Prodej publikací

Nabízené tituly jsou k dostání na obou budovách muzea nebo si je objednejte přes objednávkový formulář.

Z dějin žateckého průmyslu - cena 120,- Kč 

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.
126 stran, barevné a černobílé fotografie, ISBN 978-80-88075-04-2, vydáno 2016, nákladem 200 ks, brožovaná

obálka Z dějin průmysluŽatecké muzeum připravilo v letošním roce další publikaci na dosud nezpracované téma. Kniha historičky Milady KrausovéZ dějin žateckého průmyslu je nejen doprovodným textem ke stejnojmenné expozici v budově Staré papírny v ulici Volyňských Čechů. Rozšířena a upřesněna byla především část věnovaná slavnému žateckému Dreherovu pivovaru (pozdější Fruta). Nové informace, např. o životě poslední majitelky Kitty, poskytli muzeu také potomci rodu Dreherů žijící v Rakousku. Znovu ožijí také osudy dalších starých místních podnikatelských rodin, včetně jejich dramatických osudů za druhé světové války a po odsunu.

Jednotlivé dnes již zaniklé podniky (včetně těch nejznámějších jako byly Šroubárna, Mitop či Bonex)  jsou v knize představeny v krátkých medailoncích. Dozvíte se tak, kde se v Žatci vyráběl nábytek, cihly, cukr, podkováky, dráty, knoflíky, piana, mýdlo, likéry (včetně známé chmelové hořké), zeleninové konzervy, krémy na boty i boty samotné, pivovarská smola či zemědělské stroje. Výpravu po stopách zapomenuté výroby vám zpestří staré i současné fotografie podniků i jejich majitelů, ukázky starých reklam a účtů i fotografie vybraných výrobků. Výlet po stopách žateckých průmyslových podniků Vám  zpříjemní také  vložená mapka, ve které jsou zakresleny existující i dnes již zaniklé objekty.
 

Za žateckými architekty - cena 65,- Kč

PhDr. Milada Krausová, Ph.D. 
44 stran, brožovaná, barevné a černobílé fotografie, ISBN 978-80-88075-01-1, vydáno 2015, nákladem 300 ks

titulka architekti na naše stránkyNová publikace „Za žateckými architekty" vydaná Regionálním muzeem K. A. Polánka v Žatci představuje vůbec poprvé osudy neprávem pozapomenutých místních architektů přelomu 19. a 20. století. Vybráni byli ti, kteří výrazně přispěli k podobě Žatce jako průmyslového a chmelařského centra. Stavěli však také obytné domy a vilky (zejména na Pražském předměstí) či stavby sloužící kulturním, zdravotnickým či správním účelům. Pozůstalost architektů a stavitelů zpravidla není k dispozici, jejich mnohdy dramatické osudy se tak dají rekonstruovat pouze ze střípků zpráv dochovaných např. v kronikách, regionálním tisku, v žateckých adresářích, ale i ve vzpomínkách příbuzných. O to však byla a je cesta za nimi objevnější a často i dobrodružnější. Ne všem žateckým architektům totiž bylo dopřáno dožít v milovaném Žatci. Někteří se navíc věnovali nejen svému oboru, ale i místní politice. Z publikace historičky Milady Krausové se dozvíte např., za které stavby vděčíme Josefu Petrovskému, Johannu Salomonovi, Josefu Heinzlovi, Wilhelmu Fuchsovi, Hildebertovi Kolbemu a Aloisi Dautovi. Zařazena je i bohatá obrazová příloha ze zobrazením vybraných objektů v jejich historické i dnešní podobě, nechybějí ukázky starých plánů a návrhů. Patří k nim např. nerealizovaný návrh Aloise Dauta na úpravu žatecké radnice v novobarokním duchu nebo kolektivní plán na stavbu průčelí Dreherova pivovaru (Fruty). Čtenáři zjistí, kde zmiňovaní architekti v Žatci bydleli, nebo které domy vlastnili pro podnikatelské účely. Možná mezi nimi najdou i svůj dům, nebo dům svého známého. Dočtou se, kolik sporů vzniklo ohledně opravy městského divadla v Žatci počátkem 20. století. Udiví je, jak mimořádně rychle vznikl rozsáhlý komplex chmelařských budov na dnešním Chmelařském náměstí. Mezi zmiňovanými stavbami nemůže samozřejmě chybět ani někdejší kartonážka/papírna továrníka Lüdersdorfa, která bude díky dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj sloužit od roku 2015 jako depozitář žateckého muzea.

 

Město Žatec za Velké války. Zapomenuté příběhy nejen z městské kroniky - cena 80,- Kč

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.
36 stran, brožovaná, barevné a černobílé fotografie

Obrázek z titulní stranyRegionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vydalo u příležitosti 100. výročí začátku první světové války publikaci historičky Milady Krausové „Město Žatec za Velké války. Zapomenuté příběhy nejen z městské kroniky." Dočtete se v ní o barvité minulosti města Žatce, které za války vzorně plnilo svou úlohu lazaretního města. Dozvíte se o tom, jak se ve městě za války světil meč branců, slavily císařovy narozeniny, kde se skrývali dezertéři, jak rostly ceny i kriminalita nebo co kronikář označil za ondatrový mor. Seznámíte se s tím, jak se měnily nálady místních během těžkých válečných let, od naivního nadšení pro válku za císaře pána až po vystřízlivění a rozčarování po vzniku samostatného Československa, které německý Žatec neuvítal právě s nadšením. Nechybí připomenutí osudů legionářů z řad Volyňských Čechů, kteří se později usadili na Žatecku, včetně jejich barvitých vzpomínek na bitvu u Zborova.Text doplňují unikátní fotografie ze sbírek muzea s tématikou žateckých lazaretů a městských slavností z počátku války. Publikace je určena všem zájemcům o historii a především školám.

 

POOHŘÍ II. - Památky a současnost, kolektiv autorů - cena 120,- Kč

Sborník příspěvků z konference pořádané 8. - 9. září v roce 2011 v Křížově vile.

vydalo RM Žatec a sdružení Historie a současnost Poohří, brožovaná vazba, 225 stran + barevné přílohy

poohri-ii..jpeg

Jednotlivé příspěvky:

Památková péče v městské památkové rezervaci v Žatci 1961 - 2011 (Lucie Radová),

Památková péče jak v Čechách, tak i v Lounech - východiska a důsledky ( Alica Štefančíková),

Historické pozadí prohlášení Žatce městskou památkovou rezervací (Jiří Matyáš),

Architektonický vývoj Loun od poloviny 19. století do současnosti (Martin Vostřel),

Vápenky, cihelny a jejich relikty v krajině Poohří (Jiří Bureš),

Vesnické stavby Podlesí a jejich základní problematika (Miroslav Černý),

Vývoj pohřbívání a sepulkrální plastika v Lounech (Daniela Linková),

Historická evidence drobných sakrálních památek Podbořanska, Žatecka a Lounska (Jan Mareš),

Zaniklé či torzálně dochované mariánské, trojiční a další světecké sloupy i pilíře v Poohří

(Viktor Kovařík - Pavel Zahradník),

Malby v Dobroměřicích, Radonicích, Slavětíně a Židovicích ve světle oprav a rekonstrukcí

(Josef Záruba - Pfeffermann),

Příspěvek k fenoménu žateckých kostelů ve středověku (Jaroslav Havrlant),

Princip kontinuace a dilatace v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Žatci

( Pavel Kalina),

Románské a raně gotické venkovské kostely na Lounsku (Jaroslav Skopec),

Hrad Loket - přeměna okresní soudní věznice v památkový objekt (Ondřej Hladík),

Odměna československých úřadů za věrnost republice. Osud Antonína Dembického v poválečné republice ( Hana Lencová),

Schlaraffia Saazia - žatecká říše chmele a humoru (Martin Krsek),

Od rakovnického zádušního dvora k manství Pražského hradu. Buškovský statek v Hříškově a jeho postavení v 16. až 18. století. (Veronika Štěpánová),

Žatečtí rodáci v pražské bouři 1524 (Ota Halama),

Louny v komunikaci s panovníkem a jeho úředníky v době předhusitské. (Tomáš Velička)

 

DĚJINY ŽATECKÉHO GYMNÁZIA "SCHOLA ZATECENSIS", Jiří Matyáš, Jiří Cihla, Stanislava Hafnerová, Bohumír Roedl, Petr Ulrich - cena 250,- Kč

6. svazek Studie RMŽ

Vázaná, 394 stran, černobílé a barevné fotografie, vydáno v roce 2009 v nakladatelství "albis international"  Kristiny Kaiserové v Ústí nad Labem

dejiny-gymnazia.jpeg

Kniha přehledně představuje dějiny středověké latinské školy v Žatci a navazujícího gymnázia, takže časový rozsah publikace je od 13. století do roku 1990. Publikace je napsána na základě studia archivních pramenů (Státní okresní archiv v Lounech má celý fond s dokumenty ze žateckého gymnázia) a literatury, která se zabývá obecně dějinami českého školství. Kniha je vybavena širokým spektrem fotografií, které se vztahují k dějinám školy a pochází z archivu autorů, fotosbírky žateckého muzea, popř. jiných institucí, celá řada fotografií byla zapůjčena bývalými a současnými učiteli a bývalými studenty školy, historii školy se tak podařilo zdokumentovat i vizuálně.

 

LABYRINTEM ŽATECKÉHO PRAVĚKU, Petr Holodňák - cena 295,- Kč

5. svazek Studie RMŽ

Vázaná, cca 480 stran, více než 260 ilustrací v textu, 16 str. barevná příloha,
v roce 2006 vydalo nakladatelství "albis international" Ústí nad Labem, ISBN 80-86971-02-3

labyrintem

Populárně pojatá encyklopedie pravěku Žatecka obsahuje příběhy o objevech na katastru města Žatce a archeologické nálezy z dalších více než osmdesáti obcí regionu abecedně řazených. Dále zde najdete chronologický přehled archeologických kultur a období zastoupených ve středním Poohří a galerii badatelů, kteří se zasloužili o poznávání nejstarší minulosti této oblasti. Závěrečné kapitoly shrnují dvacet archeologických NEJ... Žatecka i rozsáhlý přehled citací literatury o zdejších nálezech.

 

ŽATECKÁ RODINA HOŠŤÁLKŮ Z JAVOŘICE, B. Roedl - cena 80,- Kč

4. svazek Studie RMŽ,  1997

Hošťálek

 

Z HISTORIE ŽATECKÉHO MUZEJNICTVÍ, R. Holodňáková - A. Zinnerová - P. Holodňák - J. Kuprová - cena 40,- Kč

3. svazek Studie RMŽ, 1997

muzejnictvi.gif

 

PAMĚTI MĚSTA ŽATCE (1527-1609), M. Tošnerová - cena 40,- Kč

2. svazek Studie RMŽ, 1996
Paměti

Od září 2006 jsou k dispozici dva materiály, doplňující procházkové trasy městem Žatec:

ŽATEC - STOPY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ,  cena 5,-Kč

Publikace přibližuje stručný životopis a dílo patnácti vybraných osobností, působících v minulosti v Žatci (Jan ze Žatce, Maxmilián Hošťálek z Javořice, Karl Wenzel, dr. Karel Reiner, Jan Václav Staněk, Jan Karel Vetter, Jan Paul Loschy, Konrád Waldhauser, Josef Hermann Schneider, Josef Reiner, Helmut Preidel, Ferdinand Landesperger, Josef Wara, Karel Alois Polánek, Ludwig Engl).

ŽATEC - OSOBNOSTI VE SVĚDECTVÍ NÁHROBNÍKŮ, cena 5,- Kč

Průvodce netradiční procházkovou trasou po městském hřbitově v Žatci seznamuje zájemce s osobnostmi, které v minulosti významně ovlivňovaly život ve městě (E. Zuleger, K. Fanta, J. Heiser, M. Lűdersdorf, J. Schöffl, JUDr. Th. Hassmann, H. Hasmann, P. Schönfeld, Th. Schönfeld, JUDr. K. Schönfeld, K. Petrowitz, MUDr. A. Seifert, JUDr. W. Kříž)

Další publikace a upomínkové předměty:

TOULKY ŽATECKOU MINULOSTÍ, kolektiv autorů - cena 5,- Kč

Z POKLADŮ MUZEA - soubor pohlednic nejvzácnějších exponátů ze sbírek RMŽ -  cena 30,- Kč

TURISTICKÁ ZNÁMKA - VÝROČNÍ (NÁRODNÍ ZAHÁJENÍ EHD 2011 V ŽATCI s motivem Kněžské brány) - cena 30,- Kč

znamka-ehd.jpeg

TURISTICKÁ KARTA č. 0414 (Karta českého turisty) - cena 25,- Kč

SOUBOR POHLEDNIC KŘÍŽOVY VILY - cena 25,- Kč

POHLED KŘÍŽOVY VILY - cena 5,- Kč

POHLED REGIONÁLNÍHO MUZEA - cena 5,- Kč

Dále poskytujeme propagační materiály týkající se historie města a okolí Žatce.

 

 

 

Objednávkový formulář - publikace
Prostřednictvím tohoto formuláře můžete objednat publikace z muzejní provenience. Publikace posíláme na dobírku. Na fakturu posíláme pouze firmám.
Závazně objednávám následující zboží:
 *
 *
 *
Pro firmy zadejte: název firmy, IČO, číslo účtu a fakturační adresu v případě, že se liší od dodací adresy
 *
Způsob dodání
Děkujeme za objednávku.
 
Osobní údaje tohoto formuláře budou po naplnění účelu objednávky vymazány.
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba
Hlavní budova + Křížova vila
ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Pracoviště Stará papírna
ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO: 13.00 - 17.00
NE a PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
Vstupné: Hlavní budova a Křížova vila
prohlídka jedné budovy
jednotlivci: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 5,- Kč, ZS,SŠ a VŠ á 20,- Kč
 
prohlídka budov RMŽ a KV
jednotlivci: základní 45,- Kč, snížené 30,- Kč, rodinné 100,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 8,- Kč, ZŠ, SŠ a VŠ á 30,- Kč
 
vstup zdarma
AMG, ZTP, novináři (po předložení průkazu)
děti do 6 let
 
Vstupné: Stará papírna
zdarma
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
vilakriz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.