2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZA ROK 2014

1.0. Zřízení organizace

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci je příspěvkovou organizací Města Žatce, která byla zřízena na dobu neurčitou od 1. 7. 1973. Poslední platná Zřizovací listina příspěvkové organizace Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci byla vydána v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu s ustanovením § 23 odst. 1, písm. b) a ustanovením § 27 odst. 2 Zákona č. 250/2000 sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě usnesení zastupitelstva Města Žatce č. 385/01 ze dne 13. 12. 2001, s účinností od 1. 1. 2002. Usnesením zastupitelstva Města Žatce č. 214/09 ze dne 22. 10. 2009 byl k výše uvedené listině vydán Dodatek č. 1. účinný od 1. 11. 2009, jímž je upraveno hospodaření se svěřeným majetkem.
Sídlem organizace je Husova ulice č. 678, identifikační číslo je 00360805, muzeum je samostatnou právnickou osobou. Od roku 2003 provozuje muzeum pobočku, jejíž sídlo je v tzv. Křížově vile, Zeyerova ulice č. 344.

2.0. Hlavní účel a předmět činnosti muzea

Hlavním účelem muzea je získávání, shromažďování, ochrana, odborná správa, vědecké zpracování a prezentace dokladů vývoje společnosti, přírodního bohatství, kulturního a historického dědictví regionu.
Předmětem činnosti je zejména péče o sbírkový fond muzea dle platné legislativy, provádění akvizic a evidence předmětů, jejich ochrana před poškozením, zničením či odcizením, provádění archeologické činnosti v souladu s platnými předpisy včetně záchranných výzkumů a průzkumů, kulturní, výchovná, vzdělávací a přednášková činnost, vědecko výzkumná činnost, odborná metodická činnost, ediční a publikační činnost, prezentační činnost, poskytování ústních a písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, zpřístupňování knihovních dokumentů z fondů muzejní knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb, dále nákup, výroba a prodej publikací a upomínkového a dárkového zboží. Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií.

3.0. Vymezení majetku a majetkových práv

Všechny muzeem provozované objekty, tj. hlavní budova v Husově ulici č.p. 678, pobočka muzea v Křížově vile, Zeyerova č.p. 344, budova bývalé MŠ – depozitář v ulici Volyňských Čechů č.p. 1262 jsou majetkem zřizovatele, tj. Města Žatec.
Movitý majetek, s nímž má muzeum právo hospodařit, využívá a spravuje dle účelu a předmětu činnosti v souladu dodatkem č.1 ke zřizovací listině a v souladu se závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele i vnitřními předpisy.
Inventarizace majetku v r. 2014 byla provedena dle pokynů a termínů zřizovatele a na základě vlastního organizačního opatření muzea ze dne 10. 6. 2014. Zpráva o provedené inventarizaci a její výsledky za r. 2014 byly zřizovateli předloženy 9. 1. 2015.

4.0. Provozní a návštěvní doba muzea

4.1. Provozní doba muzea

Provozní doba muzea je stanovena celoročně ve dnech pondělí – pátek od 6.00 do 17.00 hodin a o sobotách a nedělích od 13.00 do 17.00 hodin.
Provozní doba se nekryje s otevírací dobou pro veřejnost.

4.2. Návštěvní doba muzea

Návštěvní doba pro veřejnost je v obou budovách muzea stanovena celoročně takto:
Úterý – Pátek: 9.00 – 17.00 hodin
Sobota – Neděle: 13.00 – 17.00 hodin
Pondělí a státní svátky: zavřeno
V době pořádání akcí pro veřejnost v r. 2014 (vernisáže výstav, přednášky, tvůrčí dílny, doprovodné akce, Muzejní noc, EHD apod.) byla otevírací doba dle potřeby prodloužena či rozšířena mimo běžnou návštěvní a provozní dobu muzea.

5.0. Prostory muzea

5.1. Prostory přístupné veřejnosti a provozní zázemí

K zajištění účelu a předmětu činnosti užívá muzeum prostory v hlavní budově muzea v Husově ulici a tzv. Křížovu vilu v Zeyerově ulici. V obou budovách se nacházejí expoziční a výstavní prostory, depozitáře, pracovny, provozní zázemí; v hlavní budově navíc knihovna muzea a studovna. Budova v ulici Volyňských Čechů slouží pouze jako depozitář. Depozitáře muzea nejsou přístupny veřejnosti. Zahrady u objektů v Husově ulici a v Křížově vile jsou využívány k sezónním akcím pro veřejnost (tvůrčí dílny, divadelní a hudební vystoupení, Muzejní noc, velikonoční akce, Dny evropského dědictví, atp.) a ke svatebním obřadům (pobočka-vila). Bezbariérový přístup je v celé budově Křížovy vily, v hlavní budově muzea v Husově ulici je bezbariérový přístup pouze do přízemí.

5.2. Knihovna muzea

Muzejní knihovna umístěná v hlavní budově muzea slouží veřejnosti a pracovníkům muzea. Knihovna je evidována Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem 1540/2002 a tvoří ji dvě části: historický fond, který je přihlášen v celostátní evidenci sbírek (CES) a podléhá ustanovením zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. Mezi historický fond patří staré tisky a rukopisy. Druhou část knihovny tvoří specializovaný fond, ve kterém jsou dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea - archeologie, chmelařství, regionální literatura, všeobecná knihovna, sbírka regionálních deníků z 19. - 21. století (např. Žatecké noviny, Svobodný hlas, Saazer Anzeiger ad.) a dále sbírka časopisů (např. Dějiny a současnost, Muzejní a vlastivědná práce, Zprávy památkové péče, Památky archeologické, Archeologické rozhledy ad.).
Knihovna byla pro veřejnost v r. 2014 otevřena ve dnech Út - Pá: od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 15.30 h. k běžnému (všeobecná knihovna) nebo k prezenčnímu studiu (fond regionální knihovny), sbírkové historické fondy (HK) jsou z běžného půjčování vyjmuty. Knihovna rovněž zajišťuje prodej publikací a upomínkových předmětů.
Do knihovny přibylo v r. 2014 celkem 65 knihovních jednotek, výdaje na knižní fond činily 7 157 Kč. Činnost knihovny (půjčování knih, nákup a zpracování fondů, inventarizaci fondů, zpracování bibliografických údajů z regionálního tisku) zajišťuje pracovnice výstavního oddělení v rámci kumulovaného pracovního úvazku.

6.0. Personální obsazení

K datu 28. února 2014 rozvázal pracovní poměr dosavadní historik dr. Jiří Matyáš, který zvítězil ve výběrovém řízení a stal se ředitelem Oblastního muzea v Lounech. Na jeho místo nastoupila nová pracovnice PhDr. Milada Krausová, PhD. Ke stejnému datu došlo k výměně i na postu výstaváře, kde na místo odcházející L. Šulganové nastoupila Mgr. Hana Lencová.
Ke dni 30. 9. 2014 ukončil pracovní poměr v muzeu Mgr. M. Černý, který odešel do OM Louny na pracoviště v archeologickém skanzenu Březno u Loun. Na toto kumulované místo průvodce/výstaváře/technika byl přijat od 1. října p. Libor Šebek.
Ke dni 31.12. 2014 pracovalo v muzeu 12 stálých pracovníků, z toho 4 v Křížově vile, 8 v hlavní budově, všichni v pracovním poměru na dobu neurčitou. Zkrácený úvazek mají 3 zaměstnanci. Na dohodu o pracovní činnosti pracoval v r. 2014 jeden pracovník na zkrácený úvazek, na dohody o provedení práce pracovalo pro muzeum 6 osob.

7.0. Odborná činnost muzea

V souladu s hlavním účelem a předmětem činnosti zajišťovalo muzeum tyto aktivity:

7.1. Péče o sbírky

Sbírkový fond muzea je v současné době uložen na několika místech – v hlavní budově, v pobočce Křížově vile a v dislokovaných depozitářích. Stav předmětů a podmínky jejich uložení správci podsbírek průběžně kontrolují a vyhodnocují a pomocí mobilních klimatizačních jednotek udržují vhodné klima. V depozitáři papíru pokračovalo ukládání sbírkových předmětů v deskách, krabicích a prokladových separačních papírových obalech. Nově bylo uloženo 109 map, 35 rámovaných fotografií, 67 předmětů skupiny Av, 22 předmětů skupiny UH, 22 plakátů, 88 předmětů skupiny HK, dva ze skupiny H a 5 ze skupiny N.
Velká část předmětů sbírky RMŽ je však uložena v prostorově i klimaticky nevyhovujících podmínkách, kapacita stávajících depozitářů je již dlouhodobě zcela zaplněna.
V roce 2012 bylo proto ředitelkou muzea iniciováno zpracování projektu na vybudování depozitářů v části bývalých papíren v ulici Volyňských Čechů v Žatci. Tento projekt byl v závěru roku 2013 uplatněn při zpracování žádosti o přidělení dotace z ROP Severozápad. Žádost se podařilo v r. 2014 obhájit. Město Žatec tak získalo dotaci ve výši cca 85 % z celkových rozpočtovaných nákladů na tuto akci, tj. více než 40 milionů Kč.
Dne 7. června 2014 bylo předáním staveniště zahájeno budování nových depozitářů. Mnohaletý problém v ukládání nových přírůstků muzea získaných akviziční činností a vhodné uložení stávajících tak bude vyřešen ve prospěch sbírek. Dalším pozitivem je, že město Žatec získalo obhájením tohoto projektu prostředky na záchranu části historického objektu papíren, který je nejen nedílnou součástí panoramatu Pražského předměstí ale i významnou součástí jeho historie. Byla tím zahájena první etapa záchrany tohoto objektu, která by měla být dokončena závěrem 1. pololetí r. 2015. Kromě depozitářů muzea je zde počítáno s multifunkčním sálem pro veřejnost k uskutečňování nejrůznějších aktivit (přednášky, výstavy, doprovodné akce, tvořivé dílny, atd.).
V průběhu 2. pololetí r. 2014 se ředitelka muzea každou středu účastnila kontrolních dnů při budování depozitářů a na 26. 11. 2014 pozvala partnery projektu, tj. Regionální muzeum v Teplicích, Západočeské muzeum v Plzni, Sdružení Učitelé pro Žatec, Gymnázium Žatec, ÚAPP Most (omluven z důvodu dovolené) na první informativní schůzku o postupu prací na projektu depozitářů. Po seznámení s vlastním projektem a plánovanými aktivitami muzea v rekonstruovaných prostorách bývalých papíren byli přítomní informováni o postupu prací stavební části projektu a na místě samém si prohlédli jednotlivé místnosti s vysvětlením jejich budoucího využití. V diskuzi přítomní vyslechli cenné připomínky a doporučení, vyplývající ze zkušeností s budováním a provozem depozitářů muzeí v Plzni a v Teplicích.

7.2. Akviziční činnost, záchranné výzkumy

Akviziční činnost byla prováděna v souladu s dlouhodobou koncepcí sbírkotvorné činnosti muzea.
Archeologické oddělení muzea vykonávalo v průběhu roku kontrolní dohled na 88 ohlášených zemních pracích, o nichž vedlo příslušnou evidenci pro účely kolaudací. Vydáno bylo 37 vyjádření ke kolaudaci a 14 vyjádření ke stavebnímu řízení. Dále provádělo archeologický dozor a výzkum v lokalitě Chudeřín – pískovna II, menší záchranný výzkum v Kněžicích, dozor nad výkopy kanalizace a vodovodu v ul. Stroupečská v Žatci a dohled či povrchové sběry na dalších lokalitách Žatecka a Podbořanska (Opočno, Očihov, Petrohrad, Podbořany, Žatec, Lubenec, Soběsuky, Bezděkov, Nechranice, Velichov, Třeskonice, Ležky). Veškeré informace o zahájených i ukončených terénních akcích byly průběžně zanášeny do Internetové databáze archeologických výzkumů, která je uložena na serveru ARÚ AV ČR v Praze. Archeologická podsbírka muzea byla v r. 2014 rozšířena o 22 přírůstkových čísel, která byla nahlášena do CES MK. Za r. 2014 byly archeologem zpracovány příslušné nálezové zprávy a odeslány do databáze ARÚ.
Společenskovědní podsbírka muzea byla obohacena o 79 přírůstkových čísel. Část z nich byla získána na základě výzvy muzea ke spolupráci veřejnosti při výstavách o české poště a o Žatci – lazaretním městě za 1. světové války, část předmětů byla získána přes internetové aukce. K nejzajímavějším akvizicím r. 2014 patří historické pohlednice, chmelové známky ze Svojetína a Liběšic, vojenská uniforma příslušníka Svobodovy armády, psí známky apod. Na nákup sbírkových předmětů bylo vynaloženo 3 349 Kč. Bezúplatným převodem z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo muzeum 2 obrazy z pozůstalosti žateckého občana p. Jarolímka. Jde o obrazy z výtvarné dílny regionálního malíře Oskara Brázdy.

7.3. Evidence sbírkových předmětů, centrální evidence (CES), vizualizace v CES

Po zápisu do prvního stupně evidence a přidělení přírůstkového čísla byly nově získané předměty průběžně zpracovány ve 2. stupni evidence a vyhotoveny byly příslušné evidenční karty. Zpracováno bylo celkem 574 inventárních čísel předmětů skupin H, E, HK, N, PL, P, UH, F, Fch, Fp a Av. Zpracování sbírkového fondu je prováděno v programu Bach.
Ke dni 30. 6. 2014 a k 5. 12. 2014 byl proveden a na MK odeslán zápis o počtu zpracovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů do Centrální evidence sbírek (CES).
V termínu do 30. 6. 2014 byla v souladu s platnou vyhláškou MK ČR č. 96/2013 Sb. správci jednotlivých podsbírek muzea v Žatci vytvořena a do CES odeslána obrazová charakteristika sbírky RMŽ (tzv. vizualizace v Centrální evidenci sbírek na stránkách Ministerstva kultury ČR). Všechny záznamy byly MK postupně odsouhlaseny k publikaci.

7.4. Restaurování sbírek

Pro rok 2014 se muzeu opět podařilo získat z programu ISO MK ČR grant ve výši 31 000 Kč na restaurování obrazů z uměleckohistorické sbírky muzea. V prvním pololetí r. 2014 tak byly zadány restaurátorské práce na šesti sbírkových obrazech (UH 3, UH 5, UH 6, UH 8, UH 49, UH 53), které nutně vyžadovaly restaurátorský zásah. Práce byly provedeny dodavatelsky restaurátorkou s licencí MK. Dotace MK pokryla 50% nákladů na restaurování obrazů UH 6, UH 8 a UH 53, ostatní byly zrestaurovány z provozních prostředků muzea (76 000 Kč). Celkem na restaurování obrazů bylo vynaloženo 107 000 Kč.
V souvislosti s oslavami 1010 let od první historické zmínky o Žatci byla naplánována výstava žateckého pokladu (dat. poč. 11. stol.), který byl za tímto účelem nákladem muzea (159 000 Kč) celý kompletně zrestaurován. Do restaurátorské dílny byl poklad převezen na jaře 2014 a zrestaurovaný vystaven při jednodenní výstavě v sobotu 13. září 2014, při příležitosti Dnů evropského dědictví. Restaurování provedl renomovaný restaurátor s licencí MK. Výstavu pokladu zhlédlo v jednom dni více než jedenáct stovek zájemců. Po deinstalaci výstavy byla část pokladu zapůjčena do výzkumného ústavu v Řeži, kde je prováděna prvková analýza. Výsledky tohoto bádání společně s dalším odborným zhodnocením budou použity v připravované monografii o žateckém pokladu.
Na restaurování jsme v r. 2014 vynaložili z prostředků muzea celkem 235 000 Kč, celková hodnota restaurování dosáhla výše 266 000 Kč. Způsob restaurování včetně fotodokumentace byl zaznamenán v restaurátorských zprávách.

7.5. Konzervování sbírek

Konzervace sbírkových předmětů byla prováděna průběžně konzervátorkou muzea dle aktuální situace a stavu předmětů. Konzervovány byly přednostně předměty ze společenskovědní podsbírky (fond umělecké historie – olejomalby, dřevořezby, kresby na papíře; fond fotografie – zejména rámované fotografie; fond Av – dokumenty a tisky na papíře), nebo předměty aktuálně využité v připravovaných výstavách (Sokolovo, Pahorkatina Džbán, Zničené kostely severních Čech, Ovocnářská výstava, Betlémy) nebo pro zápůjčku (P 88). V průběhu r. 2014 se podařilo konzervátorsky ošetřit celkem 134 předměty ze společenskovědní podsbírky muzea. Způsob ošetření sbírkových předmětů byl fotodokumentován a zaznamenán v konzervátorských zprávách.

7.6. Inventarizace sbírek

V souladu s dlouhodobým harmonogramem inventarizací, platným od 1. 7. 2013, byla provedena periodická inventarizace (revize) v archeologické a společenskovědní podsbírce. Předmětem inventarizace byla kontrola a identifikace harmonogramem stanovené části sbírkového fondu, posouzení fyzického stavu předmětů, jejich uložení a stanovení priorit ošetření. Ve společenskovědní podsbírce byl překontrolován fond H (107 i.č.) v depozitáři MŠ, a v archeologické podsbírce byl překontrolován fond Expozitura Most – 2. část (276 př.č.) v depozitáři MŠ. O provedené inventarizaci byly pořízeny zápisy.

7.7. Výpůjčky a zápůjčky sbírek

V souvislosti s přípravou krátkodobých výstav bylo v r. 2014 uskutečněno 15 výpůjček pro muzeum a 14 zápůjček souborů sbírkových předmětů jiným subjektům. Zápůjčky byly realizovány zejména z fondů PD, UH, N, RK a H.

7.8. Další odborná činnost

Fotodokumentace:
V rámci dokumentace současného dění byla provedena fotodokumentace drobných drážních staveb v regionu, které plánuje jejich majitel ČD v nejbližší době zbourat. Šlo o drážní domky v těchto lokalitách: Hořetice, Sádek, Lišany, Měcholupy, Trnovany, Žabokliky, Žatec.

Zpracování knihovního fondu, výpůjčky, zápůjčky:
Knihovní fond je zpracováván v programu Clavius. V r. 2014 byla provedena inventarizace regionální části knihovny (R 1248 - R 1270), inventarizace fondu chmelařské literatury (CH 355 – CH 366), inventarizace archeologické knihovny (A 894 – A 900) a všeobecné knihovny (V 1351 – V 2602). Zároveň započala inventarizace fondu Novin a časopisů, bylo překontrolováno ČR 1 – ČR 19/23. V roce 2014 využilo služeb knihovny 16 vypůjčitelů a 22 badatelů studovalo fondy knihovny prezenčně. Knihy z knihovního fondu byly zapůjčeny pro výstavy Československá pošta v 70. letech, Pahorkatina Džbán, Žatec – lazaretní město (všechny v RM Žatec) a dvě vydání díla Ackermann aus Böhmen byla zapůjčena pro výstavu Smrt kmotřička do NM Praha. V rámci meziknihovní výpůjční služby byla realizována 1 výpůjčka pro OM Louny, knihovna vyřizovala 3 badatelské dotazy.

Zpracování libret a scénářů výstav a expozic:
Po nástupu nové historičky započaly v průběhu roku 2014 práce na ideovém záměru a libretu k historické části nové expozice muzea, archeologická část je v zásadě hotová. Novou expozicí by měly být nahrazeny stávající expozice Pravěk středního Poohří a Historický a urbanistický vývoj Žatce.
Zároveň pokračovala příprava scénáře a exponátů nové expozice o dějinách žateckého průmyslového podnikání, která by v průběhu 2. pololetí r. 2015 měla být instalována v prostorách bývalých papíren, po dokončení rekonstrukce části tohoto objektu.

8.0. Expozice a krátkodobé výstavy muzea

8.1. Expozice

Muzeum má v současné době 6 stálých expozic, z toho 5 v hlavní budově a 1 v pobočce:
- Pravěk středního Poohří (1972)
- Historický a urbanistický vývoj města Žatce (1975)
- Žatecké obrázky (obrazy a grafiky – 1999, průběžně doplňována o nově zrestaurované předměty)
- Kabinet chmelových známek (2002, rozšířena 2006, průběžně doplňována novými přírůstky)
- Obrazy ze sbírek muzea (pobočka Křížova vila – 2003, průběžně obměňována a doplňována nově ošetřenými obrazy)
- Žatecký stroj času (od prosince 2012). Tato expozice se díky své jedinečnosti těšila největšímu zájmu veřejnosti a její zpracování a moderní pojetí bylo návštěvníky velice pozitivně hodnoceno.

8.2. Krátkodobé výstavy

Přípravu krátkodobých výstav zajišťuje výstavní oddělení muzea ve spolupráci s dalšími odděleními a odbornými pracovníky muzea. Většinu výstav (kromě přejatých výstav Čsl. pošta, Sokolovo a Zničené kostely) připravovalo muzeum svépomocí, na základě vlastního scénáře, podobně i výtvarné a technické řešení výstav. Výtvarné řešení jednotlivých výstav kromě jejich celkové podoby zahrnovalo praktickou instalaci předmětů ve vitrínách, přípravu obrazových materiálů na panelech, grafickou úpravu textů, skenování, pořizování a úpravu fotografií a dalších doprovodných informací. Součástí přípravy výstav byla i příprava propagačních materiálů - infopanelů, plakátů, pozvánek, popř. skládaček či malých katalogů. Součástí přípravy výstav bylo rovněž technické řešení obsahu, zhotovování a přemísťování výstavního fundusu (dovoz, odvoz), výroba doprovodných prvků a dekorací pro výstavy, zajištění nákupu materiálů, úklidu prostor apod. U převzatých výstav probíhala spolupráce podle konkrétní dohody formou nejrůznější výpomoci. Po skončení výstav se pracovníci podíleli na jejich deinstalaci a v případě zápůjček exponátů i na jejich vrácení dle zápůjčních reverzů.
V roce 2014 uspořádalo muzeum celkem 14 výstav zahajovaných bezplatnou vernisáží, z toho 5 proběhlo v hlavní budově v Husově ulici a 9 v pobočce muzea v Křížově vile. Výstava Žatec – lazaretní město byla po skončení ve vile znovu instalována v hlavní budově, v rozšířené podobě a s novými exponáty, bez vernisáže. (Výstava není započítána do statistiky výstav v r. 2014.) Většinu vernisáží zahajovali svými vystoupeními žáci hudebního nebo dramatického oboru ZUŠ v Žatci. Vernisáží se zúčastnily celkem 652 osoby. Do statistiky návštěvnosti vernisáží není započítána vernisáž výstavy žateckého stříbrného pokladu, uspořádaná v Křížově vile při příležitosti EHD v září 2014. Tuto výstavu navštívilo celkem 1105 osob, statistika je vedena v návštěvnosti EHD.

8.2.1. Výstavy v hlavní budově

• Návraty Volyňských Čechů: do 2. 3. 2014 (Výstava o kolonizační a hospodářské činnosti Volyňských Čechů a o jejich návratech do vlasti, doplněná obyčejnými lidskými příběhy některých z nich, byla zahájena 5. 12. 2013)

• Sladký život čokolády aneb Hořkosladký příběh této neřesti: 30. 1. – 27. 4. 2014 (Výstava o čokoládě, kakau a obalech, připravená ve spolupráci s muzeem v Bruntále a firmou Nestlé. K výstavě muzeum připravilo pro návštěvníky malý tištěný katalog.) V průběhu výstavy byla pro návštěvníky připravena profesionální degustace vybraných druhů exkluzivních čokolád.

• Velikonoční vajíčko: 27. 3. – 27. 4. 2014 (Kraslice ze sbírky muzea doplněné o velikonoční čokoládové figurky). K výstavě byla uspořádána doprovodná akce Velikonoce v muzeu (8.4. – 13. 4. 2014)

• Pahorkatina Džbán: 16. 5. – 27. 9. 2014 (Převážně přírodovědná výstava připravená ve spolupráci s Lesy ČR a dalšími subjekty o životě v lese, myslivosti, životním prostředí, ale i lidové architektuře a folklóru této zajímavé oblasti). K výstavě muzeum připravilo pracovní listy pro 1. a 2. stupeň ZŠ a přímo ve výstavě drobné soutěže, puzzle lidových staveb a omalovánkové listy pro nejmenší. Výstava po jejím skončení putovala po regionu Žatecka.

• Podzim v lidové kultuře aneb Co nám zbylo z tradic: 7. 10. - 4. 11. 2014 Celý projekt byl pokusem, jak připomenout nejen významné svátky lidového kalendáře, ale zejména zvyky a obyčeje spojené se sklizní brambor, vinné révy a řepy, draní peří i předení, dále výrobu perníků a dušičkového zboží a některé další rukodělné, dnes již pozapomenuté práce, které dříve byly zejména na venkově běžnou součástí života.
Jednotlivé týdny akce „Podzim..." byly zaměřeny takto:
1. týden 7. 10. – 10. 10. téma: brambory, vinná réva, sv. Matouš, sv. Václav
2. týden 14. 10. – 17. 10. téma: posvícení, řepa, sv. Havel, sv. Hedvika
3. týden 21. 10. – 24. 10. téma: dračky peří a výroba mašlovaček
4. týden 29. 10. – 31. 10. téma: Halloween a Dušičky – Památka zesnulých
5. týden 4. 11. – 7. 11. téma: perníky z forem i cukrářské, vyřezávaní forem
6. týden 11. 11. – 14. 11. téma: přástky, tkaní na stavu, karetkách i destičkách, sv. Martin
Dále byla přichystána přednáška o vinařství s ochutnávkou vín z Vinařství Němeček, prodej výrobků, prezentace škol - ZUŠ Žatec, OA a SOŠZaE Žatec, SOU a SOŠ SČMSD Žatec, Gymnázium a SOŠ Podbořany, firem a organizací (Biofarma Žatec, Cukrárna Svěženka z Kralovic, Atelier Bretorri, Domov pro seniory Žatec).
Nechybělo ani uctění Památky zesnulých (Dušičky) formou komentované prohlídky městským hřbitovem se vzpomínkou na významné osobnosti města Žatce, kterou vedla historička muzea. Při této příležitosti upravili pracovníci muzea místo posledního odpočinku (hrob) významného žateckého historika MUDr. Adolfa Seiferta, autora zásadních děl o historii Žatce, a při komentované prohlídce zde položili květiny.
Žáci Základní umělecké školy v Žatci k jednotlivým týdnům připravili pro návštěvníky ve spolupráci s muzeem taneční, hudební a dramatická vystoupení. Akce navštívilo celkem 1242 zájemců.
• Žatec – lazaretní město: 25. 11. – 30. 12. 2014 (Po skončení výstavy v pobočce muzea v Křížově vila byla v přednáškovém sále hlavní budovy muzea instalována rozšířená verze této výstavy, kterou muzeum připravilo k výročí 100 let od vypuknutí 1. světové války jako podíl v celostátní kampani Muzea a 20.století, Velká válka.)

• Za Ježíškem do Afriky aneb Betlémy a jesličky z černého kontinentu: 27. 11. 2014 až 11. 1. 2015 (Výstava představila africké betlémy ze sbírky manželů Tlustých, které jsou vyrobeny z tradičních i netradičních afrických surovin. Druhou část výstavy tvořily betlémy ze sbírky Regionálního muzea v Žatci, včetně nových přírůstků - např. betlémy ze včelího vosku, skla, kukuřičného šustí, ze dřeva, perníku atd. Ve výstavě byla prezentována historie a vývoj betlémů nejen u nás, ale i na africkém kontinentu. Vernisáž zpříjemnily koledy v podání pěveckého sboru Camerata ZUŠ v Žatci a odborný výklad etnografky dr. Marie Imbrové.)

8.2.2. Výstavy v pobočce muzea v Křížově vile

• Československá pošta v 70. letech aneb život pošty za normalizace očima fotografa Tomáše Vosolsobě: 16. 1. – 20. 2. 2014 (Soubor fotografií z poštovního prostředí, ukázky známkové tvorby a fotografické příběhy z pestrého provozu spojové správy. Výstava byla pořádána ve spolupráci s Poštovním muzeem v Praze).

• Sokolovo 1943: 13. 3. – 18. 5. 2014 (Válečné téma zachycující existenci československé vojenské jednotky na východní frontě v bitvě u ukrajinské obce Sokolovo. V části výstavy byla věnována vzpomínka Žatečanům, kteří se této bitvy účastnili. Výstava byla pořádána ve spolupráci s Československou obcí legionářskou. K výstavě muzeum vyhotovilo pracovní list pro školy.)

• Zničené kostely severních Čech: 22. 5. – 22. 6. 2014 (Putovní panelová výstava o ničení kostelů v letech 1945 – 1989, zapůjčená a pořádaná ve spolupráci se Sdružením pro obnovu památek Úštěcka. Přiblížila osudy 87 zničených kostelů, které byly zařazeny do tématických okruhů: hraniční pásmo, vojenský prostor Ralsko, údolní nádrž Nechranice a Přísečnice, Severočeská hnědouhelná pánev, likvidace kostelů tzv. verneřické plošiny, institucionální ničení před rokem 1989 a role církevních tajemníků.)

• Růžová krása: 17. 7. 2014 - 31. 8. 2014 (Ve výstavě byl představen originální růžový porcelán z Chodova ze sbírky Jindřišky Malé ze Žatce. Návštěvníci měli možnost poznat nejen výrobce a výrobní značky porcelánky, ale také se dozvědět, jak rozpoznat pravý růžový porcelán od napodobenin.)

• Nejen pivo a chmel z drátků: 4. 9. 2014 - 2. 11. 2014 (Výstava představila drátované objekty Ladislava Lokajíčka, který specielně pro výstavu v Žatci vyrobil objekty s motivy chmele a piva. Výstava byla připravena k příležitosti žatecké dočesné.)

• Žatecký poklad: 13. 9. 2014 (Jednodenní výstava nově zrestaurovaného a poprvé v úplnosti vystavovaného žateckého stříbrného pokladu z poč. 11. století, pořádaná při příležitosti EHD v rámci tématu Návraty ke kořenům a při příležitosti oslav 1010 let od 1. písemné zmínky o Žatci, kterou navštívilo celkem 1105 zájemců.)

• Žatec – lazaretní město: 18. 9. 2014 - 2. 11. 2014 (Výstava k výročí vypuknutí 1. světové války byla zpřístupněna slavnostní vernisáží, při níž vystoupil se svým programem Klub historie Červeného kříže z Lán. Pro žáky byl k výstavě připraven doprovodný program s "plnou polní", dále si mohli vyzkoušet život válečného invalidy, rozluštit vojenský rozkaz v morseovce, seznámit se s válečnou kuchyní a náhražkovými surovinami za války, seznámit se s obrázky ze zákopů, válečných zranění, zbraní a také císařské rodiny. Základem výstavy byly fotografie ze sbírkového fondu muzea a ke spolupráci při zápůjčce exponátů se podařilo získat několik osob z řad veřejnosti.)

• Ovocnářská výstava: 26. 9. 2014 - 27. 9. 2014 (Druhý ročník dvoudenní výstavy ovoce, kde byly vystaveny více než dvě stovky nejrůznější odrůd jablek, hrušek a švestek od regionálních pěstitelů ovoce i místních zahrádkářů. Výstava byla doplněna degustací několika odrůd jablek a soutěží "O nejkrásnější jablko", do které ceny věnovala firma Český porcelán Dubí, a. s. Stejně jako v roce 2013 byla výstava v zahradě Křížovy vily doplněna prodejními stánky s ovocem a ovocnářskými produkty (mošty, džemy, čaje, pečivo, kosmetika, křížaly). Výstavu obohatily i zajímavé prezentace (grafické návrhy studentů na propagaci této akce, ukázky míchání ovocných nápojů, dekorativní vyřezávání ovoce (carving), degustace moštů, výtvarné a keramické výstavky). Na páteční odpoledne byl připraven soubor přednášek s ovocnářskou tématikou - více oddíl 8.1.)

• Panenky jako živé: 6. 11. 2014 - 4. 1. 2015 (Ve výstavě byl na sbírce paní Dagmar Němcové z Jesenice u Prahy prezentován fenomén panenek Reborn, jejichž zvláštností je, že jsou vyráběny tak, aby se co nejvíce podobaly reálnému předobrazu novorozenců, miminek a batolat a staly se tak téměř nerozlišitelnými od živých dětí. Každá panenka má svůj vlastní rodný list, jméno a také výbavičku od dudlíku až po dupačky. D. Němcová je nejen sběratelkou ale i výrobcem Reborn panenek.)

9.0. Akce muzea

9.1. Přednášky

V r. 2014 uspořádalo muzeum ve svých prostorách celkem 17 přednášek a 2 přednášky mimo muzeum. Přednášky v muzeu navštívily celkem 472 osoby, na přednášky pořádané mimo muzeum přišlo 185 osob.

9.1.1. Přednášky v muzeu

• 2. 2014: Stopy Volyňských Čechů na východě Evropy – Mgr. Dagmar Martinková, (Regionální muzeum T. E. Műllera v Bohdalicích)
• 13. 2. 2014: Počátky Žatce v raném středověku – Prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc., přednáška při příležitosti výročí 1010 let od 1. historické zmínky o Žatci
• 20. 2. 2014: Československá pošta v 70. letech – Mgr. Tomáš Kavka, PhD. a MgA. Martin Říha (Poštovní muzeum Praha)
• 10. 4. 2014: Československé jednotky v SSSR a vojenská skupina Žatec – Miroslav Brož, mjr. v. v. (Čsl. obec legionářská)
• 17. 4. 2014: 25 dní samoty aneb vyprávění o lehce adrenalinové cestě po jihoamerické Kolumbii – ing. Milan Hnitka, Žatec
• 6. 5. 2014: Přátelství navzdory Hitlerovi – spisovatelka Judita Matyášová o osudech dětí, kterým se podařilo tzv. dánskou cestou uniknout v r. 1939 z Protektorátu
• 12. 6. 2014: Zničené kostely severních Čech 1945 – 1985 – Mgr. Tomáš Hlaváček, Sdružení pro obnovu památek Úštěcka
• 13. 9. 2014: Výpověď mincí ze žateckého pokladu – PhDr. Luboš Polanský, numismatické oddělení NM v Praze. O přednášku byl velký zájem, který předčil kapacitní možnosti přednáškového sálu. Pracovníci muzea proto přislíbili uskutečnit přednášku ještě jednou v r. 2015.
• 13. 9. 2014: Kandidatura Žatce na seznam UNESCO – Vladimír Valeš, Žatec,vedoucí řídící skupiny pro vstup do UNESCO
• 26. 9. 2014: Choroby a škůdci jabloní, možnosti ochrany – ing Václav Červenka
• 26. 9. 2014: Ovocné stromy v krajině Českého středohoří – ing. Šárka Kopecká
• 26. 9. 2014: Problematika pěstování sloupcovitých jabloní, rezistentní odrůdy – ing. Václav Vohralík
• 26. 9. 2014: Šlechtitelská stanice v Těchobuzicích – Věra Petrů
Přednášky dne 26. 9. 2014 byly předneseny při příležitosti konání 2. ročníku ovocnářské výstavy v Křížově vile.
• 2. 10. 2014: Všední život za první světové války nejen v Žatci – PhDr. M. Krausová, Ph.D., RM Žatec
• 9. 10. 2014: Vinařství na Žatecku a Lounsku – PhDr. Bohumír Roedl, ředitel SOA Ln v.v.
• 16. 10. 2014: Českoslovenští legionáři (Úloha československých legií, pomníky, slavné osobnosti) – PhDr. Milada Krausová, Ph.D., RM Žatec
• 13. 11. 2014: Česká škola na Sibiři aneb Kapitola z dějin československých legií – Mgr. Michal Červenka, Muzeum Blovice

9.1.2. Přednášky mimo muzeum

• 2. 11. 2014: Zapomenuté žatecké osobnosti – pietní vzpomínka, přednáška s komentovanou prohlídkou náhrobků vybraných významných žateckých osobností – PhDr. Milada Krausová, RM Žatec
• 5. 11. 2014: Příběhy domů a lidí (přednáška připomínající dějiny a legendy současného Hošťálkova náměstí, uskutečněna ve spolupráci s o.s. MOSTY – sociálně psychologickým centrem, v prostorách obnovené restaurace U Zlatého beránka, Hošťálkovo nám. 138 Žatec, realizovala PhDr. M. Krausová, Ph.D., RM Žatec

9.2. Muzejní noc

Od svého vzniku se festival muzejních nocí těší velkému zájmu návštěvníků v celé ČR, a tak v r. 2014, kdy si město Žatec připomenulo výročí 1010 let od prvního uvedení v písemných pramenech, se muzeum snažilo nabídnout co nejpestřejší a nejrozmanitější program, který přinese nejen poznání, ale především zábavu, potěšení, inspiraci, nečekané zážitky a zajímavá setkání. Podobně jako roce 2013 se podařilo do přípravy programu Muzejní noci zapojit některé organizace ve městě. Při osmé žatecké muzejní noci v pátek 16. května v době od 17.00 do 22. 00 hodin otevřely návštěvníkům svoje dveře Regionální muzeum – hlavní budova i pobočka Křížova vila, Dvůr U Svatého Jakuba, Galerie Sladovna, Chrám chmele a piva, Městská knihovna, radniční věž (TIC) a Základní umělecká škola Žatci.
Všichni zúčastnění připravili programy s ukázkami tradičních řemesel, lesnictví a myslivosti, kynologie, ale i divadelní představení pro děti a šermířské divadlo pro dospělé, mnoho soutěží, her a překvapení. Při společné prezentaci si tak jednotlivé zapojené organizace nekonkurovaly, ale naopak kooperovaly ve prospěch návštěvníků.
Regionální muzeum K. A. Polánka bylo koordinátorem celé akce a kromě vlastního programu zajišťovalo i propagaci MN. Akci i přes nepříznivé deštivé počasí navštívilo celkem 1240 zájemců.

9.3. Turistický pochod

Již tradiční akcí muzea (od r. 1994) je muzejní pochod. V r. 2014 se uskutečnil ve spolupráci s Klubem českých turistů v Žatci na trase Holedeček – Výrov v sobotu 7. června. Start pochodu byl v 9.00 v Holedečku a na trase dlouhé 13 km čekala účastníky tři stanoviště, kde měli možnost seznámit se se zajímavostmi lokality a zároveň se zúčastnit malé soutěže, při níž kroužkovali správné odpovědi. Cílem pochodu byl vrch Výrov u Třeskonic, kde na závěr vyslechli účastníci pochodu přednášku dr. Holodňáka o historii osídlení tohoto místa. Poté proběhlo vyhodnocení soutěže a tři nejúspěšnější řešitelé byli odměněni malou věcnou cenou.
Po skončení pochodu byli jeho účastníci přepraveni zpět do Žatce autobusem. Pochod, který provázelo horké slunečné počasí, absolvovalo od startu 20 osob a v průběhu pochodu se přidali další 3 zájemci.

9.4. Doprovodné akce

• Doprovodnou akcí k výstavě Sladký život čokolády byla ve spolupráci s fi Chocolaterie Willy and Pauli Praha uspořádána degustace čokolád, doprovázená přednáškou o zajímavostech ze světa čokolády, která proběhla 27. 2. 2014 v přednáškovém sále hlavní budovy. O degustaci byl ze strany veřejnosti zájem, který předčil kapacitní možnosti sálu.
• K výstavě Velikonoční vajíčko uspořádalo muzeum týden doprovodných akcí 8. až 13. dubna 2014 s názvem Velikonoce v muzeu, v němž návštěvníci mohli vidět zdobení kraslic jezerní sítinou, drátováním, batikou, voskovým reliéfem či korálky, madeirováním, popř. se mohli naučit plést pomlázky z vrbového proutí. Zároveň měli možnost nakoupit velikonoční pečivo a koláčky z cukrárny Svěženka.
• K výstavě Pahorkatina Džbán byla pro školy v týdnu od 17. do 20. června 2014 připravena praktická ukázka práce v lese, doplněná vyprávěním o životě v lese a ukázkami poznávání stromů, práce s měřičskými pomůckami, výroby a zpracování dřeva, značení sortimentu dřeva a ukázkou výroby potaše - vše na zahradě hlavní budovy muzea.
• K výstavě betlémů připravilo muzeum 11. prosince 2014 od 9 do 17 hodin praktickou ukázku vyřezávání dřevěného betlému v podání Jiřího Šafránka z Janova u Litvínova.
• Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Liběšice a ZO ČSCH v Žatci uspořádalo muzeum v Křížově vile 17. prosince 2014 od 9.00 a od 10.30 h. vánoční akci Narození Ježíška. Žáci ze Základní a mateřské školy z Liběšic přednesli pásmo koled, písní a mluveného slova a v zahradě byla k vidění živá zvířata ZO ČSCH Žatec. Součástí akce byly vánoční dílny, v nichž bylo možno vyrábět ozdoby na stromky, originální vánoční přání, veselého kapříka či vánoční hvězdy. Současně byly prezentovány některé vánoční zvyklosti – věštění z rozkrojeného jablka, pouštění lodiček z vlašských ořechů, házení střevícem.

9.5. Soutěže
• Při příležitosti oslav 1010 let od první písemné zmínky o Žatci připravilo muzeum ve spolupráci s TIC města soutěž pro veřejnost, která byla spojena s pokusem o regionální rekord. Pro akci konanou dne 13. září 2014 (při EHD) bylo připraveno 1010 balónků, které zájemci obdrželi zdarma v přízemí radnice. Na připojený štítek napsali přání, s nímž balónek ve 14.30 hodin vypustili. Soutěž spočívala v možnosti získat věcnou cenu za nález balónku v nejvzdálenějším místě od Žatce. Nálezci měli doručit informaci o nálezu balónků s přáním nejpozději do 30. října 2014. Přihlásilo se celkem 7 nálezců, všichni za zahraničí. Nejvzdálenějším místem, kam balónek doletěl, byl Truttikon, město ve Švýcarsku, vzdálené vzdušnou čarou 493 km od Žatce. Na druhém místě byl nález z Nördlingen v Bavorsku 291 km) a na třetím Ihrlastein (230 km), opět v SRN. Všichni nálezci obdrželi jako poděkování za účast v soutěži propagační materiály o Žatci a jeho muzeích, společně s pozváním k návštěvě města. Výherce soutěže byl navíc odměněn reprezentativní publikací o muzeích Ústeckého kraje a bezplatnými vstupenkami do muzea pro dvě osoby.
• Pro soutěž „10 x 10 o Žatci", kterou Město Žatec vyhlásilo k příležitosti oslav výročí 1010 let od první písemné zmínky, připravilo muzeum vždy deset otázek za každý objekt muzea přístupný veřejnosti, včetně odpovědí pro vyhodnocení. Do této soutěže poskytlo muzeum svoje publikace a propagační materiály jako cenu pro některého z výherců. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v městském divadle dne 10. října 2014.

9.6. Komentované prohlídky

• 17. 6. 2014: Komentovaná prohlídka památek města s poznáváním historických slohů (dr. M. Krausová, Mgr. H. Lencová)
• 10. 10. , 11. 10., 17. 10. 2014: 3 komentované prohlídky městských parků s určováním dřevin (J. Holštajn)

9.7. Dny evropského dědictví (EHD)

Regionální muzeum v Žatci je již tradičně pravidelným organizátorem programu Dnů evropského dědictví v Žatci, při nichž pro zájemce otevírány zajímavé nebo historicky cenné nepřístupné objekty, nebo objekty běžně přístupné, ovšem se specielním doprovodným programem. V r. 2014 bylo vyhlášeno hlavní téma EHD „Návraty ke kořenům", které jsme využili k propagaci výročí 1010 let od 1. historické zmínky o Žatci. Druhé téma EHD „Industriální stopy 4014 / Den památek techniky a průmyslového dědictví" jsme použili k prezentaci jedinečnosti chmelařských staveb ve městě, pro niž jsme zvolili název „Památky zpracování chmele v Žatci a kandidatura zóny technických památek Žatce do seznamu UNESCO". Ke spolupráci při realizaci programů EHD se podařilo získat Chmelařské muzeum, CHCHP, TIC Města Žatce, Galerii Sladovna a ZUŠ Žatec. Město Žatec zajistilo bohatý historický program na náměstí Svobody (v době od 10.00 do 18.00 hodin).
Dny evropského dědictví konaly v sobotu dne 13. září od 10.00 do 21.00 hodin a zájemci mohli navštívit čtrnáct objektů (Chrám Nanebevzetí P. Marie, Městská radnice – vyhlídková věž, Chrám chmele a piva, galerie Sladovna, Klášterní zahrada, Regionální muzeum K. A. Polánka - hl. budova a Křížova vila, Chmelařské muzeum, Sklad chmele se sušárnou – Nerudovo náměstí, sklad chmele Alšova, balírna, sklad a sušárna Kovářská, sušárna a sklad za Finančním úřadem, sklad chmele Zeyerova ul., zrekonstruovaný objekt bývalé sušárny chmele – Domov důchodců Tolstého ul.), na nichž je čekalo 9 doprovodných akcí (2 přednášky, hudebně taneční a folklórní vystoupení, 2 komentované prohlídky, varhanní koncert, soutěž, výstava).
Celkem prošlo všemi objekty při EHD 4 156 zájemců. Program na náměstí Svobody navštívilo odhadem 450 – 500 návštěvníků.

9.8. Koncerty

V r. 2014 uspořádalo muzeum dne 11. prosince adventní koncert v prostorách Křížovy vily. Svým vystoupením potěšily přítomné milovníky vážné hudby hráčky na violoncello Olga Šelembová a Alena Kramerová a na klavír Hana Kocumová. Akci navštívilo 20 osob.

9.9. Programy pro školy

Kromě již zaběhnutých programů Pravěk Žatecka a Dějiny města Žatce, které jsou školami využívány v souladu s učebními osnovami, připravili odborní pracovníci muzea další rozšířenou nabídku programů. Práce se školní mládeží je svěřena muzejní pedagožce.
• V prvním pololetí r. 2014 připravilo muzeum pro 2. stupeň základních škol a střední školy nový interaktivní program s názvem „Zmizelé a ohrožené krásy města Žatce", jehož cílem je zábavnou a hravou formou seznámit žáky s podobou města Žatce v 19. století a s jeho cennými zmizelými i dosud existujícími historickými památkami. Tento program nabízí kromě zajímavých zážitků a informací také komunikační, literární a výtvarné aktivity, které účastníky motivují k zájmu o regionální historii, ochranu kulturního dědictví a životního prostředí, umožňují i autorský podíl na připravované výstavě o zmizelých či ohrožených objektech v Žatci.
• V závěru roku přišlo muzeum s nápadem, jak rozšířit nabídku zejména pro školy. V přízemí hlavní budovy vybudovalo malé posezení se dvěma stolky, kde zároveň zřídilo pozorovací stanoviště pro program určený především (ale nejen) mateřským školám a žákům 1. stupně základních škol – tzv. Muzejní krmítka. Zde mohou zájemci pozorovat nebo i určovat druhy ptactva, které krmítka vyrobená pracovníky muzea a umístěná na zahradě v zimě navštěvují. Zároveň mají možnost dozvědět se víc o jejich způsobu života či vhodném způsobu zimního přikrmování.

Nové posezení je návštěvníky využíváno rovněž při vernisážích, je možno zde posvačit, nebo jen tak posedět a odpočívat po prohlídce výstav a expozic.

10.0. Návštěvnost muzea, vstupné

10.1. Vyhodnocení a rozbor návštěvnosti muzea

V prvním pololetí r. 2014 navštívilo výstavy a expozice muzea v obou budovách 3 756 osob, zatímco ve druhém pololetí přišlo cca o jeden tisíc šest set zájemců více, tj. 5 359 lidí.
Za obě pololetí r. 2014 tedy navštívilo obě budovy muzea celkem 9 115 návštěvníků, což představuje nárůst oproti roku 2013 o 438 osob.
Z celkového počtu návštěvníků tvořily školní výpravy ZŠ a SŠ 1 482 žáků, MŠ 1 677 dětí včetně doprovodu, ve skupinových výpravách přišlo 289 osob. Jednotlivě zavítalo do muzea
2 495 návštěvníků, 472 navštívilo přednášky, 2 019 ostatní muzeem pořádané akce a 652 zájemců se účastnilo bezplatných vernisáží. Za účelem studia muzejních materiálů zavítalo do muzea 29 badatelů.

10.2. Statistika návštěvnosti budov muzea

Hlavní budovou prošlo v r. 2014 celkem 5 511 zájemců a pobočkou ve vile 3 604 osoby, což je v obou budovách celkem o 438 návštěvníků víc než v r. 2013. Z celkového počtu 9 115 návštěvníků zavítalo do obou budov o sobotách a nedělích celkem 2 610 osob, z toho do hl. budovy přišlo 889 a do pobočky v Křížově vile 1 721 zájemců (zde v tom 1 105 návštěvníků výstavy pokladu v sobotu dne 13. 9.)
Specialitou žateckého muzea je otevření pro veřejnost o Štědrém dnu. V r. 2014 byla hlavní budova muzea dne 24. prosince otevřena od 10.00 do 16.00 hodin a příležitosti prohlédnout si výstavu betlémů a vánočních zvyků využilo 208 zájemců.

10.3. Statistika návštěvnosti akcí pořádaných mimo budovy muzea

- návštěvníci ostatních objektů při Muzejní noci v květnu - 922 osob
- návštěvníci ostatních otevřených objektů při Dnech evropského dědictví (EHD) v září - 2 945 osob
- akce vypouštění balónků štěstí při EHD v září – cca 500 osob
Celková návštěvnost muzea a jeho akcí v r. 2014 - 13 482 osob.
Ve statistice nejsou vedeni účastníci svatebních obřadů ve vile (366 osob), protože se nejedná o akci muzeem přádanou, ale pouze jím v prostorách vily zajišťovanou.

10.4. Vstupné

prohlídka jedné budovy
jednotlivci: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč
hromadné výpravy: MŠ 5,- Kč; ZŠ, SŠ a VŠ 20,- Kč
prohlídka obou budov
jednotlivci: základní 45,- Kč, snížené 30,- Kč, rodinné 100,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 8,- Kč, ZŠ, SŠ a VŠ á 30,- Kč
Výnosy z prodeje vstupného činily v r. 2014 celkem 103 609 Kč.
V r. 2014 mohli návštěvníci uplatnit podobně jako v minulých letech při návštěvách muzea tyto slevy vstupného:
4K-karta, Rodinné pasy Ústeckého kraje (sleva 30%); Předplatitel Dějiny a současnost (sleva 50%); Zelená karta – Český svaz ochránců přírody (sleva 50%); Průkaz Asociace muzeí a galerií (vstup zdarma); Průkaz pracovníka Národního památkového ústavu (vstup zdarma); Držitel průkazu ICOMOS (vstup zdarma); Členský průkaz Zväzu múzeí na Slovensku (vstup zdarma); ZTP, děti, novináři a učitelé jako doprovod školních tříd (vstup zdarma).
Slevy na Školní pas využily v r. 2014 tři třídy ZŠ.

10.5. Badatelské návštěvy

V r. 2014 navštívilo muzeum 29 badatelů. Kromě toho pracovníci muzea zodpovídali tři desítky e-mailových badatelských dotazů. Badatelské návštěvy i dotazy se týkaly zejména studia archeologických materiálů, fondů regionální knihovny a umělecké historie.

11.0. Svatební obřady ve vile

Pobočka muzea je v souladu s rozhodnutím zřizovatele druhým oficiálním místem pro pořádání svatebních obřadů. V prvním pololetí r. 2014 v období od února do června se uskutečnilo celkem 14 obřadů (276 osob), ve druhém pololetí to bylo dalších 15 obřadů (90 osob). Obřady neprobíhaly jen v určenou poslední sobotu v měsíci, ale dle zájmu svatebčanů nebo po dohodě s matrikou i v jiné dny. Statistika obřadů není zahrnuta do návštěvnosti muzea.

12.0. Publikační a vydavatelská činnost muzea

V průběhu 1. pololetí 2014 přispívali pracovníci muzea články pro muzejní web nebo připravovali příspěvky pro regionální média, zejména Žatecké noviny, Žatecký týdeník, Lounský a žatecký deník.
K výstavě Sladký život čokolády připravilo výstavní oddělení malý katalog - průvodce výstavou.
Archeolog muzea P. Holodňák zpracoval ve spolupráci s J. Militkým (NM Praha) příspěvek „Dva zlaté předměty z kostrových hrobů doby laténské ze Severozápadních Čech. K možnosti existence předmincovních platidel v horizontu LT B2". Dále pokračoval na přípravě studie „Eneolitické dlouhé mohyly ze středního Poohří".
Ve druhém pololetí roku muzeum připravilo a vydalo nový propagační materiál o Křížově vile s českým a německým resumé a nový propagační materiál o hlavní budově muzea v české a německé jazykové mutaci (M. Krausová, R. Holodňáková). Oba materiály byly použity při prezentaci muzea na konferenci bavorských, hornorakouských a českých muzeí v září v rakouském Ried im Innkreis a dále slouží pro potřeby prezentace návštěvníkům muzea.
R. Holodňáková zpracovala pro výše uvedenou konferenci v Riedu příspěvek „Muzeum v malém městě ve 20. a v 21. století", prezentace historie a současné činnosti žateckého muzea K. A. Polánka. Příspěvek bude uveřejněn v r. 2015 ve sborníku sympozia.
V listopadu 2014 se podařilo vydat šestatřicetistránkovou publikaci „Město Žatec za Velké války", kterou připravila historička muzea M. Krausová při příležitosti stého výročí vzniku první světové války v souvislosti s přípravou výstavy Žatec – lazaretní město (technická redakce R. Holodňáková, J. Holštajn). Publikaci, která čerpá zejména ze studia tzv. Födischovy kroniky, vydalo muzeum nákladem 200 výtisků. Je určena nejen široké veřejnosti, ale zejména jako doplňkový výukový materiál pro žáky místních škol.

13.0. Propagace muzea

Propagace činnosti muzea je součástí práce výstavnicko-propagačního oddělení muzea. Toto oddělení využívá k propagaci muzejních aktivit několika médií:

13.1. Internet

Webové stránky www.muzeumzatec.cz v současné podobě slouží návštěvníkům od 2. 12. 2012. Zde jsou jejich návštěvníci seznamováni s pořádanými výstavami, přednáškami, akcemi a ostatními aktivitami muzea. Součástí webu je muzejní encyklopedie, která je využívána interaktivní expozicí muzea „Žatecký stroj času" a je průběžně doplňována novými informacemi. Správa webových stránek je zajišťována výstavnicko-propagačním oddělením. Návštěvnost webu: 24 608 přístupů v r. 2014.

13.2. Reklamní poutače

Muzeum využívá 3 stálé reklamní poutače, které jsou instalovány na hlavních komunikačních průtazích městem od Loun, Mostu, Plzně. Poutače zhotovené na zakázku muzea zvou k návštěvě muzea a jeho webových stránek.
Dále muzeum využívá propagace na informačním zvukovém panelu DARUMA CITY VOICE v Žatci na Kruhovém náměstí v Žatci. Rozšířená forma propagace formou spotů byla sjednána pro období 2014 -2016, zhotovitelem je fi Daruma Plzeň.

13.3. Mobilní propagační panely

Venkovní panely sloužící k seznámení s aktuálními akcemi muzea vždy na období dvou měsíců byly zhotovovány dodavatelsky agenturou Damm Žatec na základě zadání muzea. V květnu a září byly zhotoveny panely specielně na akce Muzejní noc a Dny evropského dědictví. Panely jsou umístěny u hlavní budovy muzea v Husově ulici a v Podměstí u KD Moskva.

13.4. Tištěné pozvánky, plakáty, letáky

Tyto materiály připravovalo muzeum ve vlastní režii, výlepovou službu plakátů zajišťovala fi Rengl, pozvánky a letáky byly také roznášeny pracovnicemi muzea po provozovnách ve městě na základě dohody s poskytovatelem umístění.

13.5. E-mailové pozvánky

Byly rozesílány na konkrétní akce dle sjednaných kontaktů. Na akce bylo pravidelně rozesíláno kolem 250 pozvánek.

13.6. Kulturní tipy muzea

Výstavnicko-propagační oddělení zpracovávalo nabídku všech akcí pořádaných muzeem v daném měsíci v chronologickém přehledu, který byl v tištěné podobě k dispozici návštěvníkům ve vestibulu muzea nebo v elektronické podobě ke stažení z webu muzea.

13.7. Periodika

V propagaci akcí muzea se velmi dobře osvědčila pravidelná spolupráce formou inzerce nebo článků o pořádaných akcích v Žateckých novinách, MF DNES, Lounském a žateckém deníku, Lounském Pressu, ČTK, dále prezentací v Českém rozhlasu a příležitostně v různých dalších médiích.

13.8. Facebook

Ve svém profilu zveřejňovalo muzeum průběžně aktuální informace o dění, pořádaných akcích, návštěvnosti. K 31.12.2014 mělo muzeum (obě budovy) cca 830 přátel na FB.

13.9. Regionální TV

Na základě kontaktů s regionálními redakcemi televize (Ok Plus, ČT, Nova) byly z akcí nebo o připravovaných akcích muzea příležitostně pořizovány reportáže nebo informační spoty, zvoucí zájemce k návštěvě muzea. Odkazy na tyto prezentace jsou umístěny na webových stránkách muzea.

14.0. Semináře a odborná kolokvia, práce v komisích, spolupráce s jinými institucemi

14.1. Účast na seminářích a kolokviích, práce v komisích

• Seminář „Možnosti financování kultur. dědictví" – Ústí n. L., 4. 4. 2014: 1 pracovník
• Komise Euroregion Krušnohoří – Seifen, SRN, 7. 4. 2014: 2 pracovníci (prezentace interaktivní expozice muzea Žatecký stroj času)
• Porada ředitelů MaG ÚK – Litoměřice, 30. 4. 2014: 1 pracovník
• Komise pro severočeskou archeologii - Most, 23. 4. a 19. 6. 2014: 1 pracovník, člen komise
• Veletrh muzeí ČR – Třebíč, 21. – 23. 5. 2014: účast 2 pracovníci, návštěva depozitářů muzea v Třebíči
• Seminář muzejních archeologů - Stříbro, 4. – 6. 6. 2014: 2 pracovníci
• Účast na jednáních KKCR Žatec, 21. 1., 4. 3., 26. 3., 20. 5., 24. 6., 18. 7., 26. 8., 30. 9. 2014: 1 pracovník
• Účast na školení MÚ Žatec k ASPI, 29. 5. 2014: 2 pracovníci
• Účast na konferenci konzervátorů a restaurátorů v Ústí n.L., 9. 9. – 11. 9. 2014: 1 pracovník
• Účast na mezinárodní konferenci saských, bavorských, hornorakouských a českých muzeí v Ried im Innkreis (Rakousko), 21. – 23. 9. 2014: 2 pracovníci
• Účast na slavnostním zasedání k výročí muzea v Lounech, 2. 10. 2014: 2 pracovníci
• Účast na konferenci Paměťové instituce a legislativa, Národní archiv Praha, 14. 10. 2014 : 3 pracovníci
• Schůzka partnerů projektu Vybudování a vybavení depozitářů.., Žatec, 26. 11. 2014: 2 pracovníci

14.2. Spolupráce s jinými institucemi a s jednotlivci

• Spolupráce s ÚAPP v.v.i. Most
- Členství v redakční radě Sborníku Archeologické výzkumy v SZ Čechách – 1 pracovník
- Členství v Radě ÚAPP Most, v.v.i. – 1 pracovník

• Spolupráce s muzei, školami a dalšími subjekty
- V průběhu roku spolupracovalo žatecké muzeum zápůjčkami exponátů a konzultacemi při přípravě výstav s Poštovním muzeem v Praze, Sládečkovým muzeem v Kladně, OM Louny, OM Chomutov, OM Karlovy Vary, Muzeem v Bruntále, s Historicko-dokumentační komisí Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, s Klubem Českých turistů v Žatci, Národním muzeem, Národní galerií, Památníkem národního písemnictví, Lesy ČR a řadou dalších subjektů.
- Při přípravě projektu vybudování muzejních depozitářů v bývalých papírnách byla navázána spolupráce s partnery projektu, tj. Západočeským muzeem v Plzni, Regionálním muzeem v Teplicích, ÚAPP Most, Gymnáziem v Žatci a se sdružením Učitelé pro Žatec. V r. 2014 se uskutečnila jedna kontrolní schůzka.
- Muzeum úspěšně a dlouhodobě spolupracuje se Základní uměleckou školou v Žatci. V r. 2014 její posluchači zajišťovali nejen vystoupení na muzejních vernisážích, ale aktivně se podíleli i na přípravě programů v rámci šestitýdenního cyklu Podzim v lidové kultuře, při nichž zprostředkovali veřejnosti staré lidové zvyky a obyčeje.
- Od druhé poloviny roku 2012 se daří muzeu pravidelně ke spolupráci na vytváření programů celoměstských akcí Muzejní noc a Dny evropského dědictví v Žatci zapojit i další organizace ve městě, zejména Městskou knihovnu, Turistické informační centrum, Chrám chmele a piva, Dvůr U sv. Jakuba, Galerii Sladovna, o.s. Mosty nebo Základní uměleckou školu Žatec. Společnými silami tak tyto subjekty vytvářejí pestřejší a širší nabídku aktivit, vzájemně si nekonkurují a koordinují svoje akce ve prospěch návštěvnické veřejnosti.

• Spolupráce s Probační a mediační službou
V r. 2014 spolupracovalo muzeum s Probační a mediační službou při zajišťování některých nekvalifikovaných prací (úklid zahrad, sekání trávy apod.) prostřednictvím dvou alternativně odsouzených, kteří si tak odpracovávali soudem stanovené hodiny veřejně prospěšných prací.

• Spolupráce s jednotlivci z řad veřejnosti
Při přípravě některých výstav spolupracovalo muzeum se soukromými osobami – sběrateli nejen z regionu. Tato spolupráce se osvědčila zejména při sběratelských výstavách (výstava čokolády, růžového porcelánu, obrazů, rebornů, betlémů) nebo pro doplnění exponáty, které muzeum nemá ve svém fondu (výstava pahorkatina Džbán, o čsl. poště, Sokolovo, o žateckých lazaretech). Některé z původně jen zapůjčených exponátů se podařilo získat do sbírky muzea natrvalo.

• Spolupráce se studenty
V průběhu roku vedli odborní pracovníci muzea – archeolog a konzervátorka odbornou praxi několika studentů, kteří požádali o možnost vykonávat praxi v muzeu. Spolupráce se studenty gymnázia v Žatci se osvědčila při zajišťování pořadatelských služeb na akcích celoměstského charakteru - Muzejní noc, EHD.

15.0. Provoz a hospodaření muzea

15.1. Bezpečnost provozu – kontrolní systém

Všechny objekty ve správě muzea jsou kromě klasického zajištění zabezpečeny rovněž elektronickou (EZS) a požární (EPS) signalizací, napojenou na PCO MěP v Žatci. Funkčnost systémů podléhá pravidelnému režimu kontrol a revizí. Pro bezpečnost provozu je zpracován a dodržován vnitřní kontrolní systém, spočívající v denních a periodických kontrolách pověřenými pracovníky.

Dodavatelsky na objednávku muzea v rámci vnitřního kontrolního systému byly v r. 2014 provedeny tyto bezpečnostní kontroly a školení:
21. 1. 2014: kontrola technického stavu a funkčnosti požárních dveří v KV
12. 3. 2014: periodická kontrola hydrantu v depozitáři MŠ
14. 4 .2014: periodická kontrola EZS a EPS v objektech muzea, kontrola provozuschopnosti ZDP NAM v KV
28. 4. 2014: školení řidičů referent. vozidla – 7 osob
16. 6. 2014: kontrola provozuschopnosti výtahu v Křížově vile
07. 10. 2014: prohlídka a periodická kontrola provozuschopnosti komínů
07. 10. 2014: periodická kontrola hasicích přístrojů
07. 10. 2014: periodická revize tlakových nádob v Křížově vile a depozitáři MŠ
13. 10. 2014: periodická kontrola elektrického nářadí
13. 10. 2014: periodická revize EZS a EPS v objektech muzea
13. 10. 2014: periodická revize hromosvodů
15. 10. 2014: periodická revize plynu, kontrola plynových zařízení
09. 12. 2014: školení požárních hlídek a BOZP
11. 12. 2014: proškolení zaměstnanců ve vyhlášce č. 50/78 Sb.

Vnější kontrolní systém:
24. 2. 2014 a 7. 3. 2014: kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v Křížově vile – provedl HZS Žatec
15. 5. 2014: kontrolní dohlídka dodržování povinností stanovených předpisy o PO v Křížově vile - HZS Žatec

15.2. Opravy a údržba

Ve dnech 21. 2. - 3. 3. 2014 byly ve výstavních prostorách Křížovy vily v přízemí provedeny opravy vlhkostí poškozených omítek a vymalováno. Další opravy a malování chodby v přízemí a kancelářích v přízemí vily byly provedeny ve druhé etapě v závěru června 2014.
V měsících dubnu - květnu proběhla další fáze opravy fasády Křížovy vily (u vstupu a část dvorního traktu). Všechny tyto opravy byly financovány z rozpočtu zřizovatele a majitele objektů, tj. Města Žatec.
V prvním pololetí bylo se zřizovatelem jednáno o nutnosti oprav části exteriérů a interiérů 1. patra Křížovy vily - východní křídlo (uvolněné štuky, degradované malby, olupování, praskliny v omítkách). Opravy z rozpočtu zřizovatele muzea byly restaurátorem s licencí MK zahájeny v prosinci 2014 a měly by být skončeny do 31. března 2015.
V rámci běžné údržby z provozních prostředků muzea byly provedeny opravy služebního automobilu, kopírky a tiskárny, elektrické zabezpečovací signalizace v depo MŠ a v hlavní budově muzea, požární signalizace v hl. budově a další drobné opravy v obou budovách muzea v rámci plnění běžných provozních úkolů (oprava bezpečnostní mříže a zámků, zařízení pro ohřev vody, přezutí pneu na služebním automobilu, zhotovení motyček pro archeologické záchranné zásahy, oprava křovinořezu, opravy PC a serveru v obou budovách, opravy vodovodních kohoutů, požárních dveří, splachovacích zařízení atp.).
Pro zajištění bezpečnějšího vstupu na akce pořádané v zahradě hlavní budovy muzea byla instalována přístupová rampa, umožňující bezbariérový přístup pro vozíky nebo matky s kočárky.

15.3. Rozpočet a hospodaření muzea

PO Regionální muzeum v Žatci hospodaří s finančními prostředky přijatými od zřizovatele na činnost a provoz včetně výdajů na drobné opravy a údržbu, s prostředky na platy a s prostředky získanými vlastní činností.
Pro rok 2014 stanovil zřizovatel muzeu příspěvek na provoz a mzdy v celkové výši 5 462 000 Kč, z toho příspěvek na provoz 2 598 000Kč a příspěvek na platy 2 864 000 Kč. V září 2014 byla na základě žádosti muzea uvolněna rezerva rozpočtu pro r. 2014 ve výši 5% a příspěvek na provoz byl tak navýšen o 288 000 Kč (usnesení RM č. 705/14 ze dne 16. 9. 2014). Tyto prostředky byly použity zejména na zajištění nutných oprav a údržby, na zajištění programu a akcí Dnů evropského dědictví (EHD) 2014 v Žatci, na restaurování sbírkových předmětů (žateckého pokladu a obrazů z uměleckohistorické sbírky muzea) a zhotovení prezentačních materiálů o muzeu pro mezinárodní konferenci v Ried im Innkreis. Celkem příspěvek zřizovatele na provoz činil 5 750 000 Kč.
Z programu ISO MK získalo muzeum 31 000 Kč. Výnosy z činnosti muzea včetně čerpání fondů (FO, RF) činily 358 624,66 Kč. Výnosy celkem činily výše 6 139 624,66 Kč.
Celková výše nákladů 6 116 151,84 Kč. Výsledek hospodaření za r. 2014 je 23 472,82 Kč.

Dary muzeu: V r. 2014 získalo na základě souhlasu zřizovatele (usnesení 290/2014 ze dne 29.4.2014) finanční účelový dar od fi P&G Rakona s.r.o. ve výši 5 126 Kč na výrobu hotelových mýdel s logem muzea k propagaci při výstavě muzea Mýdlová bublina. Věcný dar vzniklý nákupem kancelářského křesla v akci Dva za cenu jednoho od fi B2B Partner, v částce 3 570 Kč byl odsouhlasen usnesením RM č. 925/14 ze dne 8. 12. 2014.

15.4. Kontroly hospodaření

Ve dnech 8. – 11. 4. 2014 provedla p. Hedvika Senecká, kontrolní oddělení MěÚ v Žatci kontrolu hospodaření muzea s veřejnými prostředky, správnosti, úplnosti a věrohodnosti účetnictví muzea s tímto závěrem: PO Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci dodržovala zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v souladu s platnými právními předpisy.

15.5. Zpracování výkazů, rozborů, hlášení, opatření

- Účetní uzávěrky byly zpracovány ke dni 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. 2014
- Roční výkaz Kult14-01 (MK) o muzeu a galerii za r. 2013 – odeslán 12. 2. 2014
- Výroční zpráva o činnosti muzea za r. 2013 – zpracována a odevzdána 30. 1. 2014
- Organizační opatření muzea k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2014 zpracováno v    souladu s pokyny zřizovatele dne 10. 6. 2014. Ke stejnému datu byla jmenována inventarizační a likvidační 
komise muzea.
- Plán investic muzea na r. 2015 – zpracován a předložen zřizovateli 17. 6. 2014
- Rozbor hospodaření muzea za 1. pololetí 2014 – odevzdán zřizovateli 7. 7. 2014
- Rozpočtový výhled na léta 2016 a 2017 - odevzdán 22. 10. 2014
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol za r. 2014 - odeslána 8. 1. 2015
- Rozbor hospodaření muzea za r. 2014 - zřizovateli předán dne 21. 1. 2015.

Zpracovala PhDr. Radmila Holodňáková,
ředitelka muzea

 

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod