2020

Výroční zpráva o činnosti za rok 2020

1.0. Základní údaje o organizaci:

Identifikační údaje

Název: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Sídlo: Husova 678, 438 01 Žatec
Statutární zástupce: PhDr. Radmila Holodňáková, ředitelka muzea
Zřizovatel: Město Žatec
Datum vzniku příspěvkové organizace: 1. 7. 1973
IČO: 00360805
Kontakt a vzdálený přístup:
e-mail: rmz@muzeumzatec.cz
internetové stránky: www.muzeumzatec.cz
sociální sítě: https://www.facebook.com/regionalni.muzeum.zatec
https://www.instagram.com/regionalni.muzeum.zatec

Vymezení hlavního účelu

Hlavní účel
Příspěvková organizace Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů. Muzeum bylo zřízeno za účelem získávání, shromažďování, ochrany, trvalého uchovávání, evidence a odborného zpracování, zpřístupňování a prezentace sbírek muzejní povahy jako dokladů vývoje společnosti, přírodního bohatství, kulturního a historického dědictví regionu.

Předmět hlavní činnosti
Muzeum plánovitě shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje v regionu své působnosti. Předmětem činnosti je zejména péče o sbírkový fond muzea. Muzeum spravuje dle platné legislativy sbírky historicky vzniklé, které programově doplňuje prováděním nových akvizic na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti s cílem vytvořit ucelené sbírky. Provádí evidenci a odbornou dokumentaci sbírkových předmětů písemnou nebo digitální i obrazovou, odborně zpracovává sbírkové předměty a vytěžuje z nich odborně i obecně prospěšné poznatky pro prezentaci vývoje společnosti a přírody v regionu. Zajišťuje ochranu sbírek před poškozením, zničením či odcizením. Provádí vědecký výzkum prostředí včetně terénních výzkumů a sběrů v oborech zastoupených v muzeu. Na základě pověření Ministerstva kultury ČR provádí podle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy. Sbírkové předměty, jejich kopie nebo repliky a napodobeniny a odbornou dokumentaci k nim prezentuje muzeum prostřednictvím krátkodobých výstav, stálých expozic, vlastní publikační a přednáškovou činností a dalšími kulturně výchovnými a vzdělávacími aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, děti a mládež. Muzeum zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty jak v České republice, tak i v zahraničí, nebo za účelem vědeckého zkoumání, odborného konzervování nebo restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona 122/2000 Sb. Muzeum umožňuje studium svých sbírek badatelům, poskytuje odbornou metodickou činnost v oborech zastoupených v muzeu, poskytuje ústní a písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše. Muzeum vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace. Spravuje historický knižní fond a odborně zaměřenou studijní knihovnu. Muzeum pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympozia a pracovní semináře vztahující se k předmětu činnosti. Je pořadatelem kulturních a vzdělávacích programů (hudebních, divadelních, literárních, multimediálních apod.) vyplývajících z obecné formulace předmětu činnosti. Muzeum vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti, v oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. Návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí umožňuje za úplatu. Vybírá poplatky za fotografování v expozicích, za pořizování videozáznamů i filmování, za pořizování kopií dokumentů, poskytování skenů fotografií, negativů i diapozitivů. Prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti a region.

Okruhy doplňkové činnosti
V souladu se zřizovací listinou může muzeum vyrábět a prodávat své výrobky, pokud tato doplňková činnost nenarušuje plnění hlavních úkolů organizace.

Organizační struktura muzea
Statutárním orgánem muzea je ředitel, který zastupuje muzeum navenek.
V organizaci jsou zřízena tato odborná oddělení:
• Provozně ekonomické
• Společenskovědní
• Výstavnicko-propagační (+ knihovna muzea)
• Archeologické
K 31. 12. 2020 zaměstnávalo muzeum 14 osob v zaměstnaneckém poměru, z toho 3 na zkrácený pracovní úvazek a 11 na celý úvazek. Přepočtený počet činil 13,25 úvazku.
Na činnosti, které nebylo možné zajistit kmenovými zaměstnanci nebo na práce malého rozsahu (např. průvodcovskou službu o So a Ne, pomoc při práci se sbírkami apod.), byli průběhu roku 2020 dle potřeb provozu krátkodobě zaměstnávání brigádníci - celkem 8 brigádníků v různých obdobích roku (z toho 2 na DPČ a 6 na DPP).

Poradní orgány
Ředitel zřizuje Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, jehož dobrovolnými členy jsou odborníci nejrůznějších profesí. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost je poradním orgánem ředitele ve věci rozšiřování sbírek. V r. 2020 se sešel k posouzení bezúplatného nabytí sbírkových předmětů do muzejní sbírky dne 3. 12. 2020.

Počet brigádníků či osob z dotace Úřadu práce
V r. 2020 nezaměstnávalo muzeum žádné osoby z dotace ÚP.

2.0. Rozbor hospodaření

Muzeum spravuje tři objekty. Kromě hlavní budovy v Husově ulici, kde je sídlo organizace, provozuje od roku 2003 pobočku v Křížově vile, Zeyerova ulice č. 344 a od listopadu 2015 pobočku ve Staré papírně v ul. Volyňských Čechů 733, kde má depozitáře a konzervátorskou dílnu. Všechny tři objekty jsou majetkem zřizovatele, tj. Města Žatec.
Movitý majetek, s nímž má muzeum právo hospodařit, využívá a spravuje dle účelu a předmětu činnosti v souladu s dodatky ke Zřizovací listině muzea a v souladu se závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele i vnitřními předpisy.

Základním zdrojem financování muzea je příspěvek na činnost a provoz organizace od zřizovatele a další účelově poskytnuté finanční prostředky. V roce 2020 hospodařilo muzeum s rozpočtem ve výši 10 727 328,75 Kč, z toho příspěvek od zřizovatele činil 10 050 000 Kč, vlastní výnosy 183 420,75 Kč (za vstupné, prodej zboží a služeb, archeologické dohledy, použití fondů, ostatní výnosy z činnosti, úroky), zúčtovaný transfer činil 493 908 Kč.

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2020 – hlavní činnost – Náklady, výnosy, výsledek hospodaření:

 Náklady v Kč
 Spotřeba materiálu 121 554,06
 Spotřeba energie
1 026 268.00
 Prodané zboží 581,48
 Opravy a údržování  65 468,54
 Cestovné  550.00
 Náklady na reprezentaci  737,70
 Ostatní služby  1 229 371,09
 Mzdové náklady  4 976 075,00
 OON  271 537,00
 Náhrada DNP
 52 283,00
 Zákonné sociální pojištění 1 740 315,0
 Ostatní sociální pojištění 14 418,00
 Zákonné sociální náklady 106 502,06
 Ostatní sociální náklady 112 233,70
 Jiné daně a poplatky 3 896,00
 Ostatní náklady z činnosti 49 144,50
 Odpisy DNM a DHM 768 747,00
 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 16 551,60
 Ostatní finanční náklady 0
 Náklady celkem 10 556 233,73
 Výnosy v Kč
 Výnosy z prodeje vlastních výrobků  0
 Výnosy z prodeje služeb muzea 66 132,00
 Výnosy z prodaného zboží  9 635,00
 Čerpání fondů  12 527,00
 Ostatní výnosy z činnosti   92 125,00
 Úroky  3 001,75
 Příspěvky (dotace) celkem  10 543 908,00
 z toho: příspěvek na činnost od zřizovatele  5 053 000,00
 příspěvek na platy od zřizovatele  4 997 000,00
 Transfer-depozitáře  493 908,00
   
 Výnosy celkem  10 638 036,04
   
 Výsledek hospodaření  171 095,02

 • Přehled pohledávek a závazků: Muzeum nemělo v r. 2020 žádné nevyřízené pohledávky ani závazky.

• Přehled mzdových nákladů:

 Platy - kmenoví zaměstnanci  4 976 075,00 Kč
 OON (Dohody o PČ a PP
 271 537,00 Kč
• Přehled získaných externích finančních zdrojů:
Sponzorské dary:
1) 2 500 Kč – finanční dar účelově určený na tisk publikace muzea s názvem Josef Wara, Dokumentační snímky města chmele, dárce: Chmelařský institut s.r.o., Žatec;
schváleno usnesením RM č. 480/20 ze dne 13. 7. 2020
2) 5 027 Kč - finanční dar účelově určený na tisk publikace muzea s názvem Foto: Vladimír Vaněk, dárce: Chmelařský institut s.r.o., Žatec;
schváleno usnesením RM č. 480/20 ze dne 13. 7. 2020
3) 525 Kč – věcný nefinanční dar na zajištění občerstvení návštěvníků vernisáže výstavy muzea s názvem"K rubáši aneb Smrt v lidové kultuře", dárce Cukrárna Amélie Žatec;
schváleno usnesením RM č. 595/20 ze dne 31. 8. 2020
4) 5 000 Kč - finanční dar účelově určený na tisk publikace muzea s názvem Josef Wara, Dokumentační snímky města chmele, dárce: T. Ihnát, Most
schváleno usnesením RM č. 595/20 ze dne 31. 8. 2020

• Čerpání účelových dotací poskytnutých zřizovatelem, investičních i neinvestičních:
V r. 2020 rozhodlo Zastupitelstvo města Žatce usnesením č. 136/20 ze dne 29. 9. 2020 o
poskytnutí účelové dotace a to: investiční dotace ve výši 1.132.000,00 Kč a neinvestiční dotace ve výši 68.000,00 Kč, tj. celkem 1 200 000 Kč na vybudování expozice muzea o žateckém pokladu. Dotace má být dočerpána a vyúčtována do konce r. 2021.

• Stav a čerpání fondů muzea v r. 2020

 fond počáteční stav  tvorba čerpání 2020 stak k 31.12.2020
 reprodukce inv.majetku 679 950,01
 274 839,00
*1 132 000,00
 0 2 086 789,01
 FKSP  13 984,19  100 567,16 98 175  16 376,35
 Rezervní  401 366,34  52 558,42  0  453 924,76
 Rezervní - z ostat.titulů  0  12 527,00  12 527,00  0
 Odměn  202 691,00  80 000,00  0  282 691,00

*dotace zřizovatele na vybudování expozice

• Vyhodnocení doplňkové činnosti:
V roce 2020 muzeum neprovádělo doplňkovou činnost.

3.0. Získávání dalších finančních zdrojů

• Dotace poskytované ústředními institucemi, EU

V r. 2020 muzeum nezískalo žádnou dotaci ústředních institucí.

4.0. Výsledky kontrol

• Vnitřní kontroly v rámci organizace:
Vnitřní kontroly majetku byly zaměřeny na kontrolu pokladní hotovosti, inventarizaci materiálových zásob, cenin, upomínkových předmětů, publikací a vstupenek a inventarizaci sbírkových předmětů dle dlouhodobého harmonogramu.
V provozní oblasti muzeum zajišťovalo pravidelné revize a kontroly zařízení v souladu s termíny stanovenými zákonnými normami.

Tab. vnitřních kontrol:

Majetek Datum provedení kontroly
   
 pokladní hotovost

31.3., 30.6., 30. 9., 31.12.

 materiálové zásoby

31.3., 30.6., 30. 9., 31.12.

 ceniny

31.3., 30.6., 30. 9., 31.12.

 upomínkové předměty

30.6., 31. 12.

 publikace

30.6., 31. 12.

 vstupenky

30.6., 31. 12.

 fyzická inventarizace majetku

k 31. 12.

Tab.bezpečnostních kontrol, funkčních zkoušek a revizí:
 
 Revize a kontroly zařízení Datum provedení kontroly nebo revize 2020
 Zařízení AQUAL 19.11.
 EZS

11. 5.; 28. 12.; 18. 5.; 30. 5.

 EPS

11. 5.; 11. 12.

 EPS-ZDP 7.12.
 GHZ 1.1 0.
 Protipožární klapky

27. 3.; 1. 10.

 Výtahy 25.5.
 Komíny 20.12.
 Hasicí přístroje

23. 10.; 8. 10.

 Požární dveře 4.12.
 Hydranty a suchovody  1.10.
 Elektrické přenosné nářadí, elektrospotřebiče  23.10.
 Dveře s panik.zámky  4.12.
 Protipožární obklady, ucpávky  4.12.
 Plynový kotel  4.12.
 Nouzové osvětlení  4.12.
 Klimaboxy  28.1., 13.8.
 Tlakové nádoby  7.12.
 
 • Kontroly zřizovatelem

V roce 2020 provedlo Město Žatec, městský úřad, úsek veřejnosprávní kontroly, kontrolu hospodaření muzea za r. 2019, jejímž předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky, správnost, úplnost, průkaznost, srozumitelnost, přehlednost účetnictví muzea a jeho vedení, stav správy a ochrany majetku a závazků, dodržování rozpočtové kázně, správnosti tvorby a hospodaření s fondy, udělovanými příspěvky, popř. státními dotacemi. Kontrolu provedla ve dnech 10. 8. – 12. 8. 2020 p. Bohuslava Kutnerová.
Závěr kontroly: Příspěvková organizace Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci dodržovala zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

• Kontroly dalšími oprávněnými stranami

Jiné kontroly nebyly v r. 2020 provedeny.

Příloha č. 1 Plnění hlavního předmětu činnosti 


v Žatci dne 15. 3. 2021

Zpracovala: PhDr. R. Holodňáková, ředitelka muzea

 

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod