příloha č. 1

Příloha č. 1 – Plnění hlavního účelu a předmětu činnosti

 

1. Prostory muzea, provozní a návštěvní doba

Prostory muzea

K zajištění účelu a předmětu činnosti užívá muzeum prostory v hlavní budově muzea v Husově ulici 678, tzv. Křížovu vilu v Zeyerově ulici 344 a prostory v části bývalých papíren v ul. Volyňských Čechů 733, které slouží pod názvem Stará papírna jako depozitáře muzea, knihovna a multifunkční prostory pro veřejnost. K sezónním akcím jsou využívány i zahrady muzea. Bezbariérový přístup je v budově Křížovy vily a v objektu Stará papírna, v hlavní budově muzea v Husově ulici je bezbariérový přístup pouze do přízemí.

 

Provozní doba muzea

Provozní doba muzea je stanovena celoročně ve dnech pondělí – pátek od 6.00 do 17.00 hodin a o sobotách a nedělích od 13.00 do 17.00 hodin. Z důvodu uzavření obřadní síně radnice města byly svatební obřady přesunuty do Křížovy vily a uskutečňovány i mimo provozní dobu muzea, zejména v sobotních dopoledních hodinách.

Provozní doba se nekryje s návštěvní dobou pro veřejnost. Zavíracím dnem pro veřejnost je pondělí, které slouží především k zajišťování provozních záležitostí muzea, přípravě a instalaci výstav apod.

 

Návštěvní doba muzea

návštěvní doba pro veřejnost

Hlavní budova

Křížova vila

Stará papírna

Pondělí

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Úterý - Pátek

9.00 -17.00

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

Sobota

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

Neděle

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

zavřeno

 

V roce 2020 v důsledku koronavirové epidemie bylo muzeum po velkou část roku z důvodu vládních opatření pro veřejnost uzavřeno.

Uzavírky probíhaly takto: Muzeum bylo pro veřejnost zcela uzavřeno v období od 11. 3. 2020 do 11. 5. 2020, poté bylo otevřeno v režimu omezujících hygienických opatření a s omezenými možnostmi v počtech aktuálně se účastnících návštěvníků. Tento stav byl od 12. října 2020 změněn na úplnou uzavírku pro veřejnost, která byla rozvolněna od 3. 12. do 17. 12. 2020, kdy muzeum bylo možno otevřít s využitím 25% kapacity a pro skupiny max. 10 osob. Návštěvnost muzea klesla zhruba na 1/3.

 

 

2. Práce se sbírkami

Získávání sbírek

V roce 2020 bylo zapsáno celkem 223 evidenčních čísel přírůstků, z toho 24 př. č. ve společenskovědní podsbírce a 199 př. č. v archeologické podsbírce muzea.

Ve společenskovědní podsbírce to byl např. soubor plakátů z let 1989 –1990, přístroje a plakáty

bývalého významného žateckého závodu Fruta, unikátní skleněné negativy z Trnovan a fotografie z návštěvy generála Svobody v Žatci roku 1947, pohlednice města, 5 chmelových známek, různé pokrývky hlavy a součásti oděvu, odstředivka na mléko či piano bývalé žatecké továrny Leo Sieber.

Archeologická podsbírka byla rozšířena o kovové předměty získané z detektorových nálezů a materiály ze sběrů na Podbořansku a ze záchranných akcí.

 

Evidence sbírkových předmětů

Akvizicí získané předměty byly průběžně čištěny, zapsány do přírůstkové knihy a převáděny do 2. stupně evidence.

V roce 2020 byly ve společenskovědní podsbírce vytvořeny karty s inventárními čísly P 286 - P 290, N 6866 – N 6871, E 300, H 812 – H 832, K 824 – K 825, PL 997 – PL 1008, F 6901 - F 6932, Fp 734 – Fp 736, Fn 1019 – Fn 1024.

V archeologické podsbírce všechny nové přírůstky byly zapsány do karet v systému Bach.

Dne 3.12. 2020 byla odeslána žádost o zápis těchto předmětů do Centrální evidence sbírek (CES) na ministerstvu kultury a odeslány příslušné přílohy a dokumenty.

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů k 31. 12. 2020 činí 43 996.

Digitalizováno bylo v r. 2020 celkem 5 434 předmětů.

 

Práce v depozitářích

Od r. 2016 muzeum ukládá a spravuje svoje sbírky v depozitářích Staré papírny, jejichž vybavení umožňuje uložení společenskovědních a archeologických sbírek odpovídající aktuálním nárokům na jejich ochranu jak po stránce klimatických parametrů, tak z pohledu zabezpečení a protipožární ochrany.

Celoročně jsou ve všech depozitářích monitorovány a regulovány klimatické hodnoty. Regulace teploty v zimních měsících pomocí topných těles na ochozech a vlhkosti pomocí odvlhčovačů či zvlhčovačů je bezproblémová v depozitářích společenskohistorické sbírky i sbírky archeologické. V prostorách pro muzejní knihovnu v posledním nadzemním podlaží, jak již bylo konstatováno po zkušenostech z předchozích let, je udržení stálé teploty problematické z důvodů nedostatečné izolace střechy a dochází zde k přehřívání prostor v letních měsících a nedostatečnému protopení v mrazivých obdobích. Problém lepšího zateplení střechy se však dosud nepodařilo z finančních důvodů vyřešit. Naopak se ve spolupráci se zřizovatelem podařilo najít firmu a realizovat odvlhčení v přízemních prostorách zadního traktu depozitářů. Po odstranění omítek, provedení sanačních vrtů, nových omítek a nátěrů probíhá od září monitoring účinnosti provedených opatření.

 

 

Inventarizace sbírek

V souladu s dlouhodobým harmonogramem inventarizace sbírek byla v r. 2020 v podsbírce společenskovědní provedena inventarizace skupiny H, E, expozice Kabinetu chmelových známek a expozice Průmysl, celkem 2 046 předmětů. Předměty těchto skupin byly identifikovány podle evidenčních záznamů, byl u nich překontrolován jejich stav a ověřen soulad se záznamy v evidenci na kartách a seznamech. Zároveň byla překontrolována potřeba ošetření těchto předmětů.

V archeologické podsbírce byla provedena inventarizace 25% podsbírky „Hlavní fond archeologie muzea v Žatci“. Předmětem inventarizace byly přírůstky archeologické sbírky Regionálního muzea v Žatci z období let 1996–2016. Revidována byla správnost uložení v porovnání se zápisy v systému Bach, úplnost zápisů a kontrolován byl obsah uloženého materiálu v jednotlivých bednách. Překontrolováno bylo 853 př. č.

O provedených inventarizacích byly pořízeny záznamy, které byly vyznačeny na kartách Bach. Celkem bylo inventarizováno 2 899 hromad. předmětů.

 

Konzervování sbírek

Konzervátorské pracoviště ve Staré papírně umožňuje konzervování předmětů na papírové podložce, ošetření menších předmětů ze dřeva, skla, porcelánu, keramiky, kovu a textilních materiálů. Dlouhodobou a systematickou činností konzervátorky muzea je ošetřování sbírkových předmětů ze společenskovědní sbírky a jejich nové uložení v depozitářích ve Staré papírně. Proces ošetření probíhá již zavedeným a osvědčeným způsobem – v předkonzervační místnosti jsou předměty materiálově roztříděny, je pořizována fotodokumentace a evidenční kontrola, probíhá první kontrola stavu a vyhodnocení potřeby konzervace, čištění či restaurování. Vlastní konzervátorské zásahy (demontáž, čištění, lepení, odstranění koroze, úpravy povrchu, preventivní konzervace) probíhají na konzervátorském pracovišti SP.

Po ošetření následuje podrobná fotodokumentace, balení, materiálové roztřídění a uložení ve vhodném klimaticky kontrolovaném depozitáři.

K předmětům ošetřeným na konzervátorském pracovišti muzea se vyhotovují konzervátorské zprávy s dokumentací. Uložené předměty jsou označeny inventárními čísly (včetně obalů), v případě potřeby jsou obaly i vnitřní úložný mobiliář (zásuvky) opatřeny barevným identifikačním obrázkem uložených předmětů. Zaznamenává se lokace předmětů v přechodných i konečných úložištích. Stálá lokace je připsána k inventárnímu záznamu databáze Bach. Do databáze je rovněž připojen obrázek předmětu po ošetření. Kompletní karta s fotodokumentací a stálou lokací je poté i vytištěna.

V roce 2020 bylo takto ošetřeno celkem 384 sbírkových předmětů.

Celoroční náplní práce konzervátorky byla i preventivní konzervace, monitoring a regulace klimatických parametrů ve všech depozitářích, údržba zařízení pro úpravu klimatických parametrů, správa depozitářů, dohled nad revizemi a údržbou budovy.

V archeologické sbírce byl dodavatelsky, konzervátorským pracovištěm muzea v Teplicích-Sobědruhách, ošetřen soubor kovových (bronz, železo, zlato, stříbro) předmětů získaných v nedávné době při detektorovém průzkumu lokality Domoušice a dvou předmětů z lokalit Výrov u Třeskonic a Konětopy, celkem 43 předmětů. U vybraných předmětů byly provedeny rentgenové snímky a u části také prvkové analýzy složení kovu. Podrobná konzervátorská zpráva je uložena u vedoucího archeologického oddělení.

 

Restaurování sbírek

V roce 2020 byly ve společenskovědní části sbírky restaurovány dvě textilní korouhve s malbou (UH 616 a UH 617) z podskupiny umělecké historie, tři krumplované čepce (H 135, H 552, H 529) a šest zdobených šerp se vztahem k Žatci (H 525, H 536, H 539, H 611a, H 611b, H 611c) z historické podskupiny, dvě máselnice (E 115 a E 116) a kolébka E 300 z podskupiny etnografie, tj. celkem 14 předmětů.

Protože šlo o náročné restaurátorské zásahy, byl zajišťovány dodavatelsky restaurátory s licencí MK ČR. Způsob restaurování všech předmětů včetně fotodokumentace je zaznamenán v restaurátorských zprávách.

Částka vynaložená na restaurování činila v r. 2020 celkem 252 000 Kč.

 

Zápůjčky sbírkových předmětů

Zápůjčky byly realizovány jak ze společenskovědní, tak z archeologické podsbírky muzea. Celkem bylo krátkodobě zapůjčeno jiným zařízením 115 evidenčních čísel předmětů a od jiných zařízení si muzeum v průběhu roku 2020 vypůjčilo pro výstavní účely 178 evidenčních čísel předmětů.

Z dlouhodobých zápůjček stále trvají:

 • OM Louny – dlouhodobá výpůjčka chmelových známek pro stálou expozici RMŽ

 • Město Podbořany – dlouhodobá zápůjčka porcelánu ALP pro expozici ve tvrzi Hlubany a prodloužení zápůjčky předmětů ve výstavě Pravěk Podbořanska

 • Chmelařské muzeum v Žatci – dlouhodobá zápůjčka chmelařských předmětů ze Sbírky Regionálního muzea K. A. Polánka

 

3. Prezentace sbírek – výstavy a expozice muzea, přednášková činnost,
doprovodné akce, exponát měsíce

Krátkodobé výstavy

Přípravu krátkodobých výstav zajišťuje výstavní oddělení muzea ve spolupráci s ostatními odděleními a odbornými pracovníky muzea. Sedm výstav připravilo muzeum z vlastních sbírek na základě vlastního scénáře (z toho 1 putovní), dvě ve spolupráci se soukromými sběrateli a čtyři si zapůjčilo od jiných muzeí. Výtvarné a technické řešení bylo vždy ve vlastní režii muzea. Výtvarné řešení zahrnovalo praktickou instalaci předmětů ve vitrínách, přípravu obrazových materiálů na panelech, grafickou úpravu textů, skenování, pořizování a úpravu fotografií a dalších doprovodných materiálů. Součástí výstav byla i příprava propagačních materiálů - plakátů, pozvánek, zhotovování, dovoz či odvoz výstavních materiálů, výroba doprovodných prvků a dekorací pro výstavy, zajištění nákupu materiálů, úklidu prostor apod. U zapůjčených výstav probíhala spolupráce podle konkrétní dohody, nejčastěji formou výpomoci při instalaci. Po skončení výstav se zaměstnanci muzea podíleli na jejich deinstalaci a v případě zápůjček exponátů i na jejich vrácení dle zápůjčních reverzů.

Z uskutečněných vernisáží výstav a akcí pořizovalo muzeum obrazové záznamy pro účely dokumentace a propagace.

V roce 2020 uspořádalo muzeum ve svých prostorách 12 krátkodobých výstav, z toho 3 v Křížově vile (KV), 5 v hlavní budově (HB), 4 ve Staré papírně (SP) a 2 instalace putovní výstavy Pahorkatina Džbán v Solopyskách a Touchovicích.

 

Výstavy uspořádané v r. 2020 v budovách muzea

HB:

- Od košilky k rubáši, 1. část narození (20. 2. - 31. 5.)

- Velikonoční kraslice (12. 3. - 31. 5.)

- Dámy a pánové, držte si klobouky! (28. 5. - 23. 8.)

- Od košilky k rubáši, 2. část o smrti (10. 9. – 22. 11.)

- Volyňští Češi po roce 1945 v Žatci (1. 10. – 30. 12.)

 

KV:

- Stejnokroje a výstroj československých legií (5. 3. - 30.

- Šikovné ruce našich babiček (26. 5. - 23. 8.)

- Emil Holub – Tam za řekou Zambezi (3. 9. – 23. 12.)

 

SP:

- Hans Kudlich, osvoboditel sedláků (16. 1. - 29. 5.)

- Keramika trochu jinak – E. Neubauerová (25. 6. - 22. 8.)

- Kaktusy a sukulenty (3. 9. – 5. 9.)

- Co skrývá něžná krása květin (19. 9, - 5. 12.)

 

Přednášková činnost

V roce 2020 byla přednášková činnost muzea v důsledku protipandemických opatření značně redukována. Uskutečněno bylo celkem 7 přednášek:

 1. Pahorkatina Džbán: 25. 1. 2020, beseda s Miroslavem Černým, pracovníkem muzea, k putovní výstavě, doplněná promítáním

 2. USA – Echinocereusy Arizony: 30. 1. 2020, přednáškaJana Hadravy, předsedy spolku Mrazuvzdorné kaktusy

 3. Příběh umění – gotika: 9. 2. 2020, přednáška M. Merdové, pracovnice muzea

 4. Norské Lofoty, cestování za polární září: 13. 2. 2020, přednáška Lukáše Brychty

 5. Hans Kudlich, osvoboditel sedláků: 22. 7. 2020 (SP), přednáška Jana Hirsche

 6. Příběh umění – renesance: 8. 3. 2020, přednáška M. Merdové

 7. Pietní akt u hrobu Adolfa Seiferta u příležitosti jeho 110. výročí úmrtí: 11. 6. 2020, vzpomínka na A. Seiferta – R. Holodňáková, recitace jedné z jeho básní - M. Krausová, přednáška - Bohumír Roedl

 

Expozice muzea

Muzeum má v současné době 7 expozic a jednu dlouhodobou výstavu. Expozice Pravěk středního Poohří a Historický a urbanistický vývoj města Žatce vznikly v první polovině 70. let 20. století. Odborní pracovníci proto připravili nový scénář, dle něhož by mohly být již nevyhovující expozice nahrazeny novými, lépe odpovídajícími současným výstavním trendům a požadavkům návštěvníků. Pro jejich vybudování se zatím nepodařilo najít vhodný dotační titul.

Pro r. 2020 – 2021 poskytl zřizovatel muzea příspěvek na vybudování expozice o Žateckém pokladu v přízemí budovy. Expozice bude realizována v průběhu r. 2021.

 

Tab.: Přehled stávajících expozic muzea

název

rok vzniku

umístění

pozn.

Pravěk středního Poohří

1972

Husova 678

je zpracováno prostorové a výtvarné řešení nové expozice, scénář

Historický a urbanistický vývoj města Žatce

1975

Husova 678

 je zpracováno prostorové a výtvarné řešení nové expozice, scénář

Žatecké obrázky

1999

Husova 678

příležitostně doplňována

Kabinet chmelových známek

2002

Husova 678

průběžně doplňována

Žatecký stroj času

2012

Husova 678

průběžně rozšiřována v Encyklopedii

Obrazy ze sbírky muzea

2005

Zeyerova 344

příležitostně obměňována

Z dějin průmyslu v Žatci

2015

Volyňských Čechů 733

příležitostně

doplňována

Záchrana objektu bývalých papíren

2015

Volyňských Čechů 733

fotografická výstava o průběhu rekonstr.

 

 

Zachráněný exponát měsíce :

https://www.muzeumzatec.cz/clanky-zachraneny-exponat-2020.html

Specifickou formou prezentace práce se sbírkou je tzv. exponát měsíce. V rámci tradiční řady článků o zachráněných exponátech měsíce Regionálního muzea K. A. Polánka jsme v roce 2020 představili vybrané sbírkové předměty ze skupiny militarií, která v současné době zahrnuje více než 200 kusů spojených se staršími i novějšími dějinami vojenství. Celé skupině militarií se dostalo péče v konzervátorské dílně ve Staré papírně, kde byla tato skupina vyčištěna a uložena v novém depozitáři. Vybrané předměty z této skupiny představuje muzeum také v rámci své trvalé expozice v hlavní budově muzea, kde se vždy těší zasloužilému zájmu. Ze sbírky Militarií jsme pro naši řadu o zachráněných exponátech v r. 2020 vybrali především předměty, které mají úzkou souvislost s regionálními dějinami. K nejvzácnějším z nich patří zbraně z produkce významné žatecké puškařské rodiny Lässigů.

Postupně jsme v jednotlivých měsících roku představili tyto předměty: orientální předovka s křesadlovým zámkem, lovecká kulovnice, lovecká jednuška z 18. století transformovaná na perkusní systém v 19. století, rakouská jezdecká pistole, dvě terčovnice a jedna puška předovka z dílny D. LÄSSIG IN SAAZ, halapartna, replika husitského cepu, meč důstojníků Luftwaffe, slavnostní hasičský meč, dva africké kožené štíty.

 

4. Další aktivity směrem k veřejnosti

Z důvodu uzavření výstav a expozic muzea pro veřejnost v důsledku koronavirových opatření v průběhu roku jsme hledali nové cesty k veřejnosti. Jednou z nich bylo natočení virtuálních prohlídek výstav a expozic, které jsou k dispozici na webu muzea:

- Křížova vila, virtuální prohlídka prostor https://my.matterport.com/show/?m=61qDS8TMmFH

 

- Šikovné ruce našich babiček, virtuální procházka výstavou

https://www.muzeumzatec.cz/kalendar-sikovne-ruce-nasich-babicek.html

 

- Emil Holub – Tam za řekou Zambezi, virtuální procházka výstavou

https://www.muzeumzatec.cz/kalendar-tam-za-rekou-zambezi.html

 

- Zakletá panna, virtuální prohlídka menhiru v zahradě muzea

https://my.matterport.com/show/?m=hFfusbcNZWq

 

- Volyňští Češi po roce 1945 v Žatci, virtuální procházka výstavou https://my.matterport.com/models/9eM9N5wi2Ps?section=media

 

- Osvobození 1945. Konečně mír. Výstava o posledních týdnech 2. světové války v Ústeckém kraji (kontaktní osoba Mgr. Krsek, Muzeum Ústí nad Labem). Do internetové výstavy žatecké muzeum přispělo obrazovými materiály (foto, skeny vyhlášek ze sbírky plakátů, články z novin, skeny archiv. materiálů) Výstava byla od 7. 5. 2020 zveřejněna na muzejním webu v podobě https://www.muzeumzatec.cz/kalendar-osvobozen-1945-konecne-mir.html

 

Jinou možností, jak zájemcům zprostředkovat informace, je oslovení posluchačů formou muzejního podcastu, který jsme natočili o žateckém historikovi, lékaři MUDr. Adolfu Seifertovi. Odkaz: https://www.muzeumzatec.cz/clanky-podcast-seifert.html

 

Pro vánoční čas jsme zvolili - Online adventní kalendář https://www.muzeumzatec.cz/kalendar-adventni-kalendar-online.html

 

 

5. Programy pro školy, semináře

V průběhu r. 2020 muzeum připravilo jak pro veřejnost, tak zejména pro školy tyto programy:

Poznej Žatecko ... středověké(dobrodružnácesta historií, při níž se zájemci dozví nejen informace o životě ve středověkém městě, ale mají možnost si vyzkoušet i některé z dovedností středověkých obyvatel města).

Poznej Žatecko ... a jeho stromy“(v rámci tohoto programu se zájemci provázení pracovníkem muzea seznamují s historií žateckých parků a poznávají zdejší pestrou nabídku zajímavých druhů stromů).

Poznej Žatecko ... a jeho rodáky“(procházka po Žatci a místech, se kterými jsou spojena jména významných rodáků od středověku po současnost).

Poznej Žatecko ... a jeho architekturu“.V tomto programuzájemci pátrají s pracovnicí muzea po stopách žateckých architektů a stavebního dědictví posledních dvou století.

Poznej Žatecko ... a jeho instustriál“. V programuje možné s muzejními pracovníky nahlédnout do průmyslových areálů a chmelařských budov předválečného Žatec. Výklad seznamuje s žateckými průmyslníky, jejich dvorními architekty a zařadí vše do souvislostí dějin města Žatce.

Vzhledem k omezujícím opatřením z důvodu koronavirové pandemie bylo muzeum pro veřejnost řadu měsíců uzavřeno, výuka ve školách probíhala v on-line prostředí. Programy proto budou realizovány po rozvolnění protivirových opatření.

 

6. Zapojení muzea do akcí celostátního charakteru

 • Noc literatury: muzeum se společně s Městskou knihovnou, TIC a spolky Budík a Opera Žatec zapojilo do přípravy programu akce Noc literatury v Žatci. Termín konání byl z důvodu koronavirových opatření odložen a poté akce v Žatci zrušena.

 • Muzejní noc v Žatci byla naplánována na termín 12. 5. 2020, v důsledku omezujících protipandemických opatření byla nakonec zrušena.

 • Dny evropského dědictví (EHD): EHD 2020 v sobotu 19. září 2020 v Žatci

Z důvodu koronavirové epidemie a opatření vyhlášených ministerstvem zdravotnictví jsme byli nuceni omezit program Dnů evropského dědictví v Žatci. Z původně plánovaných programů na 12 dvorcích se neuskutečnila floristická dílna ve Staré papírně, koncert Vladimíra Hrona v Letním kině, návštěva vinařství Mikulášek a ochutnávky regionálních potravin v Pi(j)anistickém dvorku. Rovněž děkanský chrám Nanebevzetí P. Marie zůstal tentokrát pro veřejnost uzavřen. Ostatní plánovaný program se uskutečnil beze změny – srov. příl. č. 2.

 

7. Aktivity ve Staré papírně

Zrekonstruovanou část bývalých papíren v Žatci užívá muzeum od 12. 11. 2015. Za více než 5 let provozu se objekt stal místem pro pořádání besed s obyvateli města, uskutečnila se zde řada přednášek, seminářů, prezentačních akcí, workshopů, kurzů, konferencí, krátkodobých výstav a dalších aktivit, pořádaných jak muzeem, tak různými spolky a organizacemi a rovněž Městem Žatec a jeho odbory.

Regionálnímu muzeu zrekonstruovaná část bývalých papíren slouží jako moderní depozitáře s kvalitním vybavením a konzervátorským pracovištěm, kde jsou ošetřovány jeho sbírky. Depozitáře nejsou veřejnosti přístupny.

V důsledku nouzových vládních opatření proti koronavirové epidemii byl provoz objektu v r. 2020 výrazně omezen a počet zde uskutečněných aktivit redukován.

V rámci programu tzv. Oživlých depozitářů za výše uvedených omezení uspořádalo muzeum celkem 4 výstavy, další akce uspořádaly jiné subjekty - Město Žatec, jeho odbory a komise, MAS Vladař, Městská knihovna Žatec.

Objekt navštívilo celkem 1 341 evidovaných návštěvníků, což je 4,5 krát méně než v uplynulých letech.

Přehled akcí muzea ve Staré papírně:

 • Hans Kudlich – osvoboditel sedláků: 16. 1. – 28. 3. 2020 (putovní výstava o významné osobnosti H. Kudlichovi, připravená ve spolupráci s OM Chomutov

 • Keramika trochu jinak: 25. 6. – 23. 8. 2020 (druhá výstava keramické tvorby Emílie Neubauerové ze Žatce)

 • Kaktusy a sukulenty: 3. – 5. 9. 2020 (výstava pořádaná ve spolupráci s Kaktusáři Žatecka)

 • Co skrývá něžná krása květin: 19. 9. – 5. 12. 2020 (floristická výstava připravená Ekumenickou akademií v Praze)

 

Akce ostatních subjektů ve SP:

 • 20. 1. 2020: Setkání s veřejností, pořadatel: Město Žatec

 • 21. 1. 2020: Kočkohrátky – beseda o domácím násilí, pořadatel: Městská knihovna Žatec

 • 22. 1. 2020: Jednání lokálního partnerství Žatec, pořadatel: Odbor sociálních věcí Města Žatce

 • 23. 1. 2020: Jak se efektivně učit – přednáška, pořadatel: Městská knihovna Žatec

 • 29. 1. 2020: Večerní klub Žatecko – téma sportovní hala v Žatci, setkání s veřejností, pořadatel: A dál?, z. s.

 • 22. 2. 2020: Psí evergreeny – Život se psy, přednáška a ukázky práce se psy, pořadatel: F. Šusta

 • 26. 2. 2020: Večerní klub Žatecko – téma parkování, setkání s veřejností, pořadatel: Dopravní komise Města Žatce

 • 14. 7. 2020: Pojďte s námi vylepšit park Bufo, diskuse s ORM MÚ Žatec v rámci projektu revitalizace parků v Žatci

 • 16. 9. 2020: pracovní setkání s veřejností, pořadatel: Odbor sociál. věcí MÚ Žatec

 • 6. 10. 2020: Najděte klíč ke svému potenciálu, pořadatel: MaS Vladař

 • 17. 12. 2020: zasedání Zastupitelstva Města Žatce, pořadatel: Město Žatec

 

Knihovna muzea ve SP

V prostorách Staré papírny je od října 2016 umístěna i muzejní knihovna. Slouží jak pracovníkům muzea, tak zájemcům z řad veřejnosti a badatelům.

Ve fondu knihovny byly k 31. 12. 2020 evidovány celkem 7 862 knihovní jednotky, z toho přírůstek za r. 2020 činil 78 titulů. Fond je zpracováván v programu Clavius.

V průběhu roku 2020 bylo uskutečněno 72 výpůjček.

Prezenčně studovalo v knihovně 13 badatelů.

Provoz knihovny zajišťuje v rámci svého úvazku pracovnice výstavnicko-propagačního oddělení. Kromě průběžné evidence nových přírůstků zajišťovala vyhotovení bibliografických záznamů článků z regionálního tisku a z městské kroniky.

8. Návštěvnost muzea a jeho akcí

V r. 2020 v důsledku dlouhodobého uzavření muzea pro veřejnost z důvodů vládních protiepidemických opatření výrazně poklesla návštěvnost. Výstavy, expozice a akce pořádané v budovách muzea navštívilo celkem 3 261 návštěvníků, z toho v hlavní budově 1014, na pobočce v Křížově vile 942 a ve Staré papírně celkem 1 305 osob (zdarma).

Na akce pořádané muzeem mimo jeho budovy (zejména EHD) přišlo dalších 3 062 zájemců.


Badatelské návštěvy a dotazy

V průběhu roku 2020 vyřizovali odborní pracovníci muzea celkem 34 badatelských úkonů.

Svatební obřady v Křížově vile

Z důvodu rekonstrukce radnice v průběhu r. 2020 a uzavření její obřadní síně byla náhradním místem pro konání svateb ustanovena pobočka muzea v Křížově vile. Většina obřadů byla uskutečňována v sobotních dopoledních hodinách, kdy je muzeum uzavřeno. Zaměstnanci muzea tyto obřady museli zajistit ve své mimopracovní době. Obřady nebyly zpoplatněny.

Bylo uskutečněno celkem 50 svateb s počtem 929 osob a tři akce vítání občánků, jichž se účastnilo 180 lidí.

Svatebčané ani účastníci vítání občánků nejsou započítáváni do návštěvnosti muzea.

 

 

9. Další odborné aktivity

Propagace činnosti a akcí muzea

K propagaci různorodých aktivit muzea využíváme

muzejní web: www.muzeumzatec.cz

Webové stránky muzea zaznamenaly v r. 2020 celkem 24 588 návštěv a 18 320 uživatelů.


Facebook muzea:
https://www.facebook.com/regionalni.muzeum.zatec,

Instagram: https://www.instagram.com/regionalni.muzeum.zatec/.,

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0EQ0Mxl8EOVPKjZ9XBzubw

Zonerama: https://www.zonerama.com/RegionalnimuzeumZatec/987090

 

Videoprezentace akcí muzea: Z vernisáží výstav a dalších akcí pořizovalo muzeum videozáznamy pro účely dokumentace a připravovalo z nich vlastní krátké prezentace, které zveřejňovalo na svém webu www.muzeumzatec.cz.

 

Další propagace:

- na portálech KdyKde a Výletník

- magazín TIPKO

- na výlepových plochách ve městě

- osobní e-mailové pozvánky na akce na základě uděleného souhlasu

- infotabule Daruma na Kruhovém náměstí

 

Reportáže ve spolupráci s Ok Plus Žatec:

 

10. Publikační činnost zaměstnanců muzea

Publikace muzea:

 1. ČERNÝ, Miroslav. Foto: Vladimír Vaněk, Archiv pracovních snímků z let 1955-1990. ISBN 978-80-904821-9-7.

 2. ČERNÝ, Miroslav, RYCHTAŘÍK Jaroslav, PEUKER Martha. Foto: Josef Wara, Dokumentační snímky města chmele a jeho okresu 1896-1937. ISBN 978-80-907862-0-2.

 3. HOLODŇÁKOVÁ, Radmila. S uličnicí po Žatci. Ulice města Žatce. Upravené a doplněné vydání, Žatec 2020. ISBN 978-80-88075-20-2.

 

Odborné články ve sbornících a časopisech:

Krausová, Milada. Rakouské historické pověsti o dracích. In KRČEK, Jakub – STOČES. Jiří (edd.) Stříbro nad zlato. Sborník k životnímu jubileu PhDr. Vladimíra Bystrického CSc. Plzeň, Eva Mušková vlastním nákladem 2019. ISBN 978 – 80-260-5696-6, zde s. 223 – 231, s. 241.

Krausová, Milada. Ludwig III. vor Saaz. Zum Jahrestag der Schlacht bei Saaz 1421,Pressath/Oberpfalz: Buchhandlung und Verlag Eckhard Bodner 2020, Jahrgang 45, s. 164 – 169. ISBN 978-3947247462.

 

P. Holodňák – spoluautorství in:

Michael O. Asare, Ladislav Šmejda, Jan Horák, Petr Holodňák, Miroslav Černý, Vilém Pavlů, Michal Hejcman: Human burials can affect soil elemental composition for millennia- analysis of necrosols from the Corded Ware Culture graveyard in the Czech Republic. Archaeological and Anthropological Sciences 2020, 12:255

 

Příspěvky pro Encyklopedii muzea na www.muzeumzatec.cz:

příspěvky historičky M. Krausové:

 • J. W. Goethe a chmelový salát

https://www.muzeumzatec.cz/j.-w.-goethe-a-chmelovy-salat.html Převzato pro Deník: Kinšt, Petr. Salát z chmele obdivoval i Goethe. Vaří se z něj i dnes. Žatecký a lounský deník, č. 58, z  9.3 2020., s. 1 – 2.

 

Popularizační články v regionálním tisku:

Žatecké noviny:
z Encyklopedie muzea převzaly příspěvky o těchto osobnostech:

 

 • Významné osobnosti z historie královského města Žatec – Primář MUDr. Wilhelm Bergmann - č. 44, str. 7

 • Významné osobnosti z historie královského města Žatec – Helene Hassmann (1854-1925) – č. 45, str. 7

 • Významné osobnosti z historie královského města Žatec – Božena Viková Kunětická (1862-1934) – č. 46, str. 7

 • Významné osobnosti z historie královského města Žatec – Bylinkářka Marie Treben (1907-1991) – č. 47, str. 7

 • Významné osobnosti z historie královského města Žatec - František Polánek (1892-1973) - č. 48, str. 7

 • Osobnosti z historie města Žatce – František Ladislav Kopecký 1907-1983 - č. 49, str. 7

 • Osobnosti z historie města Žatce – Helmut Preidel 1900-1980 - č. 50, str. 11

 

seriál příspěvků o výtvarném umění ze sbírek žateckého muzea pro Žatecké noviny připravila M. Merdová:

Umění ze sbírek žateckého muzea ŽN č. 1, str. 3
Um
ění ze sbírek žateckého muzea, Vincze Bansaghi, ŽN č. 3, str. 3

Umění ze sbírek žateckého muzea, Viktor Stretti, ŽN č. 5, str. 3

Umění ze sbírek žateckého muzea, Wilhelm Fischer, ŽN č. 7, str. 3

Umění ze sbírek žateckého muzea, Vilém Kandler, ŽN č. 9, str. 3

Umění ze sbírek žateckého muzea, Vladimír Hadomský, ŽN č. 11, str. 3

Umění se sbírek žateckého muzea, Ludwig Engl, ŽN č. 13, str. 3

Umění se sbírek žateckého muzea, Egisto Ferroni, ŽN č. 15, str. 3

Umění ze sbírek žateckého muzea, Fritz Pontini, ŽN č. 17, str. 3

Umění ze sbírek žateckého muzea, Emanuel Kutschera, ŽN č. 19, str. 3

Umění ze sbírek žateckého muzea, Lilligődi Brandhuber, ŽN č. 21, str. 3

Umění se sbírek žateckého muzea, Otto Patzig, ŽN č. 23, str. 3

Umění ze sbírek žateckého muzea, Alfred Schwarzschild, ŽN č. 25, str. 3

Umění ze sbírek žateckého muzea, Franz Gruss, ŽN č. 27, str. 3

Umění ze sbírek žateckého muzea, Emil Orlik, ŽN č. 29, str. 3

Umění ze sbírek žateckého muzea, František Rada, ŽN č. 31, str. 3

Umění ze sbírek žateckého muzea, Václav Alois Šrůtek, ŽN č. 33, str. 3

Umění ze sbírek žateckého muzea, Jaromír Jindra, ŽN č. 35, str. 3
Um
ění ze sbírek žateckého muzea, Josef Reiner, ŽN č. 37, str. 3

Umění ze sbírek žateckého muzea, Oskar Brázda, ŽN č. 39, str. 3

Umění ze sbírek žateckého muzea, Antonín Lewý, ŽN č. 41, str. 3

Umění ze sbírek žateckého muzea, Adolf Schnabel, ŽN č. 43, str. 3

Umění ze sbírek žateckého muzea, Karel Solařík, ŽN č. 45, str. 3

Umění ze sbírek žateckého muzea, Leo Delitz, ŽN č. 47, str. 3

Umění se sbírek žateckého muzea, František Bělský, ŽN č. 49, str. 3

 

11. Účast pracovníků muzea na odborných kolokviích, konferencích, práce
v komisích

 • 18.6. Světelný workshop v OMG Most - prezentace nejnovějších trendů osvětlení muzejních expozic (účast P. Holodňák, R. Holodňáková)

 • 18.6. Jednání Rady instituce UAPP SZČ v Mostě (P. Holodňák)

 • 8.7. Komise archeologického výzkumu v předpolí těžby uhlí v Březně u Chomutova, kterou organizoval UAPP SZČ v Mostě (P. Holodňák, R. Holodňáková)

 • 23.9. komise archeologického výzkumu v Nesvěticích (organizoval ArÚ AV ČR Praha) a následně výzkumu v Libkovicích (organizoval UAPP SZČV Most) – účast P. Holodňák

 • Práce v Komisi kultury a cestovního ruchu při RM Žatce (R. Holodňáková): průběžně

 

12. Spolupráce s jinými subjekty

 • vyhledání a poskytnutí fotografií do publikace autorů Rudolfa Kardoše, Jany Čechurové a Mirky Salavové „Svobodní zednáři v Žatci“ (nakladatelství Beroun, Machart 2020)

 • vyhledání a poskytnutí fotografií pro zpracování nového SHP pro dům č.p. 57

 • poskytnutí 4 skenů plakátů z dočesné pro vystavení v hostinci Ostrov

 • vyhledání a poskytnutí negativu synagogy Fn 859 a fotografií předmětů s židovskou tématikou pro připravovanou expozici v žatecké synagoze

 • poskytnutí fotografií pro město Žatec pro novou expozici v žatecké radnici

 • zpracování podkladů pro starostku Žatce o sv. Václavovi - pro akci na radnici v rámci prvního zpřístupnění tohoto objektu po rekonstrukci

 • pro Žatecký deník: vyhledání a poskytnutí podkladů a údajů o historii dočesné v Žatci

 • pro Časopis Týden: vyhledány a poskytnuty podklady o bitvě u Žatce (Blšan) r. 1318.

 • spolupráce s partnery projektu Vybudování depozitářů ve Staré papírně: Gymnázium Žatec, Učitelé pro Žatec, Západočeské muzeum v Plzni, Ústav archeologické památkové péče v Mostě – naplňování podmínek projektu

 • spolupráce odborných pracovnic muzea při přípravě nové expozice města „Žatec v proměnách času“ v radniční věži

 • spolupráce se soukromými sběrateli při přípravě výstav muzea: Šikovné ruce našich babiček, Tam za řekou Zambezi, Volyňští Češi v Žatci po r. 1945, Keramika trochu jinak, Kaktusy a sukulenty.

 • Spolky A dál?, Občasné sdružení a někteří majitelé žateckých dvorků – spolupráce při přípravě a realizaci programu EHD 2020 - Žatecké dvorky

 

13. Provozní záležitosti

 • Bezpečnost provozu

Všechny objekty ve správě muzea jsou zabezpečeny elektronickou (EZS) a požární (EPS) signalizací a v objektu Staré papírny je umístěn i GHZ. Funkčnost systémů byla zajišťována pravidelnými kontrolami a revizemi dodavatelských firem na základě uzavřených servisních smluv.

Pro zajištění bezpečnosti provozu slouží i vnitřní kontrolní systém, spočívající v denních a periodických kontrolách pověřenými zaměstnanci muzea na jednotlivých pracovištích.

 

 • Opravy a údržba budov, péče o svěřený majetek

Stará papírna (SP):

V roce 2020 byly v budově Staré papírny řešeny tyto závady a poruchy:

Oprava kamery č. 4, aktualizace software

Opravy (opakovaně) na nákladním výtahu

Výměna akumulátorů v pomocných zdrojích GHZ

Oprava zkratu na lince č. 2 EPS

Oprava zavírání vstupních vrat

Oprava zavírání vody na WC

Oprava regulace a ohřevu teplé vody

Oprava uvolněného plechu na střeše, tmelení míst, kde zatékalo

Oprava poškozených parapetů

Oprava přepouštěcího kohoutu v kotelně)

Oprava osvětlení výtahové šachty

Úpravy na zavírání dveří v depozitářích

Oprava zatékání na střeše

Oprava čerpadla v kotelně

Z prostředků zřizovatele byla provedena a uhrazena sanace vlhkosti v zadním traktu budovy depozitářů SP.

 

Nahlášené reklamace na budově i zařízení SP dosud neprovedené

 • osazení oken v zadním traktu větracími otvory pro snížení vlhkosti

 • dokončení oprav na střeše (zatékání), nebyly provedeny zednické práce, pouze

 • klempířské

 • zkontrolovat izolaci stropů pod střechou 3. patra budovy a místa, kde zatéká, a dořešit nedostatečnou tepelnou izolaci

Hlavní budova (HB):

 • z prostředků zřizovatele bylo provedeno oklepání omítek ve sklepních prostorách hlavní budovy muzea z důvodu odvlhčení prostor a zamezení šíření plísní a výměna větracího okna

 • drobné opravy vodovodních baterií a osvětlení WC

Křížova vila (KV):

- opravy funkčnosti EZS

 

Nově pořízená vybavení a majetek:

- DHM v hodnotě od 3000 do 39 999 Kč: 1x PC

- DHM v hodnotě do 3000 Kč: 1x vysavač, 2x kancelářská židle, 2x datalogger, 2x mobilní telefon,1x varná konvice, 1x žehlička, 1x hliníkové schůdky

 

Zpracování výkazů, rozborů, hlášení, opatření

 • Ke dni 26. 2. 2020 zpracována Monitorovací zpráva č. IV o zajištění udržitelnosti projektu „Záchrana objektu bývalých papíren a vybudování depozitářů muzea v jejich části“ za období 27. 2. 2019 do 26. 2. 2020 byla zpracována a odeslána ORM MěÚ dne 2. 3. 2020

 • Účetní uzávěrky zpracovány ke dni 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. 2020 a odevzdány v požadovaných termínech

 • Organizační opatření muzea k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2020 bylo zpracováno dne 29. 4. 2020. Ke stejnému datu byla jmenována inventarizační, DIK a likvidační komise muzea. Inventarizace majetku za r. 2020 byla provedena v souladu s organizačním opatřením a zápis o jejím provedení včetně inventurních soupisů byl předán majetkovému odboru MÚ.

 • Roční uzávěrka: přehled hospodaření za r. 2020 byl zpracován a na FO MÚ předán v souladu se stanoveným termínem zřizovatele.

 • Roční výkaz o muzeu Kult (MK) 14-01 za rok 2020 odeslán NIPOS dne 16. 2. 2021.

 

 

V Žatci dne 15. 3. 2021 Zpracovala:

PhDr. Radmila Holodňáková,
ředitelka muzea

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod