Služby pro stavebníky

OPRÁVNĚNÍ ŽATECKÉHO MUZEA K VÝKONU ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE

Na základě povolení Ministerstva kultury ČR ze dne 30.5.1988 a Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů uzavřené mezi Regionálním muzeem v Žatci a Akademií věd České republiky ze dne 1.3.2001 je Regionální muzeum v Žatci právnickou osobou oprávněnou k výkonu archeologické památkové péče pro okresy Louny a Chomutov ve smyslu Zákona č. 20/87 Sb. v platném znění.

Archeologické oddělení muzea sleduje agendu stavebních a územních řízení z příslušných stavebních úřadů. Zpracovává odborná vyjádření ke stavebním záměrům a vede agendu ohlášených zemních prací ve své sbírkotvorné oblasti. Dále kontroluje probíhající zemní práce a zpracovává vyjádření o splnění podmínek stavebního povolení z hlediska památkového zákona 20/87 Sb. pro účely kolaudace staveb.

OZNAMOVÁNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ ( informace pro stavebníky)
Povinnost stavebníka (investora) oznámit zahájení zemních prací na stavbách příslušnému archeologickému pracovišti vyplývá ze Zákona 20/1987 Sb. O státní památkové péči (§22, 23) v platném znění (novela 242/1992Sb., 320/2002Sb.). Tato podmínka se stává součástí stavební dokumentace už od fáze územního řízení a bývá zapracována do podmínek stavebního povolení.

Stavebník je povinen nejméně se čtrnáctidenním předstihem oznámit termín zahájení zemních prací Archeologickému ústavu AV ČR v Praze nebo jiné organizaci pověřené archeologickým výzkumem a v případě porušení archeologických objektů či situací během zemních prací uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu!

Záchranný archeologický výzkum hradí stavebník v případě, že je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, pokud stavba bude sloužit k podnikatelským účelům. Pokud je stavebníkem fyzická osoba a stavba neslouží podnikatelským účelům (např. rodinný domek), je výzkum proveden na náklady organizace pověřené archeologickou památkovou péčí.

Oznámení musí být učiněno průkaznou formou vždy písemně, např. na níže uvedeném on-line elektronickém formuláři. Oznámení lze učinit i na „papírovém" formuláři, který je k dispozici v žateckém muzeu, případně zaslat oznámení doporučenou poštou (v tom případě slouží jako doklad o splnění oznamovací povinnosti podací lístek z pošty). Stavebník doplní oznámení kopií výseku z katastrální mapy s umístěním staveniště v kolonce „vložte snímek mapy" (povinná příloha). Telefonicky učinit oznámení stavební činnosti nelze!

Na mailovou adresu uvedenou ohlašovatelem přijde potvrzující zpráva o splnění ohlašovací povinnosti a zároveň budou upřesněny podmínky a termín fyzické kontroly výkopových prací na staveništi pracovníkem archeologického pracoviště. U rozsáhlejších a déletrvajících akcí, vyžadujících opakované návštěvy lokality, se uzavírá Smlouva o archeologickém dozoru za úhradu dle platného ceníku muzea.

Nesplněním oznamovací povinnosti se stavebník vystavuje možnému finančnímu postihu ve smyslu §§ 35, 39 Zákona č. 20/87 Sb.

Jak výkopové práce hlásit? – Využijte, prosím, náš elektronický on-line formulář, který je k dispozici níže!

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte:
Regionální muzeum K. A. Polánka, Husova 678, 438 01  Žatec, agendu vyřizuje: PhDr. Petr Holodňák, tel. 724 266 685, E-mail: holodnak@muzeumzatec.cz

Před kolaudačním řízením si stavebník vyžádá u archeologického pracoviště, kam stavbu ohlásil, vystavení dokladu "Vyjádření ke kolaudaci", který vyzvedne osobně a předloží kolaudační komisi.

Formulář - Ohlášení zemních prací
Oznámení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy
podle § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů *1
Archeologický ústav Akademie věd ČR
Letenská 4
110 00  Praha 1
 
tel. 257 320 942, www.arup.cas.cz
 
 
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
438 01  Žatec
 
tel. 724 266 685
holodnak@muzeumzatec.cz

Stavebník

 *
 *
 *

Osoba zodpovědná za stavbu

 *
 *
 *
 *
Místo stavby *2
 *
 *
 *
 *
 *
Maximální velikost souboru je 1024 MB.
 *
 *
Pozn: Stavebník doloží v samostatné příloze, na základě jakého dokladu (např. stavebního povolení) bude provádět stavební činnost.

*1   Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

*2  K oznámení je vhodné přiložit snímek katastrální mapy, popř. širší vztahy, aby se archeolog mohl orientovat v území.

Informace GDPR – Oznámení o stavební činnosti vyplňuje stavebník na základě plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona, proto muzeum nevyžaduje jeho souhlas se zpracováním osobních údajů.

Údaje budou dále předány ke zpracování do centrální databáze Archeologického ústavu (AMČR) za účelem plnění Zákona 20/1987 Sb.

Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Dne 29. 2. bude v Křížově vile zavřeno!
Děkujeme za pochopení. 

Žatecký poklad - více zde

Pracoviště Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod