2021

Výroční zpráva o činnosti za rok 2021

1.0. Základní údaje o organizaci:

Identifikační údaje

Název: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Sídlo: Husova 678, 438 01 Žatec
Statutární zástupce: PhDr. Radmila Holodňáková, ředitelka muzea
Zřizovatel: Město Žatec
Datum vzniku příspěvkové organizace: 1. 7. 1973
IČO: 00360805
Kontakt a vzdálený přístup:
e-mail: rmz@muzeumzatec.cz
internetové stránky: www.muzeumzatec.cz
sociální sítě: https://www.facebook.com/regionalni.muzeum.zatec
https://www.instagram.com/regionalni.muzeum.zatec

Vymezení hlavního účelu

Hlavní účel
Příspěvková organizace Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů. Muzeum bylo zřízeno za účelem získávání, shromažďování, ochrany, trvalého uchovávání, evidence a odborného zpracování, zpřístupňování a prezentace sbírek muzejní povahy jako dokladů vývoje společnosti, přírodního bohatství, kulturního a historického dědictví regionu.

Předmět hlavní činnosti
Muzeum plánovitě shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje v regionu své působnosti. Předmětem činnosti je zejména péče o sbírkový fond muzea. Muzeum spravuje dle platné legislativy sbírky historicky vzniklé, které programově doplňuje prováděním nových akvizic na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti s cílem vytvořit ucelené sbírky. Provádí evidenci a odbornou dokumentaci sbírkových předmětů písemnou nebo digitální i obrazovou, odborně zpracovává sbírkové předměty a vytěžuje z nich odborně i obecně prospěšné poznatky pro prezentaci vývoje společnosti a přírody v regionu. Zajišťuje ochranu sbírek před poškozením, zničením či odcizením. Provádí vědecký výzkum prostředí včetně terénních výzkumů a sběrů v oborech zastoupených v muzeu. Na základě pověření Ministerstva kultury ČR provádí podle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy. Sbírkové předměty, jejich kopie nebo repliky a napodobeniny a odbornou dokumentaci k nim prezentuje muzeum prostřednictvím krátkodobých výstav, stálých expozic, vlastní publikační a přednáškovou činností a dalšími kulturně výchovnými a vzdělávacími aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, děti a mládež. Muzeum zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty jak v České republice, tak i v zahraničí, nebo za účelem vědeckého zkoumání, odborného konzervování nebo restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona 122/2000 Sb. Muzeum umožňuje studium svých sbírek badatelům, poskytuje odbornou metodickou činnost v oborech zastoupených v muzeu, poskytuje ústní a písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše. Muzeum vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace. Spravuje historický knižní fond a odborně zaměřenou studijní knihovnu. Muzeum pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympozia a pracovní semináře vztahující se k předmětu činnosti. Je pořadatelem kulturních a vzdělávacích programů (hudebních, divadelních, literárních, multimediálních apod.) vyplývajících z obecné formulace předmětu činnosti. Muzeum vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti, v oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. Návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí umožňuje za úplatu. Vybírá poplatky za fotografování v expozicích, za pořizování videozáznamů i filmování, za pořizování kopií dokumentů, poskytování skenů fotografií, negativů i diapozitivů. Prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti a region.

Okruhy doplňkové činnosti
V souladu se zřizovací listinou může muzeum vyrábět a prodávat své výrobky, pokud tato doplňková činnost nenarušuje plnění hlavních úkolů organizace.

Organizační struktura muzea
Statutárním orgánem muzea je ředitel, který zastupuje muzeum navenek.
V organizaci jsou zřízena tato odborná oddělení:
• Provozně ekonomické
• Společenskovědní
• Výstavnicko-propagační (+ knihovna muzea)
• Archeologické
K 31. 12. 2021 zaměstnávalo muzeum 14 osob v zaměstnaneckém poměru, z toho 3 na zkrácený pracovní úvazek a 11 na celý úvazek. Přepočtený počet činil 13,25 úvazku.
Na činnosti, které nebylo možné zajistit kmenovými zaměstnanci nebo na práce malého rozsahu (např. průvodcovskou službu o So a Ne, obsluha ÚT, pomoc při práci se sbírkami apod.), byli průběhu roku 2021 dle potřeb provozu krátkodobě zaměstnávání brigádníci - celkem 6 brigádníků v různých obdobích roku (z toho 2 na DPČ a 4 na DPP).

Poradní orgány
Ředitel zřizuje Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, jehož dobrovolnými členy jsou odborníci nejrůznějších profesí. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost je poradním orgánem ředitele ve věci rozšiřování sbírek a má 5 členů. V r. 2021 odsouhlasil nabytí sbírkových předmětů př. č. 1 – 18/21 do společenskovědní podsbírky sbírky muzea a předmětů př. č. 1/2021 – 59/2021 do archeologické podsbírky muzea.

Počet brigádníků či osob z dotace Úřadu práce
V r. 2021 nezaměstnávalo muzeum žádné osoby z dotace ÚP.

2.0. Rozbor hospodaření

Muzeum spravuje tři objekty. Kromě hlavní budovy v Husově ulici, kde je sídlo organizace, provozuje od roku 2003 pobočku v Křížově vile, Zeyerova ulice č. 344 a od listopadu 2015 pobočku ve Staré papírně v ul. Volyňských Čechů 733, kde má depozitáře a konzervátorskou dílnu. Všechny tři objekty jsou majetkem zřizovatele, tj. Města Žatec.
Movitý majetek, s nímž má muzeum právo hospodařit, využívá a spravuje dle účelu a předmětu činnosti v souladu s dodatky ke Zřizovací listině muzea a v souladu se závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele i vnitřními předpisy.

Základním zdrojem financování muzea je příspěvek na činnost a provoz organizace od zřizovatele a další účelově poskytnuté finanční prostředky. V roce 2021 hospodařilo muzeum s rozpočtem ve výši 11 184 727,57 Kč, z toho příspěvek od zřizovatele činil 10 435 000 Kč, zúčtovaný transfer 493 908 Kč a výnosy 255 819, 57 Kč.

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2021 – hlavní činnost – Náklady, výnosy, výsledek hospodaření:

 

 

Náklady

v Kč

 

Spotřeba materiálu

181 507,78

 

Spotřeba energie

1 078 743,00

 

Prodané zboží

1 217,50

 

Opravy a udržování

300 811,28

 

Cestovné

1 491,00

 

Náklady na reprezentaci

913,00

 

Ostatní služby

1 281 285,14

 

Mzdové náklady

5 029 548,00

 

OON

153 117,00

 

Náhrada DNP + Náhrada DNP – izolační příspěvek

86 184,00

 

Zákonné sociální pojištění celkem

1 727 884,00

 

Ostatní sociální pojištění

14 395,00

 

Zákonné sociální náklady

106 672,07

 

Ostatní sociální náklady

117 194,00

 

Jiné daně a poplatky

396,00

 

Ostatní náklady z činnosti

49 942,00

 

Odpisy DNM a DHM

760 272,00

 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

140 039,54

 

Ostatní finanční náklady

0

 

Náklady celkem

11 031 612,31

 

 

 

 

 

 

 

Výnosy

v Kč

 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

0

 

Výnosy z prodeje služeb muzea

66 614,00

 

Výnosy z prodaného zboží

76 612,00

 

Čerpání fondů

3 548,00

 

Ostatní výnosy z činnosti

23 000,00

 

Úroky

1 820,57

 

Příspěvky (dotace) celkem

10 961 108,00

 

z toho: příspěvek na činnost od zřizovatele

5 409 000,00

 

příspěvek na platy od zřizovatele

5 026 000,00

 

transfer - depozitáře

493 908,00

 

Dotace zřizovatele - Žatecký poklad

32 200,00

 

Dotace MK – Program udržitelnosti muzeí

52 025,00

 

Výnosy celkem

11 184 727,57

 

Výsledek hospodaření

153 115,26

 

 • Přehled pohledávek a závazků: Muzeum nemělo v r. 2021 žádné nevyřízené pohledávky ani závazky.

 • Přehled mzdových nákladů:

Platy - kmenoví zaměstnanci                                                                                              5 029 548,00

OON (Dohody o PČ a PP)                                                                                                      153 117,00

 • Přehled získaných externích finančních zdrojů:

Program udržitelnosti muzeí – dotace MK ČR: 52 025, 00 Kč.

 • Čerpání účelových dotací poskytnutých zřizovatelem, investičních i neinvestičních:

V r. 2020 rozhodlo Zastupitelstvo města Žatce usnesením č. 136/20 ze dne 29. 9. 2020 o

poskytnutí první části účelové dotace na vybudování expozice muzea o žateckém pokladu a to: investiční dotace ve výši 1.132.000,00 Kč a neinvestiční dotace ve výši 68.000,00 Kč, tj. celkem 1 200 000 Kč. Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace z rozpočtu města Žatce bylo povoleno čerpání těchto prostředků do 31. 3. 2022 s termínem závěrečného vyúčtování do 30. 6. 2022.

Usnesením č. 220/20 ze dne 17. 12. 2020 byla zastupitelstvem města Žatce schválena druhá část dotace na vybudování expozice o žateckém pokladu, a to ve výši 600 000,00 Kč s termínem vyúčtování k 31. 12. 2022.

 • Stav a čerpání fondů muzea v r. 2021 (v Kč)

fond

počáteční stav

tvorba

Čerpání 2021

stav k 31. 12. 2020

Reprodukce invest. majetku

2 086 789,01

 

*1 132 000,00

266 364,00

 

**600 000,00

1 035 194,03

1 917 958,98

FKSP

16 376,35

102 122,76

97 812,00

20 687,11

Rezervní

453 924,76

101 095,02

0

555 019,78

Rezervní - z ostat. titulů

 

0

 

0

 

0

 

0

Odměn

282 691,00

70 000,00

3 548,00

349 143,00

*v tom dotace zřizovatele na vybudování expozice o žateckém pokladu - 1. část

** 2. část dotace zřizovatele na vybudování expozice o žateckém pokladu

 

 • Vyhodnocení doplňkové činnosti:

V roce 2021 muzeum neprovádělo doplňkovou činnost.

 
 
3.0. Získávání dalších finančních zdrojů

Dotace poskytované ústředními institucemi, EU

 

V r. 2021 muzeum získalo dotaci MK ČR z Programu udržitelnosti muzeí ve výši 52 025 Kč.

 
4. 0. Výsledky kontrol
 • Vnitřní kontroly organizace:

Vnitřní kontroly majetku byly zaměřeny na kontrolu pokladní hotovosti, inventarizaci materiálových zásob, cenin, upomínkových předmětů, publikací a vstupenek a inventarizaci sbírkových předmětů dle dlouhodobého harmonogramu.

V provozní oblasti muzeum zajišťovalo pravidelné revize a kontroly zařízení v souladu s termíny stanovenými zákonnými normami.

Tab. provedení vnitřních kontrol:

Předmět kontroly

 Datum provedení kontroly v r. 2021

 

 

pokladní hotovost

31.3., 30.6., 30. 9., 31.12.

materiálové zásoby

31.3., 30.6., 30. 9., 31.12.

ceniny

31.3., 30.6., 30. 9., 31.12.

upomínkové předměty

30.6., 31. 12.

publikace

30.6., 31. 12.

vstupenky

30.6., 31. 12.

fyzická inventarizace majetku

k 31. 12.

 

 

 

Tab. provedení bezpečnostních kontrol, funkčních zkoušek a revizí

 

 

Předmět revize a kontroly

Datum provedení v r. 2021

Zařízení AQUAL

2. 11.

EZS

22. 3., 7. 10.

EPS

22.3., 7. 10., 15. 12.

EPS-ZDP

13.5., 19. 10.

GHZ

29. 3.; 15. 9.

Protipožární klapky

29. 3.; 15.9.

Výtahy

15. 6., 8. 10.

Komíny

15. 12.

Hasicí přístroje

15. 9., 21. 10.

Požární dveře

6. 12.

Hydranty a suchovody

15. 9.

Elektrické přenosné nářadí, elektrospotřebiče

1. 10.

Dveře s panik. zámky

6. 12.

Protipožár. obklady, ucpávky

6. 12.

Plynový kotel

16. 9.

Nouzové osvětlení

6. 12.

Klimaboxy

3. 11.

Tlakové nádoby

2. 12.

 

 • Kontroly provedené zřizovatelem

 

V roce 2021 nebyla provedena kontrola hospodaření muzea zřizovatelem.

 • Kontroly dalšími oprávněnými stranami

 

V r. 2021 byly provedeny tyto kontroly:

 1. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného

Datum provedení: 9. 3. 2021

Provedl: VZP, Klientské pracoviště Most

Výsledek kontroly: bez opatření

 

 1. Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně

Datum provedení: 20. 7. 2021

Provedl: HZS Ústeckého kraje

Objekt: Husova 678

Výsledek kontroly: bez zjevných nedostatků

 

v Žatci dne 18. 3. 2022 Zpracovala:

PhDr. R. Holodňáková, ředitelka muzea

Výroční zpráva o činnosti byla projednána a vzata na vědomí usnesením RM č. 392/22 ze dne 23.5.2022

 

 

Příloha č. 1 k VZ za r. 2021 – Plnění hlavního účelu a předmětu činnosti

1. Prostory muzea, provozní a návštěvní doba
Prostory muzea
K zajištění účelu a předmětu činnosti užívá muzeum hlavní budovu v Husově ulici 678 a dvě pobočky - tzv. Křížovu vilu v Zeyerově ulici 344 a prostory v části bývalých papíren v ul. Volyňských Čechů 733, které slouží pod názvem Stará papírna jako depozitáře muzea, knihovna a multifunkční prostory pro veřejnost. K sezónním akcím jsou užívány i zahrady muzea u hlavní budovy a v Křížově vile. Bezbariérový přístup je v budově Křížovy vily a v objektu Stará papírna, v hlavní budově muzea v Husově ulici je bezbariérový přístup pouze do přízemí.

Provozní doba muzea
Provozní doba muzea je stanovena celoročně ve dnech pondělí – pátek od 6.00 do 17.00 hodin a o sobotách a nedělích od 13.00 do 17.00 hodin. Provozní doba je stanovena pro zaměstnance muzea a nekryje se s návštěvní dobou pro veřejnost. Zavíracím dnem pro veřejnost je pondělí, které slouží především k zajišťování provozních záležitostí muzea, přípravě a instalaci výstav apod.

Návštěvní doba muzea

návštěvní doba pro veřejnost

Hlavní budova

Křížova vila

Stará papírna

Pondělí

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Úterý - Pátek

9.00 -17.00

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

Sobota

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

Neděle

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

zavřeno

Z důvodu koronavirové epidemie bylo muzeum na základě vládních nařízení uzavřeno pro veřejnost v období od začátku roku do 9. 5. 2021. Otevřeno bylo opět od 10. 5. 2021 v režimu platných opatření.

2. Práce se sbírkami
Získávání sbírek
V roce 2021 bylo zapsáno celkem 77 evidenčních čísel přírůstků, z toho 18 př. č. ve společenskovědní podsbírce a 59 př. č. v archeologické podsbírce muzea.
Ve společenskovědní podsbírce získalo muzeum obrazy a grafiky regionálních umělců (Jíra, bratři Šavlové), fotografie související s rodinou známého regionálního fotografa J. Wary, regionální pohlednice, štoček plakátu z dočesné 1949, chmelové známky ad.
Archeologická podsbírka byla rozšířena o materiál z drobných archeologických záchranných prací – zlomky keramiky, štípanou a broušenou kamennou industrii, kosti, kachle – a dále o bronzové a železné předměty získané z detektorových nálezů, datované do různých období pravěku i středověku.

Evidence sbírkových předmětů
Akvizicí získané předměty byly průběžně čištěny, zapsány do přírůstkové knihy a převáděny do 2. stupně evidence.

V roce 2021 byly ve společenskovědní podsbírce vytvořeny karty s inventárními čísly P 291, N 6872 – N 6875, H 833 – H 837, PL 1009 – PL 1010, F 6933 - F 7025, Fp 737 – Fp 739, Av 1157 – Av 1159, UH 846 – UH 873.V archeologické podsbírce byly všechny nové přírůstky zapsány do karet v systému Bach. Dne 2. 12. 2021 byla odeslána žádost o zápis těchto předmětů do Centrální evidence sbírek (CES) na ministerstvu kultury a odeslány příslušné přílohy a dokumenty. Dne 21. 12. 2021 byl na MK ČR zaslán přehled o periodické inventarizaci Sbírky Regionálního muzea v Žatci – ohlášení dle § 12, odst. 6, Zák. 122/2000 Sb.

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů k 31. 12. 2021 činí 44 194.

Digitalizováno bylo v r. 2021 celkem 4 803 předmětů.

Práce v depozitářích
Muzeum ukládá a spravuje svoje sbírky v depozitářích Staré papírny, jejichž vybavení umožňuje uložení společenskovědních a archeologických sbírek odpovídající aktuálním nárokům na jejich ochranu jak po stránce klimatických parametrů, tak z pohledu zabezpečení a protipožární ochrany.

Ve všech depozitářích probíhá soustavně a celoročně monitoring a regulace klimatických hodnot. Požadované parametry relativní vzdušné vlhkosti i teploty pro jednotlivé materiály jsou udržovány pomocí jednotek pro úpravu vlhkosti (mobilní zvlhčovače a odvlhčovače) a topných těles. V prostorách pro muzejní knihovnu v posledním nadzemním podlaží je udržení stálé teploty problematické z důvodů nedostatečné izolace střechy a dochází zde k přehřívání prostor v letních měsících a nedostatečnému protopení v mrazivých obdobích. Problém lepšího zateplení střechy se však dosud nepodařilo vyřešit a bude předmětem dalšího jednání se zřizovatelem. V závěru roku 2021 došlo k poruše klimaboxu č.1 a k odstavení zařízení. Osazení náhradními díly dodavatelská firma dosud řeší a problém přechází do r. 2022.

Prostory depozitářů ve Staré papírně byly celoročně v pravidelných intervalech uklízeny a ventilovány. Zadní trakt budovy Staré papírny je po provedené sanaci vlhkosti soustavně odvětráván.

Na podzim 2021 byla v Křížově vile, kde je vystavována část umělecko-historické sbírky muzea, osazena čidla pro měření relativní vlhkosti vzduchu a teploty. Je to první krok k soustavnému měření a regulaci důležitých klimatických parametrů v expozicích této budovy. V dalších letech bude potřeba zakoupit mobilní klimatizační jednotky.

Inventarizace sbírek
V souladu s dlouhodobým harmonogramem inventarizace sbírek byla v r. 2021 v podsbírce společenskovědní provedena inventarizace skupiny K a předmětů v expozici v Křížově vile, tj. celkem 893 předmětů. Předměty byly identifikovány podle evidenčních záznamů, byl u nich překontrolován jejich stav a ověřen soulad se záznamy v evidenci na kartách a seznamech. Zároveň byla překontrolována potřeba ošetření těchto předmětů. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
 
V archeologické podsbírce byla provedena inventarizace v podsbírce „Hlavní fond archeologie muzea v Žatci". Předmětem inventarizace byly celé a rekonstruované nádoby a soubor kamenných drtidel a mlýnů. Revidována byla správnost uložení v porovnání se zápisy v systému Bach, fyzický stav předmětů a potřeba konzervování. Překontrolováno bylo 871 př. č. předmětů. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
 
O provedených inventarizacích byly pořízeny záznamy.

Konzervování sbírek
Proces ošetření sbírkových předmětů probíhá v několika stupních, začíná materiálovým tříděním, dále je pořizována fotodokumentace před ošetřením, evidenční kontrola, první kontrola stavu a vyhodnocení potřeby konzervace, čištění či restaurování. Vlastní konzervátorské zásahy (demontáž, čištění, lepení, odstranění koroze, úpravy povrchu, preventivní konzervace) probíhají v konzervátorské dílně muzea, jejíž vybavení umožňuje konzervování předmětů na papírové podložce, ošetření menších předmětů ze dřeva, skla, porcelánu, keramiky, kovu a textilních materiálů.

Po ošetření následuje podrobná fotodokumentace, balení, materiálové roztřídění a uložení ve vhodném klimaticky kontrolovaném depozitáři.

K předmětům ošetřeným na konzervátorském pracovišti muzea se vyhotovují konzervátorské zprávy s dokumentací. Uložené předměty jsou označeny inventárními čísly (včetně obalů), v případě potřeby jsou obaly i vnitřní úložný mobiliář opatřeny barevným identifikačním obrázkem uložených předmětů. Zaznamenává se lokace předmětů v přechodných i konečných úložištích. Stálá lokace je připsána k inventárnímu záznamu databáze Bach. Do databáze je rovněž připojen obrázek předmětu po ošetření. Kompletní karta s fotodokumentací a stálou lokací je poté vytištěna a uložena.

V roce 2021 bylo tímto postupem v konzervátorské dílně muzea ošetřeno celkem 348 sbírkových předmětů.

Celoroční náplní práce konzervátorky byl i monitoring a regulace klimatických parametrů ve všech depozitářích, údržba zařízení pro úpravu klimatických parametrů, správa depozitářů, dohled nad revizemi a údržbou budovy.

V archeologické sbírce byl pro muzeum dodavatelsky, konzervátorským pracovištěm v Teplicích-Sobědruhách, ošetřen soubor 33 kovových předmětů. Podrobná konzervátorská zpráva je uložena u vedoucího archeologického oddělení.

Restaurování sbírek
V roce 2021 se podařilo zrestaurovat 2 sbírkové předměty (P 109 a H 325) ze společenskovědní podsbírky. Šlo o náročné a nákladné restaurování mechaniky a strun ke kladívkovému klavíru (výrobce Michael Weis, Praha, 1810–1815). Korpus nástroje byl zrestaurován již v r. 2012. V současné době je nástroj nehratelný. Restaurování v r. 2021 bylo provedeno tak, aby umožnilo případné budoucí uvedení nástroje do hratelného stavu. Druhým restaurovaným předmětem byl dámský kabátek z hedvábného taftu. Protože šlo o náročné restaurátorské zásahy, byly zajišťovány dodavatelsky restaurátory s licencí MK ČR. Způsob restaurování všech předmětů včetně fotodokumentace je zaznamenán v restaurátorských zprávách. Celková částka vynaložená na restaurování činila v r. 2021 celkem 150 007 Kč.

Zápůjčky sbírkových předmětů
Zápůjčky byly realizovány jak ze společenskovědní, tak z archeologické podsbírky muzea. Celkem bylo krátkodobě zapůjčeno jiným zařízením 52 evidenčních čísel předmětů a od jiných zařízení si muzeum v průběhu roku 2021 vypůjčilo pro výstavní účely 102 evidenčních čísel předmětů.

Z dlouhodobých zápůjček stále trvají:
• OM Louny – dlouhodobá výpůjčka chmelových známek pro stálou expozici RMŽ
• Město Podbořany – dlouhodobá zápůjčka porcelánu ALP pro expozici ve tvrzi Hlubany a prodloužení zápůjčky předmětů ve výstavě Pravěk Podbořanska
• Chmelařské muzeum v Žatci – dlouhodobá zápůjčka chmelařských předmětů ze Sbírky Regionálního muzea K. A. Polánka

3. Výstavy muzea, expozice, doprovodné programy
Výstavy muzea
Krátkodobé výstavy zajišťuje po stránce technické i výtvarné výstavní oddělení muzea ve spolupráci s ostatními odděleními a odbornými pracovníky muzea. Realizace výstavy zahrnuje praktickou instalaci předmětů ve vitrínách, vyhotovení a přípravu obrazových materiálů a textů na panelech, jejich grafickou úpravu, skenování, pořizování a úpravu fotografií a dalších doprovodných materiálů, zhotovování, dovoz či odvoz výstavních materiálů, zajišťování zápůjček, výroba doprovodných prvků a dekorací, zajištění nákupu materiálů, apod. Po skončení výstav se zaměstnanci muzea podíleli na jejich deinstalaci a v případě zápůjček exponátů i na jejich vrácení dle zápůjčních reverzů. Součástí výstav bylo rovněž grafické řešení a výroba propagačních materiálů - plakátů, pozvánek, bannerů v tištěné i digitální podobě.

V roce 2021 uspořádalo muzeum ve svých prostorách 6 krátkodobých výstav, z toho 2 v Křížově vile (KV), 2 v hlavní budově (HB), a 2 ve Staré papírně (SP).
Hlavní budova:
- Sirupy, mošty, víno (21. 1. – 30. 12. 2021). Výstava o historii žateckého podniku Fruta, fungujícím až od poč. 21. století v bývalém pivovaru Dreher, připravená na základě akvizice muzea a spolupráce s bývalými zaměstnanci.
- Husité v severozápadních Čechách (18. 9. – 30. 12. 2021). Výstava připravená ve spolupráci s ÚAPP v.v.i. Most k příležitosti připomenutí ztroskotání 2. křížové výpravy u Žatce v r. 1421.

Křížova vila:
- Zóna Černobyl – 35 let poté (14. 1. – 29. 8. 2021). Fotografie Luďka Ovesného, výstava zapůjčená Muzeem Napajedla, doplněná dobovou dokumentací.
- Žiju v první republice (9. 9. 2021 – 24. 4. 2022). Výstava prvorepublikové módy a doplňků, připravená soukromou sběratelkou.

Stará papírna:
- Holubí pošta (7. 1. – 21. 8. 2021). Výstava zapůjčená Poštovním muzeem v Praze.
- Dávné věky na Žatecku (16. 9. 2021 – 31. 3. 2022). Výstava pravěkých fosilií a zkamenělých dřev, doplněná obrazy paleontologických rekonstrukcí.

Z vernisáží uskutečněných výstav a z pořádaných akcí pořizovalo muzeum obrazové záznamy pro účely dokumentace a propagace.

Expozice muzea
Muzeum má v současné době 7 expozic a jednu dlouhodobou výstavu. Péči o expozice zajišťuje výstavnicko-propagační oddělení muzea a ve spolupráci s odbornými pracovníky jsou některé expozice v průběhu roku doplňovány novými přírůstky sbírkových nebo nově ošetřených předmětů. V r. 2021 byla průběžně připravována expozice o žateckém pokladu, s jejímž dokončením je počítáno v r. 2022.

Tab.: Přehled stávajících expozic muzea

název

rok vzniku

umístění

pozn.

Pravěk středního Poohří

1972

Husova 678

je zpracováno prostor. a výtvarné řešení nové expozice, scénář

Historický a urbanistický vývoj města Žatce

1975

Husova 678

 dtto, scénář

Žatecké obrázky

1999

Husova 678

příležitostně doplňována

Kabinet chmelových známek

2002

Husova 678

průběžně doplňována

Žatecký stroj času

2012

Husova 678

průběžně rozšiřována v Encyklopedii

Obrazy ze sbírky muzea

2005

Zeyerova 344

příležitostně obměňována

Z dějin průmyslu v Žatci

2015

Volyňských Čechů 733

příležitostně

doplňována novými akvizicemi

Záchrana objektu bývalých papíren

2015

Volyňských Čechů 733

Dlouhodobá fotovýstava o průběhu rekonstrukce objektu

Doprovodné programy
V průběhu r. 2021 muzeum nabízelo tyto programy:

„Poznej Žatecko ... středověké" (dobrodružná cesta historií, při níž se zájemci dozví nejen informace o životě ve středověkém městě, ale mají možnost si vyzkoušet i některé z dovedností středověkých obyvatel města).
„Poznej Žatecko ... a jeho stromy" (v rámci tohoto programu se zájemci provázení pracovníkem muzea seznamují s historií žateckých parků a poznávají zdejší pestrou nabídku zajímavých druhů stromů).
„Poznej Žatecko ... a jeho rodáky" (procházka po Žatci a místech, se kterými jsou spojena jména významných rodáků od středověku po současnost).
„Poznej Žatecko ... a jeho architekturu". V tomto programu zájemci pátrají s pracovnicí muzea po stopách žateckých architektů a stavebního dědictví posledních dvou století.
„Poznej Žatecko ... a jeho instustriál". V programu je možné s muzejními pracovníky nahlédnout do průmyslových areálů a chmelařských budov předválečného Žatec. Výklad seznamuje s žateckými průmyslníky, jejich dvorními architekty a zařadí vše do souvislostí dějin města Žatce.

Nabídku využila jedna skupina (23 osob) – téma stromy.

4. Přednášky a akce pro veřejnost
Přednášky
V roce 2021 byla přednášková činnost muzea v důsledku protipandemických opatření značně redukována. Uskutečněny byly pouze dvě přednášky a náhradou za setkání s posluchači byly natočeny dva podcasty, zveřejněné na webu muzea a Fb.
Mezi křížem a kalichem: 7. 10. 2021 přednáška Mgr. Milana Sýkory, archeologa ÚAPP v Mostě, o husitství v severozápadních Čechách v r. 1421
Nové paleontologické nálezy v okolí Žatce: 25. 11. 2021, přednáška RNDr. Borise Eckerta, paleontologa Národního muzea v Praze
Maxmilián Hošťálek z Javořice, podcast o úloze tohoto primátora města v dějinách Žatce, natočený při příležitosti čtyřstého výročí jeho popravy na Staroměstském náměstí v Praze r. 1621. Hosté: dr. Milada Krausová, RM Žatec; dr. Bohumír Roedl, emeritní ředitel SOA v Lounech
Husité v severozápadních Čechách a 2. křížová výprava u Žatce v r. 1421, podcast natočený při příležitosti 600. výročí neúspěchu 2. křížové výpravy u Žatce. Hosté: dr. Milada Krausová, RM Žatec; Mgr. Milan Sýkora, archeolog ÚAPP v Mostě

Akce pro veřejnost
Expoziční, výstavní a přednášková činnost muzea je doplňována akcemi pro veřejnost, které jsou připravovány buď v souvislosti s nejrůznějšími výročími, zajímavými či aktuálními tématy nebo k připomenutí nejrůznějších zvyklostí, činností apod.

V roce 2021 uskutečnilo muzeum 7 akcí (další 3 připravené, tj. velikonoční trhy, andělská poštovna a vánoční trhy, byly v důsledku protiepidemických opatření zrušeny):
Posejpka - 2. 6. 2021: připomenutí Božítělové slavnosti a téměř zapomenuté tradice tvoření obrazců z okvětních lístků, v muzejní zahradě
Muzejní pochod - 5. 6. 2021: tradiční muzejní pochod s výkladem o zajímavostech jednotlivých míst, tentokrát po trase Tuchořice – Výrov - Markvarec
Flétnový koncert - 2. 7. 2021: středověké, barokní, ale i soudobé skladby v podání tria La Musique, studentů teplické konzervatoře
Žatecké sochání - 24. 7. 2021: šestý ročník sochařské dílny - sochání z pórobetonu, pod vedením zkušeného sochaře
EHD – Den evropského dědictví v Žatci - 18. 9. 2021, celodenní program (viz níže)
Dýňové (po)svícení - 4. 11. 2021: připomenutí svátku Památka zesnulých, osvětlená stezka mezi dýněmi, dýňová semínkovna, dílničky: dlabání dýní, řepy, dýně z papíru, ochutnávky dýňových specialit
Vánoční koncert - 10. 12. 2021: barokní skladby a tradiční koledy v podání studentů a učitelů teplické konzervatoře

Univerzita 3. věku
Do vzdělávání dospělých v rámci Univerzity 3. věku se muzeum zapojilo realizací kurzu Regionální dějiny a kulturní památky Žatce. V termínech od 29. 9. do 15. 12. 2021 bylo uskutečněno 12 lekcí v rozsahu 45 hodin, lektorem byl Miroslav Černý.

5. WEB muzea
Na svých webových stránkách muzeum informuje o historii i aktuálním dění v muzeu, pořádaných výstavách, o připravovaných a uskutečněných akcích v jednotlivých budovách, nabízených službách, prodeji publikací, prezentuje svoje videa apod. Kromě toho jsou na webu muzea k dispozici:
• Virtuální prohlídky:
- Křížova vila, virtuální prohlídka prostor

- Šikovné ruce našich babiček, virtuální procházka výstavou

- Emil Holub – Tam za řekou Zambezi, virtuální procházka výstavou

- Zakletá panna, virtuální prohlídka menhiru v zahradě muzea

- Volyňští Češi po roce 1945 v Žatci, virtuální procházka výstavou

Zachráněný exponát měsíce:

V r. 2021 jsme si připomenuli 600 let od neúspěšného dobývání Žatce křižáky. Roku 1421 prosadil císař Zikmund na norimberském sněmu křížovou výpravu proti husitům. Žatec, jehož význam byl ve středověku srovnatelný např. s Plzní, byl tehdy husitským centrem kraje. Byl označován jako město Slunce, tedy město vyvolené, které mělo být uchráněno očekávané zkázy při konci světa. Severočeský vyvolený husitský trojúhelník tehdy tvořily ještě Louny (město měsíce) a Slaný (hvězda). Nebylo tedy divu, že výprava směřovala právě sem. Křižákům se však Žatec dobýt nepodařilo a ve zmatku ustoupili. Žatečtí husité nechyběli až do konce husitských válek u žádného významného tažení.
Po vzniku Československa roku 1918 se i na Žatecku začala rozvíjet husitská tradice a začaly se objevovat četnější připomínky a oslavy křižáckého neúspěchu. Souviselo to s nárůstem počtu českého obyvatelstva v regionu i s novým přístupem k hodnocení husitských válek za první republiky obecně.
Ve sbírkách Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci najdeme různé připomínky husitství i pozdější husitské tradice. Nejznámější je husitský klobouk, který snad ztratil některý z husitů při výpadu z města či při pronásledování prchajících křižáků. Ten je vystaven v trvalé historické expozici muzea.
V rámci seriálu Zachráněný exponát měsíce jsme proto představili méně známé předměty, evokující různým způsobem husitské období a jeho připomínky:

- plakát Okresního akčního výboru NF v Žatci k oslavě M. J. Husa z r. 1950
- model sochy husity od malíře, řezbáře a sochaře Františka Rady (1910 – 1979)
- plakát k filmu Jan Hus z r. 1954
- 2 odznaky s vyobrazením Jana Husa
- J. Žižka, reprodukce díla Antonína Brunnera
- odznak s pamětním kamenem v Trocnově, vzniklý u příležitosti 500. výročí úmrtí Jana Žižky
- 2 prvorepublikové odznaky k 500. výročí Žižkova
- odznak k výročí bitvy u Domažlic z r. 1951
- replika husitského cepu
- model husitského vozu, který vznikl jako učební pomůcka roku 1931
- akvarel Husitské bašty v Žatci od Wilhelma Fischera z r. 1927
- rytina Libočanské branky od Wilhelma Kandlera
Součástí představení exponátu měsíce byla vždy informace, jak se o předměty v našem muzeu pečuje, jak jsou uchovávány či prezentovány veřejnosti.

Muzejní encyklopedie
Zájemci zde najdou příspěvky o archeologii a historii Žatecka. Encyklopedie, která je využívána také jakou součást expozice Žatecký stroj času, je průběžně doplňována o nové příspěvky.
V r. 2021 byl pro Encyklopedii zpracovány tyto příspěvky:
starosta Wenzel Kopřiwa
Theodor Zuleger
Anna Mickch
starosta Karl Wostry
Ferdinand Wussin
Jan ze Žatce
Starostové z rodu Schönfeld
Theodor Ritter von Schönfeld
Konstantin Ritter von Schönfeld
Rudolf Ritter von Schönfeld
starosta Theodor Hassmann
Gabriel Rudolf Anton
starosta Hubert Titlbach
starosta Karl Ungar
starosta Franz Jellinek
starosta Karl Petrowitz
starosta Joseph Hermann
starosta Josef Hoffmann
starosta Ambros Franz Janka
děkan Alois Hanel
děkan Norbert Josef Oswald
děkan Ignác Josef Preis
děkan Theophil Franz Singer
starosta Anton Musch
Alois Kaiser
starosta Rudolf Dietl

Jak si v Žatci roku 1921 připomínali Hošťálka
připojeno ke staršímu životopisu Hošťálka dle B. Roedla na odkazu
starosta Eduard Hlawatschek
Eduard Elias Glaser
Ladislav Vltavský
Eduard Reichert
Havel Cahera ze Žatce
Mikuláš Černobýl
Průmysl: Léčivé rostliny - Exportní sklad Žatec

• Podcasty

Adolf Seifert (Holodňáková – Krausová – Roedl)
Bitva u Žatce 1421 (Holodňáková – Krausová – Sýkora)
Maxmilián Hošťálek (Holodňáková – Krausová – Roedl)

• Film
Námět a scénář krátkého filmu k výročí bitvy u Žatce: Holodňáková, Radmila - Krausová, Milada. II. křížová výprava u Žatce roku 1421. Producent: Agentura Modua 2021.

Webové stránky muzea navštívilo v r. 2021 celkem 26 000 návštěvníků, registrováno bylo 19 000 uživatelů.

Facebook muzea: https://www.facebook.com/regionalni.muzeum.zatec
Instagram: https://www.instagram.com/regionalni.muzeum.zatec/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0EQ0Mxl8EOVPKjZ9XBzubw
Zonerama: https://www.zonerama.com/RegionalnimuzeumZatec/987090

6. Zapojení muzea do akcí celostátního charakteru
Noc literatury: muzeum se společně s Městskou knihovnou (organizátor akce), TIC a spolkem Opera Žatec zapojilo do programu akce Noc literatury, která se v Žatci uskutečnila ve středu 22. září 2021 v době od 17.30 do 19.30 h.
Dny evropského dědictví (EHD): EHD 2021 v sobotu 18. září 2021 v Žatci Program EHD 2021 byl muzeem připraven v duchu připomenutí 600. výročí ztroskotání 2. křížové výpravy proti husitům u Žatce r. 1421. K této příležitosti byla v hlavní budově připravena vernisáž výstavy „Husité v severozápadních Čechách a druhá křížová výprava u Žatce r. 1421", living history: křižácký tábor, výstava husitských zbraní a ukázky husitského válečnictví s dobýváním vozové hradby, škola dobového tance, dílničky ražby mincí, práce s kůží, středověká kuchyně, předení na kolovrátku, středověké dětské hry, výstavka hospodářských zvířat. Pro EHD byla rovněž připravena premiéra promítání nově, dle scénáře muzea, natočeného krátkého filmu o dobývání Žatce v r. 1421. V zábavném celodenním programu vystoupily skupiny Subulcus, Honesta, Kancioneta, Elthin, Candentis scaena. Na akci se přišlo podívat 690 návštěvníků.

7. Návštěvnost muzea, badatelé, knihovna, svatební obřady
V důsledku uzavření muzea pro veřejnost do 9. 5. 2021 a trvání dalších omezujících vládních protiepidemických opatření výrazně poklesla v r. 2021 návštěvnost muzea. Výstavy, expozice a akce pořádané v budovách muzea navštívilo celkem 1 807 návštěvníků, z toho v hlavní budově 1047, na pobočce v Křížově vile 533 a ve Staré papírně celkem 227 osob.
Na akce pořádané muzeem mimo jeho budovy (zejména EHD) přišlo dalších 3 062 zájemců.

Badatelské návštěvy a dotazy
V průběhu roku 2021 vyřizovali odborní pracovníci muzea celkem 28 badatelských úkonů.

Knihovna muzea
je umístěna v prostorách Staré papírny. Slouží jak pracovníkům muzea, tak zájemcům z řad veřejnosti a badatelům. Knihovnu spravuje v rámci svého úvazku vedoucí výstavnicko-propagačního oddělení muzea. Knihovna je otevřena každou středu od 12. 30 do 16. 30 hodin po předchozím objednání.

Ve fondu knihovny bylo k 31. 12. 2021 evidováno celkem 7 969 knihovních jednotek, z toho přírůstek za r. 2021 činil 107 titulů. Fond je zpracováván v programu Clavius.
V průběhu roku 2021 poklesl počet výpůjček v důsledku koronavirové krize na 41.

Svatební obřady v Křížově vile
Pobočka muzea v Křížově vile je pro období duben až září (vždy poslední sobotu v měsíci) ustanovena jako další obřadní místo v Žatci. V r. 2021 bylo uskutečněno celkem 19 svateb s počtem 390 osob. Účastníci těchto obřadů nejsou započítáváni do celkové návštěvnosti muzea.

8. Publikační činnost zaměstnanců muzea
Publikace muzea:
Krausová, Milada. Starosti žateckých starostů. Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci – Tiskárna AKORD Chomutov, 2021, 71 s. ISBN 978-80-908128-1-9

Odborné články ve sbornících a časopisech:
• Krausová Milada. Když za války hráli v Žatci Ackermanna. Poohří 9. Paměť a tradice. Sborník z konference konané v Lounech ve dnech 10.- 11. října 2019. Louny Oblastní muzeum v Lounech – Poohří – historie a současnost 2020, ISSN: 2571-3674, ISBN 978-80-905891-5-5, ISBN 978-80-905007-8-5, s. 201–216. (vyšlo 2021)
• Krausová, Milada. Ackermannovská tradice v Žatci. In Stočes, Jiří – Krausová, Milada aj. Jan ze Šitboře. Úředník, literát, mýtus. – Johann von Schüttwa. Beamter, Dichter, Mythos. Šitboř, Spolek Mikuláš v Šitboři – Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích 2021, s. 190–201, ISBN 978-80-87316-99-3.
• Krausová, Milada. Ein Besuch der Tochter des bayerischen Königs in Saaz. In Oberpfälzer Heimatspiegel 2022, Pressath/Oberpfalz: Buchhandlung und Verlag Eckhard Bodner 2021, Jahrgang 46, s. 150 – 155, ISBN 978-947247-60-8.

Popularizační články v regionálním tisku:
Žatecký zpravodaj:
Muzeum zpracovalo dvojstranu textů a obrazových materiálů pro speciální vydání s názvem "Žatecký husitský zpravodaj", s tématikou 600 let bitvy u Žatce. Vloženo do Žateckého zpravodaje č. 9 z 2. září 2021.

Žatecké noviny:
Seriál 24 příspěvků o výtvarném umění v Žatci připravila Monika Merdová pod názvem Exkurze po sochařských památkách:
1. Sochařství v Žatci, Žatecké noviny, č. 2, 13.1.2021, s. 3.
2. Románské sochařské památky, Žatecké noviny, č. 4, 27.1.2021, s. 3.
3. Gotické sochařství, Žatecké noviny, č. 6, 10.2.2021, s. 3.
4. Renesance, Žatecké noviny, č. 8, 24.2.2021, s. 3.
5. Borešova kašna, Žatecké noviny, č. 10, 10.3.2021, s. 3.
6. Žatecká velryba, Žatecké noviny, č. 12, 24.3.2021, s. 3.
7. Veit Styrl, Žatecké noviny, č. 14, 7.4.2021, s. 3.
8. František Tollinger a sloup Nejsvětější trojice, Žatecké noviny, č. 16, 21.4.2021, s. 3.
9. Johann Karl Vetter, Žatecké noviny, č. 18, 5.5.2021, s. 3.
10. Kult sv. Jana Nepomuckého, Žatecké noviny, č. 20, 19.5.2021, s. 3.
11. Lidové dřevořezby ze sbírek žateckého muzea, Žatecké noviny, č. 22, 2.6.2021, s. 3.
12. Klasicistní sochařství, Žatecké noviny, č. 24, 16.6.2021, s. 3.
13. Vznik modernismu, Žatecké noviny, č. 26, 30.6.2021, s. 3.
14. František Rada, Žatecké noviny, č. 28, 14.7.2021, s. 3.
15. Jiří Bradáček, Žatecké noviny, č. 30, 28.7.2021, s. 3.
16. Miroslav Houra, Žatecké noviny, č. 32, 11.8.2021, s. 3.
17. Antonín Lábr, Žatecké noviny, č. 34, 25.8.2021, s. 3.
18. Eva Tesařová, Žatecké noviny, č. 36, 8.9.2021, s. 3.
19. Štěpán Kotrba st., Žatecké noviny, č. 38, 22.9.2021, s. 3.
20. Alena Kartáková, Žatecké noviny, č. 40, 6.10.2021, s. 3.
21. Oldřich Rujbr-Petr Skácel-Lubomír Klimeček, Žatecké noviny, č. 42, 20.10.2021, s. 3.
22. Vojtěch Adamec, Žatecké noviny, č. 44, 3.11.2021., s. 3.
23. Porevoluční památníky, Žatecké noviny, č. 46, 16.11.2021, s. 3.
24. Turistický realismus, Žatecké noviny, č. 48, 1.12.2021, s. 3.

9. Účast pracovníků muzea na odborných kolokviích, konferencích, práce v komisích
• 24. 6. Jednání Rady instituce ÚAPP SZČ v.v.i. v Mostě (online P. Holodňák)
• Práce v Komisi kultury a cestovního ruchu při RM Žatce (R. Holodňáková): průběžně

10. Spolupráce s jinými subjekty

- Byla uzavřena smlouva o spolupráci s institucí Bibliothek, Archiv und Sammlungen: Information & Service (BAS:IS) Österreichische Akademie der Wissenschaften ve Vídni. Zastupují ji Dr. Sibylle Wentker a Dr. Barbara Haberl. Jednalo se o spolupráci na projektu „Glaser Virtual World – All About Eduard Glaser (IF2019/27), vedení projektu Petra Aigner, v rámci něhož Regionální muzeum v Žatci zpřístupnilo rakouským badatelům ke studiu a skenování materiály z pozůstalosti arabisty E. Glasera.
- Spolupráce s městem Žatec: V souvislosti s přípravou na vstup Žatce do UNESCA muzeum vyhledalo, zpracovalo a poskytlo podklady o tradici chmelových oslav v Žatci pro připravovanou dokumentaci.
- Spolupráce s Gymnáziem Žatec: z fotosbírky muzea byly poskytnuty fotografie interiérů budovy gymnázia.
- Spolupráce s Ústavem archeologické památkové péče v Mostě: byla připravena výstava k 600. výročí ztroskotání 2. křížové výpravy u Žatce
- Spolupráce se soukromými sběrateli: při přípravě výstav muzea Žiju v první republice a Dávné věky na Žatecku
- Spolupráce při zápůjčkách sbírkových předmětů: OMG Most, M Kadaň, RM v Teplicích, OM Louny, CHM Žatec, MÚ Podbořany, Univerzita Hradec Králové, ArÚ Praha, ÚAPP v Mostě, Numismatické oddělení NM v Praze

11. Provozní záležitosti
• Bezpečnost provozu
Všechny objekty ve správě muzea jsou zabezpečeny elektronickou (EZS) a požární (EPS) signalizací a v objektu Staré papírny je umístěn i GHZ. Funkčnost systémů byla zajišťována pravidelnými kontrolami a revizemi dodavatelských firem na základě uzavřených servisních smluv.
Pro zajištění bezpečnosti provozu slouží i vnitřní kontrolní systém, spočívající v denních a periodických kontrolách pověřenými zaměstnanci muzea na jednotlivých pracovištích.

• Opravy a údržba budov, péče o svěřený majetek
Stará papírna (SP):
- oprava zkorodovaného požárního tlačítka
- porucha klimaboxu – oprava přechází do r. 2022 (není náhradní díl)
- oprava nákladního výtahu
- výměna baterií u nákladního i osobního výtahu
- instalace druhé přenosové linky ZDP
- oprava vstupních vrat z ulice
- oprava odpadu a baterie
- oprava omítek v místnosti 113
- oprava regulace teplé vody

Nahlášené reklamace na budově i zařízení SP dosud neprovedené:
• osazení oken v zadním traktu větracími otvory pro snížení vlhkosti
• dokončení oprav na střeše (zatékání), nebyly provedeny zednické práce, pouze
klempířské
• zkontrolovat izolaci stropů pod střechou 3. patra budovy a místa, kde zatéká, a dořešit nedostatečnou tepelnou izolaci

Hlavní budova (HB):
- drobné opravy osvětelní - výměna zářivek
- vymalování části chodby v přízemí
- oprava dveří

Křížova vila (KV):
- osazení čidel pro měření relativní vlhkosti vzduchu a teploty v expozičních prostorách

• Majetek pořízený v r. 2021:
- DHM v hodnotě od 3 000 do 39 999 Kč:
1x PC, 1x monitor, 5x datalogger, 2x kancelářská židle, 4x výstavní stůl, 1x drátěný stojan, 1x stojan na kolo, 1x koberec, 1x vitrína sloupová

• Zpracování výkazů, rozborů, hlášení, opatření
- Účetní uzávěrky zpracovány ke dni 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. 2021 a odevzdány v požadovaných termínech
- Organizační opatření muzea k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2021 bylo zpracováno dne 30. 3. 2021. Ke stejnému datu byla jmenována inventarizační, DIK a likvidační komise muzea. Inventarizace majetku za r. 2021 byla provedena v souladu s organizačním opatřením a zápis o jejím provedení včetně inventurních soupisů byl předán majetkovému odboru MěÚ v Žatci.
- Roční uzávěrka: přehled hospodaření za r. 2021 byl zpracován a na FO MÚ předán v souladu se stanoveným termínem zřizovatele.
- Roční výkaz o muzeu Kult (MK) 14-01 za rok 2021 odeslán NIPOS dne 24. 2. 2022.

V Žatci dne 18. 3. 2022
Zpracovala: PhDr. Radmila Holodňáková, ředitelka muzea

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - více zde

Pracoviště Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod