Domovská stránka Muzem Žatec Hlavní budova Muzem Žatec Perličky z depozitáře 2022

Perličky z depozitáře 2022

Po pětileté sérii publikování článků o zachráněných exponátech chystáme od nového roku 2022 Perličky z depozitáře. A máte se nač těšit! Postupně budeme prezentovat velmi zajímavé exponáty, které mají svoji historii a příběh. Představíme slavná brka, kterými se podepisovali např. císař František I., Ferdinand V., František Karel nebo Štěpán Habsburský, střelecké terče od žateckých starostů, štít patronky města Žatecie, fakturu z kartonážky, diplom pro starostu Hassmanna, portréty Marie Terezie v muzejních sbírkách, překvapení pod Leninem, vánoční válečné odznaky a mnoho dalších skvostů z našich sbírek. Seriál připravuje historička muzea PhDr. Milada Krausová, PhD.
 
 
 
 
 
1. díl Slavné brky
 

Zatímco dnes se slavní návštěvníci zapisují do pamětních knih propiskami či pery, dříve se používal husí brk. Podepsal- li se jím sám panovník, byl zvláště pečlivě uchováván. V žateckém Regionálním muzeu najdeme ve sbírkách několik nenápadných, ale slavných brků. Nejzajímavější je ten, kterým se podepsal při své návštěvě Žatce do staré pamětní knihy František I. Další zápis učinil dle pramenů do pamětní knihy ostrostřelecké.
 
Brk s násadou pro císaře Františka I. 1833Jeho brk je opatřen speciální stříbrnou násadou s nápisem „Mit dieser Feder schrieb am 6-ten August 1833 Seine Majestaet Franz I." V překladu tedy: „Tímto brkem psalo 6. srpna 1833 jeho veličenstvo František I." Panovník ho použil buď na radnici nebo v budově Střelnice (v místech dnešního autobusového nádraží). Historik města A. Seifert totiž v historkách o Františkovi I. zmínil, že mu na Střelnici dali zvláštní "stříbrný" brk, který ho zaujal. Stříbrná ozdoba, nebo minimálně text nápisu však mohl být doplněn pochopitelně také až poté, co ho panovník použil.
 
Císař František I. se svojí čtvrtou manželkou Karolínou Augustou Bavorskou strávil ve městě necelé tři dny (5. – 7. srpna 1833). Bydlel v domě č.p. 136 na Kostelním (dnes Hošťálkově) náměstí. Byl o pro něj připraven bohatý program, ze kterého je nejznámější předvedení chmelového tance přímo před okny domu. Scéna s tancem byla zachycena rovněž na dobové rytině v knize z cesty Františka I. po Čechách, jejíž součástí byla i návštěva Žatce.
 
Protože František k velké lítosti obyvatel Žatce zemřel již roku 1835, zažilo město další císařskou návštěvu již 17. – 18. září 1835. Tehdy přijel nový český král a rakouský císař Ferdinand V. (I.) Dobrotivý s manželkou Marií Annou Karolinou. Bydleli ve stejném domě. I z jeho návštěvy se ve městě dodnes zachoval brk, kterým se podepsal. Ovšem již bez ozdobného štítku.
 
Brk pro Štěpána Habsburka 1841A další brky? Místní pečlivě uschovali a popsali také ten, kterým se podepsal roku 1840 při své krátké návštěvě Žatce František Karel, otec budoucího známého císaře Františka Josefa. Přežil i brk připomínající návštěvu arcivévody Štěpána Habsburského, který město navštívil roku 1841. Informace o výjimečnosti slavných brků byly připojeny na původní obaly, aby nedošlo k záměně. Všechny brky jsou dnes uloženy v depozitáři muzea v budově Staré papírny.

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.

2. díl Terče od budoucích žateckých starostů
 

Terč darovaný ostrostřelcům Theodorem  v. SchönfeldMezi souborem v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci dochovaných ostrostřeleckých terčů z 19. století najdeme také dva, které spolku darovali budoucí žatečtí starostové ze známého rodu von Schönfeld. První z nich má poněkud lechtivý motiv. Popsán je jako Překvapení v lázni. Zachycuje (doufejme) milostné laškování v lesní tůni zobrazené v kruhovém rámečku. Polonahá dívka je "překvapena" svým milým při koupeli uprostřed lesa. Terč byl aktivně používán, najdeme na něm několik zásahů. Jeho základem je dřevěná deska, rozměry jsou 55 x 58 cm. Ostrostřelcům ho daroval mladý Theodor Ritter von Schönfeld v červnu roku 1837, jak dosvědčuje černý nápis v rozích terče. Víme, že Theodor, narozený roku 1816, se stal členem spolku roku 1836, od roku 1843 byl ostrostřeleckým hejtmanem. Starostou Žatce byl zvolen poprvé roku 1855. Povoláním byl knihkupec.

Terč darovaný ostrostřelcům Konstantinem v. SchönfeldDruhý z terčů daroval ostrostřelcům Theodorův syn Konstantin (Constantin), který byl povoláním advokát. Byl také aktivní v ostrostřeleckém spolku a stal se jeho hejtmanem. I on daroval svým druhům terč ještě předtím, než se stal starostou, konkrétně roku 1885. Starostou byl zvolen o tři roky později.

Konstantinův terč má rozměry 60 x 60 cm. Tvoří ho kresba přichycená na dřevěnou desku. Na terči je na černém pozadí v osmiúhelníku realisticky zobrazena budova Střelnice, která stávala v místech dnešního autobusového nádraží. Před Střelnicí stojí ostrostřelci ve svých uniformách s péřovým kloboukem a jedna dáma v modrých šatech. Nad budovou vlaje prapor v rakouských barvách. Zachyceny jsou rovněž stromy v okolí a tehdejší pouliční lampy. Okraje terče i osmiúhelníku zdůrazňují plastické lišty zlaté barvy. Součástí je německý nápis se jménem sponzora i datací, umístěný nahoře a dole, opět ve zlaté barvě. Přes kresbu Střelnice je namalován terč, v jehož prostředku je patrný jediný "zásah". Je pravděpodobné, že tento terč byl určen jako cena pro vítěze, či jako upomínka, právě proto, že má jen jeden zásah. Dosud neprošel restaurováním. Spolu s dalšími spolkovými památkami, ke kterým patří např. ostrostřelecký klobouk, je uložen v depozitáři ve Staré papírně.

Ostrostřelci patřili kdysi k nejaktivnějším a nejvlivnějším místním spolkům, bez jejichž účasti se nemohla obejít žádná velká kulturní akce či slavnost. Budova Střelnice zažila i návštěvy několika panovníků a dalších členů habsburské dynastie. 

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.

3. díl Štít patronky města Žatecie
 

Mýtickou ochránkyní Žatce byla Saazia (v českém překladu Žatecie). Tuto postavu znovuobjevilo právě Regionální muzeum v Žatci v souvislosti s přípravou výstavy Král a jeho město roku 2015. Historičku muzea zaujaly staré dosud neurčené fotografie z velké slavnosti roku 1910, kdy se konal monumentální historický průvod. Do Žatce přijel tehdy rovněž Karel Habsburk, patron žateckého spolku ostrostřelců, kterému místní dívky předvedly na náměstí chmelový tanec. Karel se později stal posledním českým králem.

Výřez z negativu z roku 1910 ze SaaziíPodle fotografií se podařilo určit také velký štít uchovávaný dosud v pomocné evidenci, který byl zařazen do sbírek. Štít měla na voze jedna z hlavních aktérek slavnosti Saazia. Stála před velkým modelem Kněžské brány. Postava vznikla patrně podle obdobných ženských ztělesnění, jako byla např. Bavaria (známá z Mnichova), Slavia či Austria. Starší doklad její "historické" existence se dosud najít nepodařilo, přesto muzeum začalo Žatecii používat jako "moderátorku" některých svých akcí i ze starší minulosti Žatce. Zatímco v současnosti ji několikrát ztělesnila historička muzea, roku 1910 byla Saazií Carola Wachert. Spolu se svou kolegyní Austrií (patronkou tehdejšího Rakouska-Uherska) byla Carola roku 1910 představena po slavnosti i arcivévodovi Karlovi.

 

štít patronky města Žatecie (1)štít patronky města Žatecie (2)Saazia roku 1910 představovala město ještě s převahou německých obyvatel. Na hlavě měla korunu, v ruce žezlo. Dlouhé šaty zdobil chmel a motiv dubových listů. Pro její štít se zobrazením městského znaku byl zvolen tvar gotický. Vysoký je 104 cm, široký 55 cm. Štít pro historickou slavnost nebyl kovový, ale dřevěný. Kovová je pouze obruba s ozdobou z velkých nýtů. Ze zadní strany byl připevněn úchyt.

S městským znakem souvisela roku 1910 i celá koncepce slavnosti, kdy se připomínalo výročí jeho údajného udělení. Šlo o dodnes populární pověst o dobývání Milána, která byla dlouho prezentována jako historická skutečnost. Tzv. Kronika neznámého kladla tuto událost do roku 1160. Své počátky tehdy u Milána poněkud ahistoricky hledal i zmíněný spolek ostrostřelců, který vznikl samozřejmě o mnoho později. Oslava roku 1910 byla jednou z největších a nejkrásnějších slavností doby před první světovou válkou. Více se o ní můžete dočíst v publikaci Korunované hlavy v Žatci nebo v článku Ještě se tančilo aneb Návštěva Karla Habsburského v Žatci roku 1910, uveřejněném ve sborníku Poohří 6.

