2018

Výroční zpráva o činnosti muzea za rok 2018


1.0. Základní údaje o organizaci:

Identifikační údaje

Název: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Sídlo: Husova 678, 438 01 Žatec
Statutární zástupce: PhDr. Radmila Holodňáková, ředitelka muzea
Zřizovatel: Město Žatec
Datum vzniku příspěvkové organizace: 1. 7. 1973
IČO: 00360805
Kontakt a vzdálený přístup:
e-mail: rmz@muzeumzatec.cz
internetové stránky: www.muzeumzatec.cz
sociální sítě: https://www.facebook.com/regionalni.muzeum.zatec
https://www.instagram.com/regionalni.muzeum.zatec

Vymezení hlavního účelu

Hlavní účel
Příspěvková organizace Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů. Muzeum bylo zřízeno za účelem získávání, shromažďování, ochrany, trvalého uchovávání, evidence a odborného zpracování, zpřístupňování a prezentace sbírek muzejní povahy jako dokladů vývoje společnosti, přírodního bohatství, kulturního a historického dědictví regionu.

Předmět hlavní činnosti
Muzeum plánovitě shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje v regionu své působnosti. Předmětem činnosti je zejména péče o sbírkový fond muzea. Muzeum spravuje dle platné legislativy sbírky historicky vzniklé, které programově doplňuje prováděním nových akvizic na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti s cílem vytvořit ucelené sbírky. Provádí evidenci a odbornou dokumentaci sbírkových předmětů písemnou nebo digitální i obrazovou, odborně zpracovává sbírkové předměty a vytěžuje z nich odborně i obecně prospěšné poznatky pro prezentaci vývoje společnosti a přírody v regionu. Zajišťuje ochranu sbírek před poškozením, zničením či odcizením. Provádí vědecký výzkum prostředí včetně terénních výzkumů a sběrů v oborech zastoupených v muzeu. Na základě pověření Ministerstva kultury ČR provádí podle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy. Sbírkové předměty, jejich kopie nebo repliky a napodobeniny a odbornou dokumentaci k nim prezentuje muzeum prostřednictvím krátkodobých výstav, stálých expozic, vlastní publikační a přednáškovou činností a dalšími kulturně výchovnými a vzdělávacími aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, děti a mládež. Muzeum zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty jak v České republice, tak i v zahraničí, nebo za účelem vědeckého zkoumání, odborného konzervování nebo restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona 122/2000 Sb. Muzeum umožňuje studium svých sbírek badatelům, poskytuje odbornou metodickou činnost v oborech zastoupených v muzeu, poskytuje ústní a písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše. Muzeum vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace. Spravuje historický knižní fond a odborně zaměřenou studijní knihovnu. Muzeum pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympozia a pracovní semináře vztahující se k předmětu činnosti. Je pořadatelem kulturních a vzdělávacích programů (hudebních, divadelních, literárních, multimediálních apod.) vyplývajících z obecné formulace předmětu činnosti. Muzeum vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti, v oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. Návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí umožňuje za úplatu. Vybírá poplatky za fotografování v expozicích, za pořizování videozáznamů i filmování, za pořizování kopií dokumentů, poskytování skenů fotografií, negativů i diapozitivů. Prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti a region.

Okruhy doplňkové činnosti
V souladu se zřizovací listinou může muzeum vyrábět a prodávat své výrobky, pokud tato doplňková činnost nenarušuje plnění hlavních úkolů organizace.

Organizační struktura muzea
Statutárním orgánem muzea je ředitel, který zastupuje muzeum navenek.
V organizaci jsou zřízena tato odborná oddělení:
• Provozně ekonomické
• Společenskovědní
• Výstavnicko-propagační (sem je začleněna rovněž knihovna muzea, která slouží jak zaměstnancům muzea, tak zájemcům z veřejnosti.)
• Archeologické
K 31. 12. 2018 zaměstnávalo muzeum 14 osob v zaměstnaneckém poměru (z toho jednu od 1. 10. 2018) - 5 na zkrácený pracovní úvazek a 9 na celý úvazek. Na činnosti, které nebylo možné zajistit stálými pracovníky, byli průběhu roku 2018 nepravidelně dle potřeb provozu přijímáni brigádníci - celkem 6 brigádníků (3 na DPČ a 3 na DPP).

Poradní orgány
Ředitel zřizuje Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, jehož dobrovolnými členy jsou odborníci nejrůznějších profesí. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost je poradním orgánem ředitele ve věci rozšiřování sbírek.

Počet brigádníků či osob z dotace Úřadu práce
V r. 2018 nezaměstnávalo muzeum žádné osoby z dotace ÚP.

2.0. Rozbor hospodaření

Muzeum v současné době spravuje tři objekty. Kromě hlavní budovy v Husově ulici, kde je sídlo organizace, muzeum od roku 2003 provozuje pobočku Křížově vile, Zeyerova ulice č. 344 a od listopadu 2015 pobočku ve Staré papírně v ul. Volyňských Čechů 733. Všechny tři objekty jsou majetkem zřizovatele, tj. Města Žatec. Movitý majetek, s nímž má muzeum právo hospodařit, využívá a spravuje dle účelu a předmětu činnosti v souladu s dodatky ke Zřizovací listině muzea a v souladu se závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele i vnitřními předpisy.

Základním zdrojem financování muzea je příspěvek na činnost a provoz organizace od zřizovatele a další účelově poskytnuté finanční prostředky. V roce 2018 hospodařilo muzeum s rozpočtem ve výši 9 811 051,50 Kč, z toho příspěvek od zřizovatele činil 8 967 000 Kč, účelové dotace grant MK-ISO 138 000 Kč, zúčtovaný transfer 493 908 Kč a vlastní výnosy 212 143,50 Kč (za vstupné, prodej zboží a služeb, archeologické dohledy a výzkumy, použití fondů, úroky).

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2018 – hlavní činnost – Náklady, výnosy, výsledek hospodaření:

 Náklady v Kč 
 Spotřeba materiálu
 199 439,30
 Spotřeba energie
 967 485,00
 Prodané zboží  478,46
 Opravy a udržování  126 276,65
 Cestovné
 10 660,00
 Náklady na reprezentaci  2 497,40
 Ostatní služby  1 213 662,52
 Mzdové náklady  4 080 900,00
 OON  301 587,00
 Náhrada DNP  13 174,00
 Zákonné sociální pojištění  1 468 325,00
 Ostatní sociální pojištění  12 105,00
 Zákonné sociální náklady  95 861,48
 Ostatní sociální náklady  81 117,00
 Ostatní daně a poplatky  2 896,00
 Ostatní náklady z činnosti  43 522,00
 Odpisy  720 480,00
 Náklady z drobného dlohodobého majetku  228 861,50
 Ostatní finanční náklady  0
 Náklady celkem  9 569 382,31
 Výnosy v Kč
 Výnosy z prodeje vlastních výrobků  0
 Výnosy z prodeje služeb  135 386,00
 Výnosy z prodaného zboží  10 427,00
 Čerpání fondů  14 789,00
 Úroky  51 010,00
 Transfer - depozitáře  531,50
 Příspěvky (dotace) celkem  9 105 000,00
 z toho: příspěvek na činnost od zřizovatele  4 896 000,00
              příspěvek na platy od zřizovatele  4 071 000,00
              dotace ISO MK  138 000,00
   
 Výnosy celkem  9 811 051,50
 Výsledek hospodaření  241 669,19
 
• Přehled pohledávek a závazků: Muzeum nemělo v r. 2018 žádné nevyřízené pohledávky ani závazky.
• Přehled získaných externích finančních zdrojů:
   Dary: 4 889,- Kč (na tisk publikace)

• Účelové dotace poskytnuté zřizovatelem: 0

• Vyhodnocení doplňkové činnosti:
   V roce 2018 muzeum nevykonávalo doplňkovou činnost.

3.0. Získávání dalších finančních zdrojů

Dotace poskytované ústředními institucemi, EU
V r. 2018 získalo muzeum na základě žádosti na MK ČR o dotaci z podprogramu ISO/D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí na restaurování sbírkových předmětů ve výši 138 000 Kč.

 poskytovatel dotace výše účel dotace čerpání v Kč  ošetřené předměty 
 ISO MK ČR  138 000  restaurování  138 000         H 1, H 700, H 27, H 33, H 693
 
4.0.Výsledky kontrol
V roce 2018 neproběhly v muzeu žádné vnější kontroly.
Vnitřní kontroly byly zaměřeny na kontrolu pokladní hotovosti, inventarizaci materiálových zásob, cenin, upomínkových předmětů, publikací a vstupenek a inventarizaci sbírkových předmětů dle dlouhodobého harmonogramu.

V oblasti provozní muzeum zajišťovalo pravidelné revize a kontroly zařízení v souladu s termíny stanovenými zákonnými normami.

Kontroly zřizovatelem
V roce 2018 neprovedl zřizovatel v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci žádnou kontrolu.

Kontroly dalšími oprávněnými stranami
Nebyly provedeny žádné kontroly.

 
v Žatci dne 11. 3. 2018
Zpracovala PhDr. R. Holodňáková, ředitelka muzea

Příloha č. 1 – Plnění hlavního účelu a předmětu činnosti

1.0.1 Prostory muzea, provozní a návštěvní doba

Prostory muzea

K zajištění účelu a předmětu činnosti užívá muzeum prostory v hlavní budově muzea v Husově ulici, tzv. Křížovu vilu v Zeyerově ulici a prostory v části bývalých papíren v ul. Volyňských Čechů 733, které slouží pod názvem Stará papírna jako depozitáře muzea, knihovna a multifunkční prostory pro veřejnost. K sezónním akcím jsou využívány i zahrady muzea. Bezbariérový přístup je v budově Křížovy vily a v objektu Stará papírna, v hlavní budově muzea v Husově ulici je bezbariérový přístup pouze do přízemí.

Provozní doba muzea

Provozní doba muzea je stanovena celoročně ve dnech pondělí – pátek od 6.00 do 17.00 hodin a o sobotách a nedělích od 13.00 do 17.00 hodin.

Provozní doba se nekryje s otevírací (návštěvní) dobou pro veřejnost. Zavíracím dnem pro veřejnost je pondělí, které slouží především k zajišťování provozních záležitostí muzea.

Návštěvní doba muzea

návštěvní doba pro veřejnost

Hlavní budova

Křížova vila

Stará papírna

Pondělí

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Úterý - Pátek

9.00 -17.00

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

Sobota

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

Neděle

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

zavřeno

V době pořádání akcí pro veřejnost (vernisáže výstav, přednášky, tvůrčí dílny, doprovodné akce, Muzejní noc, EHD apod.) je otevírací doba pro návštěvníky dle potřeby aktuálně prodlužována nebo rozšiřována mimo provozní dobu objektů.

1.0.2 Práce se sbírkami

Získávání sbírek

V roce 2018 bylo v muzeu zapsáno celkem 79 evidenčních čísel přírůstků, z toho 14 př. č. ve společenskovědní podsbírce a 65 př. č. v archeologické podsbírce muzea. Ve společenskovědní podsbírce byly získány např. chmelové známky, které byly zařazeny do Kabinetu chmelových známek, staré regionální plakáty a plány, fotografie, šicí stroj, pianino Sieber, různé nádobí a pracovní nástroje). Archeologická podsbírka byla rozšířena o předměty z různých materiálů – zlomky keramiky, bronzové a železné předměty, kamenná broušená i štípaná industrie, zvířecí kosti, kostěná industrie ad. Velkou část získaných předmětů tvoří soubory odevzdaných detektorových nálezů. Větší záchranný archeologický výzkum provedlo muzeum v květnu – červnu 2018 v předpolí těžby štěrkopísku na západním okraji obce Chudeřín, kde byla zachycena část slovanské osady ze středohradištního období. Další nálezy byly získány z katastrů obcí Blšany, Deštnice, Domoušice, Holedeč, Kolešovice, Libočany, Libořice, Lomazice, Malá Černoc, Měcholupy, Sádek, Touchovice, Zeměchy, Žatec a Železná.

Evidence sbírkových předmětů

Akvizicí získané předměty byly průběžně čištěny, přírůstkovány a převáděny do 2. stupně evidence. V roce 2018 byly ve společenskovědní podsbírce vytvořeny karty s inventárními čísly F 6726 – F 6793, P 282 - P 284, Av 1148 – Av 1152, N 6851 – N 6855, PL 995 – PL 996, E 285 – E 286, UH 845, Fd348 – Fd 355, H 795 – 799, Fn 999 – Fn 1000.

V archeologické podsbírce byly nálezy zapsány a uloženy pod př. č. 1 - 65/2018 a v prosinci zapsány do Centrální evidence sbírek (CES) MK. Pro všechny lokality bylo zpracováno standardní formulářové hlášení a nálezové zprávy (NZ), které spolu s doprovodnou dokumentací byly uloženy do archivu NZ.

Ke dni 31. 12. 2018 je v muzeu evidováno 43 618 evidenčních čísel předmětů.

Stěhování, ukládání v depozitářích, inventarizace sbírek

V průběhu roku 2018 pokračovalo stěhování sbírek z hlavní budovy do depozitářů ve Staré papírně. Počátkem r. 2018 byla přestěhována zbylá část fondů archeologické podsbírky, původně uložená v tzv. AD1 (cca 1500 krabic), a v závěru roku byla dokončena jejich nová lokace. Současně byly v průběhu roku 2018 v naplánovaných etapách přemísťovány i předměty ze společenskovědní podsbírky. Přesun byl spojen s kontrolou stavu, čištěním, fotodokumentací a nezbytným ošetřením jednotlivých předmětů. K ošetřeným předmětům byly vyhotovovány konzervátorské zprávy s dokumentací. Po materiálovém roztřídění a výběru vhodných obalů byly sbírkové předměty ukládány podle podobných klimatických nároků. Poté následovalo vypracování lokačních seznamů. U ucelených nově uložených podskupin byla zapsána nová lokace do databáze Bach.

Stěhování sbírek z původních depozitářů probíhalo vlastními silami, za plného provozu muzea, bez omezení akcí pořádaných pro veřejnost. Podíleli se na něm všichni zaměstnanci muzea, za což jim patří uznání a poděkování.

Vybavení depozitářů ve Staré papírně umožňuje uložení sbírek odpovídající současným nárokům na jejich bezpečnost jak po stránce klimatických parametrů, tak z pohledu zabezpečení a požární ochrany. Celoročně jsou ve všech depozitářích monitorovány a regulovány klimatické hodnoty. Regulace teploty v zimních měsících pomocí topných těles na ochozech je bezproblémová v depozitářích společenskohistorické sbírky i sbírky archeologické. V prostorách pro muzejní knihovnu v posledním nadzemním podlaží je udržení stálé teploty problematické z důvodů nedostatečné izolace od střechy a dochází zde k přehřívání prostor v letních měsících a nedostatečnému protopení v mrazivých obdobích. Relativní vzdušná vlhkost je regulována a udržována pomocí mobilních jednotek a s jejich pomocí se požadované parametry vlhkosti vzduchu dařilo udržovat po celé období 2018 bez problémů. Opakovaně se jako problematické jevilo jištění u obou klimaboxů, kdy praskání pojistek působilo narušení funkce boxů a bylo třeba do každé následující opravy udržovat i zde klima mobilními jednotkami. Problémy s jištěním přetrvávají dosud a dodavatel je řeší s výrobcem zařízení. Na jaře 2018 byl spuštěn ostrý provoz GHZ, od spuštění do konce roku nenastala v systému žádná porucha. Prostory depozitářů byly v pravidelných intervalech uklízeny. Místnost před konzervací byla zatemněna pro ochranu zde uložených předmětů. V průběhu roku byly řešeny i problémy se špatnou funkcí hlavic ústředního topení a vlhkostí.

V souladu s dlouhodobým harmonogramem inventarizace sbírek byla v měsících květen až listopad 2018 provedena inventarizace v podsbírce společenskovědní, ve skupině UH a v historické expozici. Během inventarizace byl kontrolován a zhodnocen stav předmětů v této části sbírky. V archeologické podsbírce byly inventarizovány předměty v expozici archeologie v 1. patře budovy muzea, kde byl ověřován soulad evidenčních záznamů (předmět/databáze) a kontrolováno uložení dle záznamů v evidenčních kartách a seznamech. O provedených inventarizacích byly pořízeny záznamy. Celkem bylo inventarizováno 1894 předmětů.

Konzervování a restaurování sbírek, zápůjčky

Konzervátorské pracoviště ve Staré papírně umožňuje konzervování předmětů na papírové podložce, ošetření menších předmětů ze dřeva, skla, porcelánu, keramiky, kovu a textilních materiálů. V průběhu roku 2018 bylo ošetřeno celkem 165 sbírkových předmětů z podskupin PD a UH, AV, N, E, H společenskovědní podsbírky muzea.

Dále byly ošetřeny předměty do výstavy TGM a armáda, pro zápůjčku do expozice v Hlubanech, do výstavy Vem si čepici a rovněž nově získané fosilie z pískovny Velká Černoc. Způsob ošetření sbírkových předmětů, včetně fotodokumentace, byl průběžně zaznamenáván v konzervátorských zprávách. Základní konzervátorské práce zajišťovala konzervátorka muzea, která je současně pověřena správou depozitářů.

Restaurováno bylo v r. 2018 celkem 15 předmětů ze společenskovědní podsbírky muzea. Pro soubor lidového nábytku (2 malované skříně a 3 truhlice) byla získána dotace z programu ISO/D MK ČR ve výši 138 000 Kč, dalších 11 sbírkových předmětů bylo restaurováno z provozních prostředků muzea (1 náročné restaurování olejomalby – portrét kardinála Bonaventury, prapor turnerů, 4 militaria a 2 truhly a 2 trdlice, laténský meč). Restaurování provedli dodavatelsky restaurátoři s licencí MK ČR, způsob restaurování všech předmětů včetně fotodokumentace byl zaznamenán v restaurátorských zprávách. Částka vynaložená z rozpočtu muzea na restaurování činila 242 131 Kč, celkem tedy bylo v r. 2018 na restaurování vynaloženo 380 131 Kč.
V r. 2018 uskutečněno 10 zápůjček souborů sbírkových předmětů muzea. Zápůjčky byly realizovány jak ze společenskovědní, tak z archeologické podsbírky.

1.0.3 Prezentace sbírek - expozice muzea, výstavní a přednášková činnost,
doprovodné akce k výstavám

Expozice muzea

název expozice

rok vzniku

umístění

pozn.

Pravěk středního Poohří

1972

Husova 678

 

Historický a urbanistický vývoj města Žatce

1975

Husova 678

 

Žatecké obrázky

1999

Husova 678

příležitostně doplňována

Kabinet chmelových známek

2002

Husova 678

průběžně doplňována

Žatecký stroj času

2012

Husova 678

průběžně rozšiřována v Encyklopedii

Obrazy ze sbírky muzea

2005

Zeyerova 344

příležitostně obměňována

Z dějin průmyslu v Žatci

2015

Volyňských Čechů 733

Příležitostně

doplňována

Záchrana objektu bývalých papíren

2015

Volyňských Čechů 733

dlouhodobá výstava

 

Expoziční a výstavní činnost muzea

K rozvoji činnosti muzea je zapotřebí vybudovat novou moderní expozici v hlavní budově, která by splňovala současné nároky na standardy muzejních expozic. K tomu jsme podnikli tyto kroky:
a) je zpracován scénář, aproximativní propočet nákladů pro novou plánovanou historickou expozici v 1. patře hlavní budovy muzea
b) je hotová realizační dokumentace na samostatnou expozici o žateckém pokladu
s aproximativním odhadem nákladů v přízemí hlavní budovy muzea

Pro žádnou z plánovaných expozic nebyl v roce 2018 vypsán vhodný dotační titul, do něhož by se muzeum mohlo pro realizaci expozice zapojit.

Krátkodobé výstavy muzea

Přípravu krátkodobých výstav zajišťuje výstavní oddělení muzea ve spolupráci s dalšími odděleními a odbornými pracovníky muzea. Většinu výstav připravovalo muzeum svépomocí, na základě vlastního scénáře, stejně jako jejich výtvarné a technické řešení. Výtvarné řešení zahrnovalo praktickou instalaci předmětů ve vitrínách, přípravu obrazových materiálů na panelech, grafickou úpravu textů, skenování, pořizování a úpravu fotografií a dalších doprovodných informací. Součástí výstav byla i příprava propagačních materiálů - plakátů, pozvánek, zhotovování a přemísťování výstavního fundusu (dovoz, odvoz), výroba doprovodných prvků a dekorací pro výstavy, zajištění nákupu materiálů, úklidu prostor apod. U převzatých výstav probíhala spolupráce podle konkrétní dohody, nejčastěji formou výpomoci při instalaci. Po skončení výstav se zaměstnanci muzea podíleli na jejich deinstalaci a v případě zápůjček exponátů i na jejich vrácení dle zápůjčních reverzů. Všechny výstavy byly propagovány na webu a Facebooku muzea, plakáty na výlepových plochách, osobními e-mailovými pozvánkami a formou měsíčních kulturních tipů, zasílaných do TIC města, do škol, kulturních institucí a tištěných i internetových médií. Ze všech vernisáží výstav a akcí pořizuje muzeum obrazové záznamy pro účely dokumentace a propagace.

Roce 2018 uspořádalo muzeum 23 krátkodobých výstav, z toho 7 v Křížově vile (KV), 8 v hlavní budově (HB) a 8 ve Staré papírně (SP):

 1. Válka s hokejkami: 11. 1. – 18. 2. 2018 (KV) – dokumentaristická výstava o počátcích ledního hokeje v Ústeckém kraji a o oblibě a rozvoji tohoto sportu

 2. Záhady a tajemna nejen v České republice: 18. 1. – 17. 3. 2018 (SP) – výstava ve spolupráci se společností Agartha o záhadných místech u nás

 3. Doba dřevěná, doba minulá: 25. 1. - 15. 4. 2018 (HB) - výstava dřevěných předmětů a nástrojů k jejich výrobě ze sbírky Zdeňka Nováka z Děčína

 4. T. G. M. a armáda: 1. 2. - 28. 2. 2018 (HB) – výstava o životě Tomáše Garrigua Masaryka a jeho propojení s čsl. legionáři a později i armádou samostatného Čsl. státu, zapůjčená Československou obcí legionářskou

 5. Já jsem malý koledníček: 1. 3. - 8. 4. 2018 (KV) - velikonoční výstava kraslic ze sbírky muzea a připomenutí zapomenutých velikonočních tradic

 6. Vznik republiky a osudy pomníku Josefa II. v Žatci: 1. 3. – 31. 12. 2018 (HB) – připraveno jako příspěvek muzea k oslavám výročí vzniku republiky

 7. Detektory pomáhají archeologii: od 17. 4. 2018 (HB) – výstava archeologických předmětů získaných pomocí detektorů, průběžně doplňovaná o nové přírůstky

 8. Háčkované dějiny Českých zemí: 19. 4. - 22. 7. 2018 (KV) - výstava háčkovaných historických postaviček z dílny Lenky Bednářové z Vraného nad Vltavou

 9. Návraty lidických žen a dětí: 26. 4. - 30. 6. 2018 (SP) - výstava dokumentující pohnuté osudy lidických žen a dětí, zapůjčená Památníkem Lidice

 10. Hudební nástroje v dějinách: 3. 5. - 26. 8. 2018 (HB) – výstava dřevěných a žesťových hudebních nástrojů ze sbírky pražského sběratele Jaromíra Růžičky

 11. Keltský poklad ze Stebna: 17. 4. – 29. 4. 2018 (HB) – krátkodobá výstava unikátního nálezu bronzové mísy s hlavou Gorgony (zápůjčka z NM)

 12. Průmysl se představuje veřejnosti: 18. 5. - 21. 7. 2018 (SP) – převzatá putovní výstava představující 10 zajímavých příkladů průmyslové výroby v západní části Čech

 13. Letní toulání aneb jak se v lese neztratit: 12. 7. - 18. 8. 2018 (SP) – výstava seznamující s turistickými značkami, průvodci, mapami, turistickými zajímavostmi, trempskými anekdotami a příslovími, připravená pro zájemce o turistiku

 14. Jan Růžička: 9. 8. - 27. 10. 2018 (KV) – snímky krajiny regionu z let 1900 – 1937

 15. Keramická tvorba Emilie Neubauerové: 9. 8. - 9. 9. 2018 (KV) – výstava keramických objektů z dílny žatecké tvůrkyně

 16. Kaktusy a sukulenty: 30. 8. - 8. 9. 2018 (SP) – tradiční výstava připravená ve spolupráci s kaktusáři Žatecka

 17. Prostor a čas: 13. 9. - 26. 10. 2018 (SP) – výstava abstraktních obrazů Josefa Moulise

 18. Uber plyn!: 15. 9. - 30. 12. 2018 (HB) – výstava autíček „angličáků“ Matchbox ze sbírky soukromého sběratele Antonína Maciolka

 19. Patchwork: 15. 9. - 27. 10. 2018 (KV) – výstava nejrůznějších výrobků Martiny Góčové, zhotovených patchworkovou technikou

 20. U nás to bylo trochu jinak, 100 let od vzniku první republiky: 30. 10. - 11. 11. 2018 (SP) – putovní výstava Ústeckého kraje. Historici z celého kraje shromáždili poprvé všechny fotografie, články z novin a další svědectví o vzniku první republiky v našem regionu

 21. Než přijde….: 8. 11. – 30. 12. 2018 (KV) – výstava o tom, že než přijde Ježíšek, je zapotřebí přichystat hodně věcí. Výstava přiblížila chov kapra, pěstování vánočních stromků a výrobu cukroví. Výstava byla doplněna řezbářskou dílničkou.

 22. Vem si čepici – No rukavice taky! Je tam už zima!: 5. 11. – 8. 12. 2018 (SP) – výstava pokrývek hlavy, rukavic, šál a šátků, připomínající jejich tradiční výrobce u nás, doplněná o interaktivní výuku výroby bambulí a střapců.

 23. Půjdem spolu do betléma: 6. 12. – 30. 12. 2018 – výstava netradičního žateckého betlému, vytvořeného samotnými Žatečany

Výstavy pořádané muzeem byly zahajovány slavnostní vernisáží s kulturním programem, vždy od 17.00 hodin. Vernisáží se zúčastnilo celkem 497 osob.

Výstavy muzea zapůjčené jiným subjektům

 1. Válka s hokejkami: únor 2018 – Chomutov, zimní stadion

 2. Pahorkatina Džbán: duben až červen 2018 - Oblastní muzeum v Lounech

 3. Válka s hokejkami: říjen 2018 – Opočno, obecní úřad

 

Doprovodné akce k výstavám:

 1. Komentované prohlídky výstavy Doba dřevěná, doba minulá – 21. 2., 22. 2., 7. 3., 8. 3., 10. 4., 11. 4. 2018

 2. Velikonoce v Křížově vile: 14. – 17. 3. 2018 (KV), pletení pomlázek, zdobení kraslic, pečení jidášů, líheň kuřátek, pohádky ovčí babičky

 3. Hudební podvečer I.: 24. 5. (HB), klávesové nástroje představil M. Kubík, ZUŠ Žatec

 4. Hudební podvečer II.: 31. 5. (HB, dechové nástroje představil L. Růžička, ZUŠ Žatec

 5. Hudební podvečer III.: 7. 6. (HB), strunné nástroje představil M. Srnka, ZUŠ Žatec

 6. Hudební podvečer IV.: 14. 6. (HB), dřevěné dechové nástroje představil A. Musil, ZUŠ Žatec

 7. Hudební podvečer V.: 21. 6. (HB), bicí nástroje představil J. Valenta, ZUŠ Žatec

 8. Vznik republiky: 2., 6. a 8. 11. 2018 (SP) – besedy pro školy k tématice 100. výročí vzniku republiky zajišťovala D. Manová.

 9. Pečeme perníčky: 15. – 16. 12. a 22. – 23. 12. 2018 (KV), tvořivé dílničky – zhotovování a pečení perníčků dle historických receptů

 

Přednášková činnost muzea

V roce 2018 uspořádalo muzeum celkem 16 přednášek z nejrůznějších oborů

 1. Otisky kamenné historie: 30. 1. 2018 (SP), přednáška J. Děda a B. Větrovské – Omnium z.s. o současné podobě křesťanských a židovských hřbitovů na Podbořansku

 2. Mexico – cesta: 1. 2. 2018 (KV), přednáška J. Šnicera o putování po Mexiku a jeho historii

 3. Mexico – kaktusy: 2. 2. 2018, přednáška J. Šnicera o kaktusech a historii jejich pěstování u nás

 4. Žatecké osmičky I.: 22. 2. 2018 (HB), přednáška PhDr. M. Krausové o významných „osmičkových“ letech v Žatci

 5. Záhady a tajemna: 8. 3. 2018 (SP), přednáška J. Hroudy, člena badatelské skupiny Agartha o zkoumaných podzemních objektech

 6. Cesta po Islandu a nové poznatky z vikingské archeobotaniky: 5. 4. 2018 (KV), přednáška prof. RNDr. M. Hejcmana, Ph.D. et Ph.D. o Islandu, archeologických lokalitách a jejich výzkumu a o potravních zvyklostech tamějších Vikingů

 7. Otec českého včelařství J. N. Oettl: 12. 4. 2018 (HB), přednáška J. Tlustého o založení českého včelařského spolku a rozvoji českého včelařství v 19. století

 8. Keltský poklad ze Stebna: 17. 4. 2018 (HB) – přednáška dr. Holodňáka a Mgr. Peksy o významu tohoto nálezu, doplněná komentovanou prohlídkou výstavy Detektory pomáhají archeologii

 9. Ošetřování rostlin na počátku vegetace: 25. 4. 2018 (HB) přednáška Mgr. M. Milfaita z cyklu Člověk versus příroda, přibližující rostliny jako součást ekosystému, aglomerací, zahrad, přípravu rostlin na vegetaci, vhodné termíny a způsoby jejich ošetřování, pravidelné a jednorázové jarní práce, doplněná obrazovou dokumentací specifických příkladů ze Žatce a okolí

 10. Pahorkatina Džbán – 20 let badatelské práce: 10. 5. 2018 (KV), přednáška Mgr. M. Černého

 11. Rakovina – diagnóza, která mění život: 30. 5. 2018 (SP), přednáška Mgr. Z. Nemčíkové o tom, jak se vyrovnat s onkologickým onemocněním

 12. 35 let v ochraně přírody: 20. 9. 2018 (KV), přednáška botanika OM Louny ing. Z. Kloučka

 13. Jakoubek z Vřesovic a bitva u Želenic: 4. 10. 2018 (HB), přednáška Mgr. J. Šlajsny, historika OM Most

 14. Žatecké osmičky II.: 18. 10. 2018 (HB), přednáška historičky žateckého muzea PhDr. M. Krausové o událostech s číslem osm v letopočtu, které se odehrály v Žatci ve 20. století

 15. Třicetiletá válka a Žatec: 1. 11. 2018 (HB), přednáška dr. B. Roedla, připomínající události, které Žatec spojily s třicetiletou válkou, a přibližující osudy významných žateckých měšťanů

 16. Neznámé osudy – neznámé zahrady: 29. 11. 2018 (HB), přednáška J. Tlustého, seznamující s českými zahradníky 19. století a se zahradnickou profesí

 

1.0.4 Další akce pro veřejnost

 1. Velikonoční jarmark: 21. 3. – 24. 3. 2018 (SP), velikonoční dekorace, košíky, perníčky, keramika, šperk, svíčky, včelí produkty, koření apod.

 2. Tri martolod: 26. 5. 2018 (KV), jarní koncert pražského kvarteta na téma Námořnické písně z celého světa

 3. Výlet za žateckým lvem: 9. 6. 2018 – výlet za lvem Splavákem k Máchovu jezeru do Doks, pořádaný jako připomenutí osudů jednoho z žateckých památníků

 4. Žatecké sochání: 21. 7. 2018, 13.00 – 17.00: třetí ročník výtvarné dílny pod širým nebem v zahradě Křížovy vily, osvojování základních sochařských technik pod vedením zkušeného výtvarníka

 5. Den v pravěku: 22. 8. 2018, 9.00 - 16.00, jednodenní akce seznamující se životem v pravěku, s prací archeologů a s možností vyzkoušet pravěké techniky výroby keramiky, šperkařství, tkaní, lovu a vaření.

 6. Svobodní zednáři: 15. 9. 2018, komentovaná procházka po zednářských objektech v Žatci, vedená M. Kardošem a M. Krausovou

 7. Den architektury – spolupráce muzea: 29. 9. 2018- Muzeum se stalo mediálním partnerem při pořádání tohoto ročníku v Žatci.

 8. Klávesový koncert žáků ZUŠ Podbořany: 28. 11. 2018 (KV). Vedle ZUŠ Žatec se již po několik let úspěšně rozvíjí spolupráce se ZUŠ Podbořany, která vystupuje při akcích pořádaných muzeem.

 9. O Vánocích zpívám: 6. 12. 2018 (KV), vánoční koncert s vánočními písněmi z celé Evropy v podání kapely Tri martolod

 10. Hrníčkové kouzlo:18. 12. 2018 (KV), pohádka s písničkami v podání žáků ZŠ a MŠ Liběšice

 11. Vánoční jarmark: 12. – 15. 12. 2018 (SP) – vánoční dekorace, košíčky, šperky, keramika, koření, svíčky, perníčky, včelí produkty, hračky, mýdla adt. Tvořivé dílničky pro děti.

 12. Na Štědrý den odpoledne do muzea: 24. 12. 2018 (HB) – bezplatné vstupy na prohlídky výstavy autíček a originálního žateckého betlému, vzniklého ze spolupráce s žateckou veřejností

 13. Přednášky pro tzv. Univerzitu 3. věku: Od září 2018 zajišťoval muzejní pedagog přednášky s regionální tématikou pro posluchače tzv. univerzity 3. věku (12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10.,7.11., 14.11., 21.11., 5.12. 2018)

 14. Půjdem spolu do Betléma: pro předadventní čas připravilo muzeum výzvu k nejširší veřejnosti o zapojení do tvorby originálního žateckého betlému. Svými vlastnoručně vyrobenými figurkami zaplňovali a tím i vytvářeli zájemci betlém, v jehož pozadí je vyobrazena část žateckého náměstí Svobody s radnicí (namalovala místní malířka Iva Motlová). Betlém byl veřejnosti slavnostně zpřístupněn 6. 12. 2018.

1.0.5 Programy pro školy, semináře

Dějepisný seminář I. Ve spolupráci s Gymnáziem Žatec - byl připraven druhý Sborník muzejní pedagogiky II. (ISBN 978-80-904821-4-2), který byl vydán v 1. pololetí r. 2018. Sborník je výstupem dějepisného semináře, probíhajícího v předcházejícím školním roce.

Dějepisný seminář II.: Od dubna do června 2018 vedl muzejní pedagog dějepisný seminář, který probíhal ve spolupráci s 1. ZŠ v Žatci na téma Město Žatec (seznámení s dějinami Žatce, Památky Žatce, Žatec ve 20. století 1, 2). Ve sledovaném období bylo uskutečněno 6 schůzek (3.4., 24.4., 15.5., 29.5., 12.6. a 19.6. 2018)

Pod vedením muzejního pedagoga se uskutečnilo několik tematických komentovaných prohlídek vybraných památek v Žatci (2x 23.října, 2x 25. října).

Kroužek mladých muzejníků: Muzeum připravilo přednáškový cyklus Mladý muzejník, v němž byl po dohodě se ZŠ Zeměchy připraven na 14. 11. 2018 projektový den, při němž byli žáci postupně seznamováni s jednotlivými odbornými pracovišti muzea. Představena jim byla práce muzejního pedagoga, historika, kurátora sbírek, konzervátora, archeologa i knihovníka. Na jednotlivých pracovištích si pak sami mohli vyzkoušet některé z odborných činností.

1.0.6 Zapojení muzea do akcí celostátního charakteru

 • Noc literatury: středa 9. 5. 2018, 17.00 – 20.00:
  Muzeum se zapojilo do spolupráce při přípravě programu Noci literatury (NL).
  Vlastní realizace NL – zajištění účinkujících a čtecího místa - proběhla ve Staré papírně. Ukázky ze světové literatury četli Z. Hamousová, starostka města a J. Špička, místostarosta Žatce.

 • Muzejní noc v Žatci: pátek 18. 5. 2018, 17.00 - 22.00: téma: Hudební randezvous
  Ke spolupráci na programu MN byly získány organizace: Galerie Sladovna Žatec (prohlídky stálých expozic), Chrám chmele a piva Žatec (bezplatné pěší výstupy na Pivní maják), Městská knihovna Žatec (návštěvní den v knihovně a nocování s knihovnou), ZUŠ Žatec (Noc s Múzou), Chmelařské muzeum Žatec (komentované prohlídky muzea zakončené shlédnutím pivovarnického a chmelařského betlému), TIC Žatec (bezplatné výstupy na radniční věž), ZUŠ Podbořany (vystoupení žáků školy), Konzervatoř Teplice (hra na marimbu). Ve workshopu R. Musila z Kamenického Šenova byly předváděny ukázky výroby a prodej fujar, Skupina Minimum ze Žatce zajišťovala ukázky hry na theremin a prezentaci možností malého nahrávacího studia, hru na didgeridoo a šamanské bubny představili J. Burda a E. Mikulášková. K pohodě akce přispělo vystoupení skupiny Mustafo z Loun. Muzeum jako garant MN zajišťovalo rovněž návrh a zhotovení celoměstského plakátu MN, výlep a jeho distribuci, propagaci v regionálním tisku a v ostatních médiích, na svém webu i Fb.

 • EHD - Dny evropského dědictví v Žatci: sobota 15. 9. 2018, 10.00 - 17.00 h.
  Organizací i propagací této akce bylo muzeum pověřeno na základě usnesení RM Žatce. Jako hlavní téma zvolilo muzeum kromě prohlídek svých tří budov, Galerie Sladovny, Chmelařského muzea a Muzea Homolupulů tzv. žatecké dvorky. Zpřístupněno jich bylo celkem 17: řemeslný, pohybový, chmelařský, chovatelský, filmový, svatojakubský, farmářský, školní, komunitní, módní, historický, květinový, relaxační, veselý, pohádkový, hudební a kulinářský, na nichž byla připravena řada doprovodných programů. Do akce se podařilo zapojit místní spolky, organizace i soukromé subjekty a téma dvorků se setkalo s velmi příznivými ohlasy. Všemi objekty prošlo celkem 5 940 návštěvníků.V rámci propagace akce připravilo muzeum návrh grafického řešení celoměstského plakátu EHD, jeho distribuci a výlep, dále prezentaci jednotlivých objektů a akcí v celostátním katalogu EHD, včetně zveřejnění v regionálních médiích (tisk, rozhlas, Tv), na webu muzea i Facebooku.

1.0.7 Aktivity ve Staré papírně

V souladu s podmínkami projektu „Záchrana objektu bývalých papíren a vybudování depozitářů muzea v jejich části“, č. CZ.1.09/1.2.00/63.01047 pokračoval třetí rok provozu, v jehož průběhu muzeum poskytovalo multifunkční prostory objektu k využívání dalším organizacím a subjektům zdarma a nevybíralo zde vstupné. V rámci programu tzv. Oživlých depozitářů se zdeuskutečnilo celkem 47 akcí nejrůznějšího charakteru (z toho 14 akcí pořádalo muzeum) a objekt navštívilo 6 223 evidovaných návštěvníků.

Přehled akcí uskutečněných ve Staré papírně v průběhu roku 2018

Leden 2018

 • 18. 1. 2017: vernisáž výstavy Záhady a tajemna (18. 1. – 17. 3. 2018), pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (partner projektu)

 • 19. 1. 2017: Workshop SPC, pořadatel: KIPR

 • 30. 1. 2017: přednáška – Otisky kamenné historie, pořadatel: Omnium z. s.

Únor 2018

 • 14. 2. 2018: přednáška Smoothie, pořadatel: Městská knihovna Žatec

Březen 2018

 • 8. 3. 2018: Mezirezortní setkání mezi OSPOD, Úřadem práce a zástupci škol ORP Žatec, pořadatel: Pedagogicko-psychologická poradna ÚK, pracoviště Žatec

 • 8. 3. 2018: Záhady a tajemna, přednáška, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (partner projektu)

 • 14. 3. 2018: Český Banát, jponský Zen a Návrat k přírodě, přednáška, pořadatel: Městská knihovna Žatec

 • 15. 3. 2018: jednání Partnerství MAP – místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Žatec, pořadatel: MAS Vladař, o.p.s.

 • 17. 3. 2018: návštěva španělské delegace 2. ZŠ – pořadatel: 2. ZŠ Žatec

 • 20. 3. 2018: Setkání s veřejností, pořadatel: Město Žatec

 • 21. – 24. 3. 2018: Velikonoční jarmark, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)

 • 27. 3. 2018: Vylepšený Priessnitzův zábal, přednáška, pořadatel: Seniorcentrum Žatec

Duben 2018

 • 10. 4. 2018: Středoškolská odborná činnost 2017/2018, oblastní kolo, pořadatel: DDM Žatec

 • 10. 4. 2018: Dějepisný seminář, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (partner projektu)

 • 18. 4. 2018: Jednejte rychle, infarkt nečeká, přednáška, pořadatel: Seniorcentrum Žatec

 • 18. 4. 2018: Vliv psychiky na lidské zdraví, přednáška, pořadatel: Městská knihovna Žatec

 • 26. 4. 2018: vernisáž výstavy Návraty lidických žen a dětí, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)

Květen 2018

 • 9. 5. 2018: Noc literatury, čtení ukázek světové literatury, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu) a klub Budík Žatec, spolupracující: Učitelé pro Žatec (partner projektu)

 • 16. 5. 2018: Sportovec roku, slavnostní vyhlášení, pořadatel: Město Žatec

 • 18. 5. 2018: XII. muzejní noc v Žatci, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)

 • 22. 5. 2018: Babičkářství, beseda pro babičky a dědečky, pořadatel: Seniorcentrum Žatec

 • 23. 5. 2018: Austrálie s dítky v zádech, přednáška, pořadatel: Městská knihovna Žatec

 • 30. 5. 2018: Rakovina, diagnóza, která mění život, přednáška, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)

Červen 2018

 • 5. 6. 2018: Mezirezortní setkání OSPOD a zástupců škol ORP Žatec, pořadatel: Pedagogicko-psychologická poradna ÚK, pracoviště Žatec

 • 13. 6. 2018: Regresní terapie, přednáška, pořadatel: Městská knihovna Žatec

 • 18. 6. 2018: Setkání s veřejností, pořadatel: Město Žatec

Červenec 2018

 • 12. 7. 2018: vernisáž výstavy Letní toulání, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)

Srpen 2018

 • 30. 8. – 8. 9. 2018: Výstava Kaktusy a sukulenty, pořadatel: Kaktusáři Žatecka a Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)

Září 2018

 • 11. 9. 2018: Zdobení triček, pořadatel: Základní škola Komenského alej v Žatci

 • 13. 9. 2018: vernisáž výstavy obrazů Prostor a čas, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)

 • 15. 9. 2018: Dny evropského dědictví - EHD, žatecké dvorky, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu) a Město Žatec

 • 20. 9. 2018: Grafický seminář, pořadatel: Místa zblízka – Tereza Konrádová

 • 26. 9. 2018: Tajemství Českého středohoří, přednáška, pořadatel: Městská knihovna Žatec

Říjen 2018

 • 2. 10. 2018: Žatecký den seniorů, pořadatel: Město Žatec

 • 3. 10. 2018: Indonésie, přednáška, pořadatel: Seniorcentrum Žatec

 • 10.10. 2018: Prevence a náprava pohybových potíží psů, přednáška, pořadatel: Městská knihovna Žatec

 • 18. 10. 2018: Kazuistický seminář – mentální postižení, pořadatel: SPC Měcholupy

 • 23. 10. 2018: Osvobození se od stresu, přednáška, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)

 • 24. 10. 2018: přednáška – Kuba, perla Karibiku, pořadatel: Městská knihovna Žatec

Listopad 2017

 • 3. 11. 2018: přednáška – Fyzioterpie psů, pořadatel: Městská knihovna Žatec

 • 6. 11. 2018: OSPOD-seznámení s projektem 3C-Common Creative Care, pořadatel: soc. odbor MÚ Žatec

 • 7. 11. 2018: Doplňky stravy, přednáška, pořadatel: Městská knihovna Žatec

 • 15. 11. 2018: vernisáž výstavy Vem si čepici, no rukavice taky, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka (partner projektu)

 • 16. 11. a 23. 11.2018: promítání komixu o Emilu Zátopkovi, pořadatel? Bohemia sport Žatec

 • 22. 11. 2018: program Partnerství MAP 2, pořadatel: MAS Vladař, o.p.s.

Prosinec 2018

 • 19. – 21. 12. 2018: výstava obrazů Aleny Bojtarové, pořadatel: A. Bojtarová

 • 12. – 15. 12. 2018: Vánoční jarmark, pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (partner projektu)

Knihovna

Od října 2016 slouží veřejnosti v prostorách Staré papírny i muzejní knihovna. Ve fondu knihovny byly k 31. 12. 2018 evidovány celkem 7 703 knihovní jednotky, z toho přírůstek v r. 2018 činil 63 titulů. Fond je zpracováván v programu Clavius.

V průběhu roku bylo vypůjčeno 133 knižních titulů a 1 MVS.

Prezenčně studovalo v knihovně 6 badatelů.

Provoz knihovny zajišťuje v rámci svého úvazku pracovnice výstavnicko-propagačního oddělení. Kromě průběžné evidence nových přírůstků vyhotovovala bibliografické záznamy článků z regionálního tisku.

 

1.0.8 Návštěvnost muzea a jeho akcí

V r. 2018 navštívilo výstavy, expozice a akce muzea v jím provozovaných třech budovách celkem 11 249 návštěvníků, z toho hlavní budovu navštívilo 2 908 zájemců, pobočku v Křížově vile 2 118 a pobočku ve Staré papírně celkem 6 223 osob.

Kromě toho na akce pořádané muzeem mimo jeho budovy (při Muzejní noci a EHD) přišlo dalších 5 683 zájemců.

Badatelské návštěvy a dotazy

V průběhu roku 2018 bylo uskutečněno 10 badatelských návštěv a vyřízeno bylo 27 badatelských dotazů.

Svatební obřady v Křížově vile

Pracoviště Křížova vila je určeno jako jedno z obřadních míst v Žatci pro konání svatebních obřadů. V roce 2018 se uskutečnilo 23 svateb (644 svatebčanů) zajišťovaných zaměstnanci muzea. Svatebčané nejsou započítáváni do návštěvnosti muzea

1.0.8 Další odborné aktivity

 1. Publikační činnost zaměstnanců muzea

Publikace vydané muzeem

 • Černý, M. – Kuffová, K. 2018: Sborník muzejní pedagogiky II. (ISBN 978-80-904821-4-2), náklad 50 ks.

 • Beránková, M. – Černý, M. 2018: Když na Boru rostl Bor (ISBN 978-80-904821-5-9), náklad 130 ks.

 • Krausová, M. 2018: Korunované hlavy v Žatci (ISBN 978-80-88075-13-4), náklad 200 ks.

Odborné články

 • Holodňák, P., 2018: Zpracování kosti a parohu - příspěvek do publikace „Keltové. Čechy v 8. až 1. století před Kristem“, Praha 2018, kapitola VII. 1. 9. Vyšlo jako doprovodná publikace k výstavě „Keltové“ v NM Praha.

 • Holodňák, P. - zpracování 11 recenzí na odborné příspěvky do sborníku k jubileu dr. M. Zápotockého

 • Krausová, M., 2018: Neberte nám Josefa-Smutný konec sochy císaře Josefa v Žatci (1919), in: ed. Jan, GRISA, Rok 1918 nejen na Ústecku, Ústí nad Labem 2018, s. 156-167.

Nepublikované zprávy

 • Holodňák, P. - Chudeřín (okr. Louny), záchranný archeologický výzkum v předpolí těžby štěrkopísku v lokalitě Chudeřín I v roce 2018 na parc. č. 51/1. Nepublikovaná NZ č.j. 67/2019.

Příspěvky pro web muzea

 • Krausová, M. – Kubíková, J. 2018: Zachráněný exponát měsíce. V průběhu roku 2018 byly formou krátké charakteristiky a výtahu z restaurátorských zpráv měsíčně prezentovány obrazy a kresby spojené s kapucínským klášterem – viz: http://www.muzeumzatec.cz/clanky-zachraneny-exponat-2018.html

Pro muzejní Encyklopedii na webu muzea články:

 • Pravidelná příprava ((12x) tzv. Kulturních tipů muzea (Krouzová, J.), kde byly zveřejňovány aktuální akce v daném měsíci (na webu muzea i v tištěné formě) www.muzeumzatec.cz

 • Z některých akcí připravovalo muzeum svoje vlastní krátké videoprezentace (autorem Holštajn, J.), které zveřejňovalo na svém webu www.muzeumzatec.cz

Návštěvnost webových stránek muzea:

Počet zobrazení: 21 000 návštěv

Počet uživatelů: 15 000

Popularizační články v regionálním tisku, rozhovory pro média

  • rozhovor pro natáčení reportáže o archeologických nálezech žateckého muzea za r. 2017- pro Český rozhlas Sever dne 23. 1. 2018

  • rozhovor o archeologických nálezech muzea v Žatci v r. 2018 – pro Žatecký a lounský deník dne 26. 11. 2018

Ostatní propagace v tisku a médiích:

Ke každé větší akci nebo novince připravovalo muzeum tiskovou zprávu, kterou přebírala regionální nebo i celostátní média.

Spolupráce probíhala zejména s těmito médii: Žatecký týdeník, Žatecký a lounský deník, Žatecké noviny, Region Podbořanska, Český rozhlas Sever Sever a Tv Ok Plus Žatec.

Ve spolupráci s regionální televizí Ok Plus Žatec byly natáčeny reportáže z vernisáží či právě probíhajících výstav a dalších muzejních akcí, které byly prezentovány ve zpravodajství regionální televize, na facebooku a webových stránkách televize http://www.televizezatec.cz.

Historička kromě toho spolupracovala s televizí OK plus při přípravě těchto dokumentů:

 1. Mederův dům 2018. Odkaz na něj byl umístěn na muzejní encyklopedii.

http://www.televizezatec.cz/index.php?obsah=video_detail&linkid=936&type=1

http://www.muzeumzatec.cz/mederhaus.html

https://www.youtube.com/watch?v=sxS846dbIC4

b) Žatecká synagoga

http://www.televizezatec.cz/index.php?obsah=video_detail&linkid=937&type=1

https://www.youtube.com/watch?v=TvGIOGF8kVo&t=0s&list=PLSbXYqI4oMyQIVPVu5jVTB40F5B-zVCQ_&index=14

 1. Účast na odborných kolokviích, konferencích, práce v komisích, školení a vzdělávání zaměstnanců

 1. Zasedání Komise severočeských archeologů na UAPP SZČ v Mostě (P. Holodňák): 3. 5., 22. 11. 2018

 2. Jednání Rady instituce na UAPP SZČ v Mostě (P. Holodňák – člen RI): 7. 6., 13. 12. 2018

 3. Účast na komisi k archeologickému výzkumu na lokalitě Rubín (P. Holodňák, R. Holodňáková): 8. 6. 2018

 4. Účast na komisi archeologického záchranného výzkumu raně středověkého pohřebiště v Polákách u Nechranické přehrady (P. Holodňák): 2. 10. 2018

 5. Konference konzervátorů v Mikulově (J. Kubíková): 11. – 12. 9. 2018

 6. Práce v Komisi kultury a cestovního ruchu (R. Holodňáková): 24. 1., 27. 2., 28. 3., 18. 4., 10. 9. 2018

 7. Zasedání Euroregion – komise pro památky a kulturu (R. Holodňáková): 27. 2. 2018

 8. Grafický seminář (program Aspi - J. Krouzová, M. Čížek) ve SP – 26. 9. 2018

 9. Zasedání krajské sekce AMG (R. Holodňáková): 28. 6. 2018

1.0.9. Spolupráce s jinými subjekty

 • Městská knihovna, TIC, CHCHP, Chmelařské muzeum, Gymnázium, Galerie Sladovna, ZUŠ Žatec – spolupráce při zajišťování programů Muzejní noci nebo Dnů evropského dědictví

 • ZUŠ Podbořany, GSOŠ Podbořany, ZŠ Liběšice, ZŠ P. Bezruče – spolupráce při dalších akcích muzea

 • ZUŠ Žatec - pravidelná vystoupení při vernisážích muzea

 1. Partneři projektu depozitářů ve Staré papírně: Gymnázium Žatec, Učitelé pro Žatec, Západočeské muzeum v Plzni, Ústav archeologické památkové péče v Mostě – naplňování podmínek projektu

 2. Město Žatec - Pracovní schůzka se zástupci k přípravě expozice v radniční věži (P. Holodňák, R. Holodňáková, M. Krausová): 25. 5. a 13. 6. 2018

 3. Budík z.s., Městká knihovna Žatec, TIC Žatec - při přípravě a zajištění programu akce Noc literatury

 4. Soukromí sběratelé: při přípravě některých výstav a doprovodných akcí muzea

 5. pro Chmelařské muzeum v Žatci – dlouhodobá zápůjčka chmelařského nářadí a banneru Anheuser Busch

 6. OM Louny – dlouhodobá výpůjčka 4 desítek chmelových známek

 7. pro Město Podbořany – zápůjčka porcelánu ALP pro expozici ve tvrzi Hlubany a prodloužení zápůjčky předmětů do výstavy Pravěk Podbořanska

 8. pro Vydavatelství Laurence King Publishing Julia Ruxton – poskytnutí fotografie z postily HK 902

 9. pro UJEP Ústí n. L. – podklady pro rok 1918 z regionu Žatecka

 10. pro Západočeskou univerzitu v Plzni, katedra germanistiky – podklady pro projekt o Ackemannovi

 11. pro Poštovní muzeum v Praze – sken pohlednice Žatce s poštovní schránkou – pro jeho publikaci

 12. pro akc Putování 2018, Žatec: muzeum poskytlo fotokopie z žateckých novin

 13. pro Atelier Huml-Vaníček: fotografie s detaily fasády žatecké synagogy – pro připravovanou opravu

 14. pro Žatecký deník - vyhledání a poskytnutí fotografií žateckých starostů a materiálů k r. 1918

 15. pro Univerzitu 3. věku – zajišťování odborných přednášek pro její posluchače

 16. pro OM Most – zápůjčka kachlů ze sbírek žatec. muzea do výstavy Svět kachlových kamen

 17. pro NM Praha – zápůjčka předmětů z doby laténské do výstavy Keltové

 18. ArÚ Praha – spolupráce při zajišťování pořizování RTG snímků šperků ze žateckého pokladu a při restaurování vybraných exponátů z přírůstků r. 2018

2.1.1  Provoz muzea

Bezpečnost provozu

Všechny objekty ve správě muzea jsou zabezpečeny elektronickou (EZS) a požární (EPS) signalizací a v objektu Staré papírny je umístěn i GHS. Funkčnost systémů byla zajišťována pravidelnými kontrolami a revizemi dodavatelských firem na základě uzavřených servisních smluv. Pro zajištění bezpečnosti provozu slouží i vnitřní kontrolní systém, spočívající v denních a periodických kontrolách pověřenými zaměstnanci muzea na jednotlivých pracovištích. Dne 24. 4. a 14. 5. 2018 proběhlo opakované školení zaměstnanců v obsluze GHZ, dne 8. 6. školení řidičů služebního vozidla muzea a 28. 11. byla proškolena požární hlídka muzea a požární preventisté muzea.

Opravy a údržba budov, péče o svěřený majetek

Z provozních prostředků provedlo muzeum v r. 2018 tyto opravy:

 1. opakované opravy služebního automobilu

 2. vyklizení a vymalování bývalého depozitáře AD1 a jeho přeměna na sklad výstavních materiálů

 3. drobné opravy elektroinstalace, utěsnění okapů na střeše budovy, oprava zavírání vstupních vrat, oprava části rolet, oprava výtahových dveří, výměna části hlavic a ventilů radiátorů topení ve Staré papírně

 4. opravy žaluzií v Křížově vile

 5. opravy závad zjištěných revizemi

Stará papírna - nahlášené ale dosud neodstraněné reklamace (u fi Nepro):

- zednické práce na fasádě (pod střechou)

- úprava dveří na ochoz-3.patro, knihovna

- vlhkost ze sousedního objektu

- odstranění plísně na chodbě a osazení oken větracími otvory

- zkontrolovat izolaci stropů pod střechou a místa, kde zatéká

- náprava nevhodné penetrace na schodech

- oprava zbytku rolet na ochozech depozitářů

 

Opravy zajištěné z prostředků ORM Žatec:

 1. oprava oplocení severní části pozemku u hlavní budovy muzea Husova 678, Žatec

 2. opravy omítek a stropu chodby v 1. patře v Křížově vile

 3. omytí fasády hlavní budovy muzea

 

Nově pořízená zařízení a vybavení:

 1. 2 PC a příslušný SW

 2. multifunkční kopírka

 3. skenner

 4. 2 výstavní vitríny

 5. 3 výstavní stoly

 6. 2 stolky kulaté prosklené + 6 židlí

 

Zpracování výkazů, rozborů, hlášení, opatření

 • Účetní uzávěrky zpracovány ke dni 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. 2018 a odevzdány v požadovaných termínech

 • Organizační opatření muzea k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2018 bylo zpracováno dne 17. 4. 2018. Ke stejnému datu byla jmenována inventarizační a likvidační komise muzea.

 • Inventarizace majetku za r. 2018 byla provedena v souladu s organizačním opatřením a zápis o jejím provedení včetně inventurních soupisů byl předán majetkovému odboru MÚ dne 14. 1. 2019.

 • Roční uzávěrka - přehled hospodaření za r. 2018 byla na FO MÚ předána v souladu se stanoveným termínem dne 22. 1. 2019.

 • Zpráva o výsledcích finančních kontrol za r. 2018 - zpracována v systému IS FKVS MF ČR a odeslána 3. 1. 2019

V Žatci, dne 11.3.2019 Zpracovala

PhDr. Radmila Holodňáková,
ředitelka muzea

Zpráva byla projednána na 9. zasedání RM dne 13. 5. 2019 – viz: usnesení RM č. 342/19

 

 

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod