2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA  ROK 2015 

OBSAH: 

1.0.   Zřízení organizace ………………………………………………….…………………….…...  4  

2.0.   Hlavní účel a předmět činnosti muzea ……………………………………………………….  4

3.0.   Vymezení majetku a majetkových práv …………………………………………….……….  4

4.0.   Provozní prostory, provozní a návštěvní doba muzea ………….......……………… 4

         4.1.  Provozní prostory ….……………………..…...….…………………………….…….  4

         4.2.  Provozní doba muzea ……………………………………………………….…………….. 5

         4.3.  Návštěvní doba muzea  ……………………..……..…………………….……….……….. 5

5.0.  Personální obsazení ………...………………………………………………………………….. 5

6.0.   Odborná činnost muzea  ….……………………………….………………………………….  6

         6.1.    Péče o sbírky, práce se sbírkami ..….………………………………….………………. 6

         6.1.1. Akviziční činnost …………………...…………………………………….…………….... 6

         6.1.2. Evidence sbírkových předmětů, CES ……………………………………………….… ... 6

         6.1.3. Uložení sbírek - depozitáře muzea ………………………………………………………. 7

         6.1.4. Konzervování sbírek ………..………………………… …..……………………….…… 7

         6.1.5. Restaurování sbírek ……………..……………………………………………….............. 7

         6.1.6. Inventarizace sbírek ………………………...……………………………………............. 8

         6.1.7. Výpůjčky a zápůjčky sbírek ………………………..…………..………………………... 8

         6.1.8. Vědecké zpracování sbírek ………………………………………………………………. 8

         6.2.    Další odborná činnost ……………………………………………………………….….. 8

         6.2.1. Zpracování knihovního fondu, výpůjčky, zápůjčky, přírůstky ……………….………….. 8

         6.2.2. Zpracování libret, scénářů výstav a expozic ……………………………………………... 9

         6.2.3. Publikační a vydavatelská činnost ……………………………………………………….. 9

         6.2.4. Odborná kolokvia, konference ….……………………………….……………………… 10

7.0.   Expozice muzea a výstavní činnost ……………….…………………………....……………. 10

         7.1. Expozice …………………………………………………………….……………………...10

         7.2. Krátkodobé výstavy ……………………………………………………………...................11

         7.2.1. Výstavy v hlavní budově muzea ……..…………………....………………….…...… 11

         7.2.2. Výstavy v Křížově vile ……………………………………………….… ….…………. 12

         7.2.3. Výstavy v nových prostorách na pracovišti Stará papírna ……………………………… 13

         7.2.4. Výstavy zapůjčené jiným subjektům ……………………………………………………. 13

         7.2.5. Spolupráce při přípravě výstav jiných institucí - zápůjčky exponátů …………………… 14

8.0.   Akce muzea ……………………………………………………………………..……………... 14

         8.1. Přednášky ……………………………………………………………...…..…………...….. 14

         8.2. Muzejní noc ………………………………………………………………………..………. 14

         8.3. Turistický pochod ………………………………………………………………………..… 15

         8.4. Doprovodné akce, tvořivé dílny ………………………………………………………...…. 15

         8.5. Komentované prohlídky …………………….……………………………………….…..… 15

         8.6. Soutěže …..……………………………………..………………………………………..… 16

         8.7. Programy pro školy, pracovní listy ………………………………………………..………  16

         8.8. Hudební vystoupení ………………………….……………..……………………….…….. 16

         8.9. Dny otevřených dveří ……………………………….……………………………….……. 17

9.0.   Dny evropského dědictví  (EHD) ……………………………………………………….……. 17

10.0.  Návštěvnost muzea, vstupné ………….…………………….…..……………………….…..  17

          10.1. Vyhodnocení a rozbor návštěvnosti muzea …………………….…………………….… 17

          10.2. Statistika návštěvnosti budov muzea  ……………………………….………………….. 18

          10.3. Statistika návštěvnosti akcí pořádaných mimo budovy muzea ………………………… 18

          10.4. Vstupné …………………………………………………………………………………. 18

          10.5. Badatelské návštěvy  ....……………………………………..……………….….………  18

11.0.   Svatební obřady ve vile ………………………………………………..………….………… 19

12.0.   Propagace muzea a popularizace činnosti ………..…………………………….………….. 19

13.0.   Práce v komisích, spolupráce s jinými institucemi ………….……….………….………… 20

          13.1. Účast na konferencích a seminářích jiných organizací ….……………….….….……….. 20

          13.2. Spolupráce s jinými subjekty ………………..…..………………………..…….…….… .20

14.0.  Provoz a hospodaření muzea ……………………………………………………….….….…. 21

         14.1. Bezpečnost provozu –  kontrolní systém ………………………….…….……….… 21

         15.2. Opravy  a údržba ……………………………………………………………..….……… 22

         15.3. Hospodaření muzea - rozpočet ……..…..…………….……………………..….…….... 22

         15.4. Kontroly hospodaření muzea ………………..………………………………..….……... 23

         15.5. Zpracování výkazů, rozborů, hlášení  …………..………………………….……..….…… 23

1.0.            Zřízení organizace

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci je příspěvkovou organizací Města Žatce, která byla zřízena na dobu neurčitou od 1. 7. 1973. Poslední platná Zřizovací listina příspěvkové organizace Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci byla vydána v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu s ustanovením § 23 odst. 1,  písm. b) a ustanovením § 27 odst. 2 Zákona č. 250/2000 sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě usnesení zastupitelstva Města Žatce č. 385/01 ze dne 13. 12. 2001, s účinností od 1. 1. 2002.

Sídlem organizace je Husova ulice č. 678, identifikační číslo je 00360805,  muzeum je samostatnou právnickou osobou.

2.0.            Hlavní účel a předmět činnosti muzea

Hlavním účelem muzea je získávání, shromažďování, ochrana, odborná správa, vědecké zpracování a prezentace dokladů vývoje společnosti, přírodního bohatství, kulturního a historického dědictví regionu.

Předmětem činnosti je zejména péče o sbírkový fond muzea dle platné legislativy, provádění akvizic a evidence předmětů, jejich ochrana před poškozením, zničením či odcizením, provádění archeologické činnosti v souladu s platnými předpisy včetně záchranných výzkumů a průzkumů, kulturní, výchovná, vzdělávací a přednášková činnost, vědecko výzkumná činnost, odborná metodická činnost, ediční a publikační činnost, prezentační činnost, poskytování ústních a písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, zpřístupňování knihovních dokumentů z fondů muzejní knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb, dále nákup, výroba a prodej publikací a upomínkového a dárkového zboží. Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií.

3.0.            Vymezení majetku a majetkových práv

Kromě hlavní budovy v Husově ulici muzeum od roku 2003 provozuje pobočku, jejíž sídlo je v tzv. Křížově vile, Zeyerova ulice č. 344. K nim přibyla rozhodnutím městského zastupitelstva ze dne 9. 11. 2015 zrekonstruovaná část bývalých papíren v ul. Volyňských Čechů 733, která bude sloužit jako depozitáře muzea a multifunkční prostory pro veřejnost. Všechny muzeem v současnosti provozované objekty jsou majetkem zřizovatele, tj. Města Žatec.

Movitý majetek, s nímž má muzeum právo hospodařit, využívá  a spravuje dle účelu a předmětu činnosti v souladu dodatky č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině muzea a v souladu se závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele i vnitřními předpisy.

Inventarizace majetku v r. 2015 byla provedena dle pokynů a termínů zřizovatele a na základě vlastního organizačního opatření muzea ze dne 12. 6. 2015. Zpráva o provedené inventarizaci a její výsledky za r. 2015 byly zřizovateli předloženy 13. 1. 2016.

4.0.      Provozní prostory, provozní a návštěvní doba muzea

4.1.    Provozní prostory

K zajištění účelu a předmětu činnosti užívá muzeum prostory v hlavní budově muzea v Husově ulici a tzv. Křížovu vilu v Zeyerově ulici. V obou budovách  se nacházejí expoziční a výstavní prostory, pracovny, provozní zázemí a depozitáře. V hlavní budově je umístěna i muzejní knihovna, která slouží veřejnosti a pracovníkům muzea.

Depozitáře z těchto budov budou postupně v průběhu roku 2016 přestěhovány do nově zrekonstruovaných prostor Staré papírny v ulici Volyňských Čechů, které byly muzeu předány dne 12. listopadu 2015 na základě usnesení městského zastupitelstva ze dne 9. 11. 2015. Slavnostní uvedení do provozu se uskutečnilo za přítomnosti zástupců města Žatce, ROP Severozápad, partnerů projektu a na rekonstrukci se podílejících firem dne 1. prosince 2015.

Od tohoto data je k dispozici v objektu Stará papírna pro akce veřejnosti multifunkční sál s novou expozicí o dějinách průmyslu v Žatci, kterou pro tento účel připravilo společenskovědní oddělení muzea. Depozitáře nejsou veřejnosti přístupny.

Zahrady u hlavní budovy muzea a Křížovy vily jsou využívány k sezónním akcím pro veřejnost (tvůrčí dílny, doprovodné akce, divadelní a hudební vystoupení, Muzejní noc, velikonoční akce, Dny evropského dědictví, atp.) a ke svatebním obřadům (vila).

Bezbariérový přístup je v celé budově Křížovy vily a v objektu Stará papírna, v hlavní budově muzea v Husově ulici je bezbariérový přístup pouze do přízemí.

4.2. Provozní doba muzea

Provozní doba muzea je stanovena celoročně ve dnech pondělí – pátek od 6.00 do 17.00 hodin a o sobotách a nedělích od 13.00 do 17.00 hodin.

Provozní doba se nekryje s otevírací (návštěvní) dobou pro veřejnost.

4.3.  Návštěvní doba muzea

Otevírací doba pro návštěvnickou veřejnost byla v hlavní budově muzea a v Křížově vile  stanovena celoročně takto:

Úterý – Pátek: 9.00 – 17.00 hodin

Sobota – Neděle: 13.00 – 17.00 hodin 

Pondělí a státní svátky: zavřeno            

V době pořádání akcí (vernisáže výstav, přednášky, tvůrčí dílny, doprovodné akce, Muzejní noc, EHD apod.) je otevírací doba dle potřeby prodlužována či rozšířena mimo běžnou návštěvní a provozní dobu muzea.

Od 12. listopadu 2015 provozuje muzeum nově zrekonstruované prostory v bývalých papírnách - pracoviště Stará papírna, Volyňských Čechů 733, Žatec. Zde byla otevírací doba prozatím stanovena takto:

Úterý a Pátek: 10.00 - 17.00 hodin

Středa a Čtvrtek: 10.00 - 18.00 hodin

Sobota: 13.00 - 17.00 hodin

Zavíracími dny jsou neděle, pondělí a státní svátky.

5.0.  Personální obsazení

Ke dni 31. 12. 2015 pracovalo v muzeu 12 stálých pracovníků, z toho 4 v Křížově vile, 8 v hlavní budově, všichni v pracovním poměru na dobu neurčitou. Zkrácený úvazek mají 3 zaměstnanci. Pro nové pracoviště Stará papírna byli od 1. prosince 2015 přijati 2 pracovníci na dobu určitou, z toho jeden na společensky účelné pracovní místo hrazené ÚP. Na dohodu o pracovní činnosti pracoval v r. 2015 jeden pracovník na zkrácený úvazek, na dohody o provedení práce pracovalo pro muzeum v průběhu roku 8 osob.

6.0. Odborná činnost muzea

V souladu s hlavním účelem a předmětem činnosti zajišťovalo muzeum tyto aktivity:

6.1. Péče o sbírky, práce se sbírkami

6.1.1.  Akviziční činnost - získávání sbírek

 • Akvizice v oboru archeologie - Archeologická památková péče, výzkumy, práce v terénu

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci je organizací pověřenou výkonem archeologické památkové péče dle Zákona 20/87 Sb. o státní památkové péči pro okresy Louny a Chomutov.

Archeologické oddělení muzea vykonávalo v průběhu roku kontrolní dohled na 84 ohlášených zemních pracích, vydáno bylo 32 vyjádření ke kolaudaci. Veškeré informace o zahájených a ukončených akcích byly průběžně zanášeny do Internetové databáze archeologických výzkumů (IDAV) na serveru Archeologického ústavu AV ČR v. v. i. Současně probíhalo i zpracování nálezových zpráv.

Největší terénní akcí byl v r. 2015 záchranný archeologický výzkum v předpolí pískovny Chudeřín II. V době od 14. 4. do 15. 5. 2015 sledovalo archeologické oddělení muzea skrývky ornice o rozloze cca 1,5 ha, kde kromě menších jam a kůlových jamek byly prozkoumány 3 kostrové hroby eneolitického stáří a dvě pozoruhodné kruhové struktury vymezené obvodovým žlabem se sloupovými jamkami uvnitř. Větší akcí byl i odborný dozor na stavbě výrobní haly v průmyslové zóně Triangle u Žatce, dále dohled na stavbě elektrického vedení z trafostanice Žatec do průmyslové zóny Triangle. Menší záchranné akce proběhly na staveništi rodinného domu v Hlubanech u Podbořan, při budování vodovodních přípojek v Oplotech a několik desítek výjezdů ke kontrole menších stavenišť rodinných domků a inženýrských sítí.

Archeologická podsbírka muzea byla v r. 2015 rozšířena o 8 přírůstkových čísel, která byla nahlášena do CES MK.

 • Akvizice ve společenskovědní podsbírce muzea

Společenskovědní podsbírka muzea byla v roce 2015 obohacena o 41 přírůstkových čísel. Předměty byly získávány vlastní činností v terénu, darem nebo nákupem na základě výzvy muzea ke spolupráci veřejnosti při výstavách, zejména při přípravě dlouhodobé expozice z dějin průmyslu v Žatci. K nejzajímavějším akvizicím r. 2015 patří chmelové známky, které byly umístěny do expozice Kabinet chmelových známek, dále materiály kartonážky Liedersdorf použité pro novou expozici o průmyslu v Žatci, soubor map, piano fi Leo Sieber Žatec, šicí stroje, staré žatecké plakáty a dva betlémy do sbírky betlémů, z toho jeden s chmelovou tématikou. Na nákup sbírkových předmětů bylo vynaloženo 23 720 Kč.

6.1.2.  Evidence sbírkových předmětů, centrální evidence (CES)

Všechny akvizicí získané předměty byly očištěny a po přidělení přírůstkového čísla a zápisu do prvního stupně evidence byly nově získané předměty průběžně zpracovány ve 2. stupni evidence. Vyhotoveny byly  příslušné evidenční karty.  Zpracováno bylo celkem 426 inventárních čísel předmětů skupin Av, E, N, PL, P, UH, K, Fd, Fch, Fp. V oboru archeologie bylo zpracováno 8 719 karet II. stupně.  Zpracování sbírkového fondu bylo prováděno v programu Bach. Ke dni 12. 5. 2015 a k  4. 12. 2015 byl proveden a následně odsouhlasen zápis o počtu zpracovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů do Centrální evidence sbírek (CES) MK ČR. 

6.1.3.  Uložení sbírek - depozitáře muzea

Nejvýznamnějším počinem v péči o sbírkový fond muzea je dokončení rekonstrukce a vybavení nových depozitářů v budově Stará papírna. Projekt byl podpořen z dotace ROP Severozápad a Města Žatce. Realizovaný projekt umožní muzeu přemístit sbírkové fondy do jediné budovy, kde bude pro sbírky i jejich další přírůstky zajištěna odpovídající péče pro zachování nenahraditelného kulturního a historického bohatství regionu příštím generacím.  Přínosem je i vybudování konzervátorského pracoviště pro základní ošetření sbírek muzea přímo v objektu, jako součást depozitářů. Kolaudace byla provedena 26. června 2015.

Po předání nově zrekonstruovaných prostor dne 12. listopadu 2015 zahájilo muzeum monitoring prostředí nových depozitářů. Průběžná regulace klimatu je postupně prováděna dle zprovoznění mobilních regulačních jednotek, které nebylo provedeno při kolaudaci objektu. Vysoké hodnoty vlhkosti prostředí zatím neumožnily zahájit stěhování sbírek.

Sbírkový fond muzea byl v průběhu roku 2015 připravován k postupnému přemístění do nových prostor. Za tímto účelem byla provedena mimořádná inventura sbírek v depozitáři HD1, HD2, archiv, depo MŠ a depo KV. Zkontrolovány byly rovněž předměty uložené v expozicích muzea. Pro celou sbírku muzea byl zpracován návrh na systém uložení v nových depozitářích dle materiálů a nároků jednotlivých předmětů na úložní podmínky a pokračovalo čištění a konzervace předmětů. Zároveň byl zajištěn balicí a instalační materiál pro potřeby stěhování sbírek. Ve stávajících depozitářích je soustavně monitorováno klima a pomocí klimatizačních jednotek udržovány podmínky vhodné pro zde uložené materiály.

6.1.4.  Konzervování sbírek

Základní konzervátorské práce zajišťuje konzervátorka muzea na zkrácený úvazek.

Během r. 2015 byly práce v konzervátorské dílně zaměřeny především na ošetření předmětů společenskovědní podsbírky, zejména fondu umělecké historie, fotografie, archiválií, plakátů a numismatiky. V průběhu r. 2015 se podařilo konzervátorsky ošetřit celkem 104 předměty ze společenskovědní podsbírky muzea. Přednostně byly konzervovány předměty vyčleněné k ošetření během inventarizace sbírek, dále nové přírůstky a předměty určené do výstav, k zápůjčkám a do expozice. Povrchově byl očištěn rovněž fond HK 1 - 1001. Způsob ošetření sbírkových předmětů včetně fotodokumentace byl zaznamenán v konzervátorských zprávách.

V oblasti preventivní péče byl pro lepší uložení historických praporů zajištěn vhodný textilní obalový materiál. Ve stálé expozici Kabinet chmelových známek byly všechny vitríny opatřeny kazetami s PROSorbem pro zajištění vhodných klimatických podmínek a zahájena konzervace zinkových známek.

V rámci spolupráce institucí a na základě odborného zpracování inventáře některých hrobů kultury se šňůrovou keramikou z výzkumu v Chudeříně byly v keramické laboratoři ÚAPP Most pro muzeum bezplatně rekonstruovány a slepeny nádoby z výbavy těchto hrobů a pořízena jejich fotodokumentace.

6.1.5.  Restaurování sbírek

V roce 2015 bylo dodavatelsky zrestaurováno 9 historických spolkových praporů (Sokol, Turner, Vojenští veteráni, Hudební spolek, Žatecký pomocný a podpůrný spolek), dřevěný mandl a velkorozměrový stůl s mosaznými vložkami. Zároveň byla vypracována žádost o grantovou podporu z programu ISO/D ministerstva kultury na restaurování dalších cechovních a spolkových praporů v r. 2016, s jejichž využitím se počítá do připravované nové expozice muzea. Celkem bylo na restaurování vynaloženo 182 500 Kč. Způsob restaurování včetně fotodokumentace  byl zaznamenán v restaurátorských zprávách.  

6.1.6.      Inventarizace sbírek

V souladu s dlouhodobým harmonogramem inventarizací byla provedena periodická inventarizace v archeologické a společenskovědní podsbírce. Předmětem inventarizace byla kontrola a identifikace harmonogramem stanovené části sbírkového fondu, posouzení fyzického stavu předmětů, jejich uložení a stanovení priorit ošetření. Ve společenskovědní podsbírce byl překontrolován fond HK (1001 i.č.) a  skupina N v Kabinetu chmelových známek (869 ks). V archeologické podsbírce byla překontrolována harmonogramem stanovená část fondu Soběsuky v depozitáři MŠ (181 i. č.).  V rámci mimořádné inventarizace, nařízené ředitelkou muzea v souvislosti s přípravou stěhování sbírek do nových depozitářů, byly překontrolovány předměty skupin C, E, HK, H, K, M, N, PL, P a UH v depozitářích HD1, HD2, archivu, v depo MŠ a v depo KV. O provedené inventarizaci byl pořízen záznam v databázi Bach a na evidenčních kartách.

6.1.7.      Výpůjčky a zápůjčky  sbírek

V souvislosti s přípravou výstav a expozic bylo v  r. 2015 uskutečněno 8 výpůjček pro muzeum a 28 zápůjček souborů sbírkových předmětů jiným subjektům. Zápůjčky byly realizovány jak ze společenskovědní, tak z archeologické podsbírky muzea.

6.1.8.      Vědecké zpracování sbírek

Nejvýznamnější akcí archeologického oddělení bylo v roce 2015 multidisciplinární zpracování a dokumentace předmětů z  tzv. žateckého pokladu, na kterém se v pracovním týmu podíleli odborníci i z dalších institucí - Archeologický ústav v Praze - pracoviště Pražský hrad, Národní muzeum v Praze - numismatické oddělení, Ústav jaderného výzkumu v Řeži, Muzeum Turnov.

Završením této činnosti bude příprava kompletní reprezentativní publikace žateckého pokladu.

Archeolog muzea dále se dále podílel na zpracování podkladových materiálů pro grant o pohřebištích KŠK, jehož  výstupem bude ucelené zpracování hrobů této kultury získaných výzkumem muzea u Chudeřína.

Společenskovědní oddělení muzea pokračovalo v odborném zpracování materiálů k dějinám žateckého průmyslového podnikání pro přípravu dlouhodobé expozice, kterou se podařilo otevřít v závěru roku v nově získaných prostorách multifunkčního sálu Staré papírny. Zároveň byly shromažďovány, tříděny a odborně zpracovány materiály o významných žateckých architektech jako podklad pro publikaci o tomto tématu.

6.2.       Další odborná činnost

6.2.1.  Zpracování knihovního fondu, výpůjčky, zápůjčky, přírůstky

Muzejní knihovna je umístěna v hlavní budově muzea. Je evidována Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem 1540/2002 a tvoří ji dvě části: historický fond, který je přihlášen v celostátní evidenci sbírek (CES) a podléhá ustanovením zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. Mezi historický fond patří staré tisky a rukopisy. Druhou část knihovny tvoří specializovaný fond, ve kterém jsou dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea - archeologie, chmelařství, regionální knihovna, všeobecná knihovna,  sbírka regionálních deníků z 19. - 21. století (např. Žatecké noviny, Svobodný hlas, Saazer Anzeiger ad.) a dále sbírka časopisů (např. Dějiny a současnost, Muzejní a vlastivědná práce, Zprávy památkové péče, Památky archeologické, Archeologické rozhledy ad.).

Knihovní fond je zpracováván v programu Clavius. V r. 2015 byla provedena inventarizace regionálních časopisů a novin a inventarizace všeobecných časopisů a novin.

Do knihovny přibylo v r. 2015 celkem 73 knihovních jednotek, výdaje na knižní fond a odborné časopisy činily 16 944 Kč.

Činnost knihovny (půjčování knih a časopisů, nákup a zpracování fondů, inventarizaci fondů, zpracování bibliografických údajů z regionálního tisku) zajišťuje pracovnice výstavního oddělení v rámci kumulovaného pracovního úvazku. Knihovna rovněž zajišťuje prodej publikací a upomínkových předmětů.

Knihovna byla pro veřejnost v r. 2015 otevřena ve dnech  Út - Pá: od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 15.30 hodin k běžnému (všeobecná knihovna) nebo k prezenčnímu studiu (fond regionální knihovny), sbírkové historické fondy (HK) jsou z běžného půjčování vyjmuty. V průběhu roku  bylo uskutečněno 39 zápůjček, knihovnu navštívilo 21 badatelů. Uskutečněno bylo i několik zápůjček do výstav, např. do putovní výstavy muzea Pahorkatina Džbán pořádané v Rakovníku a ve Slaném, do výstavy o Václavu Hájkovi z Libočan v Křížově vile nebo Král a jeho město ve výstavních  prostorách hlavní budovy muzea.

6.2.2.      Zpracování libret, scénářů výstav a expozic

V průběhu roku 2015 pokračovaly práce na libretu nové expozice muzea s pracovním názvem „Žatec v proměnách času“. Novou expozicí by měly být nahrazeny stávající expozice Pravěk středního Poohří a Historický a urbanistický vývoj Žatce. Ve spolupráci s architektem byla vypracována architektonická studie, dokončeno souborné výtvarně prostorové a dispoziční  řešení nové expozice a zpracován aproximativní propočet nákladů na její vybudování. Na zpracování libreta se podíleli archeolog a historička muzea.

Zároveň pokračovala příprava textů a výběr exponátů  pro další novou expozici, tentokrát tématicky zaměřenou na dějiny průmyslového podnikání v Žatci. Na zpracování tématu a grafické podobě expozice se podílely historička a ředitelka muzea. Konečné zpracování panelů bylo svěřeno grafikovi. Tato expozice byla po dokončení rekonstrukce objektu bývalých papíren instalována pracovníky muzea v prostorách multifunkčního sálu a veřejnosti zpřístupněna od 3. prosince 2015.

Archeolog muzea připravil scénář dlouhodobé výstavy o rekonstrukci objektu Stará papírna na depozitáře muzea. Současně zajistil i realizaci této výstavy.

Historička muzea zpracovala pro program EHD na náměstí Svobody v Žatci scénář a text dramatizace vystoupení s tématem udělení privilegií Žatci v r. 1265.

6.2.3.      Publikační a vydavatelská činnost

V průběhu roku přispívali pracovníci muzea informačními nebo propagačními články zejména pro muzejní web nebo připravovali příspěvky pro další média.

Archeolog muzea zpracoval odborný oponentský posudek k článku o keltském pohřebišti Vliněves do sborníku Památky archeologické a lektoroval studii V. Salače o laténské keramice v severozápadních Čechách a Německu. Do slovenského týdeníku Plus 7 dní připravil příspěvek o falzech ve sbírkách muzea s názvem Falošné venuše. Historička muzea přispěla do Sborníku prof. Šmahelovi článkem Jak zatraktivnit husitskou válku.

Archeolog a historička muzea se účastnili jednání Steering Group a pracovní skupiny pro  přípravu nominační dokumentace pro vstup Žatce na seznam památek UNESCO a zpracovali odborné příspěvky pro uvedenou dokumentaci včetně výběru fotografií poskytnutých ze sbírkového fondu muzea.

Odborné studie a publikace pracovníků muzea vydané v r. 2015:

 • HOLODŇÁK, P. 2015: Lidské pozůstatky v kontextu sídlištních objektů doby halštatské až laténské ze Soběsuk (okr. Chomutov) – Menschliche Űberreste im Kontext der Siedlungsobjekte der Hallstatt- und Laténezeit aus Soběsuky (Bez. Chomutov), Živá archeologie (REA), č. 17/2015, Hradec Králové, str. 3-9.
 • KRAUSOVÁ, Milada. 2015: Za žateckými architekty. Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, 44 s., ISBN 978-80-88075-01-1. Vydalo muzeum vlastním nákladem v počtu 200 výtisků (redakční úpravy R. Holodňáková, technická spolupráce J. Holštajn). Publikace byla veřejnosti slavnostně představena při vernisáži výstavy o průmyslovém podnikání v Žatci v nově otevřených prostorách depozitářů dne 3. 12. 2015.

6.2.4. Odborná kolokvia, konference    

 • Zasedání Euroregionu Krušnohoří

Dne 20. dubna 2015 se v pobočce muzea v Křížově vile v Žatci uskutečnilo zasedání pracovní skupiny pro muzea a památky Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Jednání se účastnila  i starostka Žatce Mgr. Zd. Hamousová. Z muzeí ÚK byli přítomni zástupci Oblastního muzea v Mostě, Oblastního muzea v Chomutově, Regionálního muzea v Žatci, 2 zástupci Euroregionu a dva zástupci německých muzeí z Anabergu a Freibergu. Hostem byla ředitelka stát. zámku v Krásném dvoře. Na programu jednání byly  informace o přípravě projektů v jednotlivých muzeích a diskutovány byly možnosti  a témata vzájemné spolupráce muzeí na obou stranách Krušných hor v programu Cíl 5. Zástupci muzeí rovněž informovali o aktuálním dění ve svých institucích, žatecké muzeum mj. prezentovalo projekt budování nových depozitářů. Za žatecké muzeum se zúčastnili jednání 3 pracovníci.

 • Konference Poohří VI

Ve spolupráci se spolkem Historie a současnost Poohří se muzeum podílelo na organizaci konference „Města a společnost“, která se uskutečnila ve dnech 8. - 9. října 2015 v pobočce muzea v Křížově vile. Konference se konala při příležitosti oslav 750. výročí udělení privilegií Přemyslem Otakarem II. Žatci a zahajovala ji starostka Města Mgr. Hamousová. Účastnilo se jí 21 přednášejících z nejrůznějších institucí  v ČR (NM Praha, PF UK Praha, FF UK Praha, PF MU Brno, FF UJEP Ústí n. L., ÚDU AV ČR, SOkA Rakovník, FF UP Olomouc, OM Louny, KTF UK Praha, VS ČR a RM K. A. Polánka v Žatci). Ze zahraničních hostů se konference se svým příspěvkem zúčastnil zástupce Univerzity z  polské Opole (Uniwersytet Opolski). RM v Žatci přispělo do konference dvěma příspěvky - Ještě se tančilo aneb návštěva Karla Habsburka v Žatci r. 1910 (PhDr. Krausová) a Národní správce - bezúhonný hrdina (Mgr. Lencová).

Muzeum se rovněž ujalo organizace doprovodného programu: první den konference - návštěva Chmelového Majáku při CHCHP, druhý den konference: komentovaná prohlídku dvou památek ve městě Žatci - Kněžské brány a č.p. 47, tzv. Hošťálkova domu. Zároveň měli účastníci konference možnost prohlédnout si výstavy a expozice v obou muzejních budovách. Mnozí z nich byli v Žatci poprvé.

7.0. Expozice muzea a výstavní činnost

7.1. Expozice

Muzeum má v současné době 7 stálých expozic, z toho pět v hlavní budově, jednu v pobočce v Křížově vile a od prosince 2015 novou dlouhodobou expozici o dějinách průmyslového podnikání v Žatci v pracovišti Stará papírna.

 • Pravěk středního Poohří (1972)
 • Historický a urbanistický vývoj města Žatce (1975)
 • Žatecké obrázky (obrazy a grafiky – 1999, průběžně doplňována o nově zrestaurované předměty)
 • Kabinet chmelových známek (2002, rozšířena 2006, průběžně doplňována novými přírůstky)
 • Obrazy ze sbírek muzea (pobočka Křížova vila – 2003, průběžně obměňována a doplňována nově ošetřenými obrazy)
 • Žatecký stroj času (od prosince 2012). Tato expozice se díky své jedinečnosti těšila největšímu zájmu veřejnosti a její zpracování a moderní pojetí bylo návštěvníky velice pozitivně hodnoceno.
 • Z dějin průmyslu v Žatci (od prosince 2015).Touto expozicí je prezentováno do té doby nezpracované a veřejnosti málo známé  téma průmyslového podnikání v Žatci, městě, které vešlo do povědomí především jako místo spojené s chmelařskou produkcí. Expozice umožňuje nahlédnout do historie 19.  století, kdy Žatec zažíval průmyslový rozvoj a zejména na jeho okrajích byly budovány významné průmyslové podniky, postupně zaměstnávající významnou část obyvatel města a okolí. Návštěvníci expozice tak zjistí, že vedle skutečně velkých podniků, jakými byly např. kartonážka Liedersdorf, pivovar Dreher, továrny na výrobu šroubů, podkováků a další kovozpracující odvětví (pozdější Šroubárna), továrna na zpracování plstí, konzervárny nebo cukrovar existovalo v Žatci  mnoho dílen na výrobu nábytku, zhotovovala se zde kvalitní piana, byla zde řada malých továren na zpracování likérů, ale i výrobna bot, rafinerie smoly, továrna na spodium, na barvy a laky, koželužna, cihelny, knoflíkárna nebo i továrna na výrobu přístrojů na kontrolu pokladen. Expozice byla slavnostně otevřena 3. prosince 2015.

7.2. Krátkodobé výstavy

V roce 2015 uspořádalo muzeum celkem 14 krátkodobých výstav zahajovaných bezplatnou vernisáží, z toho sedm proběhlo v hlavní budově v Husově ulici, šest v pobočce muzea v Křížově vile a jedna v objektu Stará papírna. Většinu vernisáží zahajovali svými vystoupeními žáci hudebního nebo dramatického oboru ZUŠ v Žatci. Vernisáží se zúčastnily celkem 782 osoby.

Přípravu krátkodobých výstav zajišťuje výstavní oddělení muzea ve spolupráci s dalšími odděleními a odbornými pracovníky muzea. Většinu výstav připravovalo muzeum svépomocí, na základě vlastního scénáře, podobně i jejich výtvarné a  technické řešení. Výtvarné řešení zahrnovalo praktickou instalaci předmětů ve vitrínách, přípravu obrazových materiálů na  panelech, grafickou úpravu textů, skenování, pořizování a  úpravu fotografií a  dalších doprovodných informací. Součástí výstav byla i příprava propagačních materiálů - infopanelů, plakátů, pozvánek, popř. skládaček či malých katalogů, technické řešení obsahu, zhotovování a  přemísťování výstavního fundusu (dovoz, odvoz), výroba doprovodných prvků a  dekorací pro výstavy, zajištění nákupu materiálů, úklidu prostor apod. U převzatých výstav probíhala spolupráce podle konkrétní dohody, nejčastěji formou výpomoci při instalaci. Po  skončení výstav se pracovníci podíleli na  jejich deinstalaci a v případě zápůjček exponátů i na jejich vrácení dle zápůjčních reverzů.

7.2.1.      Výstavy v hlavní budově muzea

V r. 2015  uspořádalo muzeum v hlavní budově celkem 7 výstav, které byly zahajovány bezplatnou vernisáží od 17.00 hodin

 • Mýdlová bublina aneb Hygiena nade vše: 29. 1. - 26. 4. 2015 (Sběratelská výstava mýdel Marty Slováčkové z Bratřejova u Vizovic, doplněná informacemi o historii vzniku a výroby mýdla, o podnicích vyrábějících mýdla, reklamními inzeráty, valchami a historickými pračkami ze sbírky muzea. Výstava byla doprovázena týdenní  akcí s předváděním ruční výroby mýdla a soutěží.)
 • Od Masopustu do Velikonoc: 5. 2. - 12. 4. 2015 (Výstava zachycující tradice masopustního veselí, zvyky, masky, obchůzky na Žatecku, náčiní potřebné k zabíjačce, výstava kraslic zdobených tradičními technikami za sbírky muzea. Výstava byla doprovázena masopustním průvodem a ukázkami zdobení kraslic.)
 • Človíček badatel aneb Co všechno dokážeme: 23. 4. - 31. 5. 2015 (Výstava prací a dovedností dětí z MŠ speciální Žatec. V zahradě muzea uspořádala MŠ  při příležitosti výstavy slavnostní odpoledne pro rodiče s dětmi.)
 • Opráski sčeskí historje 20. století: 7. 5. - 30. 8. 2015 (Převzatá výstava připravená ve spolupráci s Národním muzeem. Opráski sčeskí historje jsou krátké komiksy postavené na reálném historickém základu, který doplňuje vykonstruovaná pointa. Jsou napsány zvláštním jazykem specifických přesmyček. Specielně pro výstavu v Žatci zhotovil autor komiksů jeden panel s žateckou tématikou a byl osobně přítomen na vernisáži.)
 • Za Husem k sousedům (Nejen po cestě do Kostnice): 24. 6. - 30. 12. 2015 (Výstava připravená nad rámec plánu výstav připomínající šestisté výročí upálení Mistra Jana Husa, jeho život, dílo a místa působení. Výstava byla přihlášena k celostátní aktivitě Národní slavnosti Jan Hus – Evropan nové doby, která na dobrovolné platformě propagovala akce v České republice pořádané k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.)
 • Král a jeho město: 12. 9. - 8. 11. 2015 (výstava připravená při příležitosti 750. výročí udělení privilegií městu Žatec králem Přemyslem Otakarem II. byla věnována osobnosti krále Přemysla Otakara II. a jeho obrazu v historické tradici. Návštěvníci se seznámili se všedním životem ve středověkém městě a dobou velké německé kolonizace ve 13. století, spojenou s vlnou zakládání nových měst. Ve výstavě byly prezentovány originály historických listin důležitých pro starší dějiny Žatce. Muzeu je pro účely této výstavy zapůjčil Státní oblastní Archiv Litoměřice, SOka Louny.)
 • Medové vánoce aneb Za tajemstvím života včel: 26. 11. 2015 - 10. 1. 2016 (výstava ve spolupráci s Českým svazem včelařů, základní organizací v Žatci, o historii včelařství a chovu včel. Návštěvníkům byly vysvětleny pojmy kořistnické, brtnické a domácí včelaření, včelařské právo, medařské cechy atd. Prohlédnout si mohli včelí úly, medomety a další zajímavé pomůcky používané při práci se včelstvy a získali zajímavé informace nejen o včelách, ale i o jejich produktech – medu, jeho druzích a zpracování, o propolisu a jeho léčivých účincích atd. Součástí výstavy byla soutěž o nejchutnější med, prodej medových perníčků a Medový týden.)  

7.2.2.      Výstavy v Křížově vile

V pobočce muzea v Křížově vile bylo v r. 2015 veřejnosti zpřístupněno celkem 6 výstav zahajovaných bezplatnou vernisáží v 17.00 h:

 • Miroslav Gabriel, obrazy: 15 1. - 8. 3. 2015 (Výstava obrazů výtvarníka, který až do své předčasné smrti v r. 2012 působil a tvořil v Žatci).
 • Co mě cvrrrrnklo do nosu nejen na Žatecku: 12. 3. - 17. 5. 2015 (Výstava prací výtvarníka Ladislava Hojného, zachycující jeho toulky krajinou i lidskými sídly, doplněná výherní soutěží připravenou samotným výtvarníkem.)
 • Pojďte si zapařit aneb počátky osobních počítačů u nás: 22. 5. - 23. 8. 2015 (Zajímavá interaktivní výstava zapůjčená Regionálním muzeem v Litomyšli o historických počítačích a starých počítačových hrách, doplněná hernou, kde bylo možné si zahrát některou z více než tří set PC her.)
 • Václav Hájek z Libočan: 3. 9. - 11. 10. 2015 (Výstava byla připravena Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. v Praze při příležitosti 460. výročí úmrtí Václava Hájka z Libočan,  jež jsme si připomněli v roce 2013.  Výstavu jsme převzali a instalovali pro připomenutí života a díla významné regionální osobnosti, rodáka z Libočan u Žatce a doplnili ji různými vydáními Hájkových Kronik ze sbírky muzea.)
 • Ovocnářská výstava: 25. - 26. 9. 2015 (Třetí ročník dvoudenní výstavy v zahradě Křížovy vily v době od 10.00 do 17.00 hodin patřil regionálnímu ovoci a ovocnářským produktům. Vystavené odrůdy jablek, hrušek a švestek od velkopěstitelů i drobných zahrádkářů mohli návštěvníci po oba dny obdivovat, ochutnávat i hodnotit v soutěži o nejkrásnější jablko. Současně mohli ochutnat a vyhodnotit nejlepší pečivo s jablky, které do soutěže na základě výzvy přinesli zájemci z řad veřejnosti. Ovocnářská výstava si získává každým dalším ročníkem své příznivce a také okruh spolupracujících subjektů se rozšiřuje. V roce 2015 se ze žateckých nově připojili včelaři, Domov pro seniory, Dětský domov, Speciální mateřská školka, Kamarád – LORM a také Gymnázium a SOŠ Podbořany.)
 • Lego - svět kostiček: 22. 10. 2015 - 10. 1. 2016 (Výstava připravená ve spolupráci se sběratelem Ing. arch. Petrem Šimrem – fi Peesko,  jehož sbírka čítá přes 2.110 setů tematicky zaměřených na kompletní tematické sbírky v období od konce 80. let po současnost, například Lego City, Trains - vlaky, Western, Creator, exkluzivní modulární domy, vlakové soupravy atd.). Výstava doplněná malou hernou byla nejvíce navštívenou z celé roční nabídky výstav muzea.

7.2.3.      Výstavy v nových prostorách na pracovišti Stará papírna

Zrekonstruovaný objekt převzalo muzeum do užívání dne 12. listopadu 2015 a dne 27. 11. 2015 zde otevřelo výstavu:

 •  Záchrana objektu bývalých papíren v Žatci a vybudování depozitářů muzea v jejich části: od 27. 11. 2015 (Dlouhodobá panelová fotografická výstava o rekonstrukci objektu bývalé kartonážky a postupu prací při budování nových depozitářů v letech 2014 - 2015. Celkem 17 panelů, instalovaných na přístupové komunikaci do 1. patra k multifunkčnímu sálu, seznamuje návštěvníky s původním stavem objektu a jeho postupnými proměnami.) Výstava byla připravena mimo plán výstav.

7.2.4.  Výstavy muzea zapůjčené jiným subjektům

 • Pahorkatina Džbán (Výstava připravená žateckým muzeem v  r. 2014 byla modifikována a jako putovní zapůjčena v prvním pololetí (19.3. - 10.5. 2015) do Muzea T. G. M. v Rakovníku a ve 2. pololetí (21. 10. - 21. 11. 2015) do Vlastivědného muzea ve Slaném. Tuto výstavu navštívilo v obou muzeích cca 800 lidí.

7.2.5.  Spolupráce při přípravě výstav jiných institucí - zápůjčky exponátů

V roce 2015 se muzeum zápůjčkami významných exponátů ze svých sbírek podílelo na několika výstavách připravovaných jinými organizacemi. Zvláště je třeba zdůraznit účast na dvou prestižních výstavách nadregionálního charakteru, které přispěly k prezentaci žateckého muzea na celostátní úrovni:

 • Zápůjčka unikátní výbavy ženského hrobu z doby stěhování národů z lokality Měcholupy u Žatce do výstavy Hroby barbarů. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů, kterou pořádalo Muzeum hlavního města Prahy  ve dnech 27. 5. 2015 - 14. 2. 2016)
 • Zápůjčka podstatné části tzv. žateckého pokladu z počátku 11. století do prestižní výstavy pořádané Archeologickým ústavem v Praze ve Starém královském paláci na Pražském hradě s názvem Dědictví Karla Velikého. Raný středověk jako kolébka evropské kultury (17. 7. - 14. 10. 2015).
 • Bez hranic. Umění Krušnohoří mezi gotikou a renesancí. Do výstavy pořádané Národní galerií v Praze ve Valdštejnské jízdárně v době od 27. 11. 2015 do 13. 3. 2016 zapůjčilo žatecké muzeum několik renesančních kamnových kachlů.
 • Pro Oblastní muzeum Louny - zápůjčka makety husitského vozu do výstavy  Luna a kalich. Hus a husitství v našem regionu (8. 9. - 8. 11. 2015).

8.0.      Akce muzea

8.1.      Přednášky

V roce 2015 uspořádalo muzeum 5 přednášek v cyklu Náš host a 4 přednášky při příležitosti Ovocnářské výstavy. Všechny se uskutečnily v prostorách Křížovy vily:

 • 26. 2. 2015, 17.00: Významné nálezy učiněné v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli,  
  Středověké nástěnné malby a architektura (
  BcA. Michal Šelemba, DiS., Žatec)
 • 19. 3.  2015, 17.00: Žatecký poklad podruhé:

Okolnosti nálezu žateckého pokladu (PhDr. Petr Holodňák, Regionální muzeum v Žatci)

            Výpověď mincí z žateckého pokladu (PhDr. Luboš Polanský, NM Praha), 
            Výpověď šperků a dalších předmětů z  pokladu (PhDr. Kateřina Tomková,
            ArÚ AV ČR Praha)

 • 16. 4. 2015, 17.00: Žil jsem mezi šamany Amazonie (RNDr. Mnislav Zelený, bývalý velvyslanec v Kolumbii a Ekvádoru)
 • 22. 4. 2015, 17.00: Minulost, která se nechce stát minulostí (PhDr. Milada Krausová, Ph.D., Regionální muzeum v Žatci)
 • 18. 6. 2015, 17.00: Husův místopis aneb Tady všude (možná) byl (PhDr. M. Krausová, Ph.D., Regionální muzeum v Žatci)
 • 25. 9. 2015 od 13.00 blok 4 přednášek:
  • Vliv řezu jabloní na výnos a dobu sklizně (ing. V. Červenka)
  • Jeřáb oskeruše v Českém středohoří (ing. Š. Kopecká)
  • Historie ovocnářství (S. Šefčíková)
  • Pěstování malin a drobného ovoce (ing. V. Vohralík)

8.2.    Muzejní noc 

Muzeum se již tradičně přihlašuje do celostátního Festivalu muzejních nocí, který probíhá pod hlavičkou Asociace muzeí a galerií ČR. Podobně jako v loňském roce se  v r. 2015 podařilo některé organizace ve městě přizvat ke společné přípravě Muzejní noci, která proběhla v Žatci již po deváté v pátek 22. května v době od 17.00 do 22.00 hodin. Program pro návštěvníky připravily: Regionální muzeum (RMŽ) – hlavní budova i pobočka muzea v Křížově vile, Galerie Sladovna (prohlídky výstavy Domorodé umění Afriky, vystoupení dramatického oboru ZUŠ), Chrám chmele a piva (bezplatné výstupy na Maják), Chmelařské muzeum (komentované prohlídky s překvapením), Městská knihovna (Den otevřených dveří, nocování v knihovně), TIC - radniční věž (bezplatné výstupy na věž) a Základní umělecká škola Žatci (Noční prohlídky s Múzou, různá vystoupení, soutěže). RMŽ bylo koordinátorem akce a připravilo souhrnný plakát k její propagaci. Největším lákadlem v hlavní budově Regionálního muzea bylo soutěžení ve cvrnkání kuliček, točení káč a jojování v bloku nazvaném S čím si hrávali prarodiče. Jeho protipólem v Křížově vile byla instalovaná herna S čím si hraje dnešní mládež, kde bylo možné si zahrát některé z více jak 300 nabízených PC her. Ve spolupráci s Českou yoyo asociací bylo připraveno několik vystoupení a workshopy. Po celou Muzejní noc bylo pro návštěvníky zajištěno v zahradě muzea občerstvení. Muzejní noc byla zakončena efektní ohňovou show. Jednotlivé objekty navštívilo při MN celkem 1287 zájemců.

8.3.   Turistický pochod

Již tradiční akcí muzea je turistický pochod, v r. 2015 uspořádaný na trase Hlubany - Rondel u Podbořanského Rohozce, v sobotu 13. června od 9.15 h. Pochod dlouhý cca 14 km byl rozčleněn do několika úseků s pěti stanovišti, na nichž se účastníci postupně dovídali o historii a zajímavostech místa, kudy procházejí. Na závěr na místě Rondelu je čekal výklad o jeho historii a závěrečné hledání „pokladu“. Pochod provázelo horké počasí zakončené silnou bouří s krupobitím. Zúčastnilo se ho 21 zájemců.

8.4.   Doprovodné akce, tvořivé dílny

 • Doprovodnou akcí k výstavě Od Masopustu do Velikonoc byl masopustní průvod dne 9. února 2015, uspořádaný ve spolupráci se ZUŠ Žatec, v době od 14.30 do 18.00 hodin. Průvod shromážděný u ZUŠ Žatec prošel kolem CHCHP v Žatci a parkem v Komenského aleji došel do zahrady muzea, kde proběhla nejrůznější divadelní a taneční vystoupení žáků ZUŠ a byly vyhodnoceny nejlepší masky v soutěži o nejhezčí masku. Součástí akce byly prohlídky výstavy Od Masopustu do velikonoc, ukázky pletení z papíru, prodej zabíjačkových specialit, preclíků a koblih. Pro zajištění dopravní bezpečnosti na komunikacích byla ke spolupráci přizvána městská policie. Akci navštívilo v zahradě muzea 282 osob.
 • K  výstavě Mýdlová bublina uspořádalo muzeum dvoudenní workshop Mýdlování s Nýdlovými (12. - 13. 3. 2015), kde si zájemci mohli vyrobit svoje vlastní mýdlo nebo zakoupit některý z výrobků L. + J. Nýdlových. Akci navštívilo 256 zájemců.
 •  K výstavě kraslic připravilo muzeum v týdnu od 24. do 27. března 2015 týden praktických dílen Zdobení kraslic, při nichž se zúčastnění mohli seznámit s technikami zdobení korálky, drátováním, voskovým reliéfem nebo madeirováním. Akci navštívilo 357 lidí.
 • Mimo plán připravilo muzeum ve spolupráci s Klubem vojenské historie Mitte - Střed Žatec v sobotu 18. dubna 2015 výstavu dobových táborů z 2. světové války s ukázkou vojenského střetnutí. Při akci si zájemci mohli prohlédnout originální vojenskou techniku, výzbroj a výstroj, které byly používány za 2. sv. války. Na závěr odpoledne připravilo muzeum prohlídku řopíku v Holedeči s výkladem o historii vzniku liniových opevnění v podání p. Ondřeje Vonky. Akci, kterou navštívilo 38 zájemců, uspořádalo muzeum k příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války.
 • Výstavu o včelách a včelích produktech, medu a výrobcích z něj doprovázel týdenní workshop (út. 8. 12. - neděle 13.12.) s možností naučit se zdobit vánoční perníčky, vyrábět svíčky ze včelího vosku, účastnit se přednášky o včelaření v rámci tzv. včelařské školičky, zkusit vyplétat rámky pro založení medových pláství a další aktivity. Workshopu se zúčastnilo 211 zájemců.

8.5.      Komentované prohlídky

 • 4. 2. 2015: Procházky po městě - komentovaná prohlídka památek města a historické expozice muzea  (Mgr. H. Lencová, RMŽ )
 • 28. 5. 2015: Procházky po městě - komentovaná prohlídka  (Mgr. H. Lencová, RMŽ)
 • 29. 5. 2015: komentovaná prohlídka žateckého parku s výkladem o stromech (J. Holštajn, RMŽ)  
 • 25. 6. 2015 - 17.00: Za vybranými historickými událostmi aneb Kde vzal autor inspiraci - komentovaná prohlídka výstav Opráski.. a Za Husem… (PhDr. M. Krausová, RMŽ)
 • 5. 11. 2015, 16.00 h.: Král a jeho město - 750 let privilegií Žatce - komentovaná prohlídka výstavy při příležitosti jejího zakončení (PhDr. M. Krausová, RMŽ)

8.6.     Soutěže

      Soutěže připravovalo muzeum tématicky k probíhajícím výstavám:

 • K výstavě Mýdlová bublina - soutěž v odhadu velikosti vystavené sbírky, která byla ukončena vyhlášením vítězů ke dni 26. 4. 2015 - 1 vítěz.
 • k výstavě Medové vánoce - soutěž o nejchutnější med (vyhodnocena odbornou porotou dne 11. 12. 2015 - ocenění získali první tři nejlepší)
 • k Ovocnářské výstavě - soutěž pěstitelů o nejkrásnější jablko a soutěž pro veřejnost o nejlepší  pečivo z jablek (vyhodnocení 25. 9. 2015 - oceněni první tři nejlepší v každé kategorii)

8.7.      Programy pro školy, pracovní listy

 • Kromě již zaběhnutých programů Pravěk ŽateckaDějiny města Žatce, které jsou školami využívány v souladu s učebními osnovami, nabízí muzeum pro 2. stupeň základních škol a střední školy interaktivní program s názvem Zmizelé a ohrožené krásy města Žatce, jehož cílem je zábavnou a hravou formou seznámit žáky s podobou města Žatce v 19. století a jeho cennými zmizelými i dosud existujícími historickými památkami. Tento  program nabízí kromě zajímavých zážitků a informací také komunikační, literární a výtvarné aktivity, které účastníky motivují k zájmu o regionální historii, ochranu kulturního dědictví a životního prostředí, a umožňují i autorský podíl na výstavě o zmizelých či ohrožených objektech v Žatci.
 • Při příležitosti posledního týdne trvání výstavy Král a jeho město muzeum připravilo pro školy třídenní tvořivé středověké dílny, při nichž bylo možné vyzkoušet si postupy při  vyhotovení listiny, pečetidla a pečeti.
 • V přízemí hlavní budovy je vybudováno posezení se dvěma stolky, které slouží jako pozorovací stanoviště pro program určený především mateřským školám a žákům 1. stupně základních škol –  tzv. Muzejní krmítka. Zde mohli pozorovat nebo i určovat druhy ptactva, které krmítka umístěná na zahradě v zimě navštěvují. Zároveň mají možnost dozvědět se víc o jejich způsobu života a vhodném způsobu zimního přikrmování.
 • Pracovní listy vytvořilo muzeum k výstavám Od Masopustu do velikonoc, Za Husem nejen k sousedům, Václav Hájek z Libočan a Král a jeho město. Listy byly určeny pro 1. a 2. stupeň základních škol a byly k dispozici po celou dobu trvání jednotlivých výstav. Spoluprací se školami se zabývá muzejní pedagožka.
 • Pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ připravilo muzeum ve spolupráci se ZŠ a MŠ Liběšice v předvánočním čase pohádku O červené Karkulce (15. 12. 2015).

8.8.      Hudební vystoupení

V r. 2015 uspořádalo muzeum v prostorách Křížovy vily dne 17. prosince  Barokní podvečer s Musicou Filipikou a jejími hosty. Svým vystoupením potěšily přítomné milovníky vážné hudby Marie Vancourová, Filip Dvořák, Kateřina Bambousová a Michaela Steigerová. Akci navštívilo 43 zájemců.

Krátké hudební vystoupení bylo uspořádáno rovněž v zahradě Křížovy vily při příležitosti Ovocnářské výstavy (žatecká skupina Blues gin) dne 25. září.

8.9.    Dny otevřených dveří

V roce 2015 uspořádalo muzeum Den otevřených dveří při dvou příležitostech. Tou první bylo dokončení rekonstrukce objektu staré papírny a vybudování nových depozitářů, které byly veřejnosti představeny dne 27. 11. 2015 v době od 13.00 do 17.00 hodin. Příležitosti prohlédnout si nové prostory muzea využilo 251 zájemců.

Druhou příležitostí byl Štědrý den 24. 12. 2015, kdy byly k bezplatným prohlídkám zpřístupněny v době od 13.00 do 17.00 hodin výstava Medové vánoce a „vánoční muzejní věštírna“, připravená specielně pro tuto příležitost (106 návštěvníků).

9.0.   Dny evropského dědictví (EHD)

Město Žatec, jako člen SHS ČMS, se Dnů evropského dědictví účastní pravidelně od jejich prvního ročníku. Organizací programu je dlouhodobě pověřeno Regionální muzeum K. A. Polánka, které rovněž vypracovává podklady pro zařazení žateckých památek do celostátního Katalogu památek EHD. V roce 2015 bylo takto prezentováno 12 objektů ve městě, k pěti z nich byly přiřazeny doprovodné akce.

Při EHD 2015 jsme v programu rozpracovali dva tématické okruhy.

V prvním jsme se přidali k celostátnímu tématu Památky znovuzrozené a zpřístupnili k prohlídkám celkem 12 objektů, z nichž tzv. Hošťálkův dům byl veřejnosti zpřístupněn úplně poprvé a podzemí Kruhového náměstí a gotický most bývají zpřístupněny jen při výjimečných příležitostech.

Ve druhém okruhu jsme se věnovali 750. výročí udělení privilegií Žatci. Tomuto, pro Žatec velmi významnému výročí, jsme přizpůsobili program na náměstí Svobody i téma výstavy „Král a jeho město“, kterou jsme slavnostně otevřeli v rámci EHD v hlavní  budově muzea. Pro tuto příležitost byla z věčného spánku probuzena i bájná „Žatécie“, patronka města, která komentovala program na náměstí Svobody a ujala se i komentované prohlídky nově otevřené výstavy.

Program „Přivezení privilegií do Žatce“ byl koncipován jako divadelní představení s doprovodným programem (ukázky řemesel, kejklíři, šermíři atd.). Scénář  představení připravilo muzeum, vlastní provedení realizovala žatecká agentura Armiger, včetně historických a ostatních prodejních stánků.

Muzeum v době od 13.00 do 17.00 (v hlavní budově muzea do 20.00) hodin zajišťovalo kromě otevření svých budov i zpřístupnění historických objektů ve městě (děkanský kostel, Kněžská brána, radniční věž, tzv. Hošťálkův dům, dům č.p. 7, podzemí a gotický most na Kruhovém náměstí) a jejich komentované prohlídky, i realizaci doprovodných akcí u jednotlivých stanovišť (hudební a taneční vystoupení, vernisáž výstavy).

Na programu EHD spolupracovaly  i další organizace ve městě - Chrám Chmele a Piva (výstupy na Maják), Galerie Sladovna (prohlídky stávajících výstav), Chmelařské muzeum v Žatci (prohlídky expozic) a ZUŠ Žatec (zajištění hudebních vystoupení). Při EHD 2015 prošlo jednotlivými objekty celkem 4 915 osob. Program na náměstí Svobody navštívilo odhadem  cca  380 návštěvníků.

10.0. Návštěvnost muzea, vstupné

10.1. Vyhodnocení a rozbor návštěvnosti muzea

V prvním pololetí r. 2015 navštívilo výstavy, expozice a akce muzea v obou budovách 3 347 osob, zatímco ve druhém pololetí přišly  4 111 lidí. Akce muzea mimo jeho budovy navštívilo 5 787 zájemců. Celková návštěvnost za obě pololetí  r. 2015  - celkem 13 245 návštěvníků.

Z celkového počtu návštěvníků budov muzea tvořily školní výpravy ZŠ a SŠ 1 294 žáků, MŠ 1 206 dětí včetně doprovodu, ve skupinových výpravách přišlo 222 osob. Jednotlivě zavítalo do muzea 3 928 návštěvníků, z toho 154 navštívilo přednášky,  51 se účastnilo obou konferencí v Křížově vile. Za účelem studia muzejních materiálů zavítalo do muzea 26 badatelů,  vernisáže navštívilo celkem 782 zájemců.

10.2. Statistika návštěvnosti budov muzea     

Hlavní budovou prošlo v r. 2015 celkem 3 864 zájemců, pobočkou ve vile 3 149 osob a ve Staré papírně 445 lidí. Z celkového počtu 7 458 návštěvníků zavítalo do obou budov o sobotách a nedělích celkem 1 435 osob, z toho do hlavní budovy přišlo  470 a do pobočky v Křížově vile 965 zájemců.

Žatecké muzeum tradičně zpřístupňuje svoje výstavy zájemcům i o Štědrém dnu. V r. 2015 byla  v době od 13.00 do 17.00 otevřena pouze hlavní budova muzea a příležitosti prohlédnout si výstavu Medové vánoce a navštívit vánoční muzejní věštírnu využilo 106  zájemců.

10.3. Statistika návštěvnosti akcí pořádaných mimo budovy muzea

návštěvníci ostatních objektů při Muzejní noci v květnu -790 osob

návštěvníci ostatních otevřených objektů (mimo budovy muzea) při Dnech evropského dědictví (EHD) v září -   4 617 osobaprogram na náměstí Svobody  – cca 380 osob

Účast na akcích muzea pořádaných mimo prostory muzea - celkem 5 787.

10.4. Vstupné

prohlídka jedné z budov muzea

jednotlivci: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč

hromadné výpravy: MŠ 5,- Kč; ZŠ, SŠ a VŠ  20,- Kč

prohlídka obou budov v jeden den

jednotlivci: základní 45,- Kč, snížené 30,- Kč, rodinné 100,- Kč

hromadné výpravy: MŠ á 8,- Kč; ZŠ, SŠ a VŠ á 30,- Kč

Výnosy z prodeje vstupného činily v r. 2015 celkem 78 768 Kč.

V r. 2015 mohli návštěvníci uplatnit podobně jako v minulých letech při návštěvách muzea tyto slevy vstupného:

Školní pas (ŠP), Rodinné pasy Ústeckého kraje (sleva 30%), Předplatitel Dějiny a současnost (sleva 50%),  Zelená karta – Český svaz ochránců přírody (sleva 50%),  Průkaz  Asociace muzeí a galerií (vstup zdarma), Průkaz  pracovníka Národního památkového ústavu (vstup zdarma), Držitel průkazu ICOMOS (vstup zdarma), Členský průkaz Zväzu múzeí na Slovensku (vstup zdarma), ZTP, novináři (vstup zdarma), pedagogický doprovod a badatelé (vstup zdarma). Slevy na Školní pas využilo v r. 2015 pět školních tříd.

10.5.  Badatelské návštěvy

V r. 2015 navštívilo muzeum 26 badatelů, kteří se zajímali o témata z oboru archeologie, historie i regionální historie.  Kromě toho pracovníci muzea zodpovídali více než sedmdesát e-mailových a telefonických badatelských dotazů. Badatelské dotazy se týkaly zejména historické a regionální problematiky.

11.0. Svatební obřady ve vile

Pobočka muzea je v souladu s rozhodnutím zřizovatele druhým oficiálním místem v Žatci pro pořádání svatebních obřadů. V  r. 2015 se uskutečnilo celkem 21 svateb (888 osob). Obřady neprobíhaly jen v určenou poslední sobotu v měsíci, ale dle zájmu svatebčanů nebo po dohodě s matrikou i v jiné dny. Statistika obřadů není zahrnuta do návštěvnosti muzea, protože se nejedná o akce muzeem přádané, ale pouze jím v prostorách vily zajišťované.

12.0. Propagace muzea a popularizace činnosti

Propagace činnosti muzea je součástí  práce výstavnicko-propagačního oddělení muzea, popularizace činnosti je součástí  práce odborných pracovníků. K propagaci muzejních aktivit byla využívána tato média:

 • Internet - webové stránky: Na stránkách muzea www.muzeumzatec.cz jsou návštěvníci seznamováni s pořádanými výstavami, přednáškami, akcemi i ostatními aktivitami muzea. Jejich součástí je průběžně doplňovaná muzejní encyklopedie, v roce 2015 přibyly cookies. Správa webových stránek je zajišťována výstavnicko-propagačním oddělením. Návštěvnost v r. 2015: 49 198 přístupů.
 • Reklamní poutače: muzeum využívá tří stálých reklamních poutačů, které jsou instalovány na hlavních komunikačních průtazích městem od Loun, Mostu a Plzně. Dále muzeum využívá propagace na informačním zvukovém panelu DARUMA CITY VOICE, který je umístěn v Žatci na Kruhovém náměstí v Žatci.
 • Mobilní propagační panely: dva mobilní propagační panely jsou využívány k propagaci výstav muzea a akcí celoměstského charakteru (Muzejní noc, Dny evropského dědictví atd.). Panely umísťujeme v Husově ulici a v Podměstí u KD Moskva.
 • Tištěné pozvánky, plakáty, letáky: jsou osvědčenou formou prezentace v rámci města. Pozvánky a letáky jsou rozmísťovány na základě vzájemné dohody se spolupracujícími subjekty, plakáty jsou vylepovány na základě objednávky u výlepové služby fi Rengl. Většinu těchto materiálů připravuje muzeum ve vlastní režii.
 • E-mailové pozvánky: Byly rozesílány na konkrétní akce dle sjednaných kontaktů.
 • Kulturní tipy muzea: Výstavnicko-propagační oddělení měsíčně zpracovává souhrnnou nabídku všech plánovaných akcí v daném měsíci v chronologickém přehledu. Ten byl v tištěné podobě k dispozici návštěvníkům ve vestibulu budov muzea nebo v elektronické podobě ke stažení z jeho webu.
 • Periodika: V propagaci akcí muzea se velmi dobře osvědčila pravidelná spolupráce formou inzerce nebo článků o pořádaných akcích v Žateckých novinách, MF DNES, Lounském a žateckém deníku, Lounském Pressu, ČTK, dále prezentací v Českém rozhlasu a příležitostně v různých dalších médiích.
 • Facebook: Ve svém profilu zveřejňovalo muzeum průběžně aktuální informace o dění, pořádaných akcích i návštěvnosti akcí již uskutečněných. K 31. 12. 2015  mělo muzeum 679 přátel na FB.
 • Regionální TV: Na základě kontaktů s regionálními redakcemi televize (Ok Plus, ČT, Nova) byly z akcí nebo o připravovaných akcích muzea příležitostně pořizovány reportáže a informační spoty, zvoucí zájemce k návštěvě muzea. Odkazy na tyto prezentace jsou umístěny na webových stránkách muzea.
 • Videozáznamy: ze svých akcí pořizovalo muzeum pravidelné videozáznamy, které po sestříhání umísťuje na svoje webové stránky.

Pro propagaci nových depozitářů zpracovalo muzeum (autor P. Holodňák) námět, text komentáře a obrazové podklady pro výrobu videoklipu „Proměny papíren v Žatci“. Klip shrnuje historii objektu bývalé kartonážky, rekonstrukci části areálu na depozitáře muzea a současné využití budovy. Vyhotovení klipu bylo zadáno profesionální firmě. Klip  byl poprvé uveden při slavnostním zahájení provozu depozitářů a v současnosti  je promítán návštěvníkům jako součást prohlídky při návštěvě expozice Z dějin žateckého průmyslu.

 • Gloria musealis 2015: V prosinci 2015 se muzeum přihlásilo k účasti v prestižní národní soutěži muzeí Gloria musealis v kategorii Muzejní počin roku s realizovaným projektem „Záchrana objektu bývalých papíren v Žatci a vybudování depozitářů v jejich části“. Výsledky soutěže budou zveřejněny při příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. květen).

13.0.   Práce v komisích, spolupráce s jinými institucemi

13.1.   Práce v komisích, účast na konferencích a seminářích jiných organizací

 • Účast na jednání Komise pro severočeskou archeologii - 26.2.2015
 • Účast na jednáních KKCR Žatec: 24.3., 14.4., 19.5., 23.6., 6.10., 15.10.(hodnocení soutěže), 20.10., 5.11., 26.11. 2015 (vyhlášení výsledků soutěže)
 • Účast na jednání pracovní skupiny pro strategický plán města: 11.5., 27.5., 10.6. 2015
 • Účast na semináři MÚ Žatec k veřej. zakázkám:17.3. 2015
 • Účast na jednáních Rady  ÚAPP Most, v.v.i. - 13.5., 18.6., 10.12. 2015
 • Účast na workshopu k plánu projektů Euroregionu Krušnohoří, Kadaň: 19.6. 2015
 • Účast na kontrolních dnech budování depozitářů: 14.1., 4.2., 18.2., 25.2., 11.3., 25.3., 1.4., 15.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 3.6., 4.6., 17.6., 24.6., 26.6. 2015
 • Účast na jednáních Projektového týmu depozitářů: 13.5., 17.6., 9.9., 23.9., 7.10., 4.11. 2015
 • Schůzky partnerů projektu depozitářů: 9.1., 22.6., 20.8., 2.12. 2015
 • Účast v komisi pro hodnocení nabídek vnitř. vybavení depozitářů: 15.4., 30.4., 18.5., 26.5., 15.7., 6.8., 17.8. 2015
 • Konference SHS ČMS v Chebu - 1.10. 2015
 • Konference konzervátorů a restaurátorů v Plzni: 8.- 10.9. 2015
 • Workshop NK a NA v Praze: Hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy - 24.11.2015
 • Schůzky k přípravě konference SHS ČMS v Žatci: 12. 11., 9. 12. 2015

13.2.    Spolupráce s jinými subjekty

 • ZUŠ Žatec – vystupování při vernisážích a akcích muzea, Muzejní noci, Masopustu
 • Městská knihovna, TIC, CHCHP, Chmelařské muzeum, Galerie Sladovna - spolupráce při tvorbě programů  Muzejní noci a EHD
 • Muzea  v ČR – vzájemné výpůjčky výstav a exponátů
 • Partneři pro Projekt depozitářů: Gymnázium Žatec, Učitelé pro Žatec, Západočeské muzeum v Plzni, Regionální muzeum v Teplicích, ÚAPP Most
 • Projekty v oblasti získávání praxe a vzdělávání studentů:

      - spolupráce s Gymnáziem a SOŠ Podbořany při zajišťování odborné praxe 1 studentky (poskytování průvodcovských služeb v muzeu, komunikace s návštěvníky - využití jazykových znalostí, práce s PC, administrativa)

      - ve spolupráci s ÚP a společností SELLI  poskytovalo muzeum v rámci projektu „3K krok ke kariéře podruhé“ po dobu 4 měsíců možnost získávání praxe jednomu zájemci (oblast muzejní evidence, práce na PC, spolupráce při archeologických výzkumech a zajišťování základní administrativy).

 • Členství v redakční radě Sborníku Archeologické výzkumy v Sz. Čechách
 • Členství v Radě ÚAPP Most, v.v.i.
 • Probační a mediační služba - zajišťování některých nekvalifikovaných prací (úklid zahrad, sekání trávy apod.) prostřednictvím alternativně odsouzených
 • Spolupráce s jednotlivci - při přípravě některých výstav (témata: mýdlo, Masopust, návštěva řopíku, včelařství, ovoce, průmysl v Žatci) nebo pro doplnění exponáty, které muzeum nemá ve svém fondu. Některé z původně jen zapůjčených exponátů se podařilo získat do sbírky muzea natrvalo.
 • Spolupráce se studenty:
  - v průběhu roku vedli odborní pracovníci muzea – archeolog a konzervátorka odbornou praxi několika studentů, kteří požádali o možnost vykonávat praxi v muzeu.
  - Spolupráce se studenty gymnázia v Žatci se osvědčila při zajišťování pořadatelských služeb na akcích celoměstského charakteru - Muzejní noc, EHD.

14.0.   Provoz a hospodaření muzea

14.1.   Bezpečnost provozu

Všechny objekty ve správě muzea jsou zabezpečeny elektronickou (EZS) a požární (EPS) signalizací. Funkčnost systémů je zajišťována pravidelnými kontrolami a revizemi dodavatelských firem na základě servisních smluv. Pro zajištění bezpečnosti provozu slouží i vnitřní kontrolní systém, spočívající v denních a periodických kontrolách pověřenými zaměstnanci muzea na jednotlivých pracovištích.

Vnitřní kontrolní systém –  vlastní kontrolní činnost, revize, školení

V r. 2015 byly provedeny tyto

kontroly a revize:

 • Kontrola hydrantu v depo MŠ: 11. 3. 2015
 • Kontrola EZS v depo MŠ: 11. 4. 2015
 • Kontrola EPS  hl. budova a pobočka Křížova vila: 21. 4. 2015
 • Kontrola dálkového přenosu signálu EPS- vila: 22. 4. 2015
 • Kontrola provozuschopnosti výtahu v pobočce Křížova vila: 11. 6. 2015
 • Revize komínů: 12. 9. 2015
 • Revize hasicích přístrojů: 6. 10. 2015
 • Periodická revize plynu a plyn. zařízení: 14. 10. 2015
 • Periodická revize EPS a EZS v objektech muzea: 14. 10. 2015
 • Revize tlakových nádob: 3. 11. 2015
 • Periodická kontrola elektrického nářadí: 21. 10. 2015
 • Kontrola provozuschopnosti zařízení dálkového přenosu - hl. budova: 19. 11. 2015

školení:

 • Školení řidičů referent. vozidla: 27. 4. 2015
 • Školení v obsluze hasebního systému pro nové depozitáře: 19. 2., 26. 6. 2015
 • Školení v obsluze výtahů a EPS v nových depozitářích Stará papírna: 29. 6. 2015
 • Školení požární hlídky muzea: 3. 12. 2015

Vnější kontrolní systém - kontroly hasičů, bezpečnosti práce apod.

V r. 2015 nebyla provedena žádná vnější bezpečnostní kontrola.

14.2.        Opravy a údržba budov, péče o svěřený majetek

Z provozních prostředků provedlo muzeum:

-         zajištění drobných opravy vstupních vrat do zahrady Křížovy vily

-         opravy plynové karmy v hlavní budově

-         malování ve výstavních prostorách přízemí hlavní budovy muzea

-         osazení nových žaluzií ve výstavních prostorách přízemí hlavní budovy (pro možnost výstav s většími nároky exponátů na zastínění)

-         opravy nátěrů vstupních dveří do hlavní budovy muzea

-         opravy služebního automobilu - závady zjištěné při STK

-         drobné opravy počítačů v obou budovách muzea a telefonu

-         opravy zařízení pro ohřev vody a jídla v kuchyňce pro zaměstnance

-         opravy výstavních vitrín

-         pročištění odpadního potrubí

-         opravy elektroinstalace v sociálním zařízení a ve sklepě - přízemí hl. budovy

-         opravy plyn. kotle a výměna čerpadla, oprava radiátoru ÚT v Křížově vile

-         drobné opravy elektroinstalace ve výstavních prostorách Křížovy vily

-         vyčištění plyn. kotle pro uvedení do provozu v topné sezoně 2015/16 - depozitář MŠ

Ve spolupráci s ORM MÚ Žatec, úhrada vlastník objektu - město Žatec:

-         odstranění následků škod vzniklých při větrné smršti v Žatci (stržené hřebenáče - leden a opakovaně duben 2015)

-         provedeny restaurátorské opravy popraskaných  plastických prvků a výmalby v interiérech  východního křídla 1. patra Křížovy vily (restaurátor M. Šelemba)

-         dokončeny izolace a barevné nátěry fasády zbylé části dvorního traktu Křížovy vily  (fi Rekos) a současně byly provedeny nátěry vnějších křídel oken ve výstavních prostorách přízemí  vily (fi Šrámek)

-         na severní přízemní části fasády hlavní budovy v Husově ulici a ohradní zdi zahrady muzea odstraněny sprejerské malby a provedeno barevné zcelení omítek k původní barevnosti (fi Kreuzmann)

-         opravy havarijního stavu střešních lávek na objektu Křížovy vily

14.3.        Hospodaření muzea - rozpočet

PO Regionální muzeum v Žatci hospodaří s finančními prostředky přijatými od zřizovatele na činnost a provoz (včetně výdajů na drobné opravy a údržbu), s prostředky na platy a s prostředky získanými vlastní činností.

Pro rok 2015 stanovil zřizovatel muzeu příspěvek v celkové výši 6 800 000 Kč, z toho příspěvek na provoz  činil 3 665 000 Kč a příspěvek na platy 3 135 000 Kč. V příspěvku na provoz byly rozpočtovány i prostředky na provoz nových depozitářů od 1. 7. 2015. Vzhledem k tomu, že depozitáře byly muzeu do užívání předány až  12. listopadu 2015, byla část provozních prostředků ve výši 268 000,- Kč zřizovateli v prosinci 2015 vrácena.

Příspěvek na činnost od zřizovatele v r. 2015 tedy činil 6 532 000,- Kč celkem.Výnosy z činnosti muzea v roce 2015 činily 170 910,71 Kč, náklady celkem 6 689 800,98 Kč. Výsledek hospodaření za r. 2015 je 13 109,73 Kč.

Rozbor hospodaření za r. 2015 byl zřizovateli prostřednictvím finančního odboru MÚ Žatec předán v souladu se stanoveným termínem dne 21. 1. 2016.

14.4.        Kontroly hospodaření muzea

Ve dnech 3. - 7. 9. 2015 byla kontrolním oddělením města Žatce provedena kontrola hospodaření muzea za rok 2014, jejímž závěrem bylo, že Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci dodržovalo zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v souladu s platnými právními předpisy.

14.5.    Zpracování výkazů, rozborů, hlášení, opatření

-         Účetní uzávěrky zpracovány ke dni 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31.12. 2015 a odevzdány v požadovaných termínech

-         Organizační opatření muzea k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2015 zpracováno v souladu s pokyny zřizovatele dne 12. 6. 2015. Ke stejnému datu byla jmenována inventarizační a likvidační komise muzea.

-         Plán investic muzea na r. 2016 – zpracován a předložen zřizovateli 15. 6. 2015

-         Rozbor hospodaření muzea za 1. pololetí 2015 – odevzdán zřizovateli 7. 7. 2015

-         Zpráva o činnosti muzea za 1. pololetí 2015 - předložena zřizovateli 5. 8. 2015

-         Rozpočtový výhled na léta 2017 a 2018 odevzdán zřizovateli dne 7. 12. 2015

-         Zpráva o výsledcích finančních kontrol za r. 2015 - zpracována v systému IS FKVS MF ČR a odeslána 13. 1. 2016

-         Rozbor hospodaření PO muzeum k 31. 12. 2015 – odevzdán 21. 1. 2016

 

V Žatci dne 17. 2. 2016                           Zpracovala a předkládá PhDr. Radmila Holodňáková,                   
                                                                                           ředitelka muzea

 

 

 

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod