Knihovní řád

Knihovna Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci
Husova ulice 678, 438 01 Žatec

Pracoviště: Stará papírna, Volyňských Čechů 733

Článek 1
Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení

1.1 Součástí muzea je knihovna Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci. Knihovna Regionálního muzea K. A. Polánka je v souladu se zřizovací listinou muzea ze dne 1. 1. 2002 veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovanými fondy §12, Zákona č. 257/2001 Sb., sloužící i potřebám zaměstnanců muzea a badatelům.

1.2 Posláním muzejní knihovny je shromažďovat, doplňovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat knihovní dokumenty sbírkové povahy, dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Poskytuje knihovnické a informační služby (§ 4 Zákona 257/2001 Sb.) a meziknihovní služby (§ 14 Zákona 257/2001 Sb.). Veškerou svou činností přispívá k uchovávání kulturního dědictví, k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělávání a výchově občanů.

1.3 Činnost knihovny se řídí těmito právními předpisy:
a) Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách
b) vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
c) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
d) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském
e) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
f) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 679/2016
g) a dalšími příslušnými zákony a nařízeními

Článek 2
Knihovní fondy

2.1 Knihovní fond má dvě části. Historický fond obsahuje dokumenty sbírkové povahy a je přihlášen v celostátní evidenci sbírek (CES) a podléhá ustanovením zákona č.122/2000 Sb. Ve specializovaném fondu knihovny jsou dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea, tj. obecná historie, regionální, archeologická a chmelařská literatura. Fond je doplňován podle tématického plánu a aktuálních potřeb muzea.

2.2 Knihovní fondy se půjčují zásadně pouze presenčně ke studiu ve studovně.

2.3 Ze specializovaného fondu je možné formou dlouhodobých výpůjček vytvářet studijní příruční knihovny jednotlivých odborných oddělení muzea.

2.4 Uživatelé knihovny jsou povinni knihovní fondy chránit a nesmějí je poškozovat.

Článek 3
Uživatelé knihovnických a informačních služeb – registrace, jejich práva a povinnosti

3.1 Registrovaným uživatelem knihovny Regionálního muzea v Žatci se může stát každá fyzická nebo právnická osoba na základně vyplněné Smlouvy o využívání knihovnických služeb muzea. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a rok narození.

Osoby mladší 15 let mohou být zaregistrovány pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Smlouva o využívání knihovnických služeb je platná po dobu kalendářního roku, v němž byla uzavřena, a vstupuje v platnost po zaplacení ročního registračního poplatku (dle ceníku muzea).

Po uplynutí doby platnosti smlouvy uživatel ztrácí právo na poskytování služeb knihovny. Pro další využívání služeb knihovny je nutné uzavřít smlouvu novou nebo trvání smlouvy prodloužit na další kalendářní rok a zaplatit registrační poplatek pro další rok.

Po dobu platnosti Smlouvy o poskytování knihovnických služeb je jako její příloha přidáván při každém opakovaném prezenčním studiu vyplněný a uživatelem potvrzený, pořadově číslovaný výpůjční list.

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

Poplatky za služby knihovny jsou uvedeny v Ceníku služeb.

3.2 Uživatelé knihovny jsou povinni se řídit Knihovním řádem (KŘ), pokyny pracovníků knihovny a návštěvním řádem muzea. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením knihovny muzea.

3.3 Uživatelé knihovny jsou povinni před vstupem do studovny odkládat svrchní oděv, aktovky, velké tašky, batohy, větší zavazadla, deštníky apod. v šatně. Při odchodu jsou povinni předložit ke kontrole obsah svých tašek, případně i kapes.

3.4 Uživatelé knihovny se mohou pohybovat pouze v určených prostorách – ve studovně. Prostory knihovny nejsou veřejně přístupné. V prostorách studovny jsou uživatelé povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek. Není dovoleno v těchto prostorách kouřit, jíst ani pít. Dále není dovoleno hlasitě mluvit, či jinak hlučet, či rušit ostatní uživatele používáním mobilních telefonů.

3.5 Do prostor studovny nemají přístup osoby opilé či jinak omámené, osoby znečištěné, ozbrojené, malé děti bez dozoru dospělých, psi či jiná zvířata. Do prostor studovny se nesmí nosit ani ukládat výbušniny, snadno vznítitelné materiály a podobně.

3.6 Uživatelé mají nárok pouze na jedno místo ve studovně. V případě obsazení míst ve studovně uživatelé musí počkat na jejich uvolnění.

3.7 Čtenáři nesmí vyjímat katalogizační lístky z katalogů, ani na ně psát.

3.8 Pokud čtenář – uživatel knihovny nebude dodržovat ustanovení Knihovního řádu, může být dočasně či trvale zbaven práv užívat služeb knihovny muzea.

Článek 4
Výpůjční služby a další služby

4.1 Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další dokumenty k prezenčnímu studiu pouze do studovny. Historické a konzervační fondy jsou z běžného půjčování vyjmuty a mohou být půjčeny pouze za podmínek stanovených muzeem pro badatele.

4.2 Pouze zaměstnanci muzea mohou využívat volně přístupné knihy v příruční knihovně, vystavené časopisy a noviny. Ostatní výpůjčky pro uživatele knihovny se mohou realizovat pouze prostřednictvím pracovníka knihovny.

4.3 Čtenář nemůže mít půjčeno najednou více než 3 vázané svazky a více než 5 volných čísel časopisů. Vzácnější materiály se půjčují pouze jednotlivě.

4.4 Mimo prostory studovny si mohou půjčit knihy a jiné materiály na svá pracoviště pouze odborní pracovníci muzea. Nesmí je však vynášet z budovy muzea a jsou povinni je na požádání pracovníka knihovny vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Rovněž je nesmí půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, po kterou je mají vypůjčené.

4.5 Ve zcela výjimečných a řádně zdůvodněných případech může povolit ředitel muzea či jím pověřený pracovník knihovny půjčení dokumentů mimo budovu muzea. V těchto případech knihovna žádá jako záruku řádného vrácení složení finanční kauce, na kterou vystaví stvrzenku. Při vrácení výpůjčky po předložení stvrzenky knihovna kauci vrátí. Podmínkou této služby je rovněž uzavření Smlouvy o využívání knihovnických služeb a zaplacení ročního registračního poplatku.

4.6 Půjčování k výstavním účelům, především z historických a konzervačních fondů, se může uskutečnit pouze na základě řádné smlouvy o výpůjčce se všemi majetkoprávními podmínkami.

4.7 Meziknihovní výpůjční služby
Knihovna na požádání uživatele zprostředkuje půjčení dokumentu, který není v jejích fondech, meziknihovní výpůjční službou (MVS). Knihovna půjčuje MVS ze svých odborných fondů; tuto službu neposkytuje ze svých historických a konzervačních fondů. Nepůjčuje vzácné a drahé knihy.

4.8 Informační a bibliografické služby
Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát knihovny ve formě katalogů a kartoték, v bázi elektronického katalogu. Poskytuje veřejnosti ústní i písemné informace faktografického, bibliografického, referenčního a knihovnického charakteru.

4.9 Kopírovací služby
Knihovna umožňuje zhotovení kopie materiálů. Kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu objednavatele, který je povinen s nimi zacházet v souladu s ustanoveními zákona č.121/2000 Sb. O právu autorském.
Pracovník knihovny je oprávněn určit, které materiály mohou být z kopírování vyloučeny například z důvodu dalšího poškození, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy a podobně. Ceny jsou stanoveny Ceníkem služeb knihovny muzea.

Článek 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky

5.1 Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje. S počítačem, kde je nainstalován program knihovny, smí pracovat pouze osoba k tomu pověřená – knihovnice muzea.

5.2 Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

5.3 Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

5.4 Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. Míra odpovědnosti je vyvozována v souladu s Občanským zákoníkem.

5.5 Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění) a ostatní předpisy.

Článek 6
Poplatky a náhrady

6.1 Knihovna vybírá poplatky za poskytování knihovnických a informačních služeb ve smyslu 4 odst. 2 písm. a) až c), dalších služeb dle odst. 3 písm. a) až e) a odst. 5 Zákona 257/2001 Sb. o knihovnách.

a) vystavuje Smlouvy o využívání služeb (na 1 rok s možností prodloužení) a Výpůjční list čtenáře (vždy při každé návštěvě čtenáře)
b) studenti, ZTP a důchodci nad 60 let mají poplatky snížené
c) od poplatků jsou osvobozeni zaměstnanci muzea, členové Muzejní rady, držitelé legitimace ICOM, Asociace muzeí a galerií

Poplatky viz Ceník služeb knihovny muzea.

6.2 Náhrada za poškozené nebo ztracené knihy a jiné dokumenty může být provedena těmito formami:
a) uvedením do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě na náklady toho, kdo škodu způsobil
b) jestliže to není možné, tedy dodáním vázané kopie (popřípadě zaplacením ceny za zhotovení kopie a vazby) na náklady způsobitele škody
c) jestliže náhrada podle předchozích bodů není možná, může se knihovna dohodnout s původcem škody na dodání jiného vydání díla, případně zcela jiného díla stejné ceny
d) nebo požadovat finanční náhradu podle ceny díla na trhu v době ztráty.

6.3 Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli, původci škody, poskytování všech služeb.

Článek 7
Postupy při půjčování, výpůjční lhůty a vrácení dokumentů

7.1 Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady pověřenému pracovníkovi knihovny.

7.2 Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu písemně i elektronicky.

7.3 Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu (pouze ve výjimečných případech se svolením pověřeného pracovníka knihovny) je stanovena na dobu 14 dní a nejvýše 5 dokumentů. Jestliže uživatel nevrátí půjčené dokumenty ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatky dle Ceníku služeb knihovny muzea.

7.4 Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Uživatel nese odpovědnost za všechny po zápůjčce zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu (viz článek 6.2).

7.5 Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj, anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

8.1 Nedílnou součástí tohoto Knihovního řádu je Příloha č. l – Ceník služeb knihovny Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci, dále Příloha č. 2 - Poučení o ochraně osobních údajů.

8.2 Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 4. 2017. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2018 a platí na dobu neurčitou.

PhDr. Radmila Holodňáková
ředitelka muzea
 
Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod