2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA  ROK 2016 

OBSAH: 

1.0.   Zřízení organizace ………………………………………………….…………………….…...  4  

2.0.   Hlavní účel a předmět činnosti muzea ……………………………………………………….  4

3.0.   Právní postavení organizace ………………………………………………………………….. 4

4.0.   Vymezení majetku a majetkových práv …………………………………………….……….  4

5.0.   Provozní prostory, provozní a návštěvní doba muzea ………….......……………… 4

         5.1.  Provozní prostory ….…………...……………..…...….…………………………….…….  4

         5.2.  Provozní doba muzea …………………………………………………….……………...... 5

         5.3.  Návštěvní doba muzea  ……………………..……...…………………….……….……….. 5

6.0.  Personální obsazení ………...………………………………………………………………….. 6

7.0.   Odborná činnost muzea  ….……………………………….………………………………….  6

         7.1.    Péče o sbírky, práce se sbírkami ..….………………………………….………………. 6

         7.1.1. Akviziční činnost - získávání sbírek ……………….…………………….…………….... 6

         7.1.2. Evidence sbírkových předmětů, CES ……………………………………………….… ... 7

         7.1.3. Uložení sbírek - depozitáře muzea ………………………………………………………. 7

         7.1.4. Konzervování sbírek ………..………………………… …..………………………..…… 8

         7.1.5. Restaurování sbírek ……………..……………………………………………….............. 8

         7.1.6. Inventarizace sbírek ………………………...……………………………………............. 9

         7.1.7. Výpůjčky a zápůjčky sbírek………………………..…………..………………….……... 9

         7.1.8. Vědecké zpracování sbírek ………………………………………………………………. 9

         7.2.    Další odborná činnost ……………………………………………………………….….. 9

         7.2.1. Zpracování knihovního fondu, výpůjčky, zápůjčky, přírůstky ……………….………….. 9

         7.2.2. Publikační a vydavatelská činnost ……………………………………………………… 10

         7.2.3. Odborná kolokvia, konference ….……………………………….……………………… 10

8.0.   Expozice muzea a výstavní činnost ……………….…………………………....……………. 11

         8.1. Expozice …………………………………………………………….……………… …….. 11

         8.2. Krátkodobé výstavy …………………………………………………………….................. 11

         8.2.1. Výstavy v hlavní budově muzea ……..…………………....…………..………….…...… 11

         8.2.2. Výstavy v Křížově vile …………………..…………………………….… ….……….…. 12

         8.2.3. Výstavy na pracovišti Stará papírna …………………………..…………………….…… 12

         8.2.4. Výstavy zapůjčené jiným subjektům ……………………………………………….……. 12

         8.2.5. Spolupráce při přípravě výstav jiných institucí - zápůjčky exponátů ……………….…… 12

9.0.   Akce muzea ……………………………………………………………………..……………... 13

         9.1. Přednášky ……………………………………………………………...…..…………...….. 13

         9.2. Muzejní noc ……………………………………………………………………..……....…. 13

         9.3. Turistický pochod ……………………………………………………………………..…… 14

         9.4. Doprovodné akce, tvořivé dílny ………………………………………………………...…. 14

         9.5. Komentované prohlídky ……………………….…………………………………….…..… 14

         9.6. Programy pro školy, pracovní listy, semináře …………………………………….……….  15

         9.7. Další akce ………………………………………………………………………….………. 16

         9.8. Hudební vystoupení …………………………….…………..……………………….….….. 16

         9.9. Akce ve Staré papírně pořádané jinými subjekty ………………………………………….. 16

10.0.   Dny evropského dědictví  (EHD) ………………………………..…………………….……. 17

11.0.  Návštěvnost muzea, vstupné ………….…….……………….…..……………………….…..  17

          11.1. Statistika  a rozbor návštěvnosti budov muzea  ……………………………….…..…….. 18

          11.2. Statistika návštěvnosti akcí pořádaných mimo budovy muzea ……………….….……… 18

          11.3. Vstupné …………………………………………….………………………….….……… 18

          11.4. Badatelské návštěvy  ....……………………….……………..………………..….……… 18

12.0.   Svatební obřady ve vile ………………………………………………..…………..………… 18

13.0.   Propagace muzea a popularizace činnosti ………..………………….………….………….. 18

14.0.   Práce v komisích, spolupráce s jinými institucemi ………….……….………….……….… 19

          14.1. Účast na konferencích a seminářích jiných organizací ….……………….….….………..  19

          14.2. Spolupráce s jinými subjekty …………………..…..……………………..…….…….….. 19

15.0.  Provoz a hospodaření muzea ……………………………………………………….….….…. 20

         15.1. Bezpečnost provozu ……………………………………………………….…….…………20

         15.2. Opravy a údržba, péče o svěřený majetek ….…………………………………..….………20

         15.3. Hospodaření muzea - rozpočet ……..…..………….……………………..….………….... 20

         15.4. Kontroly hospodaření muzea ………………..…………………………………..….……...21

         15.5. Zpracování výkazů, rozborů, hlášení, opatření ……………….…………….……..….……21

1.0.            Zřízení organizace

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci je příspěvkovou organizací Města Žatce, která byla zřízena na dobu neurčitou od 1. 7. 1973. Zřizovací listina příspěvkové organizace Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci byla vydána v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu s ustanovením § 23 odst. 1,  písm. b) a ustanovením § 27 odst. 2 Zákona č. 250/2000 sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě usnesení zastupitelstva Města Žatce č. 385/01 ze dne 13. 12. 2001, s účinností od 1. 1. 2002.

Název organizace zní: Regionální muzeum Karla Aloise Polánka v Žatci, sídlem organizace je Husova ulice č. 678, 438 01 Žatec, identifikační číslo je 00360805.

2.0.            Hlavní účel a předmět činnosti muzea

Hlavní účel

Příspěvková organizace Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2  odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů. Muzeum bylo zřízeno za účelem získávání, shromažďování, ochrany, trvalého uchovávání, evidence a odborného zpracování, zpřístupňování a prezentace sbírek muzejní povahy jako dokladů vývoje společnosti, přírodního bohatství, kulturního a historického dědictví regionu.

Předmět hlavní činnosti

Muzeum plánovitě shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje v regionu své působnosti. Předmětem činnosti je zejména péče o sbírkový fond muzea. Muzeum spravuje dle platné legislativy sbírky historicky vzniklé, které programově doplňuje prováděním nových akvizic na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti s cílem vytvořit ucelené sbírky. Provádí evidenci a odbornou dokumentaci sbírkových předmětů písemnou nebo digitální i obrazovou, odborně zpracovává sbírkové předměty a vytěžuje z nich odborně i obecně prospěšné poznatky pro prezentaci vývoje společnosti a přírody v regionu. Zajišťuje ochranu sbírek před poškozením, zničením či odcizením. Provádí vědecký výzkum prostředí včetně terénních výzkumů a sběrů v oborech zastoupených v muzeu. Na základě pověření Ministerstva kultury ČR provádí podle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy. Sbírkové předměty, jejich kopie nebo repliky a napodobeniny a odbornou dokumentaci k nim prezentuje muzeum prostřednictvím krátkodobých výstav, stálých expozic, vlastní publikační a přednáškovou činností, dále dalšími kulturně výchovnými a vzdělávacími aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, specielně pak zejména pro děti a mládež. Muzeum zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty jak v České republice tak i v zahraničí, nebo za účelem vědeckého zkoumání, odborného konzervování nebo restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona 122/2000 Sb. Muzeum umožňuje studium svých sbírek badatelům, poskytuje odbornou metodickou činnost v oborech zastoupených v muzeu, poskytuje ústní a písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše. Muzeum vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace. Spravuje historický knižní fond a odborně zaměřenou studijní knihovnu. Muzeum pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympozia a pracovní semináře vztahující se k předmětu činnosti. Je pořadatelem kulturních a vzdělávacích programů (hudebních, divadelních, literárních, multimediálních apod.) vyplývajících z obecné formulace předmětu činnosti. Muzeum vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti, v oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. Návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí umožňuje za úplatu. Vybírá poplatky za fotografování v expozicích, za pořizování videozáznamů i filmování, za pořizování kopií dokumentů, poskytování skenů fotografií,  negativů i diapozitivů. Prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti a region.

3.0.            Právní postavení organizace

Regionální muzeum v Žatci je příspěvkovou organizací Města Žatec, je právnickou osobou vystupující v právních vztazích svým jménem a s odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

4.0.            Vymezení majetku a majetkových práv

Muzeum v současné době spravuje tři objekty. Kromě hlavní budovy v Husově ulici, kde je sídlo organizace,  muzeum od roku 2003 provozuje pobočku Křížově vile, Zeyerova ulice č. 344 a od listopadu 2015 pobočku ve Staré papírně v ul. Volyňských Čechů 733. Všechny tři  objekty jsou majetkem zřizovatele, tj. Města Žatec.

Movitý majetek, s nímž má muzeum právo hospodařit, využívá a spravuje dle účelu a předmětu činnosti v souladu s dodatky ke Zřizovací listině muzea a v souladu se závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele i vnitřními předpisy.

Inventarizace majetku v r. 2016 byla provedena dle pokynů a termínů zřizovatele a na základě vlastního organizačního opatření muzea ze dne 27. 6. 2016. Zpráva o provedené inventarizaci a její výsledky za r. 2016 byly zřizovateli předloženy  6. 1. 2017.

5.0.      Provozní prostory, provozní a návštěvní doba muzea

5.1. Provozní prostory

K zajištění účelu a předmětu činnosti užívá muzeum prostory v hlavní budově muzea v Husově ulici, tzv. Křížovu vilu v Zeyerově ulici a prostory v nově zrekonstruované části bývalých papíren v ul. Volyňských Čechů 733, které slouží jako depozitáře muzea a multifunkční prostory pro veřejnost. V průběhu roku 2016 sem zaměstnanci muzea přestěhovali i muzejní knihovnu, která otevřela svůj provoz pro veřejnost dne 1. října. Otevřeno má každou středu od 12.30 do 16.30 hodin.

Zahrady u hlavní budovy muzea a Křížovy vily jsou využívány k sezónním akcím pro veřejnost (tvůrčí dílny, doprovodné akce, divadelní a hudební vystoupení, Muzejní noc, velikonoční akce, Dny evropského dědictví, atp.) a ke svatebním obřadům (vila).

Bezbariérový přístup je v budově Křížovy vily a v objektu Stará papírna, v hlavní budově muzea v Husově ulici je bezbariérový přístup pouze do přízemí.

5.2. Provozní doba muzea

Provozní doba muzea je stanovena celoročně ve dnech pondělí – pátek od 6.00 do 17.00 hodin a o sobotách a nedělích od 13.00 do 17.00 hodin.

Provozní doba se nekryje s otevírací (návštěvní) dobou pro veřejnost.

5 .3.  Návštěvní doba muzea

hlavní budova muzea a Křížova vila  celoročně:

Úterý – Pátek: 9.00 – 17.00 hodin

Sobota – Neděle: 13.00 – 17.00 hodin 

Pondělí a státní svátky: zavřeno           

Stará papírna, Volyňských Čechů 733, Žatec celoročně:

Úterý a Pátek: 10.00 - 17.00 hodin

Středa a Čtvrtek: 10.00 - 18.00 hodin

Sobota: 13.00 - 17.00 hodin

Zavíracími dny byly neděle, pondělí a státní svátky.

V době pořádání akcí pro veřejnost (vernisáže výstav, přednášky, tvůrčí dílny, doprovodné akce, Muzejní noc, EHD apod.) byla otevírací doba dle potřeby prodlužována nebo rozšířena mimo běžnou návštěvní a provozní dobu objektů.

6.0.  Personální obsazení

Ke dni 31. 12. 2016 pracovalo v muzeu 14 zaměstnanců, z toho 2 v Křížově vile, 8 v hlavní budově a na pracovišti Stará papírna 4 zaměstnanci. Zkrácený úvazek má 5 zaměstnanců. Na dohodu o pracovní činnosti pracoval v r. 2016 jeden pracovník na zkrácený úvazek, na dohody o provedení práce pracovalo pro muzeum v průběhu roku 8 osob.

7.0. Odborná činnost muzea

7.1. Péče o sbírky, práce se sbírkami

7.1.1.      Akviziční činnost - získávání sbírek

 • Akvizice v oboru archeologie - Archeologická památková péče, výzkumy, práce v terénu

Archeologické oddělení muzea v průběhu roku přijalo a zaregistrovalo 81 ohlášených zemních prací. Na všech v tomto období zahájených akcích byla provedena fyzická kontrola. Pro 52 ukončených staveb vydalo archeologické oddělení vyjádření ke kolaudaci. Pro účely územního či stavebního řízení vydalo 42 vyjádření. Veškeré informace o zahájených a ukončených akcích byly průběžně zanášeny do Internetové databáze archeologických výzkumů (IDAV) na serveru Archeologického ústavu AV ČR v. v. i.

Největší terénní akcí byl záchranný archeologický výzkum v předpolí pískovny Chudeřín II, kde byla odkryta další skupina kostrových hrobů z období kultury se šňůrovou keramikou. Ve dvou z nich byly zjištěny importy keramiky z prostředí schönfeldské kultury. Další záchranné akce byly provedeny nebo nálezy byly získány v obcích Běsno, Blatno, Březno, Drahonice, Holedeč, Malměřice, Oploty, Řepany, Velká Černoc, Žďárek, Želeč a Železná. Archeologické dozory byly realizovány rovněž při stavbách rodinných domků a liniových stavbách a v průmyslové zóně Tringle. Za rok 2016 bylo získáno 26 přírůstkových čísel.

 • Akvizice ve společenskovědní podsbírce muzea

Akvizice probíhala v souladu s dlouhodobou koncepcí sbírkotvorné činnosti muzea. Společenskovědní podsbírka muzea byla v r. 2016 obohacena o 46 přírůstkových čísel. K nejzajímavějším předmětům získaným v r. 2016 patří chmelové známky, které doplňují expozici Kabinet chmelových známek, staré pohlednice, fotografie, drobné zařízeni domácností a regionální plakáty. Většina akvizic byla učiněna bezplatně, na nákup sbírkových předmětů bylo vynaloženo 120 Kč.

7.1.2.  Evidence sbírkových předmětů, centrální evidence (CES)

Akvizicí získané předměty byly průběžně čištěny a po přidělení přírůstkového čísla a zápisu v prvním stupni evidence byly zpracovány ve 2. stupni evidence. V roce 2016 byly ve společenskovědní podsbírce vytvořeny karty s inventárními čísly F 6701 – F 6724; Fch 816 - Fch 931; P 269 – P 276; Av 1126 – Av 1145; Fp 728 – Fp 730; N 6841 – N 6843; PL 862 – PL 977; H 779 – H 794; E 241 – E 257; K 800 – K 805; Fn 997 – Fn 998; M 224.

V archeologické podsbírce byly nálezy zapsány a uloženy pod př. č. 1 - 26/2016. Pro všechny lokality bylo zpracováno standardní formulářové hlášení a nálezové zprávy (NZ), které spolu s doprovodnou dokumentací byly uloženy do archivu NZ. 

Ke dni 9. 5. a 6. 12. 2016 byl proveden zápis o počtu zpracovaných čísel všech sbírkových předmětů do Centrální evidence sbírek (CES) MK ČR.

7.1.3.  Uložení sbírek - depozitáře muzea

Po předání zrekonstruovaných prostor Staré papírny v ulici Volyňských Čechů (listopad 2015) zahájilo muzeum monitoring prostředí nových depozitářů a na základě zjištěných hodnot byla nastavena jeho regulace do potřebných parametrů. Sbírkové předměty ze stávajících depozitářů tak bylo možné začít stěhovat do nových až po dosažení příhodných klimatických podmínek (zejména odvlhčení prostor) a po odstranění nedostatků, závad stavebních úprav a poruch dodaných zařízení, které měly vliv na zahájení řádného provozu muzeem. Stěhování proto bylo zahájeno se skluzem cca 5 měsíců oproti původním plánům muzea.

V průběhu roku byly přestěhovány všechny sbírkové předměty z depozitářů v Křížově vile a MŠ Volyňských Čechů. Z hlavní budovy muzea byly přestěhovány předměty z depozitáře HD1.

Stěhování sbírek bylo spojeno s kontrolou stavu jednotlivých předmětů, čištěním a případnými nutnými konzervátorskými zásahy na předmětech před jejich trvalým uložením. Sbírky byla před novým ukládáním materiálově tříděna, jednotlivé depozitáře mají nastaveno klima pro daný materiál a uvnitř tohoto prostoru se zachovává pro přehlednost i třídění podle podskupin. Předměty byly podle potřeby ukládány v dalším obalu (textil, papír, kartonové krabice, desky) do regálů, kovových skříní, na závěsné sítě. Pro celou společenskovědní podsbírku byl předem vytvořen lokační systém.

Čištěním prošly všechny předměty, které tento zásah vyžadovaly, některé předměty prošly ošetřením proti biologickým škůdcům, jiné vyžadovaly akutní lepení, případně odstranění korozních vrstev.

U ucelených nově uložených podskupin byla zapsána nová lokace do databáze Bach.

Během roku 2016 bylo přestěhováno do nových depozitárních prostor v podskupině

Archiválie:                    1145 inventárních čísel

Cíny:                              435 inventárních čísel

Etnografie:                    136 inventárních čísel 

Historické knihy:          1000 inventárních čísel

Historie:                        187 inventárních čísel 

Keramika:                       808 inventárních čísel           

Militaria:                           1 inventární číslo                

Numismatika:             1079 inventárních čísel  

Plakáty:                          975 inventárních čísel           

Podbořanská sbírka:        22 inventárních čísel

Přístroje:                       165 inventárních čísel 

Umělecká historie:        643 inventárních čísel  

Fotografie:                   2989 inventárních čísel         

Rámy:                           101 ks

Stěhování archeologických sbírek v důsledku neodstraněných závad v nových prostorách  nemohlo být prováděno v prvním pololetí roku 2016 vůbec.

V rámci přípravy na stěhování připravil kurátor podsbírky rozvržení uložení sbírek, označení nových regálů a logistiku akce tak, aby v okamžiku stěhování bylo zřejmé, kam přesně budou transportované předměty uloženy. Ve druhém pololetí r. 2016 byla přestěhována a nově uložena kompletní podsbírka Fond Soběsuky, tj. celkem  497 beden nálezů, fond bývalé expozitury Most - celkem 271 beden s nálezy a volně uložené celé či rekonstruované keramické nádoby a další předměty z depozitáře MŠ.

U obou přemístěných podsbírek byly zpracovány nové lokační seznamy a zahájeny administrativní práce na přepisu nového umístění jednotlivých předmětů v kartách 2. stupně evidence v systému Bach.

Dále byla z depo MŠ přestěhována část podsbírky Stará sbírka, tj. přírůstky cca od roku 1997 do r. 2016 – cca 100 beden.

Stěhování knihovny a sbírek muzea z původních depozitářů probíhalo vlastními silami, za plného provozu, bez omezení akcí pořádaných pro veřejnost. Podíleli se na něm všichni zaměstnanci muzea, za což jim patří uznání a poděkování. Díky jejich obětavosti byly uspořeny nemalé provozní náklady muzea, které by jinak musely být vynaloženy. Uvolněný objekt depozitáře MŠ tak bylo možné předat vyklizený zpět vlastníkovi do konce roku 2016. Stěhování z dalších původních depozitářů do nových bude pokračovat i v r. 2017.

7.1.4.  Konzervování sbírek

Přesto, že těžiště práce během celého roku 2016 spočívalo ve stěhování sbírkového fondu společenskovědní sbírky a s ním spojených organizačních i odborných činnostech, probíhaly nejnutnější konzervátorské aktivity při ošetření předmětů pro výstavy či badatelské návštěvy (klavichord P 99, čištění a konzervace replik zbraní a spon pro archeologickou výstavu, ošetření předmětů po zatečení při přívalových deštích v Křížově vile, ošetření korozí napadených zinkových a pozinkovaných chmelových známek ve stálé  expozici Kabinet chmelových známek). Způsob ošetření sbírkových předmětů včetně  fotodokumentace byl zaznamenán v konzervátorských zprávách.

Základní konzervátorské práce zajišťovala konzervátorka muzea, která je současně pověřena správou nových depozitářů.

7.1.5.  Restaurování sbírek

V roce 2016 se podařilo získat prostředky ISO-D z MKČR (rozhodnutí č.j. MK 30855/2016 OMG) ve výši 140 000 Kč na restaurování 8 kusů spolkových praporů a jejich příslušenství ze sbírky muzea. Odborné restaurování provedly dodavatelsky tři restaurátorky s licencí MK. Muzeum se na financování těchto restaurátorských prací podílelo rovněž částkou 140 000 Kč.

V konzervátorské dílně muzea byly ošetřeny pamětní desky o zrušení roboty na Žatecku z bývalého pomníku, který stával do r. 1946 před papírnami, a následně byly instalovány v průjezdu Staré papírny. Slavnostní znovuodhalení desek se uskutečnilo 28. dubna 2016.

Dále bylo dodavatelsky provedeno zrestaurování dvou článků z bývalého řetězového mostu v Žatci, které jsou pro návštěvníky zpřístupněny ve stálé expozici Staré papírny od 18. června 2016. Způsob restaurování všech předmětů včetně fotodokumentace byl zaznamenán v restaurátorských zprávách.

Celkem muzeum v r. 2016 vynaložilo na restaurování 300 700 Kč.

7.1.6.  Inventarizace sbírek

V souladu se stanoveným harmonogramem byla od července do září 2016 provedena inventarizace části společenskovědní podsbírky a to v expozici v Křížově vile, ve skupině předmětů C a PL. V archeologické podsbírce byla provedena inventarizace 25% fondu Soběsuky. O provedených inventarizacích byly vyhotoveny záznamy a inventarizační protokoly. Během inventarizace byl kontrolován a zhodnocen stav předmětů v určené části sbírky.

7.1.7.      Výpůjčky a zápůjčky 

V souvislosti s přípravou výstav bylo v r. 2016 uskutečněno 8 výpůjček pro muzeum. Jiným subjektům bylo umožněno 15 zápůjček sbírkových předmětů a výstavních materiálů muzea. Zápůjčky byly realizovány jak ze společenskovědní, tak z archeologické podsbírky.

7.1.8.      Vědecké zpracování sbírek

V průběhu r. 2016  pokračovalo archeologické oddělení muzea v kresebné dokumentaci předmětů z  tzv. žateckého pokladu, která je pořizována pro přípravu kompletní reprezentativní publikace tohoto jedinečného souboru. K novým nálezům z jednotlivých lokalit byly průběžně vypracovávány nálezové zprávy.

Společenskovědní oddělení muzea pokračovalo ve zpracování materiálů, které se podařilo získat k dějinám žateckého průmyslového podnikání v souvislosti s otevřením expozice o žateckém průmyslu, a ve zhodnocení novými akvizicemi získaných předmětů.

7.2.      Další odborná činnost

7.2.1.  Zpracování knihovního fondu, výpůjčky, zápůjčky, přírůstky

Muzejní knihovna je evidována Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem 1540/2002 a tvoří ji dvě části: historický fond, který je přihlášen v celostátní evidenci sbírek (CES) a podléhá ustanovením zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. Mezi historický fond patří staré tisky a rukopisy. Druhou část knihovny tvoří specializovaný fond, ve kterém jsou dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea - archeologie, chmelařství, regionální knihovna, všeobecná knihovna,  sbírka regionálních deníků z 19. - 21. století a dále sbírka časopisů. Knihovní fond je zpracováván v programu Clavius. Kromě průběžné evidence nových přírůstků byly vyhotovovány bibliografické záznamy článků z regionálního tisku (Svobodný Hlas, Žatecké noviny, Žatecký týdeník). V průběhu r. 2016 byly publikace ze všeobecné a odborné knihovny, vč. regionální, novin a časopisů, přestěhovány do nových prostor ve Staré papírně, provedeno jejich základní očištění, inventarizace a průběžně vypracovány nové lokace. O přesunu knihovny muzea a kontrole knih byl pořízen zápis. Přestěhování veškerých fondů zajišťovali vlastními silami zaměstnanci muzea. Od října 2016 slouží knihovna každou středu odpoledne i potřebám veřejnosti.

Činnost knihovny, tj. půjčování knih a časopisů, nákup a zpracování fondů, inventarizaci fondů, zpracování bibliografických údajů z regionálního tisku atd. zajišťuje pracovnice výstavního oddělení v rámci kumulovaného pracovního úvazku. Knihovna rovněž zajišťuje prodej publikací a upomínkových předmětů.

V roce 2016 byla knihovna obohacena o 66 knižních titulů a 10 titulů novin a časopisů.

Bylo uskutečněno 89 zápůjček z knihovny muzea a tři tituly z MVS. Knihovní fondy studovalo 10 badatelů.

7.2.2.      Publikační a vydavatelská činnost

Historička muzea připravila publikaci „Z dějin žateckého průmyslu“, jejímž vydavatelem bylo muzeum (ISBN 978-80-88075-04-2). Křest publikace se uskutečnil 8. 9. 2016 na pracovišti Stará papírna. Dále ve sborníku „Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou“ věnovaného k životnímu jubileu Fr. Šmahela publikovala svůj příspěvek „Jak zatraktivnit Husitskou válku. Proměny slavnostní hry v Neunburgu vorm Wald v 21. století“. V časopise Pohledy AMB publikovala 2 články, v regionálním tisku dalších 30 menších příspěvků.

Archeolog zpracoval odborný příspěvek „Několik ojedinělých bronzových předmětů objevených detektorem a úvahy o existenci sakrální krajiny na Podbořansku – Einige durch einen Metalldetektor entdeckte Einzelfunde von Bronzegegenständen und Gedanken űber die Existenz einer Sakrallandschaft in der Region Podbořany“, který byl uveřejněn v Archeologie západních Čech 10/2016, str. 55 – 63. Pro Grantovou agenturu Univerzity Karlovy zpracoval odborný posudek na projekt studia sídlišť a pohřebišť z doby římské na Teplicku – žadatel o grant J. Rypka (RM Teplice).

Ředitelka muzea připravila pro sborník z veletrhu muzeí v Třebíči příspěvek o zkušenostech s expozicí Žatecký stroj času.

Dále v průběhu roku přispívali pracovníci muzea informačními nebo propagačními články pro muzejní web nebo připravovali příspěvky o dění v muzeu zejména pro regionální média.

7.2.3.  Odborná kolokvia, konference   

 • Konference SHS ČMS v Žatci

Na přelomu března a dubna se Město Žatec stalo hostitelem celostátní XXVI. konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jejímž tématem bylo Kulturní dědictví a regionální tradice. Muzeum bylo pověřeno garancí odborné části konference. Ředitelka muzea proto připravila a sestavila dvoudenní program odborných přednášek s regionální tématikou, zajistila komunikaci s přednášejícími a vypracovala medailonky o jejich odborné činnosti. Odborné konference ve dnech 31. 3. - 1. 4. 2016 se účastnili 3 pracovníci muzea a muzeum se zde prezentovalo dvěmi  přednáškami (Návštěvy Habsburků v Žatci a městské slavnosti, Tradiční žatecká výroba a její architekti - obě přednesené historičkou muzea).

 • Muzejní veletrh Třebíč

Ve dnech 25. - 26. května 2016 se žatecké muzeum účastnilo veletrhu muzeí v Třebíči s prezentací expozice Žatecký stroj času. Muzeum bylo zastoupeno dvěma odbornými pracovníky. Tématem veletrhu bylo využívání moderních technologií v muzejní praxi. V prezentaci žateckého muzea zazněly dosavadní zkušenosti s provozem expozice v Žatci, která funguje od prosince 2012. Řada účastníků konference ocenila způsob, jakým jsou v žatecké expozici moderní technologie využívány.

 • Zasedání Euroregionu Krušnohoří

Dne 30. května 2016 se tři odborní pracovníci muzea zúčastnili zasedání pracovní skupiny pro muzea a památky Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge ve Freibergu. Na programu byly informace o novém dotačním období a představena byla procedura Fondu malých projektů v Kooperačním programu Interreg V-A. Projednávány byly možnosti pro podporu spolupráce muzeí na obou stranách Krušných hor. Po jednání následovala prohlídka muzea Stadt- und Bergbaumuseums Freiberg, kterou vedl jeho ředitel Dr. Ulrich Thiel.

8.0. Expozice muzea a výstavní činnost

8.1. Expozice

Muzeum má v současné době 7 stálých expozic, z toho pět v hlavní budově, jednu v pobočce v Křížově vile a od prosince 2015 novou dlouhodobou expozici o dějinách průmyslového podnikání v Žatci na pracovišti Stará papírna. Ta byla v prvním pololetí doplněna o několik nově získaných exponátů. V průběhu roku 2016 muzeum pokračovalo v hledání vhodného dotačního titulu, který by umožnil realizaci nové expozice v hlavní budově podle zpracovaného scénáře a již hotového souborného výtvarně prostorového a dispozičního řešení. V hlavní budově muzea v Husově ulici jsou umístěny expozice Pravěk středního Poohří (1972), Historický a urbanistický vývoj města Žatce (1975), Žatecké obrázky (obrazy a grafiky – 1999, průběžně doplňována o nově zrestaurované předměty), Kabinet chmelových známek (2002, rozšířena 2006, průběžně doplňována novými přírůstky) a Žatecký stroj času (od prosince 2012, průběžně rozšiřována v Encyklopedii). V Křížově vile je instalována expozice Obrazy ze sbírek muzea, která je průběžně obměňována a doplňována o nově ošetřené obrazy. Ve Staré papírně slouží veřejnosti od prosince 2015 expozice Z dějin průmyslu v Žatci a dlouhodobá výstava Záchrana objektu bývalých papíren v Žatci.

8.2. Krátkodobé výstavy

Přípravu krátkodobých výstav zajišťuje výstavní oddělení muzea ve spolupráci s dalšími odděleními a odbornými pracovníky muzea. Většinu výstav připravovalo muzeum svépomocí, na základě vlastního scénáře, podobně i jejich výtvarné a  technické řešení. Výtvarné řešení zahrnovalo praktickou instalaci předmětů ve vitrínách, přípravu obrazových materiálů na  panelech, grafickou úpravu textů, skenování, pořizování a  úpravu fotografií a  dalších doprovodných informací. Součástí výstav byla i příprava propagačních materiálů - infopanelů, plakátů, pozvánek, technické řešení obsahu, zhotovování a  přemísťování výstavního fundusu (dovoz, odvoz), výroba doprovodných prvků a dekorací pro výstavy, zajištění nákupu materiálů, úklidu prostor apod. U převzatých výstav probíhala spolupráce podle konkrétní dohody, nejčastěji formou výpomoci při instalaci. Po skončení výstav se pracovníci podíleli na jejich deinstalaci a v případě zápůjček exponátů i na jejich vrácení dle zápůjčních reverzů.

V r. 2016 uspořádalo muzeum celkem 13 výstav (8 plánovaných, 5 mimo plán činnosti), zahajovaných bezplatnou vernisáží s krátkým hudebním vystoupením ZUŠ Žatec. Vernisáží se zúčastnilo celkem 449 osob. Všechny výstavy byly propagovány na webu muzea, plakáty, osobními e-mailovými pozvánkami, na stacionárních panelech muzea a formou měsíčních kulturních tipů zasíláných na TIC města, do  škol, kulturních institucí a tištěných i internetových médií.

8.2.1.      Výstavy v hlavní budově muzea

 • Čajem - nečajem: 28. 1. – 24. 4. 2016 (Sběratelská výstava čajových krabiček manželů  Pilchových z Ostravy)
 • Na Mayovky nejen v máji: 12. 5. – 30. 9. 2016 (Výstava sbírky knih K. Maye zapůjčených od sběratele Milana Tužila, doplněná zápůjčkou z muzea v Ústí n. L. a z Knihovny Národního muzea a figurkami indiánů sběratele R. Homolky)
 • Žatecký historik A. Seifert - život a dílo: 17. 3. - 31. 12. 2016 (mimo plán výstav). Památku A. Seiferta uctilo muzeum rovněž položením květin na jeho hrob na žateckém hřbitově.
 • Vánoční ozdoby: 24. 11. 2016 - 8. 1. 2017 (Výstava skleněných ručně vyráběných ozdob firmy Irisa Vsetín, doplněná retroscénou - vánoce v 50.-60.  letech)

8.2.2.      Výstavy v Křížově vile

 • Tváře světa : 21. 1. – 28. 2.  2016 (Výstava fotografií Žatečanky Věry Vernerové)
 • Velikonoční výstava: 10. 3. – 3. 4. 2016 (Výstava kraslic zdobených nejrůznějšími technikami ze sbírky muzea)
 • Jaro a léto v lidové kultuře: 14. 4. – 28. 8. 2016 (Výstava o tradicích, zvycích, legendách a pranostikách v lidovém prostředí, která přiblížila svátky svatých, pálení čarodějnic, stavění májek, letnice, senoseč a dožínky)
 • 65. výročí 11. stíhacího pluku Žatec: 17. 9. - 13. 11. 2016 (Výstava připravená ve spolupráci se Svazem letců 24. odbočka Žatec při příležitosti výročí 11. stíhacího pluku, který byl umístěn v Žatci)
 • Betlémy: 24. 11. 2016 - 8. 1. 2017 (Výstava betlémů ze sbírky Regionálního muzea v Žatci a kolekce dřevořezeb Jana Wagnera z Holedečku. Prezentovány byly betlémy z různých materiálů (kromě papíru), např. z kukuřičného šustí, dřeva, sádry, včelího vosku, cínu, kokosového ořechu, makovice a další. Poprvé byl veřejnosti představen nový unikátní přírůstek do sbírky muzea - chmelařský betlém z lipového dřeva, který vyřezal Jiří Šafránek z Janova u Litvínova a  kolorovala jeho dcera Pavlína Thumsová.

8.2.3.      Výstavy na pracovišti Stará papírna

 • ·        Zrušení roboty na Žatecku: od 28. dubna 2016 (pamětní deskyz bývalého památníku o zrušení roboty na Žatecku - dlouhodobá výstava, Stará papírna průjezd, mimo plán výstav)
 • ·        Do říše snů - Iva Mottlová: 16. 6. - 28. 8. 2016 (výstava obrazů výtvarnice vyučující na ZUŠ v Podbořanech a prací jejích žáků, mimo plán výstav)
 • ·        Ze zašlé slávy řetězového mostu v Žatci - od 18. 6. 2016 (dlouhodobá výstava zrestaurovaných článků z bývalého řetězového mostu v Žatci doplněná informacemi o historii tohoto prvního řetězového mostu v Čechách - papírna průjezd, mimo plán výstav)
 • ·        Kaktusy a sukulenty: 1. - 3. 9. 2016 (třídenní prodejní výstava pořádaná ve spolupráci s kaktusáři Žatecka, mimo plán výstav)

8.2.4.  Výstavy muzea zapůjčené jiným subjektům

 • Pahorkatina Džbán: Výstava připravená žateckým muzeem již v  r. 2014 byla modifikována a jako putovní zapůjčena v r. 2016 do muzea v Novém Strašecí, do obce Vinařice a do Podbořan.

8.2.5.  Spolupráce při přípravě výstav jiných institucí - zápůjčky exponátů

V r. 2016 se muzeum zápůjčkou exponátů ze svých sbírek - výbavy hrobu z Měcholup - podílelo na výstavě Moravského zemského muzea „Hroby barbarů. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů.“ v Brně, která sem byla přenesena z Muzea hlavního města Prahy (31. 5. 2016 - 29. 1. 2017).

9.0.      Akce muzea

9.1.      Přednášky  (KV - Křížova vila, HB - Hlavní budova, SP - Stará papírna)

V r. 2016 uspořádalo muzeum 11 přednášek v cyklu Náš host:

 • 11. 2. 2016: Od pece ke sporáku a zase zpátky (PhDr. Kamil Podroužek pohovořil o vývoji topných zařízení, KV)
 • 9. 3. 2016: Jarní bylinkové čaje (Hana Jánská seznámila přítomné s účinky jarních bylin, nejvhodnější dobou jejich sběru, sušením a přípravou bylinných čajových směsí, HB)
 • 17. 3. 2016: Žatecký historik A. Seifert (PhDr. Bohumír Roedl přednesl přednášku o životě a díle významného žateckého historika , HB)
 • 12. 4. 2016: Z historie čaje aneb Jak se čaj dostal do Evropy (přednáška Mgr. Ilony Trefná, HB)
 • 21. 4. 2016: O varhanách a zvonech (Mgr. Radek Rejšek, KV. Po přednášce následovala komentovaná prohlídka varhan v kapucínském kostele Korunování P. Marie v Žatci s ukázkou hry na varhany)
 • 28. 4. 2016: Muž, který zrušil robotu (PhDr. Milada Krausová připravila přednášku o Hansi Kudlichovi, SP)
 • 29. 4. 2016: Free to play (přednáška Jakuba Jandíka s promítáním dokumentárního filmu od společnosti Valve o profesionálech e-sportu, který zachycuje problémy a oběti, které musejí hráči na profesionální úrovni podstoupit, aby se stali těmi nejlepšími. SP)
 • 5. 5. 2016: Rok 1316 - rok, kdy se narodil král (PhDr. Milada Krausová připravila přednášku k příležitosti výročí narození Karla IV., KV)
 • 9. 6. 2016: Jak jsem poznal uprchlíky (Jan Vrobel pohovořil o jeho zkušenostech z práce v uprchlických táborech, KV)
 • 3. 11. 2016: Beseda s letci (setkání s bývalými pracovníky žateckého letiště zakončené komentovanou prohlídkou výstavy 65. výročí 11. stíhacího pluku v Žatci, KV)
 • 10. 11. 2016: Vzpomínka na císaře (přednáška historičky muzea M. Krausové připomenula 100. výročí úmrtí rakouského císaře  Františka Josefa I. a jeho spojitost s historií Žatce, KV)

9.2.    Muzejní noc 

Muzeum se již tradičně přihlašuje do celostátního Festivalu muzejních nocí, který probíhá pod hlavičkou Asociace muzeí a galerií ČR. V roce 2016 se v Žatci uskutečnil jeho 10. ročník. Podobně jako v předchozím roce se podařilo přizvat ke společné přípravě programu Muzejní noci, která se uskutečnila v pátek 20. května v době od 17.00 do 22.00 hodin, další organizace a subjekty ve městě - Galerii Sladovna, Chrám chmele a piva, Chmelařské muzeum, Městskou knihovnu, TIC, Muzeum Homolupulů, Dvůr U Svatého Jakuba a Junák Žatec. RMŽ, které připravilo programy ve všech svých třech budovách, bylo koordinátorem akce a připravilo souhrnný plakát k propagaci. Za hlavní téma zvolilo „Cestu za indiány“.  Po celou Muzejní noc bylo pro návštěvníky zajištěno v zahradě hlavní budovy muzea občerstvení. Muzejní noc byla zakončena ve 22.00 apačským ďábelským tancem s ohňovými efekty.

9.3.   Turistický pochod

Tradiční akce muzea, pořádaná jako výlety k poznávání širšího okolí Žatce, byla v r. 2016  uskutečněna netradičně přímo v intravilánu města. Důvodem bylo 190. výročí položení základního kamene řetězového mostu v Žatci, který byl nejstarším řetězovým mostem v Čechách. Na trase muzejního pochodu si jeho účastníci připomenuli historii této jedinečné stavby i velkou slavnost, která se konala při položení základního kamene v červnu 1826. U  Ohře se dozvěděli další zajímavosti o nebezpečích i krásách života této staré řeky v době před regulací jejího toku na počátku 20. století, dále o archeologických nálezech v okolí nebo o městských parcích a jejich stromech. Na konci trasy pochodu ve Staré papírně pak zjistili, jaké části z řetězového mostu se uchovaly ve sbírkách muzea. Veřejnosti byly dochované články z řetězu mostu prezentovány vůbec poprvé a staly se trvalou součástí výstavy při vstupu do objektu. Pochod se uskutečnil 18. 6. 2016 od 14.00 hodin.

9.4.      Doprovodné akce, tvořivé dílny

 • 15. 3. - 19. 3. 2016 Velikonoční jarmark (V Křížově vile a ve Staré papírně byl jako doprovodná akce k velikonoční výstavě uspořádán velikonoční jarmark, kde vystavovaly a nabízely svoje výrobky s velikonoční tématikou Městská knihovna Louny, Domov pro senioryv Žatci, LormŽatec, Dětský domov Žatec, Seniorcentrum Žatec,Střední škola zemědělská a ekonomická v Žatci, Soukromá obchodní akademie v Žatci, ZŠ a MŠ Staňkovice, ZŠ Liběšice, ZŠ Petra Bezruče Žatec, ZŠ Nám. 28. října Žatec, ZŠ a MŠ Dvořákova Žatec, Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD Žatec, Český svaz včelařů ZO Žatec. Jarmark byl doprovázen dílničkami nejen pro děti, kde si mohly vyzkoušet zdobení kraslic voskovou batikou a korálkovou technikou, paličkování, vyšívání, pletení pomlázek, drátování nebo výrobky z papíru. V zahradě vily na děti čekala zvířátka Českého svazu chovatelů ZO Žatec.)
 • 6., 13., 20. 4. 2016: Malý bylinkář (tři dny praktické výuky práce s bylinkami -poznávání, sběr, sušení, příprava čaje - nejen pro děti byly uspořádány jako doprovodné akce k výstavě Čajem nečajem, HB)
 • 14. 7. a 18. 8. 2016: Léto s indiány (prázdninové zpestření pro malé i velké - výuka indiánského písma, střílení z luku, výroba lapačů snů, totemů, omalovánky, vystřihovánky v zahradě a přízemí HB)
 • 23. 7. 2016: Žatecké sochání (výtvarná dílna pod širým nebem v zahradě Křížovy vily, při níž byla vytvářena drobná sochařská dílka opracováním itongu. Dílna byla určena všem věkovým kategoriím.)
 • 6. - 10. 12. 2016: Adventní tvořivé dílny (zdobení foukaných skleněných ozdob tradičními technikami, ozdoby z korálků, vánoční omalovánky a vystřihovánky, HB)
 • 6. - 9. 12. 2016: Výroba keramického betlému (pod vedením Kateřiny Pacltové, KV - doprovodná akce k výstavě betlémů, KV)
 • 10. 12. 2016: Perníkové tvoření (vykrajování, pečení a zdobení vánočních perníčků pod vedením Danuše Manové, KV)

9.5.      Komentované prohlídky

Pro školy:

-         Kromě již zaběhnutých programů Pravěk ŽateckaDějiny města Žatce, které jsou školami využívány v souladu s učebními osnovami, nabízí muzeum pro 2. stupeň základních škol a střední školy interaktivní program s názvem Zmizelé a ohrožené krásy města Žatce, jehož cílem je zábavnou a hravou formou seznámit žáky s podobou města Žatce v 19. století a jeho cennými zmizelými i dosud existujícími historickými památkami. Jako součást tohoto programu byly muzejním pedagogem uskutečňovány komentované prohlídky, jejichž náplní bylo seznamování s nejzajímavějšími památkami města (12. 5., 17. 5., 2. 11., 3. 11., 4. 11. 2016).

Pro ostatní veřejnost:

- 8. 9. 2016 od 17.00 hodin - komentovaná procházka Pražským předměstím v Žatci „Po stopách žateckých podnikatelů“, vedená historičkou muzea

9.6.      Programy pro školy, semináře, pracovní listy

 • Dny s Kelty

V rámci programu Oživlé depozitáře připravili pracovníci muzea ve spolupráci se členy sdružení BOIONIA jako doplněk výuky dějepisu od února do června 2016 interaktivní program pro školy o životě v době železné. Program s názvem Dny s Kelty byl rozdělen do čtyř tématických bloků, které probíhaly ve Staré papírně (SP). Program byl vždy koncipován na jednu vyučovací hodinu a završen v červnu dvoudenním programem (5. tématem) v zahradě hlavní budovy muzea:
- ÚNOR Téma č. 1: Život a smrt u Keltů, historie, rozšíření, vzhled, materiální kultura, středa 10.2., čtvrtek 25.2. (10.00-16.00)
- BŘEZEN Téma č. 2: Keltské válečnictví, ukázka zbraní a bojového umění, výroba štítu, výstava replik výzbroje, středa 9.3., čtvrtek 31.3. (10.00-16.00 hod.)
- DUBEN Téma č. 3: Keltská móda a odívání, předení a tkaní, výroba kožených bot, zpracování švartny, šperky a ozdoby oděvu, středa 13.4., čtvrtek 21.4. (10.00-16.00 hod.)
- KVĚTEN Téma č. 4: Keltští druidové a jejich víra, svatyně, keltské svátky a kalendář, přírodní léčení, středa 11.5., čtvrtek 26.5. (10.00-16.00 hod.)
- ČERVEN Téma č. 5: KELTSKÝ DEN: zájemci si mohli vyzkoušet  koření z keltské kuchyně, mletí obilí, výrobu placek, odlévání bronzu, hrnčířství, válečnictví, ražbu mincí, zpracování švartny, kožedělnou výrobu čtvrtek 23.6. (9.00-18.00 hod.) a pátek 24.6. (9.00-12.00 hod.)

 • Kroužek mladých muzejníků

V rámci projektu Oživlé depozitáře se od května 2016 ve Staré papírně scházel Kroužek mladých muzejníků, jehož hlavní náplní je seznamování s nejrůznějšími obory muzejní práce (práce historika, archeologa, dokumentátora, konzervátorky atd.), osvojení základních praktických dovedností v oboru muzejní práce a rozvíjení zájmu o minulost regionu Žatecka.

Ve spolupráci se ZŠ Petra Bezruče v Žatci připravil muzejní pedagog pro žáky 8. tříd této školy v měsících září - listopad 2016 seminář, jehož mottem bylo heslo „Historie, to jsme my!“ V průběhu semináře se žáci seznámili s historií města a pokusili se vypátrat a zaznamenat osudy některých členů své rodiny. Získané poznatky prezentovali při závěrečném slavnostním setkání žáků, učitelů, vedení školy a muzea v Křížově vile dne 29. 11. 2016.

 • Pracovní listy

Pracovní listy vytvořilo muzeum k velikonoční výstavě a k výstavě Jaro a léto v lidové kultuře. Byly určeny pro 1. a 2. stupeň základních škol a byly k dispozici po celou dobu trvání jednotlivých výstav. Spoluprací se školami a tvorbou listů se zabývá muzejní pedagog.

9.7.      Další akce

 • 9. 4. 2016: Agregát (SP): promítání amatérského filmu - komedie Vratislava Filípka z Loun  AGREGÁT - TY KOULE DO SEBE NARÁŽEJ
 • 16. 4. 2016: Garážový výprodej I (SP): muzeum zorganizovalo v prostorách SP burzu nepotřebných, avšak funkčních věcí - nádobí a jiné domácí vybavení, knihy, hračky, drobný nábytek, nářadí, elektronika, ruční výrobky atd., které zde nabízeli obyvatelé města.
 • 30. 4. 2016: HEARTHSTONE (SP):  muzeum zorganizovalo turnaj v oblíbené hře Hearthstone. Turnaje ve SP se zúčastnilo 48 zájemců.
 • 17. 9. 2016, 10.00 - 15.00: První žatecký fler jarmark (SP): Šperky, hračky, dekorace, keramika, módní doplňky, originální oděvy více než 30 prodejců
 • 9. 10. 2016: Čekání na příchod Jeho Milosti Karla (Příběh o narození a životě Karla IV. v podání agentury Modua s.r.o. Série malých divadelních scének probíhala opakovaně pro skupiny návštěvníků Křížovy vily. Akce byla příspěvkem muzea k oslavám 700. výročí Karlova narození.)
 • 15. 10. 2016: Garážový výprodej II (SP): podzimní burza použitých věcí, které nabízeli obyvatelé města
 • 15. - 17. 12. 2016: Vánoční jarmark ve Staré papírně (Dekorace, košíky, keramiku, šperky, včelí produkty, koření, zavařeniny, perníčky, sýry a další vánoční zboží nabízely místní volnočasové instituce i školy. Svoje výrobky předváděli také řemeslníci z blízkého i vzdálenějšího okolí.)
 • 20. 12. 2016: Dva tovaryši (pohádkové představení žáků ZŠ Liběšice v KV)
 • 20. 12. 2016: Živý betlém (ztvárnění tradiční vánoční scény v podání žáků 6. tříd ZŠ Petra Bezruče Žatec v Křížově vile)
 • 24. 12. 2016: bezplatné zpřístupnění vánočních výstav v hlavní budově muzea a v Křížově vile v době od 13.00 do 17.00 hodin

9.8.      Hudební vystoupení

 • 5. 4. 2016: Jarní koncert Olgy Šelembové (violoncello) a jejích hostů Pavla Klvacza (violoncello) a Hany Spoustové (klavír), KV.
 • 11. 12. 2016: Vánoční koncert kapely NOËL „O Vánocích zpívám“(směs vánočních písní z celé Evropy, KV)

9.9.      Akce ve Staré papírně pořádané jinými subjekty

 • Přednášky programu celoživotního vzdělávání - agentura Rogus : 7.1., 4.2., 18.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4. , 6.10., 20.10.,  3.11., 16.11. 2016
 • Dějepisné semináře gymnázia Žatec: 7.1., 14.1., 4.2., 11.2., 25.2., 10.3., 17.3., 7.4.,  14.4.,  28.4., 11.5., 9.6. 2016
 • 38. ročník soutěže Středoškolské odborné činnosti 2015/16 - okresní kolo: 6. 4. 2016
 • Setkání místní akční skupiny Vladař o.p.s. s žateckými pedagogy - 22. 9., 30. 11. 2016
 • Žatecký den seniorů - 4. 10. 2016 (pořadatel Město Žatec)
 • Přednáška astrologa Milana Gelnara - 13. 10. 2016 (pořadatel Seniorcentrum Žatec)
 • Burza sociálních a souvisejících služeb pro školy a školská zařízení - 8. 12. 2016 (pořadatel Město Žatec)

10.0.   Dny evropského dědictví (EHD)

Dnů evropského dědictví se Město Žatec, jako člen SHS ČMS, účastní pravidelně od jejich prvního ročníku. Organizací programu je dlouhodobě pověřeno Regionální muzeum K. A. Polánka, které kromě vlastní realizace rovněž vypracovává podklady pro zařazení žateckých památek do celostátního Katalogu EHD. V roce 2016 bylo takto prezentováno 18 objektů ve městě a 14 doprovodných akcí.

Dny evropského dědictví v Žatci v sobotu 17. září 2016 poznamenala mimořádná nepřízeň počasí. Navzdory silnému dešti si v nabídce zpřístupněných objektů  a doprovodných akcí našly stovky návštěvníků nějaké svoje lákadlo. Preferovány logicky byly akce pořádané „pod střechou“. Největšímu zájmu veřejnosti se proto těšil Fler jarmark v objektu bývalých papíren, kam zavítalo 685 návštěvníků. Mnozí si z atraktivní nabídky zboží více než třiceti prodejců odnášeli již pěkné vánoční dárky. Zvuky varhan v děkanském kostele si přišlo vyslechnout 546 lidí a na třetím místě v žebříčku návštěvnosti skončila synagoga, kam zavítalo 381 zájemců. Možnosti vystoupat na radniční věž využilo 367 osob.

Mimo objektů otevíraných tradičně každý rok připravili organizátoři pro ročník 2016 několik novinek. Těmi byly vůbec poprvé zpřístupněné sklepy v podzemí domu č.p. 10 na náměstí Svobody, kam sestoupilo 343 zájemců. Unikátní podívanou nabídly i živé šachy před radnicí. Jim předcházel dopolední turnaj, uspořádaný šachovým klubem Magic Žatec. Finální partii sehráli dva nejúspěšnější hráči formou živých šachů přímo na náměstí. Figurkami se staly děti z literárně dramatického oboru ZUŠ Žatec. Jim patří poděkování organizátorů, že v uplakaném počasí přišly a umožnily více než sto padesáti přihlížejícím shlédnout atraktivní a dramatickou „bitvu“ na obří šachovnici.

     Tématem EHD 2016 byly  „Památky a komunity“. Do programu se podařilo včlenit celou řadu organizací, spolků i soukromých majitelů historických objektů. Přeneseně by bylo možné říci, že si žatečtí vlastně připravili program EHD sami. Regionální muzeum proto všem, kteří se nezištně, bezplatně a mnohdy ve svém volném čase na průběhu Dnů evropského dědictví v Žatci podíleli, děkuje. Vždyť zdaleka ne každý je ochoten zpřístupnit svůj majetek na celý den veřejnosti. Při EHD 2016 prošlo všemi objekty celkem 4650 osob.

11.0. Návštěvnost

11.1. Statistika a rozbor návštěvnosti budov muzea

V r. 2016 navštívily výstavy, expozice a akce muzea v jím provozovaných třech budovách celkem 10 354 osoby, z toho hlavní budovu navštívilo 2 769 zájemců (za základní vstupné, snížené a bezplatně), pobočku v Křížově vile 2 412 (za základní vstupné, snížené a bezplatně) a pobočku ve Staré papírně celkem 5 173 osob (jen bezplatně).
Z celkového počtu návštěvníků budov muzea tvořily školní výpravy ZŠ a SŠ 927 osob, MŠ 917 dětí včetně doprovodu, ve skupinových výpravách přišlo 317 osob. Jednotlivě zavítal do muzea 7 731 návštěvník, za účelem studia muzejních materiálů přišlo do muzea 13 badatelů, vernisáže navštívilo celkem 449 zájemců.

11.2. Statistika návštěvnosti akcí pořádaných mimo budovy muzea

- návštěvníci ostatních objektů při Muzejní noci v květnu - minimálně 189 osob
- návštěvníci ostatních otevřených objektů (mimo budovy muzea) při Dnech evropského dědictví (EHD) v září - 3680 osob (včetně živých šachů na nám. Svobody)
- návštěvníci putovní výstavy Džbán - 670 osob
Akce pořádané muzeem mimo jeho budovy navštívilo celkem 4 539 zájemců.

11.3. Vstupné

prohlídky jedné z budov muzea
jednotlivci: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč
hromadné výpravy: MŠ 5,- Kč; ZŠ, SŠ a VŠ 20,- Kč
prohlídky obou budov v jeden den
jednotlivci: základní 45,- Kč, snížené 30,- Kč, rodinné 100,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 5,- Kč; ZŠ, SŠ a VŠ á 20,- Kč
Výnosy z prodeje vstupného činily v r. 2016 celkem 60 100 Kč.
Do objektu Staré papírny je vstup celoročně zdarma (po dobu 5 let udržitelnosti projektu, tj. od 26. 2. 2016 do 26. 2. 2021).

V r. 2016 mohli návštěvníci uplatnit podobně jako v minulých letech při návštěvách muzea tyto slevy vstupného:
Školní pas (ŠP), Rodinné pasy Ústeckého kraje (sleva 30%), Předplatitel Dějiny a současnost (sleva 50%), Zelená karta – Český svaz ochránců přírody (sleva 50%), Průkaz Asociace muzeí a galerií (vstup zdarma), Průkaz pracovníka Národního památkového ústavu (vstup zdarma), Držitel průkazu ICOMOS (vstup zdarma), Členský průkaz Zväzu múzeí na Slovensku (vstup zdarma), ZTP, novináři (vstup zdarma), pedagogický doprovod a badatelé (vstup zdarma). Slevy na Školní pas využilo v r. 2016 pět školních tříd.

11.4. Badatelské návštěvy

V r. 2016 navštívilo muzeum 13 badatelů, kteří se zajímali o témata z oboru archeologie, historie i regionální historie. Kromě toho pracovníci muzea zodpovídali několik desítek e-mailových a telefonických badatelských dotazů. Badatelské dotazy se týkaly zejména historické a regionální problematiky. Jednou z významných badatelských návštěv byla návštěva prezidenta Nizozemské klavichordové společnosti profesora Henka Florie, který se zajímal o klavichord z dílny Schiedmayer a další klávesové nástroje v sbírce muzea.

12.0. Svatební obřady v Křížově vile

Pobočka muzea je v souladu s rozhodnutím zřizovatele druhým oficiálním místem v Žatci pro pořádání svatebních obřadů. V r. 2016 se uskutečnilo celkem 29 svateb (846 osob). Obřady neprobíhaly jen v určenou poslední sobotu v měsíci, ale dle zájmu svatebčanů nebo po dohodě s matrikou i v jiné dny. Statistika obřadů není zahrnuta do návštěvnosti muzea, protože se nejedná o akce muzeem přádané, ale pouze jím v prostorách vily zajišťované.

13.0. Propagace muzea a popularizace činnosti

Propagace činnosti muzea je součástí práce výstavnicko-propagačního oddělení muzea, popularizace činnosti je součástí práce odborných pracovníků. K propagaci muzejních aktivit byly využívány webové stránky muzea, 3 stálé reklamní poutače a dva mobilní propagační panely umístěné ve městě, dále tištěné pozvánky, plakáty, letáky nebo e-mailové pozvánky. Pravidelně měsíčně vydává výstavnicko-propagační oddělení muzea tzv. Kulturní tipy se souhrnnou nabídkou všech plánovaných akcí muzea v daném měsíci v chronologickém přehledu. V tištěné podobě jsou k dostání v muzeu, v elektronické podobě ke stažení na webu muzea.
K propagaci akcí muzea se velmi dobře osvědčila pravidelná spolupráce formou inzerce nebo článků např. v Žateckých novinách, Lounském a žateckém deníku, Lounském Pressu a dalších médiích.
Aktuální informace o dění v muzeu, pořádaných akcích i návštěvnosti akcí již uskutečněných zveřejňuje muzeum na svém webu i na facebookovém profilu nebo formou reportáží a pozvánek vzniklých vlastní činností či spoluprací zejména s regionální TV OK Plus. Odkazy na tyto prezentace jsou umístěny na webových stránkách muzea, podobně jako videozáznamy pořizované pracovníky muzea. Velkému zájmu se těšila na web muzea nově v r. 2016 zařazená rubrika "Podívejte se archeologům přímo pod motyčky", kde zveřejňujeme krátké sestřihy videozáznamů z výzkumu a dokumentace hrobů.
Návštěvnost muzejního webu činila v r. 2016 celkem 36 821 přístupů.
V r. 2016 uspořádalo muzeum tiskovou konferenci ke znovuobjevení lva z původního pomníku obětem 1. světové války v Žatci (22. 3. 2016), na níž historička a archeolog muzea prezentovali historické souvislosti objevu. Objeviteli sochy jsou otec a syn Valáškovi ze Žatce. Vypátrání osudů sochy mělo velký ohlas v médiích. Kromě místních regionálních o něm informovala např. TV Nova, Český rozhlas, Blesk, Aha, Českolipský deník nebo Jablonecký deník. Žatecký a lounský deník zařadil znovuobjevení žateckého lva mezi události roku 2016.

14.0. Práce v komisích, spolupráce s jinými institucemi

14.1. Práce v komisích, účast na konferencích a seminářích jiných organizací
• Dle pozvánek se pověření pracovníci muzea účastnili jednání Komise pro severočeskou archeologii, Komise kultury a cestovního ruchu Žatec, jednání Rady Ústavu archeologické památkové péče Most v.v.i., jednání komise soutěže Gloria musealis při hodnocení projektu v Žatci, konference SHS ČMS v Žatci, vyhlášení soutěže Město roku na Pražském hradě, Veletrhu muzeí v Třebíči, odborného semináře k zásadám čištění kovových předmětů na AVU v Praze, odborného semináře o digitalizaci sbírek v Praze, konference konzervátorů a restaurátorů v Brně, semináře pro muzejní pracovníky v Centru stavitelského dědictví v Plasích, jednodenní studijní cesty pořádané Ústeckým krajem do Zemského archeologického muzea v Chemnitz, zasedání Kolegia muzeí královských měst v Muzeu TGM v Rakovníku. Zástupce muzea je členem redakční rady Sborníku Archeologické výzkumy v Sz. Čechách.

14.2. Spolupráce s jinými subjekty
• Spolupráce s institucemi ve městě: Městská knihovna, TIC, CHCHP, Chmelařské muzeum, Gymnázium, Galerie Sladovna, ZUŠ Žatec - při tvorbě a zajišťování programů Muzejní noci nebo Dnů evropského dědictví; ZUŠ Žatec pravidelně vystupovala na vernisážích muzea
• Spolupráce se spolky v zahraničí:
- Při přípravě akce odhalení pamětních desek z Kudlichova památníku zrušení roboty v Žatci se podařilo navázat spolupráci s předsedou spolku Freudenkreis Bauernbefreier Hans Kudlich e. V. p. Walterem Kudlichem
- Historička a archeolog muzea spolupracovali dle svého odborného zaměření s německou společností Filmstudio Sirius při přípravě některých podkladů k filmu o minulosti Žatecka
• Spolupráce s místní samosprávou:
- Archeologické oddělení připravilo výstavku nových nálezů z výzkumů muzea
v Chudeříně pro Obecní úřad Nové Sedlo u Žatce
- Historička a archeolog muzea se účastnili jednání a práce řídící skupiny pro vstup
Žatce do UNESCO
• Spolupráce s jinými muzei:
- Společenskovědní oddělení poskytlo informační materiály o řetězovém mostu v Žatci do výstavy Ostravského muzea „Osudový okamžik. 130 let pádu řetězového mostu přes Ostravici"
- Spolupráce s partnery projektu depozitářů: osobní konzultace, semináře, příprava
programů
• Spolupráce s řadou jednotlivců v průběhu roku při přípravě programů muzea, výstav, akcí, přednášek apod.
• Ve spolupráci s Probační a mediační službou byly zajišťovány některé nekvalifikované práce (úklid zahrad muzea před konáním akcí, sekání trávy apod.) prostřednictvím alternativně odsouzených

15.0. Provoz a hospodaření muzea

15.1. Bezpečnost provozu

Všechny objekty ve správě muzea jsou zabezpečeny elektronickou (EZS) a požární (EPS) signalizací a v objektu Staré papírny je umístěn i GHS. Funkčnost systémů byla zajišťována pravidelnými kontrolami a revizemi dodavatelských firem na základě uzavřených servisních smluv. Pro zajištění bezpečnosti provozu slouží i vnitřní kontrolní systém, spočívající v denních a periodických kontrolách pověřenými zaměstnanci muzea na jednotlivých pracovištích. Dne 15. 11. 2016 byli zaměstnanci muzea proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

15.2. Opravy a údržba budov, péče o svěřený majetek

Z provozních prostředků provedlo muzeum v r. 2016:
- zrušení plynové karmy v hlavní budově a její nahrazení elektrickým průtokovým ohřívačem (zrušení plynové přípojky do muzea)
- instalaci elektrického dvouvařiče v kuchyňce pro zaměstnance v hlavní budově
- opakované opravy služebního automobilu
- opravy počítačů a serveru
- nátěry vnějších oken a parapetů v přízemí hlavní budovy
- zpracování návrhu řešení nevyhovující akustiky v multifunkčním sále papírny
- instalaci závěsného výstavního systému v přízemí papírny
- výměnu rozpadajících se žaluzií v přízemí hl. budovy muzea
- celkovou rekonstrukci prostor bývalé knihovny - pracovny v hlavní budově muzea
- zákonné kontroly a revize provozních zařízení v budovách muzea vč. nových depozitářů (EZS, EPS, GHZ, klapek, dálkového přenosu na PCO, výtahů, komínů, hasicích přístrojů, plynu, tlakových nádob, hydrantu, suchovodů, elektrického přenosného nářadí ad.).

15.3. Hospodaření muzea - rozpočet

PO Regionální muzeum v Žatci hospodaří s finančními prostředky přijatými od zřizovatele na činnost a provoz, s prostředky na platy a s prostředky získanými vlastní činností.
Pro rok 2016 stanovil zřizovatel muzeu příspěvek v celkové výši 7 196 000 Kč. Z toho příspěvek na provoz činil 3 818 000 Kč a na platy 3 378 000 Kč. Výnosy muzea z prodeje služeb a činnosti činily 309 317 Kč, použití fondů muzea 630 504 Kč, transfer 489 408 Kč, příspěvek z ÚP 92 375, dotace ISO MK 140 000 Kč; tj. výnosy celkem 1 661 604 Kč. Čerpání rozpočtu celkem 8 857 604 Kč. Výsledek hospodaření: 0.

15.4. Kontroly hospodaření muzea

a) V roce 2016 proběhla v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v r. 2015, jejímž předmětem byly správnost, úplnost, průkaznost, srozumitelnost, přehlednost účetnictví a jeho vedení způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů v návaznosti na dodržování ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, ČÚS pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, stav správy a ochrany majetku a závazků, dodržování rozpočtové kázně, správnosti tvorby a hospodaření s fondy, udělovanými příspěvky, popř. ostatními dotacemi.
Kontrolu provedla Bc. Hedvika Hánová, interní auditor, úsek kontroly MěÚ v Žatci ve dnech 21. 9. - 23. 9. 2016.
Závěr kontroly: Příspěvková organizace Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci dodržovala zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v souladu s platnými právními předpisy.

b) Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., zákonem 582/1991 Sb. a zákonem č. 589/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kontrolované období od 1. 7. 2013 do 31. 7. 2016. Kontrola byla provedena dne 6. 9. 2016 Okresní správou sociálního zabezpečení Louny p. Alenou Kučinskou.
Závěr kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky. Opatření k nápravě nebyla uložena.

15.5. Zpracování výkazů, rozborů, hlášení, opatření
- Účetní uzávěrky zpracovány ke dni 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. 2016 a odevzdány v požadovaných termínech
- Organizační opatření muzea k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2016 bylo zpracováno v souladu s pokyny zřizovatele dne 27. 6. 2016. Ke stejnému datu byla jmenována inventarizační a likvidační komise muzea.
- Inventarizace majetku za r. 2016 byla provedena v souladu s organizačním opatřením a zápis o jejím provedení vč. soupisů byl zřizovateli předán dne 11. 1. 2017
- Plán investic muzea na r. 2017 – zpracován a předložen zřizovateli 15. 6. 2016
- Rozbor hospodaření muzea za 1. pololetí 2016 – odevzdán zřizovateli 7. 7. 2016
- Roční závěrka - přehled hospodaření za r. 2016 byla zřizovateli prostřednictvím
finančního odboru MÚ Žatec předána v souladu se stanoveným termínem dne 23.
ledna 2017
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol za r. 2016 - zpracována v systému IS FKVS MF ČR a odeslána 3. 1. 2017

V Žatci, leden 2017   

Zpracovala PhDr. Radmila Holodňáková, ředitelka muzea

 

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod