Prodej publikací

Nabízené tituly jsou k dostání na budovách muzea nebo si je objednejte přes objednávkový formulář.
 

S uličnicí po Žatci - cena 150,- Kč

titulka Ulice novéRadmila Holodňáková - B. Roedl, 228 stran + mapka, ISBN 978-80-88075-20-2, upravené a doplněné vydání, brožovaná, 2020, náklad 500 ks
 
Jde o upravené a doplněné vydání katalogu ulic města Žatce zpracované Radmilou Holodňákovou, do něhož statí o pomístních jménech v Žatci a okolí v období 16. a 17. století přispěl Bohumír Roedl.
Publikace je oproti prvnímu vydání z r. 1994 ilustrována početným souborem historických fotografií z archivu muzea, doplněna novými poznatky a rozšířena o názvy ulic, vzniklých do r. 2020.
Kniha má 228 stran a je opatřena vloženou mapou, která slouží k lepší orientaci v katalogu.
 
 

 

Poohří 6 - Města a společnost - cena 150,- Kč

Poohří 6 - titulkaKolektiv autorů, 259 stran, ISBN 978-905007-5-4, Historie a současnost Poohří, vydáno 2019, nákladem 200 kusů
Odborných článků je celkem sedmnáct. Přímo městu Žatci a jeho historii se věnuje např. studie Pavla Štěpánka o Žatci jako zastávce na svatojakubské poutní cestě. Veronika Štěpánová − Doušová analyzuje starou žateckou zádušní knihu. Petra Zelenková představí Žatec jako „město obávané pro svá vítězství." Historička žateckého muzea Milada Krausová vás přenese do doby, kdy se v Žatci „ještě tančilo" a připomene zapomenutou návštěvu budoucího posledního českého krále Karla Habsburka v tomto městě roku 1910. Další příspěvky jsou věnovány starší i novější historii měst Louny, Litoměřice či Roudnice.
 
Opomenuty nezůstaly ani dramatické dějiny druhé poloviny 20. století. Pedagožka žateckého muzea Hana Lencová – Černá rozebrala charaktery národních správců po roce 1945 v článku Národní správce – bezúhonný hrdina? Známý brněnský historik Jaroslav Vaculík vylíčil atmosféru a problémy příchodu Volyňských Čechů do Žatce. Zmínky o Žatci a jeho úloze ve třetím odboji nechybějí ani v článku Ondřeje Hladíka o zpravodajské skupině Věkoslava Loutského. Pestrý obsah sborníku doplňuje bohatý obrazový a mapový materiál.
Připojeny byly rovněž články, které na konference nezazněly. První z nich je dílem Petra Čecha a Katarína Chlustikové – Mašterové a zabývá se lokalizací minoritského klášterního kostela sv. Petra. Lounský historik Jaroslav Havrlant seznámí čtenáře se spletitými osudy početných žateckých kostelů.
 

Korunované hlavy v Žatci - cena 95,- Kč

Korunované hlavy v ŽatciPhDr. Milada Krausová, Ph.D., 84 stran, ISBN 978-80-88075-13-4 , vydáno 2018, nákladem 200 kusů
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vydalo novou publikaci muzejní historičky Milady Krausové s názvem Korunované hlavy v Žatci. Přehledná brožura (84 s.) určená pro nejširší veřejnost představí slavné okamžiky z historie královského města Žatce. Poprvé jsou souhrnně prezentovány doložené návštěvy a pobyty českých králů z rodu Přemyslovců, Lucemburků i Habsburků ve městě. Nechybí ani návštěvy vybraných arcivévodů z rodů Habsburků. Dozvíte se, kdy v Žatci bydleli, jak byli uvítáni i jak si město připomínalo jejich památku. A také zda městu jejich návštěva pomohla či uškodila. Vedle známých pobytů např. zimního krále Friedricha Falckého či císaře Františka jsou zpracovány i návštěvy dnes pozapomenuté či zcela neznámé. Například návštěva budoucího posledního českého krále Karla Habsburka roku 1910, patrona žateckého spolku ostrostřelců. Velká městská slavnost roku 1910 spojená s předvedením proslulého chmelového tance bývá označována za poslední a zároveň největší oslavu doby rakousko-uherské monarchie. Nechyběla při ní ani patronka města Saazia (česky Žatecie). Pozornost je věnována také pomníkům a pamětním deskám, které město postavilo svým panovníkům. Nechybí bohatá obrazová příloha, která přináší například unikátní fotografie se sbírek Regionálního muzea. Patří k nim fotografie z alba vzniklého u příležitosti návštěvy Karla Habsburka či vzácná fotografie domu v Mlynářích, ve kterém měl dle tradice nocovat Ferdinand I., kdy město uzavřelo brány před jeho nebezpečně vyhlížející soldateskou.
 
Zde je k dispozici mapa s místy, po kterých se můžete vydat :)
Po stopch panovnickch nvtv - mapa
 

Poohří 7 - Smrt, války a katastrofy - cena 140,- Kč

kolektiv autorů, 119 stran, černobílé fotografie, ISBN 978-80-905007-6-1, vydáno 2018, nákladem 200 kusů, brožovaná  sborník Poohří titulkSborník vznikl z příspěvků z konference konané v Kadani v říjnu 2017. Vydavatelem je spolek Historie a současnost Poohří o.s. ve spolupráci s řadou dalších regionálních institucí. Obsahuje jedenáct příspěvků.
Historie Žatce se objevuje v několika z nich. Článek Tomáše Veličky Křížova sbírka středověkých a raně novověkých písemností v SOkA Louny připomíná rovněž osobnost Dr. Kříže, jehož někdejší známá žatecká vila je dnes využívána Regionálním muzeem. Vychází rovněž z materiálů, které má žatecké muzeum o této osobnosti k dispozici. Článek historičky žateckého muzea Milady Krausové s titulem Příběh žateckého lva připomíná dobrodružné osudy žateckého pomníku obětem první světové války, který stával v místech dnešní chmelničky. Dozvíte se z něho, jak je možné, že se bronzový lev z něho dostal až k Máchovu jezeru, kde začal svůj druhý život jako lev Splavák. Nechybí ani bohatý obrazový materiál, z něhož je řada historických fotografií prezentována veřejnosti vůbec poprvé. Žatecké téma se objevuje i v článku Veroniky Doušové věnované komunikaci mezi městy Rakovníkem, Louny a Žatcem v 16. století nebo v článku Jana Boukala o rytířích z Vřesovic. Několik zajímavých studií je věnováno umělecko-historické tématice v souvislosti s regionem. Pro někoho děsivý, pro někoho atraktivní podtitul naplňují příspěvky věnované obecně pohromám chápaným jako trest za lidské hříchy (Marta Vaculíková), povodním na Lounsku (Martin Vostřel) nebo např. kolektivizaci na příkladě jednoho individuálního osudu (Ondřej Hladík). Jistě Vás zaujme rovněž již nadpis článku Mše duchů v raném novověku (Helena Chalupová).
 

Z dějin žateckého průmyslu - cena 120,- Kč 

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.
126 stran, barevné a černobílé fotografie, ISBN 978-80-88075-04-2, vydáno 2016, nákladem 200 ks, brožovaná

obálka Z dějin průmysluŽatecké muzeum připravilo v letošním roce další publikaci na dosud nezpracované téma. Kniha historičky Milady KrausovéZ dějin žateckého průmyslu je nejen doprovodným textem ke stejnojmenné expozici v budově Staré papírny v ulici Volyňských Čechů. Rozšířena a upřesněna byla především část věnovaná slavnému žateckému Dreherovu pivovaru (pozdější Fruta). Nové informace, např. o životě poslední majitelky Kitty, poskytli muzeu také potomci rodu Dreherů žijící v Rakousku. Znovu ožijí také osudy dalších starých místních podnikatelských rodin, včetně jejich dramatických osudů za druhé světové války a po odsunu.

Jednotlivé dnes již zaniklé podniky (včetně těch nejznámějších jako byly Šroubárna, Mitop či Bonex)  jsou v knize představeny v krátkých medailoncích. Dozvíte se tak, kde se v Žatci vyráběl nábytek, cihly, cukr, podkováky, dráty, knoflíky, piana, mýdlo, likéry (včetně známé chmelové hořké), zeleninové konzervy, krémy na boty i boty samotné, pivovarská smola či zemědělské stroje. Výpravu po stopách zapomenuté výroby vám zpestří staré i současné fotografie podniků i jejich majitelů, ukázky starých reklam a účtů i fotografie vybraných výrobků. Výlet po stopách žateckých průmyslových podniků Vám  zpříjemní také  vložená mapka, ve které jsou zakresleny existující i dnes již zaniklé objekty.
 

Za žateckými architekty - cena 65,- Kč

PhDr. Milada Krausová, Ph.D. 
44 stran, brožovaná, barevné a černobílé fotografie, ISBN 978-80-88075-01-1, vydáno 2015, nákladem 300 ks

titulka architekti na naše stránkyNová publikace „Za žateckými architekty" vydaná Regionálním muzeem K. A. Polánka v Žatci představuje vůbec poprvé osudy neprávem pozapomenutých místních architektů přelomu 19. a 20. století. Vybráni byli ti, kteří výrazně přispěli k podobě Žatce jako průmyslového a chmelařského centra. Stavěli však také obytné domy a vilky (zejména na Pražském předměstí) či stavby sloužící kulturním, zdravotnickým či správním účelům. Pozůstalost architektů a stavitelů zpravidla není k dispozici, jejich mnohdy dramatické osudy se tak dají rekonstruovat pouze ze střípků zpráv dochovaných např. v kronikách, regionálním tisku, v žateckých adresářích, ale i ve vzpomínkách příbuzných. O to však byla a je cesta za nimi objevnější a často i dobrodružnější. Ne všem žateckým architektům totiž bylo dopřáno dožít v milovaném Žatci. Někteří se navíc věnovali nejen svému oboru, ale i místní politice. Z publikace historičky Milady Krausové se dozvíte např., za které stavby vděčíme Josefu Petrovskému, Johannu Salomonovi, Josefu Heinzlovi, Wilhelmu Fuchsovi, Hildebertovi Kolbemu a Aloisi Dautovi. Zařazena je i bohatá obrazová příloha ze zobrazením vybraných objektů v jejich historické i dnešní podobě, nechybějí ukázky starých plánů a návrhů. Patří k nim např. nerealizovaný návrh Aloise Dauta na úpravu žatecké radnice v novobarokním duchu nebo kolektivní plán na stavbu průčelí Dreherova pivovaru (Fruty). Čtenáři zjistí, kde zmiňovaní architekti v Žatci bydleli, nebo které domy vlastnili pro podnikatelské účely. Možná mezi nimi najdou i svůj dům, nebo dům svého známého. Dočtou se, kolik sporů vzniklo ohledně opravy městského divadla v Žatci počátkem 20. století. Udiví je, jak mimořádně rychle vznikl rozsáhlý komplex chmelařských budov na dnešním Chmelařském náměstí. Mezi zmiňovanými stavbami nemůže samozřejmě chybět ani někdejší kartonážka/papírna továrníka Lüdersdorfa, která bude díky dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj sloužit od roku 2015 jako depozitář žateckého muzea.

 

Město Žatec za Velké války. Zapomenuté příběhy nejen z městské kroniky - cena 80,- Kč

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.
36 stran, brožovaná, barevné a černobílé fotografie

Obrázek z titulní stranyRegionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vydalo u příležitosti 100. výročí začátku první světové války publikaci historičky Milady Krausové „Město Žatec za Velké války. Zapomenuté příběhy nejen z městské kroniky." Dočtete se v ní o barvité minulosti města Žatce, které za války vzorně plnilo svou úlohu lazaretního města. Dozvíte se o tom, jak se ve městě za války světil meč branců, slavily císařovy narozeniny, kde se skrývali dezertéři, jak rostly ceny i kriminalita nebo co kronikář označil za ondatrový mor. Seznámíte se s tím, jak se měnily nálady místních během těžkých válečných let, od naivního nadšení pro válku za císaře pána až po vystřízlivění a rozčarování po vzniku samostatného Československa, které německý Žatec neuvítal právě s nadšením. Nechybí připomenutí osudů legionářů z řad Volyňských Čechů, kteří se později usadili na Žatecku, včetně jejich barvitých vzpomínek na bitvu u Zborova.Text doplňují unikátní fotografie ze sbírek muzea s tématikou žateckých lazaretů a městských slavností z počátku války. Publikace je určena všem zájemcům o historii a především školám.

 

 

 

 

POOHŘÍ II. - Památky a současnost, kolektiv autorů - cena 120,- Kč

Sborník příspěvků z konference pořádané 8. - 9. září v roce 2011 v Křížově vile.

vydalo RM Žatec a sdružení Historie a současnost Poohří, brožovaná vazba, 225 stran + barevné přílohy

poohri-ii..jpeg

Jednotlivé příspěvky:

Památková péče v městské památkové rezervaci v Žatci 1961 - 2011 (Lucie Radová),

Památková péče jak v Čechách, tak i v Lounech - východiska a důsledky ( Alica Štefančíková),

Historické pozadí prohlášení Žatce městskou památkovou rezervací (Jiří Matyáš),

Architektonický vývoj Loun od poloviny 19. století do současnosti (Martin Vostřel),

Vápenky, cihelny a jejich relikty v krajině Poohří (Jiří Bureš),

Vesnické stavby Podlesí a jejich základní problematika (Miroslav Černý),

Vývoj pohřbívání a sepulkrální plastika v Lounech (Daniela Linková),

Historická evidence drobných sakrálních památek Podbořanska, Žatecka a Lounska (Jan Mareš),

Zaniklé či torzálně dochované mariánské, trojiční a další světecké sloupy i pilíře v Poohří

(Viktor Kovařík - Pavel Zahradník),

Malby v Dobroměřicích, Radonicích, Slavětíně a Židovicích ve světle oprav a rekonstrukcí

(Josef Záruba - Pfeffermann),

Příspěvek k fenoménu žateckých kostelů ve středověku (Jaroslav Havrlant),

Princip kontinuace a dilatace v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Žatci

( Pavel Kalina),

Románské a raně gotické venkovské kostely na Lounsku (Jaroslav Skopec),

Hrad Loket - přeměna okresní soudní věznice v památkový objekt (Ondřej Hladík),

Odměna československých úřadů za věrnost republice. Osud Antonína Dembického v poválečné republice ( Hana Lencová),

Schlaraffia Saazia - žatecká říše chmele a humoru (Martin Krsek),

Od rakovnického zádušního dvora k manství Pražského hradu. Buškovský statek v Hříškově a jeho postavení v 16. až 18. století. (Veronika Štěpánová),

Žatečtí rodáci v pražské bouři 1524 (Ota Halama),

Louny v komunikaci s panovníkem a jeho úředníky v době předhusitské. (Tomáš Velička)

 

DĚJINY ŽATECKÉHO GYMNÁZIA "SCHOLA ZATECENSIS", Jiří Matyáš, Jiří Cihla, Stanislava Hafnerová, Bohumír Roedl, Petr Ulrich - cena 250,- Kč

6. svazek Studie RMŽ

Vázaná, 394 stran, černobílé a barevné fotografie, vydáno v roce 2009 v nakladatelství "albis international"  Kristiny Kaiserové v Ústí nad Labem

dejiny-gymnazia.jpeg

Kniha přehledně představuje dějiny středověké latinské školy v Žatci a navazujícího gymnázia, takže časový rozsah publikace je od 13. století do roku 1990. Publikace je napsána na základě studia archivních pramenů (Státní okresní archiv v Lounech má celý fond s dokumenty ze žateckého gymnázia) a literatury, která se zabývá obecně dějinami českého školství. Kniha je vybavena širokým spektrem fotografií, které se vztahují k dějinám školy a pochází z archivu autorů, fotosbírky žateckého muzea, popř. jiných institucí, celá řada fotografií byla zapůjčena bývalými a současnými učiteli a bývalými studenty školy, historii školy se tak podařilo zdokumentovat i vizuálně.

 

LABYRINTEM ŽATECKÉHO PRAVĚKU, Petr Holodňák - cena 295,- Kč

5. svazek Studie RMŽ

Vázaná, cca 480 stran, více než 260 ilustrací v textu, 16 str. barevná příloha,
v roce 2006 vydalo nakladatelství "albis international" Ústí nad Labem, ISBN 80-86971-02-3

labyrintem

Populárně pojatá encyklopedie pravěku Žatecka obsahuje příběhy o objevech na katastru města Žatce a archeologické nálezy z dalších více než osmdesáti obcí regionu abecedně řazených. Dále zde najdete chronologický přehled archeologických kultur a období zastoupených ve středním Poohří a galerii badatelů, kteří se zasloužili o poznávání nejstarší minulosti této oblasti. Závěrečné kapitoly shrnují dvacet archeologických NEJ... Žatecka i rozsáhlý přehled citací literatury o zdejších nálezech.

 

ŽATECKÁ RODINA HOŠŤÁLKŮ Z JAVOŘICE, B. Roedl - cena 80,- Kč

4. svazek Studie RMŽ,  1997

Hošťálek

 

Z HISTORIE ŽATECKÉHO MUZEJNICTVÍ, R. Holodňáková - A. Zinnerová - P. Holodňák - J. Kuprová - cena 40,- Kč

3. svazek Studie RMŽ, 1997

muzejnictvi.gif

 

PAMĚTI MĚSTA ŽATCE (1527-1609), M. Tošnerová - cena 40,- Kč

2. svazek Studie RMŽ, 1996
Paměti

Od září 2006 jsou k dispozici dva materiály, doplňující procházkové trasy městem Žatec:

ŽATEC - STOPY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ,  cena 5,-Kč

Publikace přibližuje stručný životopis a dílo patnácti vybraných osobností, působících v minulosti v Žatci (Jan ze Žatce, Maxmilián Hošťálek z Javořice, Karl Wenzel, dr. Karel Reiner, Jan Václav Staněk, Jan Karel Vetter, Jan Paul Loschy, Konrád Waldhauser, Josef Hermann Schneider, Josef Reiner, Helmut Preidel, Ferdinand Landesperger, Josef Wara, Karel Alois Polánek, Ludwig Engl).

ŽATEC - OSOBNOSTI VE SVĚDECTVÍ NÁHROBNÍKŮ, cena 5,- Kč

Průvodce netradiční procházkovou trasou po městském hřbitově v Žatci seznamuje zájemce s osobnostmi, které v minulosti významně ovlivňovaly život ve městě (E. Zuleger, K. Fanta, J. Heiser, M. Lűdersdorf, J. Schöffl, JUDr. Th. Hassmann, H. Hasmann, P. Schönfeld, Th. Schönfeld, JUDr. K. Schönfeld, K. Petrowitz, MUDr. A. Seifert, JUDr. W. Kříž)

Další publikace a upomínkové předměty:

TOULKY ŽATECKOU MINULOSTÍ, kolektiv autorů - cena 5,- Kč

Z POKLADŮ MUZEA - soubor pohlednic nejvzácnějších exponátů ze sbírek RMŽ -  cena 30,- Kč

TURISTICKÁ ZNÁMKA - VÝROČNÍ (NÁRODNÍ ZAHÁJENÍ EHD 2011 V ŽATCI s motivem Kněžské brány) - cena 30,- Kč

znamka-ehd.jpeg

TURISTICKÁ KARTA č. 0414 (Karta českého turisty) - cena 25,- Kč

SOUBOR POHLEDNIC KŘÍŽOVY VILY - cena 25,- Kč

POHLED KŘÍŽOVY VILY - cena 5,- Kč

POHLED REGIONÁLNÍHO MUZEA - cena 5,- Kč

Dále poskytujeme propagační materiály týkající se historie města a okolí Žatce. Poštovné se hradí dle aktuálního ceníku České pošty.

 

 

 

Objednávkový formulář - publikace
Prostřednictvím tohoto formuláře můžete objednat publikace z muzejní provenience. Publikace posíláme na dobírku. Na fakturu posíláme pouze firmám.
Závazně objednávám následující zboží:
 *
 *
 *
Pro firmy zadejte: název firmy, IČO, číslo účtu a fakturační adresu v případě, že se liší od dodací adresy
 *
Způsob dodání
Děkujeme za objednávku.
 
Osobní údaje tohoto formuláře budou po naplnění účelu objednávky vymazány.
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Pracoviště Stará papírna

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO: 13.00 - 17.00
NE a PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
29. 10. bude ve Staré papírně
otevřeno pouze do 14:30.
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
 
Vstupné:
prohlídka jedné budovy
jednotlivci: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 5,- Kč, ZŠ,SŠ a VŠ á 20,- Kč
 
kumulované vstupné (dvě budovy)
jednotlivci: základní 45,- Kč, snížené 30,- Kč, rodinné 100,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 8,- Kč, ZŠ, SŠ a VŠ á 30,- Kč
 
vstup zdarma
AMG, ZTP, novináři (po předložení průkazu)
děti do 6 let
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.