Služby pro stavebníky

 

Žatecké muzeum je pověřeno Ministerstvem kultury ČR výkonem archeologické památkové péče v regionu Žatecka (cca západní polovina bývalého okresu Louny). Sleduje agendu stavebních a územních řízení z příslušných stavebních úřadů (Žatec a Podbořany). Zpracovává odborná vyjádření ke stavebním záměrům a vede agendu ohlášených zemních prací ve své sbírkotvorné oblasti. Dále kontroluje probíhající zemní práce a zpracovává vyjádření o splnění podmínek stavebního povolení z hlediska památkového zákona 20/87 Sb. pro účely kolaudace staveb.

OZNAMOVÁNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ ( informace pro stavebníky)

Povinnost stavebníka (investora) oznámit zahájení zemních prací na stavbách příslušnému archeologickému pracovišti vyplývá ze Zákona 20/1987 Sb. O státní památkové péči (§22, 23) v platném znění (novela 242/1992Sb., 320/2002Sb.). Tato podmínka se stává součástí stavební dokumentace už od fáze územního řízení a bývá zapracována do podmínek stavebního povolení.

"Stavebník je povinen nejméně se čtrnáctidenním předstihem oznámit termín zahájení zemních prací organizaci pověřené archeologickým výzkumem (viz níže) a v případě porušení archeologických objektů či situací uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu".

Záchranný archeologický výzkum hradí stavebník v případě, že je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, pokud stavba bude sloužit k podnikatelským účelům. Pokud je stavebníkem fyzická osoba a stavba neslouží podnikatelským účelům (např. rodinný domek), je výzkum proveden na náklady organizace pověřené archeologickou památkovou péčí.

Oznámení musí být učiněno vždy písemně, např. na níže uvedeném formuláři (viz vzor).

Stavebník doplní oznámení kopií výseku z katastrální mapy s umístěním staveniště a dodá příslušnému archeologickému pracovišti ve dvou vyhotoveních. Jeden výtisk, opatřený razítkem archeologického pracoviště, podpisem a datem převzetí, bude vrácen stavebníkovi a slouží jako doklad o splnění oznamovací povinnosti. Oznámení je možno zaslat i poštou - vždy jako doporučenou zásilku (v tom případě slouží jako doklad o splnění oznamovací povinnosti podací lístek z pošty). Potvrzená kopie oznámení mu bude zaslána zpět. Zároveň budou upřesněny podmínky a termín fyzické kontroly výkopových prací na staveništi pracovníkem archeologického pracoviště. U rozsáhlejších a déletrvajících akcí, vyžadujících opakované návštěvy lokality, se uzavírá Smlouva o archeologickém dozoru. Tyto kontroly musí být zaznamenány do deníku výzkumu! Nesplněním oznamovací povinnosti se stavebník vystavuje možnému finančnímu postihu ve smyslu §§ 35, 39 Zákona č. 20/87 Sb.

Kam výkopové práce hlásit? - Organizace pověřené archeologickým výzkumem:

Regionální muzeum K. A. Polánka, Husova 678, 438 01  Žatec, agendu vyřizuje: PhDr. Petr Holodňák, tel. 724 266 685, E-mail: holodnak@muzeumzatec.cz zodpovídá za okrajové části města Žatce v  k. ú. Žatec a za západní polovinu bývalého okresu Louny (obce na Žatecku a Podbořansku)

Archeologický ústav AV ČR - pracoviště Žatec, Jakubská 661, ŽATEC,  agendu vyřizuje: Mgr. Petr Čech, tel. 606 233 100, E-mail: cech@arup.cas.cz  zodpovídá za území městské památkové rezervace Žatec, za Pražské předměstí a Podměstí v k. ú. Žatec

Před kolaudačním řízením si stavebník vyžádá u archeologického pracoviště, kam stavbu ohlásil, vystavení dokladu "Vyjádření ke kolaudaci", který vyzvedne osobně a předloží kolaudační komisi.

Formulář - Ohlášení zemních prací
Oznámení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy
podle § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů *1
Archeologický ústav Akademie věd ČR
Letenská 4
110 00  Praha 1
 
tel. 257 320 942, www.arup.cas.cz
 
 
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
438 01  Žatec
 
tel. 724 266 685
holodnak@muzeumzatec.cz

Stavebník

 *
 *
 *

Osoba zodpovědná za stavbu

 *
 *
 *
 *
Místo stavby *2
 *
 *
 *
 *
 *
Maximální velikost souboru je 1024.
 *
 *
Pozn: Stavebník doloží v samostatné příloze, na základě jakého dokladu (např. stavebního povolení) bude provádět stavební činnost.

*1   Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

*2  K oznámení je vhodné přiložit snímek katastrální mapy, popř. širší vztahy, aby se archeolog mohl orientovat v území.

Informace GDPR – Oznámení o stavební činnosti vyplňuje stavebník na základě plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona, proto muzeum nevyžaduje jeho souhlas se zpracováním osobních údajů.

Údaje budou dále předány ke zpracování do centrální databáze Archeologického ústavu (AMČR) za účelem plnění Zákona 20/1987 Sb.

Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba
Až do odvolání jsou budovy muzea ZAVŘENÉ!!!

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 

Pracoviště Stará papírna

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO: 13.00 - 17.00
NE a PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
VSTUP V ROUŠCE !!!
 
Vstupné: Hlavní budova a Křížova vila
prohlídka jedné budovy
jednotlivci: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 5,- Kč, ZS,SŠ a VŠ á 20,- Kč
 
prohlídka budov RMŽ a KV
jednotlivci: základní 45,- Kč, snížené 30,- Kč, rodinné 100,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 8,- Kč, ZŠ, SŠ a VŠ á 30,- Kč
 
vstup zdarma
AMG, ZTP, novináři (po předložení průkazu)
děti do 6 let
 
Vstupné: Stará papírna
zdarma
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.