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.

4. díl Faktura z Lüdersdorfovy kartonážky 
 

Moritz LüdersdorfRoku 2015 otevřené nové depozitáře Regionálního muzea v Žatci se nacházejí v budově tzv. Staré papírny č.p. 733, která byla původně kartonážkou. Navazovala na činnost nejstarší kartonážky ve městě, kterou roku 1873 koupil Moritz Rudolf Lüdersdorf (1844 –1923), a připojil ji k litografické dílně svého otce. Lüdersdorf výrobu rozšířil a nechal postavit novou budovu, zmíněné č.p. 733. Kartonážka se zaměřovala na výrobu obalů (krabičky, sáčky, tašky), které šly i na export. Měla také vlastní tiskárnu. Převážně z mladší doby, kdy patřila např. pod SEPAP, se dochovala řada výrobků, jak ostatně dokumentuje výstava o činnosti papírny, připravená muzeem právě pro rok 2022.

Faktura z kartonážky roku 1917V depozitáři muzea v souboru archiválií však najdeme i několik faktur, které firma vystavila svým zákazníkům již počátkem 20. století. Jedna z nich je z válečného léta 1917. Vystavena byla pro Hugo Taubera z Luhačovic. Hlavička faktury přináší vyčerpávající informace o kartonážce, zmíněny jsou všechny činnosti firmy. Nechybí ani informace o tradici firmy, sahající až do roku 1866, umístěná pod rakouskou dvojhlavou orlicí. V hlavičce faktury najdeme rovněž informace o číslech kont. Následují údaje o odběrateli, a tradiční vyúčtování s pokyny pro zaplacení a případnými sankcemi. Papírová faktura, dnes mírně zažloutlá, má klasický formát A4. Ozdobná hlavička je provedena v modré barvě. Do tištěné předlohy byly vpisovány další údaje ručně. Ve sbírkách muzea jsou rovněž další faktury, např. z roku 1879 či 1913, v odlišné grafické úpravě.

Hrobka Lüdersdorfů na žateckém hřbitověNa faktuře z roku 1917 můžeme najít i podpis Moritze Lüdersdorfa. Ten patřil v Žatci ke známým a oblíbeným podnikatelům. Jako evangelík poskytl např. prostředky na stavbu evangelického kostela vedle dnešní hlavní budovy muzea v Husově ulici. Později podpořil i stavbu fary. Pocházel ze Saska. Roku 1913 se stal obchodním radou. Byl také nositelem saského královského Albrechtova řádu 1. třídy a pruské červené orlice. Hrobku rodiny najdeme dodnes na žateckém hřbitově.

Bližší informace o kartonážce můžete najít rovněž v brožuře Z dějin žateckého průmyslu (2016) nebo ve stálé expozici v budově Staré papírny.

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.

 

5. díl Diplom pro starostu Hassmanna
 
 
I v době Rakousko-Uherska bylo zvykem udělovat záslužné diplomy a vyznamenání. V Regionálním muzeu v Žatci se dochoval diplom pro poslance zemského sněmu a starostu města Theodora Hassmanna z roku 1872. Zajímavostí je, že diplom byl mj. udělen také v souvislosti s péčí o oběti velké povodně roku 1872, od níž letos uplynulo 150 let.
 
Škody na starém pivovaru v Měcholupech roku 1872Povodeň tehdy postihla především západní a střední Čechy. Došlo k ní ze soboty 25. na neděli 26. května. Po intenzivních přívalových srážkách se rozvodnila nejprve Blšanka a Střela, z břehů pak vystoupala i Berounka. Známá je fotografie s naplavenými kmeny stromů, které Vltava zanesla až před Karlův most. Doboví kronikáři i žurnalisté (Světozor, Květy) píší o děsivé noci, kdy se utopily celé rodiny. Zahynula hospodářská zvířata, protrhly se hráze rybníků. Na Žatecku utrpěly největší škody Holedeč, Libořice či Měcholupy. K dalším postiženým místům pak patřilo např. Stebno či Železná. Již roku 1872 vyšla první publikace s ilustracemi výtvarníků, kteří byli vysláni do terénu zmapovat škody. Vzniklo přes osmdesát grafik. Podle monografie k tématu z pera Otomara Dvořáka s příznačným názvem "Nebeská stavidla se otevřela" (2002) bylo celkem 337 obětí na životech, zničeno bylo na tisíc domů. Zkušenost s touto povodní přispěla ke vzniku Hydrografické komise pro Království české se sídlem v Praze (1875).
 
Povodeň způsobila škody i na železnici Světozor 33 - 1872Souvislost povodně s udělením diplomu T. Hassmanovi roku 1872 je zmíněna v dobových pramenech. Hassman byl starostou Žatce v letech 1861-1876 za německé liberály, zároveň byl poslancem zemského sněmu. (Blíže k jeho mnohdy dramatickým osudům, zejména v letech pruské okupace Žatce na https://www.muzeumzatec.cz/theodor-karl-hassmann.html ) Zajímavostí je, že i on sám patrně utrpěl následkem povodně škodu, protože byl akcionářem Společnosti pro stavbu železnice Plzeňsko-březenské dráhy. Jí stavěná železnice byla při sesuvech půdy souvisejících s povodní vážně poškozena.
 
Diplom pro T. HassmannaPapírový diplom pro starostu Hassmanna má rozměry 34 x 46,5 cm. Dominuje mu rakouská dvojhlavá orlice, na jejíchž křídlech jsou zobrazeny znaky jednotlivých zemí tehdejšího Rakousko-Uherska. Pod ní je v rámečku krasopisně vepsáno Hassmanovo jméno. Menším písmem je připsáno, že jde o starostu a zemského poslance. Zlatě je uvedeno jméno vládnoucího panovníka Františka Josefa I., který diplom "milostivě udělil", nechybí ani jeho tituly. Zcela dole najdeme údaje o vídeňské tiskárně, kde diplom vznikl. Kromě tohoto diplomu se ve sbírkách Regionálního muzea v Žatci uchoval také diplom, kterým město Žatec udělilo roku 1867 Hassmanovi čestné občanství.

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.

6. díl Rozkaz pro ostrostřelecký sbor 
 

Foto Karla Habsburka v Englově brožuřeTitulní list Englovy brožury z roku 1910, knihovna muzeaS oslavami spojenými s návštěvou Karla Habsburka v Žatci v červnu 1910 souvisí rovněž nedávno objevený plakátek s rozkazem pro jeho ostrostřelecký sbor. Je již pomuchlaný a potrhaný, přesto však stále dobře čitelný. Hejtman sboru Voigt v něm vyzývá členy žateckého spolku ostrostřelců k účasti na slavnosti, konané při příležitosti 750. výročí jeho založení. Ostrostřelci vztahovali i přes ostrý nesouhlas městského historika Adolfa Seiferta datum založení spolku k roku 1160 v souvislosti s dobýváním Milána. Toto datum uvádí kontroverzní Kronika neznámého. Novodobý ostrostřelecký spolek pochopitelně nebyl tak starý, byť navazoval jistou formou na činnost městských střelců ze starších dob. V Žatci se tradovalo, že u Milána město získalo i svůj znak, rovněž na základě zmíněné kroniky, což bylo při slavnosti rovněž připomínáno. Dodejme ještě, že zmiňovaný historik Seifert se slavnosti nedožil.

Rozkaz pro ostrostřelce z roku 1910V textu plakátku je zdůrazněna mimořádnost oslav. Spočívala právě v tom, že se jich zúčastnil osobně protektor (patron) spolku arcivévoda Karel Habsburk. Bylo to skutečně velmi vzácné, vznešení či bohatí protektoři často posílali na městské slavnosti jen své zástupce. Pokyny řádně zdůraznily výjimečnost akce, nechybělo tradiční podtržení věrnosti habsburskému domu. Každý člen spolku si měl dát do pořádku uniformu.

Papírový rozkaz má rozměry 14,5 x 23,5 cm. Graficky je jednoduchý, světlý podklad a černé písmo různých typů. Na zadní straně je malé razítko žateckého zámečníka: Anton Grabner, Schlossermeister Saaz. Plakátek patří k nejstarším a nejvzácnějším ze sbírkové podskupiny plakátů, kterých má v současnosti muzeum přes tisíc. Prošel základní konzervací.

V knihovně žateckého Regionálního muzea K. A. Polánka je rovněž dostupná knížečka z pera kronikáře Ludwiga Engla k údajnému 750. výročí založení spolku. Najdeme v ní i oficiální fotografii Karla Habsburka, patrona spolku.

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.

7. díl Marie Terezie v muzejních sbírkách
 

Marie TerezieŘíká se, že bez portrétu Marie Terezie se nemůže obejít žádný český zámek. Jeden portrét již zubem času poněkud "ohlodaný" o rozměrech 28,7 x 21,5 cm najdeme i v žateckém muzeu. Jedná se o poničené plátno bez rámu, jehož přesný původ není znám. Nevíme, zda je ze Žatce či ze svozu z některého ze zámků. Marie Terezie je zde zobrazena již ve svém černém vdovském šatu. Obraz vznikl tedy po smrti jejího milovaného manžela Františka Štěpána. Kromě tohoto panovnického portrétu najdeme ve sbírkách muzea např. různá zobrazení Františka I. či Františka Josefa I., nechybí ani Josef II., který měl ve městě oblíbený pomník. Fotografie zase dokumentují návštěvu budoucího posledního krále Karla Habsburka v Žatci roku 1910.

Marie Terezie (vládla 1740-1780) ani její syn Josef II. (vládl 1780-1790) patrně v Žatci nikdy nebyli. Prameny jejich návštěvu nezmiňují. První léta její vlády ostatně vyplňují války, které Žatec postihly dosti výrazně. Roku 1742 město obsadili nepřátelští Francouzi. V dalších letech prošla městem opakovaně pruská vojska. Poněkud pozitivnější stopu zanechala Marie Terezie v dějinách města, když mu roku 1746 poskytla právo konat třetí výroční trh - na svátek Obrácení svatého Pavla 25. ledna. V 50. letech 18. století byla v Žatci postavena nová kasárna v místech bývalého hradu. Na sklonku vlády Marie Terezie v letech 1770-71 postihl město hladomor. Vznik magistrátu roku 1788 spadá již do doby vlády jejího syna Josefa II.

Plaketa s mladou Marií TereziíPůlkrejcar Františka Lotrinského (2)Půlkrejcar Františka Lotrinského (1)Kromě zmíněného portrétu najdeme ve sbírkách muzea např. velký soubor nejrůznějších mincí z tereziánské doby, většinou s jejím zobrazením. Jde zejména o krejcary a grešle. Ve sbírkách je rovněž několik mincí jejího manžela Františka Štěpána i medaile k jeho korunovaci na římského krále z roku 1745. Zajímavá je rovněž plaketa (medaile) s mladou Marií Terezií, o průměru 9,4 cm. Nahoře má malý otvor na zavěšení, po obvodu je opis s jejími tituly.

 

Upomínka na odhalení pomníku Marie Terezie ve Vídni (1)Upomínka na odhalení pomníku Marie Terezie ve Vídni (2)Pomník Marie Terezie ve Vídni (© BwagCC-BY-SA-4.0 )Ukázkou pozdější tradice je pak pamětní medaile k odhalení nejznámějšího pomníku Marie Terezie ve Vídni 1888. Medaile nesoucí znaky opotřebení má průměr 3,3 cm. Na jedné straně je obrázek pomníku. Figurálnímu pomníku dominuje panovnice na trůně, která drží v ruce pragmatickou sankci. Nechybí ani její nejslavnější rádcové a generálové, z nichž je u nás nejznámější generál Laudon. Na druhé straně medaile je německý text: Zur Erinnerung an die feierliche Enthüllung des Denkmales der Kaiserin Maria Theresia in Wien Mai 1888. (V překladu: Na památku slavnostního odhalení pomníku císařovny Marie Terezie ve Vídni v květnu 1888). Bronzový pomník byl odhalen ve výroční den narození Marie Terezie 13. května 1888. Sochař Caspar von Zumbusch na něm pracoval třináct let. Pomník dodnes najdeme nedaleko Hofburku. Dodejme ještě, že Praha se dočkala pomníku Marie Terezie až roku 2020, má ryze moderní podobu a najdete ho v parku Marie Terezie na Praze 6. Autorem je Jan Kovářík. Odhalení pomníku předcházela řadu diskuzí a sporů, jak už to u památníků významných osobností v dnešní době často bývá.

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.

8. díl - Pohlednice s králem Gambrinem
 
 
Jubilejní pohlednice žateckého pivovaru s králem GambrinemPohlednice s králem Gambrinem ze série z roku 1915Mezi sbírkovými pohlednicemi Regionálního muzea K. A. Polánka je i soubor dvanácti kolorovaných pohlednic s tematikou válečných dožínek roku 1915, vydaný roku 1916. Rok 1915 byl rokem, kdy v době válečného konfliktu ještě relativně dobře fungovalo zásobování. I nadšení z války bylo alespoň u německé většiny tehdejších obyvatel Žatce relativně velké. Dožínková slavnost byla proto tradičně velkolepá. Nechyběly alegorické vozy reprezentující jednotlivé spolky, místní zemědělce, průmysl a řemesla. Z mytických postav se představil král Gambrinus, který se vezl na sudu na voze Spolkového (dobově Exportního, od roku 1926 Dreherova) pivovaru. Na voze samozřejmě nechybí ani název nejznámějšího piva z tohoto pivovaru, Urstoff (Pratok). Místní oživili pro průvod nejen Gambrina, ale i dalšího, tentokrát místního monarchu, totiž oblíbeného Okurkového krále, kterého si tradičně volily spolky zelinářů.

Pozdrav ze Žatce s králem GambrinemGambrinus je u nás dnes nejvíce znám jako název jednoho z plzeňských piv ze stejnojmenného pivovaru, který používá tento název od roku 1919. Pověst o králi Gambrinovi pochází z německého prostředí. Gambrinus měl být dle středověké literatury synem germánského krále, jenž se oženil s egyptskou bohyní Isis, která ho naučila vařit pivo. Pověst pochází dle jedné verze od bavorského kronikáře Johanna Aventina (Annales Bajorum 1519), dle další od básníka Burkarda Waldise (1543). Dle jiné verze mělo jméno Gambrinus vzniknout zkomolením jména vévody Jan Brabantského (Jean Primus), patrona bruselského sladovnického cechu, který žil ve 13. století. Zobrazován je jako usměvavý muž s chmelovým věncem na hlavě a pohárem piva v ruce. Jeho obraz se pak v různých variantách začal šířit po Evropě. Gambrinus se stal novověkým patronem pivovarnictví. V českých zemích získal popularitu zejména v 19. století v českém i německém jazykovém prostředí. K propagaci ho používaly oba žatecké pivovary. Při slavnostech byl občas k vidění i v "živé podobě." Ten namalovaný zdobil řadu kalendářů, sklenic či pohlednic. V digitálním archivu muzea máme pohlednici, vydanou ke stému výročí založení Městského pivovaru v Žatci, a další s obecnou pozvánkou k návštěvě města.

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.
9. díl - Plakát k výročí úmrtí T.G. Masaryka
 

V podsbírce plakátů se dochovalo několik kusů plakátů ze zajímavého období od konce druhé světové války do nástupu komunistů k moci v únoru 1948. Tehdy se i žatečtí Češi snažili navázat na starší tradice. Patřila k nim i úcta k prezidentu-osvoboditeli Masarykovi. V Žatci byla ovšem specifická situace.

Za první republiky, kdy zde stále převažovalo německé obyvatelstvo, se sice jaksi povinně Masaryk připomínal. Místní Němci však k němu měli velmi rezervovaný postoj. Největší oslavy proběhly roku 1934 k znovuzvolení Masaryka prezidentem. Typicky německým způsobem, způsobem, kterým byl pochodňový průvod (24. května 1934). Město mělo slavnostní vlajkovou výzdobu, starosta Rudolf Ritter von Schönfeld, řečnil tradičně z balkonu radnice. Hovořil v němčině, jeho projev posléze tlumočil do češtiny místostarosta katecheta (učitel náboženství) Ignác Leitner. Dle kroniky šlo o největší oslavu za první republiky, v průvodu mělo jít 4 500 lidí, na náměstí se jich shromáždilo na 11 tisíc.

Úmrtí Masaryka v Kraji Lučanů  1938List z Kraje Lučanů z roku 1938 s připomínkou úmrtí MasarykaKdyž Masaryk roku 1937 zemřel, tryzna na náměstí byla spíše českou záležitostí. Fotografii ze vzpomínkové akce máme pouze v přetisku z Kraje Lučanů z roku 1938.

 

 

 

 

Plakát k výročí úmrtí Masaryka - ořezRoku 1947 organizovala v Žatci Okresní a místní rada osvětová k 10. výročí úmrtí prezidenta týden pod názvem: Osvětou k lidové demokracii. Proběhl od 14. září do 21. září 1947. Zval na něj typicky dobový jednoduchý a úsporný textový plakát o rozměrech 69 x 99 cm orientovaný na šířku. Protože plakáty byly kromě tisku tehdy jedním z hlavních zdrojů informací o akcích, přinášely často podrobný rozpis programu. Ten probíhal v tomto případě v Městském divadle, Domě osvěty či hotelu Zlatý anděl. Uveden byl organizátor, tiskárna a další pokyny pro účast. Roku 1947 si místní mohli prohlédnout rovněž výstavu o Masarykovi, o které je noticka ve spodní řádce. Pro historika tak plakát přináší řadu zajímavých informací.

Byl Masaryk v Žatci?
Pokud se ptáte, zda Masaryk byl někdy osobně v Žatce, je odpověď poněkud šalamounská. Byl a nebyl. Je návštěvou města pětiminutové vystoupení z vlaku? Kronikář sice roku 1922 napsal pár řádek o prezidentu v Žatci, nahoru do města se však prezident nevydal. Pro ty, kteří nejsou ze Žatce, připomeňme, že obě nádraží jsou dole pod centrem města. Konkrétně se v kronice můžeme dočíst: "20. srpna. Prezident Masaryk se včera vracel z letního pobytu na Capri do Lán. V 16 hodin 35 minut dorazil zvláštní vlak do Žatce a měl zde zastávku 5 minut. Při příjezdu vlaku vystoupil pan prezident ze salónního vagonu a přijal hlášení p. okresního hejtmana Tauera a také okr. velitele četníků podplukovníka Vyskočila. P. prezident se ptal ministerského rady Tauera, co je nového v oblasti." Znovu projel vlak s Masarykem nádražím 3. října 1923. Originální fotografie k dispozici není.

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.

10. díl - Stuha od starostovy manželky
 
K povinnostem manželky starosty v 19. století patřila charita a účast na nejrůznějších slavnostech a oslavách. Žatec byl v této době proslulý velkými slavnostmi s průvody. Oblíbené bylo např. svěcení vlajek nejrůznějších spolků. Na vlajky se pak přivěšovaly stuhy patronek, mohly to být významné osobnosti z měšťanských rodin, u významnějších spolků často i šlechtičny z okolí. Některé byly slavnostem osobně přítomny, ty ve vysokém postavení se někdy nechaly zastupovat. Další stuhy byly kolektivní prací, zejména ty od mladých dívek. Některé nesou textové věnování, jiné jsou jen zdobené ornamenty či ozdobným okrajem.
 
Z těch "starostenských" se dochovala stuha, kterou věnovala jednomu z hudebních spolků Emilie Petrowitzová, manželka prvního voleného starosty Karla Petrowitze. Po revoluci 1848 přišla doba, kdy starosta nebyl jmenován z vůle rakouských úřadů, ale zvolen. Prvním takový starostou se v Žatci stal na jaře roku 1850 právě německý liberál Karl Petrowitz (nar. 1809 nebo 1810 - 1869).
Stuha od Emilie Petrowitz (1) Stuha od Emilie Petrowitz (2)

Po děsivé epidemii cholery, která město postihla právě roku 1850, si místní mohli chvilku oddychnout. 15. června 1851 se světil nový prapor žatecké německé Národní gardy. Kmotrou byla manželka starosty Emilie Petrowitzová a manželka okresního hejtmana Wilhelmina Tilzeová (uváděna také jako Tietze). Přijeli i zástupci gard z dalších měst, součástí byla přehlídka, pohoštění a divadelní představení.
Stuha další donátorky (1) Stuha další donátorky (2)
 
Roku 1854 se zdobil stuhami prapor jednoho z místních hudebních spolků. O slavnosti bohužel nemáme dnes bližší informace. K červenobílému praporu s nápisem Saaz a zobrazením lyry byly přivěšeny celkem čtyři stuhy. Emilie věnovala stuhu zelenou. Historika potěší preciznost práce, najdeme zde nejen její jméno za svobodna, i údaj, že jde o ženu starosty. Jen název spolku chybí.
 
Detail stuhy od manželky starosty PetrowitzeNa stuze je na jedné straně vyšito: Emilie Petrowitz, geb. Castle Bürgermeistersgattin (v překladu: Emilie Petrowitz, roz. Castle, choť starosty). Na druhé straně je datace a účel: Zum Andenken gewidmet im Monate Juni 1854 (Na památku věnováno v červnu 1854). Další ze stuh v červené barvě je pak od již zmíněné manželky okresního hejtmana. Prapor i stuhy prošly restaurováním.

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.

11. díl - Překvapení pod Leninem
 
1. Lenin v rámečku nebyl sámMezi sbírkovými plakáty najdeme i řadu dokladů komunistické propagandy z 2. poloviny 20. století. Patří k nim také pestrý plakát se stojícím Leninem zarámovaný původně ne příliš kvalitně v černém jednoduchém rámu. Plakát zachycuje tradičně idealizovaného Vladimíra Iljiče Lenina, hlavního aktéra tzv. Velké říjnové revoluce v Rusku 1917.
 
2. Zadní strana rámovaného plakátuLenin stojí v bojové pozici. Ruce má zaťaté v pěst na znamení odhodlanosti v boji proti tzv. třídním nepřátelům. V jedné ruce mačká patrně svoji čepici. Vypadá jako oživlá socha, protože stojí na jakémsi podstavci. Kolem něj jsou zobrazeni revolucionáři, starý muž, dělníci i námořníci. Na dvou rudých praporech jsou dobře viditelné zlaté nápisy v azbuce Mír národům (patrně v narážce na Dekret o míru vydaný po revoluci) a Všechnu moc Sovětům. Dole najdeme v rámečku datum Velké říjnové revoluce - 7. listopad (dle starého kalendáře proběhla v říjnu).
 
I plakát s Leninem musel být před uložením vyčištěn po letech ležení u dárce na půdě. Tento Lenin ovšem muzejníky poněkud překvapil, protože nebyl v rámu sám. Historie má občas smysl pro nechtěnou ironii. Jako podložku pro Leninův plakát totiž někdo použil jiný plakát s náboženským motivem, navíc německý.
 
Johann Schicht3. Dětmar od Schichta ukrytý pod LeninemPasparta byla totiž vyrobena ze školního obrazu z kdysi velmi populární Schichtovy epopeje. Jednalo se o výjevy z českých dějin, které za první republiky věnoval známý severočeský továrník Johann Schicht (1855 - 1907) do škol. Konkrétně jde o vjezd prvního biskupa Dětmara do Prahy roku 976. I tento výjev je idealizován v duchu pohledu na historii v Schichtově době. Biskup, který byl saského původu, vjíždí do bran za očekávání davu věřících. Německý název scény je uveden v dolním spodním rohu. O Schichtovi se traduje, že propagoval klidné soužití Čechů a Němců, o čemž svědčí i jeho velký zájem o českou historii. A konečně i výběr témat pro jeho epopej. Obraz komunistického revolucionáře se tak sešel v jednom rámu s dílem, které sponzoroval smířlivý kapitalista.
 
Jeden z obalů mýdla s jelenemReklama na původní mýdlo s jelenemPřipomeňme, že nejznámějším výrobkem Schichtových firem bylo mýdlo na praní s jelenem, které si nechal zaregistrovat roku 1891. Jelen se německy řekne Hirsch. Firma měla velmi široký sortiment výrobků, postupně se změnila na akciovou společnost. Po smrti Johanna ji zdědil jeho syn Heinrich, kterému byla roku 1945 znárodněna a přejmenována. Nový název zněl SETUZA. Mýdlo s jelenem se vyrábí dodnes, ovšem již bez podílu rozvětveného rodu Schichtů.

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.

12. díl - Vánoční válečné odznaky
 
 
V poměrně rozsáhlém souboru sbírkových odznaků z první světové války najdeme i několik vánočních odznaků. Tři z nich zobrazují císaře Františka Josefa I. On sám navštívil Žatec se svými dvěma bratry ještě jako habsburský princ a předpokládaný následník 11. září 1847. František Josef se v Žatci těšil všeobecné úctě. Bylo po něm pojmenováno např. gymnázium v dnešní Studentské ulici. I zmíněná přilehlá ulice nesla původně jeho jméno. Veřejné budovy i spolky měly císařovu bustu i jeho četné obrazy. Při slavnostech s alegorickými vozy (jako např. dožínky či vítání Karla Habsburka roku 1910) nechyběl vůz s jeho bustou a bohatou výzdobou. Roku 1910 se na takovém voze vezla i patronka Rakouska Austria. Dle pramenů právě busta Františka Josefa tehdy při slavnosti spadla, což bylo vykládáno jako špatné znamení. Monarchie se skutečně po první světové válce rozpadla.
 
Vánoční odznak 1Vánoční odznaky pro vojáky, kteří trávili Vánoce v zákopech, měly nejrůznější podobu. Ten první oválný čepicový určený pro I. armádu nese zobrazení Františka Josefa a nápis Weihnachten im Felde 1914 (Vánoce v poli 1914). Zhotoven je ze slitiny mědi a niklu, má rozměry 4 x 2,6 cm. Okraj je zdoben perlovcem.

Vánoční odznak 2Dalšímu z vánočních odznaků ve tvaru štítu s nýty z roku 1915 dominuje velký meč. Je zhotoven ze slitiny zinku a niklu, má rozměry 3,2 cm x 1,7 cm. Nechybí opět německý nápis Vánoce v poli a letopočet 1915 rozdělený po stranách meče. V souvislosti s motivem meče připomeňme, že právě roku 1915 byl na náměstí v Žatci vystaven velký dřevěný meč, do kterého byly symbolicky zatloukány cvočky, aby se změnil na kovový. Akce měla propagandistický i charitativní charakter. Meč je dodnes uchováván v Regionálním muzeu. Zachovaly se i fotografie ze slavnosti.

Vánoční odznak 3Ze žlutého plechu je zhotoven třetí z vánočních odznaků ze sbírek muzea. Má tentokrát tvar zlato-zelené větvičky vysoké 3,8 cm. Na ní je na zlaté "minci" s okrajem realistické zobrazení německého císaře Viléma a rakouského Františka Josefa. Německý spojenec je poněkud více v popředí. Odznak pochází z prvních let Velké války. František Josef zemřel v listopadu 1916.

Vánoční odznak 4Odznak ve tvaru gotického okna uprostřed se zvoničkou a s uvedením čísla 4 je již z doby, kdy František Josef nežil, konkrétně z roku 1917. Tedy ze čtvrtého válečného roku. Nechybí tradiční nápis a dole motiv vánočních větviček. Zhotoven je z pozinkovaného plechu, má rozměry 4,1 cm x 1,6 cm. Odznaky dosud neprošly restaurováním. Patina některých napovídá, že měly zajímavé osudy, stejně jako jejich nositelé, o kterých bohužel dnes již nic nevíme.

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.

 

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod