospěšných prací.

• Spolupráce s jednotlivci
Při přípravě některých výstav spolupracovalo muzeum i se soukromými osobami – sběrateli. Tato spolupráce se osvědčila zejména při specifických sběratelských výstavách nebo pro doplnění exponáty, které muzeum nemá ve svém fondu. Podobně tomu bylo při zajišťování ukázek starých řemesel apod.

• Spolupráce se studenty
V průběhu roku vedli odborní pracovníci muzea – archeolog, konzervátorka, knihovnice – odbornou praxi 2 studentů a jedné praktikantky, kteří požádali o možnost vykonávat praxi v provozu muzea. Spolupráce se studenty byla využívána i pro zajišťování pořadatelských služeb při akcích velkého rozsahu (EHD, Muzejní noc).

14.0. Provoz a rozpočet muzea

14.1. Bezpečnost provozu – kontroly, revize, školení

Všechny objekty ve správě muzea jsou zabezpečeny elektronickou zabezpečovací (EZS) a požární (EPS) signalizací. V rámci vlastní kontrolní činnosti provádějí pověření pracovníci denní a periodické kontroly svého pracoviště.
Dodavatelsky byly provedeny tyto bezpečnostní kontroly a školení:
4. 3. 2013: periodická revize hydrantu v dep MŠ
10. 4. 2013: periodická revize EZS v depozitáři MŠ
17. 4. 2013: školení řidičů – 7 osob
26. 4. 2013: roční kontrola EZS a EPS v hl. budově a v Křížově vile
30. 9. 2013: periodická revize hasicích přístrojů
7. 10. 2013: periodická revize elektroinstalace a revize el. nářadí v hl. budově
8. 10. 2013: periodická revize elektroinstalace a revize el. nářadí ve vile
8. 10. 2013: periodická revize hromosvodů v depo MŠ
8. 10. 2013: periodická revize tlakových nádob ve vile a v depozitáři MŠ
11. 10. 2013: periodická revize EZS v hl. budově muzea a ve vile
15. 10. 2013: revize plynu ve vile a plyn. kotle v depo MŠ před zahájením topení
15. 10. 2013: periodická revize komínů
16. 10. 2013: STK – muzejní vozidlo
14. 11. 2013: periodická revize plynu v hl. budově
20. 11. 2013: školení požárních hlídek a požárních preventistů muzea

14.2. Rozpočet a hospodaření muzea

PO Regionální muzeum v Žatci hospodaří s finančními prostředky přijatými od zřizovatele na činnost a provoz, včetně výdajů na drobné opravy a údržbu, s prostředky na platy a s prostředky získanými vlastní činností.
Pro rok 2013 stanovil zřizovatel muzeu příspěvek na provoz a mzdy v celkové výši 5 405 000 Kč, z toho příspěvek na provoz 2 562 000 Kč, příspěvek na platy 2 843 000 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek z roku 2012 byl na základě usnesení Rady města č. 303/13 přerozdělen takto: do fondu odměn 3 000 Kč, do rezervního fondu muzea 751,84 Kč. V r. 2013 jsme do rozpočtu muzea zapojili rezervní fond ve výši 288 716 Kč.
Ke 31. 12. 2013 činily výnosy 5 978 292,13 Kč (+ 25 000 Kč grant ISO MK), náklady 5 937 861,95 Kč (+ 25 000 Kč grant ISO MK), výsledek hospodaření je 40 430,18 Kč
Rozbor hospodaření za r. 2013 byl zřizovateli prostřednictvím finančního odboru MěÚ Žatec předán dne 22. 1. 2014.

14.3. Kontroly hospodaření

- Dne 29. 4. 2013 provedl Odbor strategie, přípravy a realizace projektů KÚ Ústeckého kraje v muzeu veřejnoprávní kontrolu, jejímž předmětem bylo dodržení a splnění podmínek Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 11/SML 2172 ze dne 27. července 2011 v rámci projektu „Národní zahájení Dnů evropských památek v České republice". Kontrolou bylo ověřeno, že poskytnutá dotace ve výši 100 000 Kč byla účelově využita v souladu s čl. I. Smlouvy a nebyla uložena žádná opatření k nápravě.
- Dne 16. 7. 2013 byla provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období 1.3.2011 až 30. 6. 2013. Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky a nebyla uložena opatření k nápravě.
- ve dnech 17. 10. – 21. 10. 2013 provedlo kontrolní oddělení MěÚ Žatec kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky za r. 2012. Výsledek kontroly: PO Regionální muzeum Žatec dodržovala zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v souladu s platnými právními předpisy.

14.4. Opravy a údržba v r. 2013

V měsících únoru a květnu byly provedeny drobné opravy okapových žlabů a střešní krytiny na hlavní budově muzea a v průběhu roku byly zajišťovány další drobné opravy v obou budovách muzea v rámci plnění běžných provozních úkolů muzea (výměna vodovodní baterie, opravy topení v Křížově vile, opravy elektroinstalace v expozici Kabinet chmelových známek, oprava karmy pro ohřev vody, zabezpečení výstavních vitrín, nátěry propagačních poutačů, menší opravy kopírky a PC, opravy služebního automobilu po STK, výměny žárovek osvětlení, výměna několika čidel EZS a EPS, nátěry vstupních dveří do vestibulu hlavní budovy apod.). V listopadu zajišťovalo muzeum výměnu rozbitých okenních skel ve dvou místnostech v přízemí hlavní budovy po útoku nezjištěného vandala(ů).
K větším údržbovým pracím patřily nátěry vnějších oken v celém prvním patře hlavní budovy muzea a nátěry části oken v přízemí dvorního traktu Křížovy vily, o jejichž financování se v nákladech podělilo muzeum se zřizovatelem (zaj. p. Šmidtová, MěÚ Žatec). Opravy mohly být vzhledem ke vhodným povětrnostním podmínkám provedeny v zimních měsících roku.
V letních měsících se za organizační i finanční pomoci zřizovatele (zaj. p. Šmidtová, MěÚ Žatec) podařilo odstranit havarijní stav sloupků (silně narušená statika) zadního vchodu budovy depozitáře muzea v MŠ a zprůchodnit kanalizaci pro odtok dešťové vody.
V podzimních měsících byla z rozpočtu majitele objektu, tj. Města Žatec, uhrazena oprava uliční části fasády objektu Křížovy vily. Opravy fasády dvorního traktu, která je v havarijním stavu a vyžaduje tudíž větší finanční prostředky, bude zapotřebí řešit v nejbližším možném termínu!
V říjnu došlo v Křížově vile k havárii kotlů plynového vytápění, v důsledku čehož nebylo možné ve vile topit. Odstranění havárie bylo v první fázi řešeno z prostředků muzea opravou kotle. Jelikož tato oprava nebyla dostatečná a bylo zapotřebí řešit zprovoznění kotlů v širším rozsahu, obrátilo se muzeum o pomoc ke zřizovateli, tj. majiteli objektu. Financování konečných oprav bylo provedeno z rozpočtu Města (zaj. p. Šmidtová, MěÚ Žatec) a vytápění bylo obnoveno v listopadu.

14.5. Zpracování výkazů, rozborů, hlášení, opatření

- Rozbor hospodaření PO muzeum k 31. 12. 2013 – odevzdán 22. ledna 2014
- Organizační řád muzea – platnost od 10. 1. 2013
- Čtvrtletní účetní uzávěrky – odevzdány dle stanovených termínů k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31.12.
- Roční výkaz Kult14-01 (MK) o muzeu a galerii za r. 2012 – odeslán 18. 3. 2013
- Výroční zpráva o činnosti muzea za r. 2012 – zpracována 31. 1. 2013, RM vzala na vědomí usnesením č. 133/13.
- Vlastní organizační opatření k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2013 zpracováno v souladu s pokyny zřizovatele dne 6. 5. 2013. Ke stejnému datu byla jmenována inventarizační komise muzea.
- Návrh plánu investic na r. 2014 - předložen 26. 6. 2013
- Harmonogram inventarizace Sbírky RMŽ pro léta 2013 – 2022, účinnost od 1. 7. 2013
- Rozbor hospodaření muzea za 1. pololetí 2013 – odevzdán zřizovateli 8. 7. 2013
- Zpráva o činnosti muzea za 1. pololetí 2013 byla odevzdána dne 13. 8. 2013
- Inventarizace majetku k 31. 12. 2013 byla provedena v souladu se zpracovaným organizačním opatřením a odevzdána zřizovateli 10. 1. 2014.

V Žatci dne 30. ledna 2014

Zpracovala a předkládá PhDr. Radmila Holodňáková,
ředitelka muzea

 

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod