Domovská stránka Muzem Žatec Hlavní budova Muzem Žatec O muzeu Muzem Žatec Sbírky Muzem Žatec Archeologická sbírka - fond Soběsuky: výzkum v letech 1985 - 1992

Archeologická sbírka - fond Soběsuky: výzkum v letech 1985 - 1992

Předměty v této podsbírce byly získány v rámci rozsáhlého záchranného výzkumu jediné polykulturní lokality v katastru obce Soběsuky (okr. Chomutov). Plocha, zkoumaná postupně v letech 1985-1992 v souvislosti s těžbou štěrkopísku, se nachází na pravobřežní terase řeky Ohře severně a severovýchodně od intravilánu obce. Výzkumem byly zachyceny sídlištní objekty a hroby na téměř souvisle prozkoumané trojúhelníkovité ploše o délce 1050 m a šířce 450 m. Mimo to výzkum proběhl i na některých dalších místech katastru obce v několika polohách (Soběsuky - U fary, Soběsuky - Dolní pískovna, Soběsuky - Mezi Pískovnami, Soběsuky - parcela 79/1).

Získaný archeologický materiál dokumentuje osídlení lokality od mladší doby kamenné až do období raného středověku. Zastoupeny jsou následující archeologické kultury: kultura lineární, kultura vypíchaná, kultura nálevkovitých pohárů, řivnáčská kultura, kultura se šňůrovou keramikou, kultura zvoncovitých pohárů, kultura únětická, kultura knovízská, kultura bylanská, kultura pozdně halštatská, kultura časně laténská, kultura laténská, plaňanský horizont, kultura doby římské, kultura doby stěhování národů, kultura hradištní, blíže neurčený pravěk. Převážná část nálezů reprezentuje období pozdní doby halštatské a dobu laténskou (6. - 1. stol. př.n.l.). Sbírka začala vznikat v r. 1985, kdy byly výzkumné práce zahájeny. Garantem výzkumu bylo tehdy pověřeno Městské muzeum v Žatci (P. Holodňák). Na výzkumu se v různých časových etapách podílely i další instituce (tehdejší expozitura Archeologického ústavu ČSAV v Mostě - D. Koutecký a M. Dobeš, Archeologický ústav v Praze - J. Vlčková a Okresní muzeum v Chomutově - L. Kulichová). Deponování sbírkového materiálu do tohoto fondu bylo ukončeno v roce 1992, kdy záchranné práce na lokalitě skončily. Získané informace jsou uloženy v několika databázích (OBJEKTY, SÁČKY, NÁLEZY). Výzkumem se podařilo prozkoumat jednu z plošně největších sídlištních struktur starší a mladší doby železné v rámci Evropy. Registrováno bylo přes 820 archeologických objektů (včetně několika desítek hrobů), ve sbírce je m.j. uloženo přes 154 tisíc keramických zlomků o celkové váze 3 400 kg. Některé dílčí výsledky zpracování nálezů již byly publikovány v odborném tisku. V současné době se sbírka dále nerozšiřuje.

Sbírka je tvořena různorodým archeologickým materiálem většinou fragmentárního charakteru, ale i jednotlivými ojedinělými nálezy z různých materiálů. Většinou jde o zlomky keramiky a keramiku, kosti zvířecí, antropologický materiál, mazanici a technickou keramiku (tyglík, dyzna, kadlub), přesleny, závaží, štípaná industrie, broušená industrie, vývrtky, brousky, opracované kameny, drtidla a mlýny, závaží, měděné předměty, bronzové předměty (nástroje, zbraně, šperky a součásti oděvu, součásti koňských postrojů), železné předměty (nástroje, zbraně, šperky, součásti oděvu, stavební železo, zemědělské nástroje a součásti postrojů), skleněné předměty (korálky, zlomky náramků), uhlíky a dřevěné předměty, malakologický materiál (mušle, škeble, ulity), švartnové předměty, struska. MATERIÁLY: keramika, kost, paroh, zuby, kámen, jantar, měď, železo, slitiny kovů (převážně bronz), zlato, stříbro, sklo, dřevo, švartna, struska.

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - více zde

Pracoviště Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod