2017

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017

1.0. Základní údaje o organizaci:

Identifikační údaje

Název: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Sídlo: Husova 678, 438 01 Žatec
Statutární zástupce: PhDr. Radmila Holodňáková, ředitelka muzea
Zřizovatel: Město Žatec
Datum vzniku příspěvkové organizace: 1. 7. 1973
IČO: 00360805
Kontakt a vzdálený přístup:
e-mail: rmz@muzeumzatec.cz
internetové stránky: www.muzeumzatec.cz
sociální sítě: https://www.facebook.com/regionalni.muzeum.zatec

Vymezení hlavního účelu

Hlavní účel
Příspěvková organizace Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů. Muzeum bylo zřízeno za účelem získávání, shromažďování, ochrany, trvalého uchovávání, evidence a odborného zpracování, zpřístupňování a prezentace sbírek muzejní povahy jako dokladů vývoje společnosti, přírodního bohatství, kulturního a historického dědictví regionu.

Předmět hlavní činnosti
Muzeum plánovitě shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje v regionu své působnosti. Předmětem činnosti je zejména péče o sbírkový fond muzea. Muzeum spravuje dle platné legislativy sbírky historicky vzniklé, které programově doplňuje prováděním nových akvizic na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti s cílem vytvořit ucelené sbírky. Provádí evidenci a odbornou dokumentaci sbírkových předmětů písemnou nebo digitální i obrazovou, odborně zpracovává sbírkové předměty a vytěžuje z nich odborně i obecně prospěšné poznatky pro prezentaci vývoje společnosti a přírody v regionu. Zajišťuje ochranu sbírek před poškozením, zničením či odcizením. Provádí vědecký výzkum prostředí včetně terénních výzkumů a sběrů v oborech zastoupených v muzeu. Na základě pověření Ministerstva kultury ČR provádí podle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy. Sbírkové předměty, jejich kopie nebo repliky a napodobeniny a odbornou dokumentaci k nim prezentuje muzeum prostřednictvím krátkodobých výstav, stálých expozic, vlastní publikační a přednáškovou činností a dalšími kulturně výchovnými a vzdělávacími aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, děti a mládež. Muzeum zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty jak v České republice, tak i v zahraničí, nebo za účelem vědeckého zkoumání, odborného konzervování nebo restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona 122/2000 Sb. Muzeum umožňuje studium svých sbírek badatelům, poskytuje odbornou metodickou činnost v oborech zastoupených v muzeu, poskytuje ústní a písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše. Muzeum vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace. Spravuje historický knižní fond a odborně zaměřenou studijní knihovnu. Muzeum pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympozia a pracovní semináře vztahující se k předmětu činnosti. Je pořadatelem kulturních a vzdělávacích programů (hudebních, divadelních, literárních, multimediálních apod.) vyplývajících z obecné formulace předmětu činnosti. Muzeum vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti, v oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. Návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí umožňuje za úplatu. Vybírá poplatky za fotografování v expozicích, za pořizování videozáznamů i filmování, za pořizování kopií dokumentů, poskytování skenů fotografií, negativů i diapozitivů. Prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti a region.
Příloha č. 1 – Plnění hlavního účelu a předmětu činnosti

Okruhy doplňkové činnosti
V souladu se zřizovací listinou může muzeum vyrábět a prodávat své výrobky, pokud tato doplňková činnost nenarušuje plnění hlavních úkolů organizace.

Organizační struktura muzea
Statutárním orgánem muzea je ředitel, který zřizuje Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost je poradním orgánem ředitele ve věci rozšiřování sbírek. V organizaci jsou zřízena tato odborná oddělení: Provozně ekonomické, Společenskovědní, Výstavnicko-propagační a Archeologické. V rámci Výstavnicko-propagačního oddělení pracuje rovněž knihovna muzea, která slouží jak zaměstnancům muzea, tak zájemcům z veřejnosti.
V roce 2017 pracovalo v muzeu 25 osob, z toho 10 brigádníků (2 na DPČ a 8 na DPP). V zaměstnaneckém poměru pracovalo 15 osob, z toho 6 na zkrácený pracovní úvazek.
Příloha č. 2 – Schéma organizační struktury muzea

Počet brigádníků či osob z dotace Úřadu práce
V r. 2017 nezaměstnávalo muzeum žádné osoby z dotace ÚP.

2.0. Rozbor hospodaření

Muzeum v současné době spravuje tři objekty. Kromě hlavní budovy v Husově ulici, kde je sídlo organizace, muzeum od roku 2003 provozuje pobočku Křížově vile, Zeyerova ulice č. 344 a od listopadu 2015 pobočku ve Staré papírně v ul. Volyňských Čechů 733. Všechny tři objekty jsou majetkem zřizovatele, tj. Města Žatec. Movitý majetek, s nímž má muzeum právo hospodařit, využívá a spravuje dle účelu a předmětu činnosti v souladu s dodatky ke Zřizovací listině muzea a v souladu se závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele i vnitřními předpisy.

Základním zdrojem financování muzea je příspěvek na činnost a provoz organizace od zřizovatele a další účelově poskytnuté finanční prostředky. V roce 2017 hospodařilo muzeum s rozpočtem ve výši 8 953 666,66 Kč, z toho příspěvek od zřizovatele činil 7 726 000 Kč, účelové dotace 317 125 Kč, zúčtovaný transfer 493 908 Kč a výnosy 416 633,66 Kč (vstupné, prodej zboží a služeb, archeologické dohledy a výzkumy, použití fondů, úroky).

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2017 – hlavní činnost – Náklady, výnosy, výsledek hospodaření:

 

Náklady

v Kč

 

Spotřeba materiálu

159784,36

 

Spotřeba energie

1 065 655

 

Prodané zboží

14 048,45

 

Opravy a udržování

47 117, 86

 

Cestovné

9 619,00

 

Náklady na reprezentaci

2 682,60

 

Ostatní služby

1 274 436,05

 

Mzdové náklady

3 605 781,00

 

OON

210 429,00

 

Náhrada DNP

3 690,00

 

Zákonné sociální pojištění

1 259 640,00

 

Ostatní sociální pojištění

10 373,00

 

Zákonné sociální náklady

73 189,42

 

Ostatní sociální náklady

76 507,00

 

Jiné daně a poplatky

1 500,00

 

Ostatní náklady z činnosti

40 807,50

 

Odpisy

720 480,00

 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

124 704,00

 

Ostatní finanční náklady

396,00

 

Náklady celkem

8 700 740,24

 

 

 

 

 

 

 

Výnosy

v Kč

 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

0

 

Výnosy z prodeje služeb

319 816,00

 

Výnosy z prodaného zboží

9 649,00

 

Čerpání fondů

46 076,00

 

Ostatní výnosy z činnosti

40 500,00

 

Úroky

592,66

 

Příspěvky (dotace)

8 537 033,00

 

z toho: příspěvek na činnost od zřizovatele

4 135 000,00

 

               příspěvek na platy od zřizovatele

3 591 000,00

 

               transfer -  depozitáře

493 908,00

 

              účelová dotace zřizovatele na EHD

135 725,00

 

              účelová dotace zřizovatele na přípravu expozice

181 400,00

 

Výnosy celkem

8 953 666,66

 

 

 

 

Výsledek hospodaření

252 926,42

         

Přehled pohledávek a závazků: Muzeum nemělo v r. 2017 žádné nevyřízené pohledávky ani závazky.

Přehled mzdových nákladů:

 Platy zaměstnanci: z dotace zřizovatele  3 591 000 Kč
                                  z fondu odměn organizace       14 781 Kč
 OON (Dohody o PČ a o PP)     210 429 Kč

Přehled získaných externích finančních zdrojů:

Sponzorské dary 2017

Dárce     výše daru v Kč  účel     schvál. usnes. RM  čerpání 
Svoboda, Fraňková, s.r.o.   3000,- ovocnář. výstava   341/17  3 000,-Kč 

 

Čerpání účelových dotací poskytnutých zřizovatelem:

účel  usnesení RM schváleno vyčerpáno zůstatek vráceno zřizovateli
na uspořádání EHD   113//17 140 000        135 725   4 275      11. 12. 2017
na přípravu expozice  447/16 200 000   181 400 18 600     20. 12. 2017

Stav a čerpání fondů muzea v r. 2017:

fond

počáteční stav

tvorba

čerpání

stav k 31. 12. 2017

reprodukce invest. majetku

555 892,01

226 572

0

782 464,01

FKSP

10 697,87

72 189,42

52 934

29 953,29

rezervní

115 065,73

0

28 292

86 770,73

odměn

47 372

0

14 781

32 591

 
Vyhodnocení doplňkové činnosti:

V roce 2017 muzeum nevykonávalo doplňkovou činnost.

3.0. Získávání dalších finančních zdrojů

Dotace poskytované ústředními institucemi, EU
V r. 2017 podalo muzeum žádost na MK ČR o dotaci z podprogramu ISO/D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí na restaurování sbírkových předmětů ve výši 197 593 Kč. Rozhodnutí o výsledku žádosti zatím muzeum neobdrželo.

4.0. Výsledky kontrol

V roce 2017 proběhly v muzeu 3 vnější kontroly zaměřené na hospodaření s veřejnými prostředky, na platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a kontrola dodržování předpisů v oblasti požární ochrany. Vnitřní kontroly byly zaměřeny na pokladní hotovost, inventarizace materiálových zásob, cenin, upomínkových předmětů, cenin, publikací a vstupenek a celkovou inventarizaci na konci roku.
V oblasti provozní muzeum zajišťovalo pravidelné revize a kontroly zařízení v souladu s platnými právními předpisy.

Vnitřní kontroly v rámci organizace
Majetek                                                                                         Datum provedení kontroly

 pokladní hotovost  31.3., 30.6., 29. 9., 29.12.
 materiálové zásoby  30.6., 29. 12.
 ceniny      30.6., 29. 12.
 upomínkové předměty   30.6., 29. 12.
 publikace      30.6., 29. 12.
 vstupenky      30.6., 29. 12.
 inventarizace majetku  k 31. 12.

Revize a kontroly zařízení                                                           Datum provedení kontroly

Zařízení AQUAL     18.10.
 EZS       31.3. 16.10.
 EPS      11.5., 29.5., 16.10., 18.12.
 GHZ            20.3.,9.10.
 protipožární klapky  12.1., 22. 6., 9.10.
 výtahy    21.6., 12.1., 18.4., 24.7., 24.10.
 komíny        2.11.
 hasicí přístroje  5.10., 19.10.
 tlakové nádoby  31.10.
 hydranty a suchovody  5.10.
 elektrické přenosné nářadí  30.10., 31.10.
 zařízení dálkového přenosu  24.5., 17.10.
 protipožár. obklady, ucpávky  12. 1.
 Door Fan Test - provedení   22.6.
 nouzové osvětlení, požární dveře  12.1.
 Klimaboxy    15.6., 18.8., 28.8., 15.12.
 plyn  23.10.

Kontroly zřizovatelem
• V roce 2017 proběhla v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v r. 2016, jejímž předmětem byly správnost, úplnost, průkaznost, srozumitelnost, přehlednost účetnictví a jeho vedení způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů v návaznosti na dodržování ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, ČÚS pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, stav správy a ochrany majetku a závazků, dodržování rozpočtové kázně, správnosti tvorby a hospodaření s fondy, udělovanými příspěvky, popř. ostatními dotacemi. Kontrolu provedla Bc. Hedvika Hánová, interní auditor, úsek kontroly MěÚ v Žatci ve dnech 26. 5. - 30. 5. 2017.
Závěr kontroly: Příspěvková organizace Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci dodržovala zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v souladu s platnými právními předpisy.

Kontroly dalšími oprávněnými stranami
• Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolu provedla Šárka Stuchlá za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Regionální pobočka Ústí nad Labem dne 12. 6. 2017.
Závěr kontroly: Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
• Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrolu provedl Hasičský záchranný sbor ÚK, Územní odbor Žatec dne 24. 1. 2017 v objektu Staré papírny. Zjištěné nedostatky: netěsnost dveří a neprovedení Door Fan Test. Odstranění nedostatků: k 22. 6. 2017
Zpracovala PhDr. R. Holodňáková, ředitelka muzea
Příloha č. 1 – Plnění hlavního účelu a předmětu činnosti

1.0.1 Prostory muzea, provozní a návštěvní doba

Prostory muzea
K zajištění účelu a předmětu činnosti užívá muzeum prostory v hlavní budově muzea v Husově ulici, tzv. Křížovu vilu v Zeyerově ulici a prostory v části bývalých papíren v ul. Volyňských Čechů 733, které slouží jako depozitáře muzea, knihovna a multifunkční prostory pro veřejnost. K sezónním akcím jsou využívány i zahrady muzea. Bezbariérový přístup je v budově Křížovy vily a v objektu Stará papírna, v hlavní budově muzea v Husově ulici je bezbariérový přístup pouze do přízemí.

Provozní doba muzea
Provozní doba muzea je stanovena celoročně ve dnech pondělí – pátek od 6.00 do 17.00 hodin a o sobotách a nedělích od 13.00 do 17.00 hodin.
Provozní doba se nekryje s otevírací (návštěvní) dobou pro veřejnost. Pondělí, kdy je pro veřejnost zavřeno, slouží především k zajišťování provozních záležitostí muzea.

Návštěvní doba muzea

návštěvní doba pro veřejnost

Hlavní budova

Křížova vila

Stará papírna

Pondělí

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Úterý - Pátek

9.00 -17.00

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

Sobota

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

Neděle

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

zavřeno

V době pořádání akcí pro veřejnost (vernisáže výstav, přednášky, tvůrčí dílny, doprovodné akce, Muzejní noc, EHD apod.) byla návštěvní doba dle potřeby prodlužována nebo rozšiřována mimo provozní dobu objektů.

1.0.2 Práce se sbírkami

Získávání sbírek
V roce 2017 bylo v muzeu zapsáno celkem 105 evidenčních čísel přírůstků, z toho 41 př. č. ve společenskovědní podsbírce a 64 př. č. v archeologické podsbírce muzea. Ve společenskovědní podsbírce tak přibylo 132 předmětů (např. chmelové známky, staré žatecké plakáty, dva obrazy Žatce, homeopatický lexikon, fotografie), v archeologické pak několik stovek předmětů z různých materiálů – zlomky keramiky, bronzových a železných předmětů, kamenná industrie, mazanice, uhlíky, zvířecí kosti, antropologický materiál ad. K nejzajímavějším z nich patří depot zlomků bronzových předmětů o váze 480 g, nálezy z eneolitického pohřebiště ze záchranných výzkumů muzea v Chudeříně, nebo doklady osídlení od neolitu do doby stěhování národů z výzkumu v Soběsukách.

Evidence sbírkových předmětů
Akvizicí získané předměty byly průběžně čištěny a po přidělení přírůstkového čísla a zápisu v prvním stupni evidence byly zpracovány ve 2. stupni evidence. V roce 2017 byly ve společenskovědní podsbírce vytvořeny karty s inventárními čísly F 6725, P 277 - P 281, Av 1146 – Av 1147, Fp 731, N 6844 – N 6 850, PL 978 – PL 994, E 258 – E 284, K 806 – K 821, C 424, HK 1002, UH 841 – 844.
V archeologické podsbírce byly nálezy zapsány a uloženy pod př. č. 1 - 64/2017. Pro všechny lokality bylo zpracováno standardní formulářové hlášení a nálezové zprávy (NZ), které spolu s doprovodnou dokumentací byly uloženy do archivu NZ.
V Centrální evidenci sbírek MK (CES) byly předměty zapsány v lednu 2018 pod č. 99/2018 na základě žádosti muzea ze dne 5. 12. 2017. Ke dni 31. 12. 2017 je v muzeu evidováno 43 452 evidenčních čísel předmětů.

Stěhování, ukládání a inventarizace sbírek
V průběhu roku 2017 pokračovalo postupné systematické stěhování sbírek z hlavní budovy do depozitářů ve Staré papírně. Souběžně se stěhováním sbírkových předmětů byla prováděna kontrola jejich stavu, čištění a nutné konzervátorské zásahy před jejich trvalým uložením. Sbírky materiálově roztříděné byly ukládány ve vhodných obalech dle jejich podobných klimatických nároků, se současným logickým tříděním sbírek a podsbírek. Poté následovalo vypracování lokačních seznamů. U ucelených nově uložených podskupin byla zapsána nová lokace do databáze Bach. V průběhu r. 2017 byla přestěhována převážná většina sbírkových předmětů ze společenskovědní podsbírky (kromě tzv. depozitáře HD2), z archeologické podsbírky byl přestěhován a zrevidován celý fond z tzv. AD2 a PD.
Stěhování sbírek z původních depozitářů probíhalo vlastními silami, za plného provozu muzea, bez omezení akcí pořádaných pro veřejnost. Podíleli se na něm všichni zaměstnanci muzea, za což jim patří uznání a poděkování. Díky jejich obětavosti byly uspořeny nemalé provozní prostředky muzea, které by musely být vynaloženy, pokud by byl najímán externí přepravce.
V souladu s dlouhodobým harmonogramem inventarizace sbírek byla v měsících březen až listopad uskutečněna inventarizace v podsbírce Archeologie – fond Podbořany a v měsících červen – říjen ve společenskovědní podsbírce skupin Av a PD, při níž byl ověřován soulad evidenčních záznamů (předmět/databáze) a kontrolováno uložení dle záznamů v evidenčních kartách a seznamech. Celkem bylo inventarizováno 11 382 předmětů.

Konzervování a restaurování sbírek, zápůjčky, badatelské návštěvy
Konzervátorské pracoviště ve Staré papírně umožňuje konzervování předmětů na papírové podložce, ošetření menších předmětů ze dřeva, skla, porcelánu, keramiky, kovu a textilních materiálů. V průběhu roku 2017 bylo prováděno zejména čištění, lepení, ruční odkyselení, zbavení korozních vrstev, povrchové ošetření, petrifikace, ochrana proti dřevokaznému hmyzu a bezpečné ukládání předmětů ve vhodných obalech s fotodokumentací. V roce 2017 prošlo ošetřením celkem 727 předmětů z podskupiny E, PD, UH H, OL, N a P společenskovědní podsbírky. Dále byly ošetřeny předměty do výstavy Žatecké sedmičky, S námi do minulosti, Staročeské Vánoce a Paměť Podbořanska. Způsob ošetření sbírkových předmětů, včetně fotodokumentace, byl průběžně zaznamenáván v konzervátorských zprávách.
Základní konzervátorské práce zajišťovala konzervátorka muzea, která je současně pověřena správou nových depozitářů.
Restaurátorskému zásahu byly v r. 2017 podrobeny 3 rozměrné sbírkové předměty – 2 šatní skříně (H4, H 699) a 1 truhla (H30) lidového malovaného nábytku z 19. století. Odborné restaurování provedli dodavatelsky restaurátoři s licencí MK ČR, způsob restaurování všech předmětů včetně fotodokumentace byl zaznamenán v restaurátorských zprávách. Výsledky restaurátorských zásahů byly měsíčně prezentovány na webu muzea formou Exponátu měsíce. V roce 2017 tak bylo představeno 12 zrestaurovaných cechovních praporů ze sbírky muzea.

V r. 2017 uskutečněno 7 zápůjček souborů sbírkových předmětů. Zápůjčky byly realizovány jak ze společenskovědní, tak z archeologické podsbírky. Největším zapůjčeným souborem byl soubor středověkých kamnových kachlů zapůjčený do výstavy Oblastního muzea v Mostě s názvem Svět kachlových kamen.
Badatelské návštěvy
V průběhu roku bylo uskutečněno 15 badatelských návštěv a vyřízeno bylo 29 badatelských dotazů.

1.0.3 Prezentace sbírek - expozice muzea, výstavní a přednášková činnost, doprovodné akce k výstavám

Expozice muzea

název expozice

rok vzniku

 umístění

pozn.

Pravěk středního Poohří

1972

Husova 678

 

Historický a urbanistický vývoj města Žatce

1975

Husova 678

 

Žatecké obrázky

1999

Husova 678

průběžně doplňována

Kabinet chmelových známek

2002

Husova 678

průběžně doplňována

Žatecký stroj času

2012

Husova 678

průběžně rozšiřována v Encyklopedii

Obrazy ze sbírky muzea

2005

Zeyerova 344

příležitostně doplňována

Z dějin průmyslu v Žatci

2015

Volyňských Čechů 733

 

Záchrana objektu bývalých papíren

2015

Volyňských Čechů 733

dlouhodobá výstava

U expozic Pravěk středního Poohří a Historický a urbanistický vývoj města Žatce se počítá s jejich výměnou. V současnosti má muzeum zpracovánu studii souborného výtvarně prostorového a dispozičního řešení a scénář nové expozice a hledá vhodný dotační titul pro její realizaci.

Krátkodobé výstavy muzea
Přípravu krátkodobých výstav zajišťuje výstavní oddělení muzea ve spolupráci s dalšími odděleními a odbornými pracovníky muzea. Většinu výstav připravovalo muzeum svépomocí, na základě vlastního scénáře, stejně jako jejich výtvarné a technické řešení. Výtvarné řešení zahrnovalo praktickou instalaci předmětů ve vitrínách, přípravu obrazových materiálů na panelech, grafickou úpravu textů, skenování, pořizování a úpravu fotografií a dalších doprovodných informací. Součástí výstav byla i příprava propagačních materiálů - infopanelů, plakátů, pozvánek, zhotovování a přemísťování výstavního fundusu (dovoz, odvoz), výroba doprovodných prvků a dekorací pro výstavy, zajištění nákupu materiálů, úklidu prostor apod. U převzatých výstav probíhala spolupráce podle konkrétní dohody, nejčastěji formou výpomoci při instalaci. Po skončení výstav se zaměstnanci muzea podíleli na jejich deinstalaci a v případě zápůjček exponátů i na jejich vrácení dle zápůjčních reverzů. Všechny výstavy byly propagovány na webu a Facebooku muzea, plakáty, osobními e-mailovými pozvánkami a formou měsíčních kulturních tipů, zasílaných do TIC města, do škol, kulturních institucí a tištěných i internetových médií.

Roce 2017 uspořádalo muzeum 16 výstav, z toho 6 v Křížově vile (KV), 5 v hlavní budově (HB) a 5 ve Staré papírně (SP):

• Paměť Podbořanska: 12. 1. - 19. 2. 2017 (KV) - výstava fotografií Květy Tošnerové, dlouholeté redaktorky Svobodného hlasu
• Čas odložil svůj šat: 19. 1. - 26. 3. 2017 (HB) - výstava replik historických kostýmů z období 14. - 18. století z dílny Martiny Hřibové ze Zlína
• Historické hřbitovy: 9. 2. - 3. 3. 2017 (SP) - výstava fotografií historických hřbitovů zapůjčená spolkem Omnium
• Kropenatá slepičko, jaké mi dáš vajíčko: 2. 3. - 23. 4. 2017 (KV) - velikonoční výstava kraslic ze sbírky muzea
• 65 let stálé loutkové scény Jitřenka: 6. 4. - 18. 6. 2017 (HB) - výstava loutek, maňásků a kulis z pohádek hraných loutkoherci Jitřenka Žatec. Při vernisáži byla pokřtěna stejnojmenná publikace, vzniknuvší k této příležitosti.
• Historie národní házené v Žatci 1947 - 2017: 22. 4. - 17. 6. 2017 (SP) - výstava k 70. výročí založení oddílu národní házené v Žatci
• Figurální porcelán: 4. 5. -16. 7. 2017 (KV) - výstava figurálního porcelánu ze sbírky žatečanky Jany Doubravové
• Tragédie Lidic a Ležáků: 22. 6. - 23. 9. 2017 (SP) - převzatá výstava k připomenutí 75. výročí tragických událostí v obou obcích, připravená Památníkem Lidice
• S námi do minulosti: 29. 6. - 27. 8. 2017 (HB) - výstava orientovaná na sedmičkami končící mezníky v dějinách žateckého muzea, připravená k příležitosti 90. výročí existence českého menšinového muzea
• To když letěl nejen Čtyřlístek: 3.8. - 29. 10. 2017 (KV) - výstava dětských časopisů (Čtyřlístek, ABC, Mateřídouška ad.), vernisáž spojena se zábavným odpolednem pro děti
• Kaktusy a sukulenty: 31. 8. - 2. 9. 2017 (SP) - výstava k příležitosti jubilejní 60. Dočesné v Žatci ve spolupráci s žateckými kaktusáři
• Žatecké sedmičky v dějinách města: 7. 9. - 5. 11. 2017 (HB) - výstava ze sbírky historických plakátů muzea
• Ovocnářská výstava: 29. 9. - 30. 9. 2017 (KV) - výstava současných i historických odrůd jablek a hrušní pěstovaných v širším regionu okolí Žatecka pořádaná jako připomínka tradice ovocnářských výstav v zahradě Křížovy vily, doplněná o historické přednášky, spojená se soutěží pro veřejnost a určováním odrůd jablek
• Tajuplná noc: 5. 10. - 4. 11. 2017 (SP) - výstava soudobých obrazů a plastik ve spolupráci se Spolkem pražských výtvarných umělců
• Když opadá listí: 16. 11. 2017 – 7.1. 2018 (HB) – výstava o zvycích a obyčejích v předvánočním a vánočním čase v lidovém prostředí
• S Marobudem do Betléma a PF: 30. 11. 2017 – 7. 1. 2018 – výstava PF přání ze sbírky Jany Rottové z Podbořan spojená s doprovodnou hrou S Marobudem do Betléma
Výstavy pořádané muzeem byly zahajovány slavnostní vernisáží s kulturním programem, od 17.00 hodin. Vernisáží se zúčastnilo celkem 484 osob.

Výstavy muzea zapůjčené jiným subjektům
Putovní výstava žateckého muzea Pahorkatina Džbán byla v r. 2017 zapůjčena a instalována v Kladně (návštěva cca 650 osob) a v Markvarci (cca 60 lidí).

Přednášky muzea
V roce 2017 uspořádalo muzeum 11 přednášek:
• Návrat řetězového mostu: 2. 2. 2017 (HB), přednáška o historii řetězového mostu v Žatci spojená se scénickým ztvárněním slavnostního „znovuotevření řetězového mostu" k příležitosti 190. výročí jeho vzniku a představením jeho modelu.
• Krajina a pamětníci: 16. 2. 2017 (KV), beseda s Květou Tošnerovou nad fotografiemi pamětihodností a zajímavých míst Podbořanska
• Vzpomínky na staré Žatecko: 16. 3. 2017 (SP), první beseda z nového cyklu, určeného nejen sběratelům starých pohlednic a fotografií
• Mušketýři - dělníci války třicetileté: 23. 3. 2017 (HB), přednáška o problematice získávání a zpracování informací o mužských oděvech nižších společenských vrstev
• Vzpomínky na staré Žatecko: 8. 6. 2017 (SP), druhá beseda z nového cyklu o starých pohlednicích a fotografiích Žatce a regionu, tentokrát s ukázkami fotografií Josefa Wary.
• Dokumentace zanikajících sušáren ovoce: 29. 9. 2017 (KV), Mgr. M. Černý pohovořil o problematice zanikajících sušáren na ovoce v regionu
• Záchrana ovocných sadů, schwarzenberská výsadba před r. 1920, hrušeň Vesiperna: 30. 9. 2017 (KV), další z přednášek uskutečněných při příležitosti ovocnářské výstavy v Křížově vile
• Novinky a zajímavosti z 2. světové války: 12. 10. 2017 (KV), amatérští badatelé Edvard D. Beneš a Karel Novák představili svoje zkušenosti s bádáním v tomto oboru.
• Žatecké sedmičky: 26. 10. 2017 (HB). Přednáška připomenula jubilea osobností a události, které se odehrály v Žatci v letech zakončených sedmičkou.
• Jak se cestovalo v pravěku: 23. 11. 2017 (HB), přednáška vědeckého pracovníka ArÚ AVČR Praha PhDr. Vladimíra Salače, CSc. o zajímavých souvislostech spojených s fenoménem pravěkých obchodních cest, o dopravních prostředcích v dávné minulosti i o tom, jakou rychlostí a jak daleko se v pravěku cestovalo.
• Sumatra: 3. 11. 2017 (KV), přednáška a minivýstava fotografií Anety Tonzarové představila organizaci Prales dětem a její činnost nejen na Sumatře.

Doprovodné akce muzea k pořádaným výstavám:
• Velikonoce v Křížově vile: 5. 4. - 8. 4. 2017 (KV), ukázky zdobení a barvení vajec, pletení pomlázky, kuřátková líheň, pečení jidášů, vyřezávání figurek a živá zvířata na zahradě
• Velikonoční jarmark: 12. 4. - 14. 4. 2017 (SP) - velikonoční zboží, rukodělné dílny pro děti, předvádění řemesel
• Žatecké sedmičky: 7. 9. 2017 (HB) – komentovaná prohlídka zahajované výstavy
• Staročeské Vánoce: 7. 12. 2017, 10.00 – 17.00 h. (HB) – betlém s postavami v životní velikosti, dobové stánky, věštění, zvyky, ukázky řemesel, tvořivé dílničky v zahradě muzea
• O Vánocích zpívám: 7. 12. 2017 (KV), vánoční písně z celého světa v podání kapely NOËL
• Vánoční jarmark: 14. – 16. 12. 2017 (SP) – dekorace, košíky, keramika, šperky, svíčky, včelí produkty, perníčky, koření, tvořivé dílničky na vánoční téma
• Živý betlém: 18. 12. 2017 (KV), betlémská scéna v podání žáků ZŠ Petra Bezruče v Žatci
• O dvanácti měsíčkách: 19. 12. 2017 (KV), pohádka pro děti v podání žáků ZŠ a MŠ Liběšice
• Pojďme to zabalit: 19. 12. 2017, 9.00 – 17.00 (HB) – ukázky balení vánočních dárků, vyřezávání krabiček s vánočními motivy, zdobení perníčků, modelování z marcipánu – vše s možností vyzkoušet a naučit se
• Na Štědrý den odpoledne do muzea: 24. 12. 2017 (HB, KV) – bezplatné vstupy na prohlídky vánočních výstav

1.0.4 Další akce pro veřejnost

• Garážový výprodej: 4. 3. 2017 (SP), burza nepotřebných věcí
• Jarní koncert ZUŠ: 30. 3. 2017 (KV), společné koncertní vystoupení učitelů a žáků ZUŠ Žatec a ZUŠ Podbořany
• Cyklozávod Za památkami Žatce: sobota 29. 4. 2017 (start a cíl v HB), netradiční akce nejen pro rodiny s dětmi, při níž si mohli kromě své fyzické kondice vyzkoušet i vědomosti o žateckých památkách.
• Setkání s partnery projektu a komentovaná prohlídka depozitářů: 13. 2. 2017
• Žatecké sochání: 22. 7. 2017 - výtvarná díla pod širým nebem v zahradě Křížovy vily, osvojování základních sochařských technik pod vedením zkušeného výtvarníka
• Pravěk vlastníma rukama: 26. 7. 2017, 9.00 - 17.00, jednodenní akce v zahradě muzea seznamující s prací archeologa a s možností vyzkoušet pravěké techniky výroby keramiky, šperkařství, tkaní, stavby domu, lovu a vaření.
• Garážový výprodej: 11. 11. 2017 (SP), burza nepotřebných leč použitelných věcí.

1.0.5 Programy pro školy, semináře

• Kromě již zaběhnutých programů Pravěk Žatecka a Dějiny města Žatce, které jsou školami využívány v souladu s učebními osnovami, nabízí muzeum pro 2. stupeň základních škol a střední školy interaktivní program s názvem Zmizelé a ohrožené krásy města Žatce, jehož cílem je zábavnou a hravou formou seznámit žáky s podobou města Žatce v 19. století a jeho cennými zmizelými i dosud existujícími historickými památkami. Jako součást tohoto programu byly muzejním pedagogem uskutečňovány komentované prohlídky, jejichž náplní bylo seznamování s nejzajímavějšími památkami města.

• Kroužek mladých muzejníků se v roce 2017 sešel 16. 5., 23. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6. Jeho tématem byly Muzeum, krajina a archeologie. V rámci programu žáci absolvovali pod vedením muzejního pedagoga i několik tematických komentovaných prohlídek vybraných památek v Žatci.

• Dějepisný seminář - podzim 2017 (spolupráce s partnerem projektu Gymnázium Žatec)
Jedenkrát za 14 dní se scházeli posluchači 3. ročníku a septimy Gymnázia v Žatci s muzejním pedagogem na semináři, jehož hlavní náplní bylo poznávání města a prostředí, v němž žijí.
14. 9. Seznámení a úvodní debata na téma společnost. Místo, kde žiji, a jeho současnost.
5. 10. Místo, kde žiji. Architektonické památky a minulost mého okolí.
19. 10. Památky mého okolí. Krajina mého sídla a archeologické památky.
2. 11. Památky archeologické. Má ulice, můj dům.
16. 11. Má rodina a naše město, co mi řekli.
30. 11. Má rodina a naše město z pohledu pramenů.
14. 12. Slavnostní finále. Přednes výsledků práce v konferenčním duchu.
Výsledky semináře muzeum plánuje v příštím období opět vydat formou sborníku muzejní pedagogiky.

1.0.6 Zapojení muzea do akcí celostátního charakteru

• Noc literatury: 10. 5. 2017, 18.00 - 21.00 h.
Ve spolupráci s Městskou knihovnou, TIC Žatec a spolkem Budík se muzeum podílelo na organizační přípravě a zajištění Noci literatury, která se v r. 2017 uskutečnila v Žatci poprvé, a to ve středu 10. května. Ambicí projektu bylo představit posluchačům současnou evropskou literaturu netradičním způsobem a zároveň oživit večerní město přitažlivou akcí. Na čtyřech místech v Žatci (knihovna, radnice - obřadní síň, muzeum Homolupulů, klub Budík) byly během večera čteny ukázky ze zajímavých knih.

• Muzejní noc: 19. 5. 2017, 17.00 - 22.00 h. (HB, KV, SP)
Celostátního Festivalu muzejních nocí se žatecké muzeum v r. 2017 účastnilo již po třinácté. Na výzvu muzea se do ní se svými programy zapojily Galerie Sladovna Žatec, Chrám chmele a piva Žatec, Městská knihovna Žatec, Muzeum Homolupulů, TIC Žatec, ZUŠ a na části programu v pobočce muzea v Křížově vile se podílela i Městská policie Žatec a Policie ČR - Obvodní oddělení Žatec. V budovách muzea byly hlavními tématy MN „Hrajeme si na loutkáře" a „Hrajeme si na detektivy". Muzeum jako koordinátor akce připravilo návrh celoměstského plakátu, který byl pro všechny zúčastněné instituce jednotný, a zajistilo jeho výlep a distribuci. Zároveň muzeum zajišťovalo propagaci akce v médiích.

• EHD - Dny evropského dědictví: 16. 9. 2017, 10.00 - 17.00 h.
Muzeum bylo pověřeno zajištěním této akce na základě usnesení RM a na uskutečnění programu mu byla poskytnuta účelová dotace. Zpřístupněno bylo celkem 12 objektů s doprovodnými akcemi: Radnice – věž, 3 budovy Regionálního muzea K. A. Polánka, Galerie Sladovna, synagoga, Domov pro seniory, Muzeum Homolupulů, Chmelařské muzeum, Maják CHCHP, Kněžská brána a děkanský kostel. Na náměstí Svobody muzeum připravilo celodenní historický program s dobovým tržištěm, řemesly, vojenským táborem, dobovou hudbou, pohádkou a soutěžemi pro děti. Program EHD byl zahájen úvodní scénkou „Odstranění sochy Josefa II.", jejíž scénář připravilo muzeum a sehráli ji rakovničtí ochotníci. Scéna byla doprovázena vystoupením ostrostřeleckých a střeleckých sborů, inscenovaným „tancem chmelových věnců" v podání ZUŠ Žatec a pěveckým vystoupením Žateckého příležitostního sboru. Slavnostní atmosféru dne podtrhovala vlajková výzdoba náměstí. Muzeum vypracovalo celoměstský plakát EHD, zajišťovalo rovněž propagaci v celostátním katalogu EHD, v regionálních médiích, na webu a Facebooku muzea i na výlepových plochách ve městě. Samostatně se k akci připojil i klub Budík s programem Pestrofest.
V rámci EHD byly kromě prohlídek zpřístupněných objektů uspořádány přednášky: „Z historie žateckých parků", „Historické souvislosti vzniku pomníku Johanna Noziczky v městském parku v Žatci" a „Vzpomínka na Hanse Kudlicha".

1.0.7 Aktivity ve Staré papírně

V souladu s podmínkami projektu „Záchrana objektu bývalých papíren a vybudování depozitářů muzea v jejich části", č. CZ.1.09/1.2.00/63.01047 pokračoval další rok provozu, v jehož průběhu muzeum poskytovalo multifunkční prostory objektu k využívání dalším organizacím a subjektům zdarma a nevybíralo zde vstupné. V rámci programu tzv. Oživlých depozitářů se zde uskutečnilo celkem 45 akcí nejrůznějšího charakteru (z toho 16 akcí pořádalo muzeum) a objekt navštívilo 4 858 evidovaných návštěvníků.

Přehled akcí uskutečněných ve Staré papírně v průběhu roku 2017

Leden 2017
• 17. 01. 2017: Zasedání hodnotící komise obnovy MPR a MPZ, pořadatel: Město Žatec

Únor 2017
• 09. 02. 2017: Výstava „Historické hřbitovy", pořadatel: Omnium, z. s. ve spolupráci s Regionálním muzeem K. A. Polánka (partner projektu)
• 13. 02. 2017 - Setkání partnerů projektu a komentovaná prohlídka depozitářů, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)
• 21. 02. 2017 - přednáška Mladí cestovatelé II - Panama a Kostarika, pořadatel: Seniorcentrum Žatec z. s.

Březen 2017
• 4. 3. 2017: Garážový výprodej, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)
• 6. 3. 2017: Místní akční skupina Vladař – školení pedagogů ZŠ, pořadatel: MAS Vladař o.p.s.
• 9. 3. 2017, 14 – 16:30: Vernisáž výstav Brána Recyklace a Co se děje v trávě), pořadatel: Městský úřad Žatec
• 16. 3. 2017: Úvodní beseda cyklu „Vzpomínky na staré Žatecko", v rámci programu „Oživlé depozitáře, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)
• 22. 3. 2017: 39. ročník soutěže Středoškolská odborná činnost 2016/2017 okresní kolo, pořadatel: DDM

Duben 2017
• 6. 4. 2017: Slavnostní zakončení 3letého vzděl. kurzu celoživotního vzdělávání s předáním osvědčení jeho absolventům, pořadatel: Rogus, s.r.o.
• 12. – 14. 4. 2017: Velikonoční jarmark, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)
• 22. 4. 2017: Vernisáž výstavy „Historie národní házené v Žatci", pořadatel: Tělovýchovná jednota Žatec, z. s., oddíl národní házené a Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (partner projektu)

Květen 2017
• 19. 5. 2017: Muzejní noc, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)
• 23., 30. 5., 6., 13. 6. 2017: Kroužek mladých historiků, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)
• 30. 5. 2017: Sportovec roku, pořadatel: Město Žatec

Červen 2017
• 8. 6. 2017: Vzpomínky na staré Žatecko, na téma „Fotografie Josefa Wary", pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)
• 9. 6. 2017: Workshop pracovníků speciálních center ústeckého kraje, pořadatel: Národní ústav pro vzdělávání – projekt KIPR (Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj)
• 13. 6. 2017: Setkání s veřejností – Snaha města o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO, pořadatel: Město Žatec
• 22. 6. 2017: Vernisáž výstavy „Tragédie obcí Lidice a Ležáky" (22. 6. 2017 - 23. 9. 2017), pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu) a Památník Lidice

Srpen 2017
• 31. 8. 2017: Setkání s veřejností – Snaha města o zápis na seznam světového dědictví UNESCO, pořa<

Říjen 2017
• 5. 10. 2017: Kroužek mladých muzejníků – Místo, kde žiji, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)
• 13. 10. 2017: Workshop – mladí architekti návrhy pro Žatec, pořadatel: ČVUT – fakulta architektury
• 14.10. 2017: Workshop – mladí architekti návrhy pro Žatec, pořadatel: ČVUT – fakulta architektury
• 15. 10. 2017: Workshop – mladí architekti návrhy pro Žatec, pořadatel: ČVUT – fakulta architektury
• 17. 10. 2017: beseda Milana Dzuriaka "Cesta bolesti", pořadatel: Seniorcentrum Žatec
• 18. 10. 2017: přednáška - Příběhy našich sousedů, pořadatel: Městská knihovna Žatec
• 24. 10. 2017: Seminář – Opatrovnictví, pořadatel: Městský úřad Žatec – odbor sociálních věcí
• 25. 10. 2017: Seminář - Místní akční plán rozvoje vzdělávání, pořadatel: MAS Vladař
• 25. 10. 2017: přednáška „Půl roku na Islandu", pořadatel: Městská knihovna Žatec

Listopad 2017
• 7. 11. 2017: přednáška - Bylinky a jejich využití, pořadatel: Seniorcentrum Žatec
• 11. 11. 2017: Garážový výprodej, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (partner projektu)
• 16. 11. 2017: Setkání s veřejností – Debata o dalším rozvoji města, pořadatel: Město Žatec
• 22. 11. 2017: Beseda se školáky, pořadatel: Městská knihovna Žatec
• 22. 11. 2017: přednáška – Barvy na talíři, pořadatel: Městská knihovna Žatec
• 23. 11. 2017: Komunitní plánování, pořadatel: Městský úřad Žatec – odbor sociálních věcí

Prosinec 2017
• 14. – 16. 12. 2017: téma: Vánoční jarmark (počet návštěvníků: 662); pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (partner projektu)

Knihovna
Od října 2016 slouží veřejnosti v prostorách Staré papírny i muzejní knihovna. Ve fondu knihovny bylo k 31. 12. 2017 evidováno celkem 7640 knihovních jednotek (z toho přírůstek v r. 2017 činil 55 titulů). Fond je zpracováván v programu Clavius. V průběhu roku bylo vypůjčeno 75 knihovních jednotek a vyřízena byla jedna meziknihovní výpůjčka. Prezenčně studovalo v knihovně 7 badatelů. Provoz knihovny zajišťuje v rámci svého úvazku pracovnice výstavnicko-propagačního oddělení. Kromě průběžné evidence nových přírůstků byly vyhotovovány bibliografické záznamy článků z regionálního tisku.

Návštěvnost muzea

V r. 2017 navštívilo výstavy, expozice a akce muzea v jím provozovaných třech budovách celkem 10 357 návštěvníků, z toho hlavní budovu navštívilo 2 890 zájemců, pobočku v Křížově vile 2 609 a pobočku ve Staré papírně celkem 4 858 osob. Za účelem studia muzejních materiálů přišlo do muzea 15 badatelů a vernisáží muzea se účastnilo 484 zájemců.
Akce pořádané muzeem mimo jeho budovy (při Muzejní noci a EHD) navštívilo celkem 3 340 zájemců.

 

Ceník

Vstupné

počet návštěvníků

z toho návštěvníci SP

výběr Kč

Základní vstupné: dospělí -  do jedné z budov

30,- Kč

407

0

12 210

Snížené vstupné: důchodci do 70 let, děti od 6 do 15 let, studenti SŠ a VŠ jednotlivě

20,- Kč

544

0

10 880

Volný vstup: děti do 6 let, držitelé průkazek AMG, ICOM, NPÚ, ZTP, senioři nad 70 let, doprovod tříd, Stará papírna

0, - Kč

7086

4 858

0

Rodinné vstupné: 2 dosp. + 2 děti nebo 1 dosp.+ 3 děti

60,- Kč

59

0

3 540

Předškolní skupiny: žáci MŠ v doprovodu min. 1 dospělé osoby

5,- Kč

845

0

4 225

Školní skupiny: žáci ZŠ a SŠ v doprovodu min. 1 dospělé osoby

20,- Kč

865

0

17 300

Komentované prohlídky po městě v ČJ: za každou započtou hodinu

350,- Kč

24

0

8 400

Kumulované vstupné: dospělído HB a KV v jeden den

45,- Kč

40

0

1 800

Snížené kumulované vstupné: důchodci do 70 let, děti od 6 do 15 let, studenti SŠ a VŠ jednotlivě, žáci a studenti v hromadných výpravách

30,- Kč

156

0

4 680

Rodinné kumulované vstupné: 2 dosp. + 2 děti nebo 1 dosp.+ 3 děti

100,- Kč

7

0

700

Kumulované vstupné: předškolní skupiny

8,- Kč

0

0

0

Školní pas: celoročně pro 1 žáka v rámci třídy

50,- Kč

31

0

1 550

specielní vstupné na akce:

50,- Kč

26

0

1 300

 

60,- Kč

58

0

3 480

 

25,- Kč

4

0

100

 

10,- Kč

205

0

2 050

CELKEM

 

10 357

4 858

72 215

Svatební obřady v Křížově vile
Pobočka muzea je v souladu s rozhodnutím zřizovatele druhým oficiálním místem v Žatci pro pořádání svatebních obřadů. V r. 2017 se zde uskutečnilo celkem 22 svateb.

1.0.8 Další odborné aktivity

Příprava nových expozic
• V průběhu roku probíhalo dopracování potřebné dokumentace a podkladů pro plánovanou novou expozice v 1. patře budovy muzea. Dopracován byl technický scénář, výkaz výměr a kalkulace nákladů jako podklady pro případnou žádost o dotaci z vhodného dotačního titulu.
• Pro přízemí hlavní budovy muzea v prostorách po uvolněných bývalých depozitářích je počítáno se samostatnou expozicí tzv. žateckého pokladu. Vypracována je realizační dokumentace s kalkulací nákladů.

Publikační činnost
Publikace vydané muzeem
Kumstýřová, J., Černý, M. eds. 2017, Žatecký sborník muzejní pedagogiky (ISBN 978-80-904821-2-8, 32 stran, náklad 50 ks)
Sborník je výsledkem spolupráce Regionálního muzea v Žatci se Základní školou Petra Bezruče v Žatci v roce 2017 v rámci semináře s názvem Historie, to jsme my!

Odborné články
Krausová, M. 2017: Příběh žateckého lva, Sborník Poohří 7 - Smrt, války a katastrofy
Holodňák, P. 2017: Zpracování kosti a parohu v době halštatské a laténské, výstavní katalog „Keltové v Čechách"

Nepublikované zprávy
Holodňák, P. (2017): Záchranný archeologický výzkum v Chudeříně – pískovna II, nálezová zpráva č.20/2018
Holodňák, P. (2017): Soběsuky – křižovatka, záchranný výzkum, nálezová zpráva č. 34/2018
Holodňák, P. (2017): Hlášení o nálezu – př.č.: 1/2017 (Libočany), 2/2017 (Domoušice), 3/2017 (Deštnice), 4/2017 (Měcholupy), 5/2017 (Třeskonice – Výrov), 6/2017 (Vroutek), 7/2017 (Touchovice), 8/2017 (Dobříčany), 9/2017 (Malá Černoc), 10/2017 (Želeč), 11/2017 (Podbořany), 12/2017 (Velichov), 13/2017 (Vroutek), 14 – 16/2017 (Libočany)

Příspěvky pro web muzea
• Jednou z možností, jak seznámit veřejnost s pestrostí sbírek muzea je tzv. Exponát měsíce. V r. 2017 proto muzeum připravilo 12 dílný seriál článků Zachráněný exponát měsíce, v němž byly formou krátké charakteristiky a výtahu z restaurátorských zpráv prezentovány cechovní a spolkové prapory ze sbírky muzea, zrestaurované v minulém období. Autor: J. Kubíková, M. Krausová) – viz: http://www.muzeumzatec.cz/clanky-zachraneny-exponat.html
• Pravidelná příprava tzv. Kulturních tipů muzea, kde byly zveřejňovány aktuální akce v daném měsíci (pro web muzea i v tištěné formě)
• Doplňování muzejní Encyklopedie: V r. 2017 byl v k příležitosti oslav 90. výročí otevření expozic muzea připravili pracovníci muzea podrobný text o jeho historii – viz: http://www.muzeumzatec.cz/z-historie-muzea.html
a přibyly i portréty osobností spojených se žateckým muzeem: Hermanna Födische, Maxe Wurdingera, Ladislava Kopeckého, viz:
http://www.muzeumzatec.cz/hermann-födisch.html http://www.muzeumzatec.cz/frantisek-ladislav-kopecky.html
http://www.muzeumzatec.cz/max-wurdinger.html)
Návštěvnost webu muzea v r. 2017: celkem 38 927 shlédnutí.

Popularizační články v regionálním tisku
Krausová M. (2017): Princezna Anna zve na výstavu do žateckého muzea, Žatecký zpravodaj (ŽZ) č. 1
Merdová M (2017): 2017: Rok malíře Oskara Brázdy, ŽN č. 4
Krausová M. (2017): Muzeum vystavuje repliky historických oděvů, Žatecké noviny (ŽN) č. 4
Krausová M. (2017): Návrat řetězového mostu, ŽN č. 4
Krausová M. (2017): Návrat řetězového mostu, ŽZ č. 2
Merdová M. (2017): 2017: Rok malíře Oskara Brázdy, ŽN č. 5, č. 7
Merdová M. (2017): Regionální muzeum pořádá jarní garážový výprodej, ŽZ č. 3
Krouzová J. (2017): Velikonoční akce muzea, ŽZ č. 3 a č. 4
Krouzová J. (2017): Velikonoce v Křížově vile, ŽZ č. 5
Merdová M. (2017): Rodinný cyklozávod Za památkami Žatecka, ŽZ č. 5
Merdová M. (2017): 2017: Rok malíře Oskara Brázdy, ŽN č. 9, č. 11
Merdová M. (2017): Národní házená slaví 70 let, ŽZ č. 5
Krouzová J. (2017): Výstava odhalí tajemství porcelánu, ŽZ č. 7
Krausová M. (2017): Blíží se výstava S námi do minulosti, ŽZ č. 8
Holodňáková R. (2017: Muzeum děkuje za spolupráci při muzejní noci, ŽZ č. 8
Holodňák, P. (2017): Vyzkoušejte si o prázdninách pravěk vlastníma rukama, ŽZ č. 9
Holodňáková R. (2017): Památky v Žatci se otevřou návštěvníkům při tradičním EHD, ŽZ č. 11
Krausová M. (2017): Výstava Žatecké sedmičky ukáže unikátní plakáty, ŽZ č. 11
Holodňák P. (2017): Přednáška o cestování v pravěku, ŽZ č. 13
Krausová M. (2017): Výstava v muzeu: Když opadá listí, ŽZ č. 13

Ostatní propagace v tisku a médiích:
Ke každé větší akci nebo novince připravilo muzeum tiskovou zprávu, kterou převzala regionální nebo i celostátní média. Spolupráce probíhala zejména s těmito médii: Žatecký zpravodaj, Žatecký a lounský deník, Žatecké noviny, Region Podbořanska, 5Plus2, Mladá fronta DNES, Blesk a dále s rádiem Český rozhlas Sever a Tv Ok Plus Žatec.
V roce 2017 bylo ve spolupráci s regionální televizí Ok Plus Žatec natočeno 13 reportáží o výstavách, muzejních akcích a další činnosti žateckých muzejníků, které byly prezentovány ve zpravodajství regionální televize, na facebooku a webových stránkách televize http://www.televizezatec.cz. Z některých akcí připravovalo muzeum svoje vlastní krátké videoprezentace, které zveřejňovalo na svém webu.

Účast na odborných kolokviích, konferencích
• Konference Poohří 7
Konference, která se konala v Kadani ve Františkánském klášteře dne 12. 10. 2017 se zúčastnily R. Holodňáková a M. Krausová, která přednesla příspěvek Příběh žateckého lva.

Práce v komisích
• Zasedání Rady instituce UAPP ZČ – 24. 1., 23. 3., 14. 12. 2017 – P. Holodňák
• Komise k výsledku zjišťovacího výzkumu na hradišti Kružínský vrch – 20. 7. 2017 – P. Holodňák, R. Holodňáková
• Komise k výzkumu na lokalitě Vlčí hora u Bílence – 15.11.2017 – P. Holodňák
• Komise kultury a cestovního ruchu, Žatec - 17.1., 28.3., 24.5., 27.6., 5.10., 23.10., 22.11., 11.12.2017 – R. Holodňáková
• Kolegium královských měst – 27.6. – R. Holodňáková
• Euroregion-komise pro památky a kulturu: 6.3. – R. Holodňáková, M. Krausová

1.0.9. Spolupráce s jinými subjekty

• Spolupráce s institucemi ve městě a okolí: Městská knihovna, TIC, CHCHP, Chmelařské muzeum, Gymnázium, Galerie Sladovna, ZUŠ Žatec - při tvorbě a zajišťování programů Muzejní noci nebo Dnů evropského dědictví, se ZUŠ Podbořany, GSOŠ Podbořany, ZŠ Liběšice, ZŠ P. Bezruče – při dalších akcích muzea. ZUŠ Žatec pravidelně vystupovala na vernisážích muzea
• Spolupráce s partnery projektu depozitářů ve Staré papírně: Gymnázium Žatec, Učitelé pro Žatec, Západočeské muzeum v Plzni, Regionální muzeum v Teplicích, Ústav archeologické památkové péče v Mostě – naplňování podmínek projektu
• Spolupráce s jinými muzei a institucemi:
- Společenskovědní oddělení poskytlo z digitálního archivu žateckou pohlednici s motivem schránky pro výstavu Poštovního muzea v Praze k 200. výročí zavedení poštovních schránek
- Městskému kulturnímu středisku v Doksech poskytnuty pro novou infotabuli foto a informace o žateckém lvu z pomníku 1. světové války, který je nyní majetkem Doks.
• Ve spolupráci s Probační a mediační službou byly zajišťovány některé nekvalifikované práce (úklid zahrad muzea před konáním akcí, sekání trávy apod.) prostřednictvím alternativně odsouzených

2.0.1 Provoz muzea

Bezpečnost provozu
Všechny objekty ve správě muzea jsou zabezpečeny elektronickou (EZS) a požární (EPS) signalizací a v objektu Staré papírny je umístěn i GHS. Funkčnost systémů byla zajišťována pravidelnými kontrolami a revizemi dodavatelských firem na základě uzavřených servisních smluv. Pro zajištění bezpečnosti provozu slouží i vnitřní kontrolní systém, spočívající v denních a periodických kontrolách pověřenými zaměstnanci muzea na jednotlivých pracovištích. Dne 26.4. 2017 proběhlo školení řidičů služebního vozidla muzea, 4. 12. 2017 byla proškolena požární hlídka muzea a dne 6.12. 2017 byli zaměstnanci muzea proškoleni ve vyhlášce č. 50.

Opravy a údržba budov, péče o svěřený majetek

Z provozních prostředků provedlo muzeum v r. 2017 tyto opravy:
- opakované opravy služebního automobilu
- opravy počítačů a serveru
- vymalování pracovny archeologa a nátěry vstupních dveří do pracovny
- nátěry vstupních dveří knihovny
- opravy a nátěry vchodových dveří do muzea
Opravy zajištěné ORM Žatec:
- nátěry části oken v Křížově vile
- restaurátorské opravy v Křížově vile
- opravy maleb v Křížově vile
- opravy části ohradní zdi v zahradě hlavní budovy muzea

Zpracování výkazů, rozborů, hlášení, opatření
- Účetní uzávěrky zpracovány ke dni 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. 2017 a odevzdány v požadovaných termínech
- Organizační opatření muzea k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2017 bylo zpracováno v souladu s pokyny zřizovatele dne 1. 6. 2017. Ke stejnému datu byla jmenována inventarizační a likvidační komise muzea.
- Inventarizace majetku za r. 2017 byla provedena v souladu s organizačním opatřením a zápis o jejím provedení vč. soupisů byl předán majetkovému odboru MÚ dne 10. 1. 2018
- Roční závěrka - přehled hospodaření za r. 2017 byla na FO MÚ předána v souladu se stanoveným termínem dne 22. ledna 2018
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol za r. 2017 - zpracována v systému IS FKVS MF ČR a odeslána 18. 1. 2018

V Žatci, dne 26.3.2018

Zpracovala
PhDr. Radmila Holodňáková,
ředitelka muzea

 

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod