2022

Výroční zpráva o činnosti za rok 2022

1.0. Základní údaje o organizaci:

Identifikační údaje

Název: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Sídlo: Husova 678, 438 01 Žatec
Statutární zástupce: PhDr. Radmila Holodňáková, ředitelka muzea
Zřizovatel: Město Žatec
Datum vzniku příspěvkové organizace: 1. 7. 1973
IČO: 00360805
Kontakt a vzdálený přístup:
e-mail: rmz@muzeumzatec.cz
internetové stránky: www.muzeumzatec.cz
sociální sítě: https://www.facebook.com/regionalni.muzeum.zatec
https://www.instagram.com/regionalni.muzeum.zatec
https://www.youtube.com/channel/UC0EQ0Mxl8EOVPKjZ9XBzubw
https://eu.zonerama.com/RegionalnimuzeumZatec/1207202

Vymezení hlavního účelu

Hlavní účel
Příspěvková organizace Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů. Muzeum bylo zřízeno za účelem získávání, shromažďování, ochrany, trvalého uchovávání, evidence a odborného zpracování, zpřístupňování a prezentace sbírek muzejní povahy jako dokladů vývoje společnosti, přírodního bohatství, kulturního a historického dědictví regionu.

Předmět hlavní činnosti
Muzeum plánovitě shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje v regionu své působnosti. Předmětem činnosti je zejména péče o sbírkový fond muzea. Muzeum spravuje dle platné legislativy sbírky historicky vzniklé, které programově doplňuje prováděním nových akvizic na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti s cílem vytvořit ucelené sbírky. Provádí evidenci a odbornou dokumentaci sbírkových předmětů písemnou nebo digitální i obrazovou, odborně zpracovává sbírkové předměty a vytěžuje z nich odborně i obecně prospěšné poznatky pro prezentaci vývoje společnosti a přírody v regionu. Zajišťuje ochranu sbírek před poškozením, zničením či odcizením. Provádí vědecký výzkum prostředí včetně terénních výzkumů a sběrů v oborech zastoupených v muzeu. Na základě pověření Ministerstva kultury ČR provádí podle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy. Sbírkové předměty, jejich kopie nebo repliky a napodobeniny a odbornou dokumentaci k nim prezentuje muzeum prostřednictvím krátkodobých výstav, stálých expozic, vlastní publikační a přednáškovou činností a dalšími kulturně výchovnými a vzdělávacími aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, děti a mládež. Muzeum zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty jak v České republice, tak i v zahraničí, nebo za účelem vědeckého zkoumání, odborného konzervování nebo restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona 122/2000 Sb. Muzeum umožňuje studium svých sbírek badatelům, poskytuje odbornou metodickou činnost v oborech zastoupených v muzeu, poskytuje ústní a písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše. Muzeum vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace. Spravuje historický knižní fond a odborně zaměřenou studijní knihovnu. Muzeum pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympozia a pracovní semináře vztahující se k předmětu činnosti. Je pořadatelem kulturních a vzdělávacích programů (hudebních, divadelních, literárních, multimediálních apod.) vyplývajících z obecné formulace předmětu činnosti. Muzeum vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti, v oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. Návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí umožňuje za úplatu. Vybírá poplatky za fotografování v expozicích, za pořizování videozáznamů i filmování, za pořizování kopií dokumentů, poskytování skenů fotografií, negativů i diapozitivů. Prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti a region.

Okruhy doplňkové činnosti
V souladu se zřizovací listinou může muzeum vyrábět a prodávat své výrobky, pokud tato doplňková činnost nenarušuje plnění hlavních úkolů organizace.

Organizační struktura muzea
Statutárním orgánem muzea je ředitel, který zastupuje muzeum navenek.
V organizaci jsou zřízena tato odborná oddělení:
• Provozně ekonomické
• Společenskovědní
• Výstavnicko-propagační (+ knihovna muzea)
• Archeologické
K 31. 12. 2022 zaměstnávalo muzeum 15 osob v zaměstnaneckém poměru, z toho 4 na zkrácený pracovní úvazek a 11 na celý úvazek. Přepočtený počet činil 13,45 úvazku.
Na činnosti, které nebylo možné zajistit kmenovými zaměstnanci nebo na práce malého rozsahu (např. průvodcovskou službu o So a Ne, obsluha ÚT, drobné opravy, úklid a údržbu zahrad atp.), byli průběhu roku 2022 dle potřeb provozu zaměstnáváni brigádníci na zkrácené úvazky - celkem 6 brigádníků v různých obdobích roku (z toho 1 na DPČ a 5 na DPP).

Poradní orgány
Ředitel zřizuje Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, jehož dobrovolnými členy jsou odborníci nejrůznějších profesí. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost je poradním orgánem ředitele ve věci rozšiřování sbírek a má 5 členů. V r. 2022 odsouhlasil nabytí sbírkových předmětů př. č. 1/22 – 31/22 do společenskovědní podsbírky sbírky muzea a předmětů př. č. 1/2022 – 19/2022 do archeologické podsbírky muzea.

Počet brigádníků či osob z dotace Úřadu práce
V r. 2022 muzeum žádné osoby z dotace ÚP nezaměstnávalo.

2.0. Rozbor hospodaření

Muzeum spravuje tři objekty. Kromě hlavní budovy v Husově ulici, kde je sídlo organizace, provozuje od roku 2003 pobočku v Křížově vile, Zeyerova ulice č. 344 a od listopadu 2015 pobočku ve Staré papírně v ul. Volyňských Čechů 733, kde má depozitáře a konzervátorskou dílnu. Všechny tři objekty jsou majetkem zřizovatele, tj. Města Žatec.
Movitý majetek, s nímž má muzeum právo hospodařit, využívá a spravuje dle účelu a předmětu činnosti v souladu s dodatky ke Zřizovací listině muzea a v souladu se závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele i vnitřními předpisy.

Příspěvek na činnost: Základním zdrojem financování muzea je příspěvek na činnost a provoz organizace od zřizovatele a další účelově poskytnuté finanční prostředky. Pro rok 2022 poskytl zřizovatel muzeu rozpočet v celkové výši 11 375 000 Kč, z toho na činnost 6 062 000 Kč a na platy 5 313 000 Kč. V průběhu roku muzeum ušetřilo částku 200 000 Kč, kterou v prosinci odvedlo na účet zřizovatele. Změnu závazných ukazatelů pro rok 2022 odsouhlasila RM usnesením 12/2023. Roční příspěvek na činnost muzea se tak snížil na 5 862 000 Kč, příspěvek na platy zůstal beze změny, celkem tedy příspěvek od zřizovatele činil 11 175 000 Kč.
Rozpočet na rok 2022: V roce 2022 hospodařilo muzeum s rozpočtem ve výši 12 153 409,80 Kč, z toho příspěvek od zřizovatele byl 11 175 000 Kč, zúčtovaný transfer 493 908 Kč, výnosy 359 289,55 Kč a dotace (ISO+poklad) 125 212,25 Kč. Náklady muzea za rok činily celkem 12 148 506,90 Kč, výsledek hospodaření = 4 902,90 Kč.

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2022 – hlavní činnost – Náklady, výnosy, výsledek hospodaření:

Náklady

v Kč

Spotřeba materiálu

189 258,37

Spotřeba energie

1 335 734,00

Prodané zboží

33 162,94

Opravy a udržování

319 659,21

Cestovné

2 807,13

Náklady na reprezentaci

1 275,00

Ostatní služby

1 516 089,53

Mzdové náklady

5 423 892,00

OON

197 414,00

Náhrada DNP + Náhrada DNP – izolační příspěvek

69 452,00

Zákonné sociální pojištění celkem

1 857 209,00

Ostatní sociální pojištění

15 441,00

Zákonné sociální náklady

115 283,68

Ostatní sociální náklady

117 284,00

Jiné daně a poplatky

3 540,00

Ostatní náklady z činnosti

56 183,00

Odpisy DNM a DHM

760 296,00

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

134 525,96

Ostatní finanční náklady

0,08

Náklady celkem

12 148 506,90

Výnosy

v Kč

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

0

Výnosy z prodeje služeb muzea

104 597,00

Výnosy z prodaného zboží

69 100,00

Čerpání fondů

110 892,00

Ostatní výnosy z činnosti

20 500,00

Úroky

54 200,55

Příspěvky (dotace) celkem

11 694 120,25

z toho: příspěvek na činnost od zřizovatele

5 862 000,00

příspěvek na platy od zřizovatele

5 313 000,00

transfer - depozitáře

493 908,00

Dotace zřizovatele - Žatecký poklad

25 212,00

Dotace MK ČR – Program ISO

100 000,00

Výnosy celkem

12 153 409,80

Výsledek hospodaření

4 902,90

Přehled pohledávek a závazků: Muzeum nemělo v r. 2022 žádné nevyřízené pohledávky ani závazky.

. Přehled mzdových nákladů:

Platy - kmenoví zaměstnanci 5 423 892,00 Kč (z toho FO 110 892,00)
OON - Dohody o PČ a PP 197 414,00 Kč

• Přehled získaných externích finančních zdrojů: 0

• Čerpání účelových dotací poskytnutých zřizovatelem, investičních i neinvestičních:
V r. 2020 rozhodlo Zastupitelstvo města Žatce usnesením č. 136/20 ze dne 29. 9. 2020 o
poskytnutí první části účelové dotace na vybudování expozice muzea o Žateckém pokladu a to: investiční dotace ve výši 1.132.000,00 Kč a neinvestiční dotace ve výši 68.000,00 Kč, tj. celkem 1 200 000 Kč. Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace z rozpočtu města Žatce bylo povoleno čerpání těchto prostředků do 31. 3. 2022 s termínem závěrečného vyúčtování do 30. 6. 2022. Vyúčtování 1. části dotace bylo provedeno dne 27. 4. 2022 a odevzdáno na FO MěÚ Žatec.
Usnesením č. 220/20 ze dne 17. 12. 2020 byla zastupitelstvem města Žatce schválena druhá část dotace na vybudování expozice o žateckém pokladu, a to ve výši 600 000,00 Kč s termínem vyúčtování k 31. 12. 2022. Vyúčtování 2. části dotace bylo provedeno dne 12. 12. 2022 a odevzdáno na FO MěÚ Žatec. Expozice byla veřejnosti zpřístupněna od 12. 1. 2023.

• Stav a čerpání fondů muzea v r. 2022 (v Kč)

fond

počáteční stav

tvorba 2022

čerpání 2022

zůstatek k 31. 12. 2022

Reprodukce inv. majetku

1 917 958,98

266 388,00

 

 

835 574,80

1 348 772,18

FKSP

20 687,11

109 733,68

103 851,00

26 569,79

Rezervní

555 019,78

140 115,26

0

695 135,04

Rezervní - z ostat. titulů

 

0

 

0

 

0

 

0

Odměn

349 143,00

13 000,00

110 892,00

251 251,00


• Vyhodnocení doplňkové činnosti:
V roce 2022 muzeum neprovádělo doplňkovou činnost.

3.0. Získávání dalších finančních zdrojů

• Dotace poskytované ústředními institucemi, EU
V r. 2022 získalo muzeum dotaci z u ISO – dotace MK ČR: 100 000,00 Kč. Dotace byla použita na restaurování předmětu H 305, synagogální opona.

4.0. Výsledky kontrol

• Vnitřní kontroly organizace:
Vnitřní kontroly majetku byly zaměřeny na kontrolu pokladní hotovosti, inventarizaci materiálových zásob, cenin, upomínkových předmětů, publikací a vstupenek a inventarizaci sbírkových předmětů dle dlouhodobého harmonogramu.
V provozní oblasti muzeum zajišťovalo pravidelné revize a kontroly zařízení v souladu s termíny stanovenými zákonnými normami.

Tab. provedení vnitřních kontrol:

Předmět kontroly

 Datum provedení kontroly v r. 2022

 

 

pokladní hotovost

31.3., 30.6., 30. 9., 31.12.

materiálové zásoby

31.3., 30.6., 30. 9., 31.12.

ceniny

31.3., 30.6., 30. 9., 31.12.

upomínkové předměty

30.6., 31. 12.

publikace

30.6., 31. 12.

vstupenky

1x měs., 30.6., 31. 12.

fyzická inventarizace majetku

k 31. 12.


Tab. provedení bezpečnostních kontrol, funkčních zkoušek a revizí dodavatelsky

 

Předmět revize a kontroly

Datum provedení v r. 2022

Zařízení AQUAL

22. 11.

EZS

3.6.; 28. 11.

EPS

3.6.; 28. 11.; 6.12.; 20.12.

EPS-ZDP

8.10.

GHZ

30. 3.; 9. 9.

Protipožární klapky

9. 9.; 6.12.

Výtahy

19.5.

Komíny

16.12.

Hasicí přístroje

9. 9.; 21.10.

Požární dveře

6. 12.

Hydranty a suchovody

9.9.

Elektrické přenosné nářadí, elektroinstalace

3.11.; 7.11.

Dveře s panik. zámky

6. 12.

Protipožár. obklady, ucpávky

6. 12.

Plynový kotel

12.10.

Nouzové osvětlení

6. 12.

Klimaboxy

30.3.; 22.6.

Tlaková nádoba

5.12.

Kontrola těsnosti- DFT

5. 12.


• Kontroly provedené zřizovatelem

Kontrola hospodaření muzea s veřejnými prostředky za roky 2020 a 2021.
Datum provedení: 10. 10. 2022, 12.10.-14.10.2022
Kontrolní orgán: Bc. H. Hánová, ing. L. Filipová – veřejnosprávní kontroly
Výsledek kontroly: PO Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci dodržovala zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v souladu s právními předpisy.

• Kontroly dalšími oprávněnými stranami

Kontrola dodržování povinností vymezených v ustanovení §3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce
Datum provedení: 1. 9. a 8. 9. 2022
Kontrolní orgán: Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj;
inspektor: ing. M. Kloudová
Výsledek kontroly: bez opatření, pouze technicko-organizační dopručení

v Žatci dne 17. 3. 2023

Zpracovala:
PhDr. R. Holodňáková, ředitelka muzea

Tato Výroční zpráva byla projednána Radou města Žatce a vzata na vědomí usnesením č. 326/2023 dne 15. 5. 2023.


Příloha č. 1
k Výroční zprávě muzea K. A. Polánka v Žatci za r. 2022

Plnění hlavního účelu a předmětu činnosti

1. Prostory muzea, provozní a návštěvní doba
Prostory muzea
K zajištění účelu a předmětu činnosti užívá muzeum hlavní budovu v Husově ulici 678 a dvě pobočky - tzv. Křížovu vilu v Zeyerově ulici 344 a prostory v části bývalých papíren v ul. Volyňských Čechů 733, které slouží pod názvem Stará papírna jako depozitáře muzea, knihovna a multifunkční prostory pro veřejnost. K sezónním akcím jsou užívány i zahrady muzea u hlavní budovy a v Křížově vile. Bezbariérový přístup je v budově Křížovy vily a v objektu Stará papírna, v hlavní budově muzea v Husově ulici je bezbariérový přístup pouze do přízemí.

Provozní doba muzea
Provozní doba muzea byla stanovena celoročně ve dnech pondělí – pátek od 6.00 do 17.00 hodin a o sobotách a nedělích od 13.00 do 17.00 hodin. Provozní doba je stanovena pro zaměstnance muzea a nekryje se s návštěvní dobou pro veřejnost. Zavíracím dnem pro veřejnost je pondělí, které slouží především k zajišťování provozních záležitostí muzea, přípravě a instalaci výstav, porad apod.

Návštěvní doba muzea

návštěvní doba pro veřejnost

Hlavní budova

Křížova vila

Stará papírna

Pondělí

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Úterý - Pátek

9.00 -17.00

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

Sobota

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

Neděle

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

zavřeno

2. Práce se sbírkami
Získávání sbírek
V roce 2022 bylo zapsáno celkem 50 evidenčních čísel přírůstků, z toho 31 př. č. ve společenskovědní podsbírce a 19 př. č. v archeologické podsbírce muzea.

Ve společenskovědní podsbírce získalo muzeum např. chmelové známky, plakáty se vztahem k regionu, soubor malovaných zátiší regionálního umělce J. Slámy, etnografické materiály jako např. sáně, truhlice, části koňského postroje, látkové „kuchařky", zemědělské nářadí, dále šicí stroj, váhy, keramiku apod.
Archeologická podsbírka byla rozšířena o materiál z drobných archeologických záchranných akcí v katastru Žatce – převážně zlomky keramiky a dále o kovové předměty získané detektorovým průzkumem na několika lokalitách sběrné oblasti muzea. V rámci výkonu archeologické památkové péče provádí muzeum archeologický dohled na stavbách. V roce 2022 činil počet registrovaných ohlášení staveb 88 podání, archeologem bylo vydáno 60 vyjádření ke kolaudaci a 42 vyjádření ke stavebnímu řízení.
Terénní aktivita archeologického oddělení muzea spočívala především v dohledu nad probíhajícími stavbami (výkopy základů pro rodinné domky, přípojky inženýrských sítí, ČOV apod.). Rozsáhlejší plošné a liniové stavby byly dozorovány na 9 lokalitách. Záchranný výzkum muzeum realizovalo v Žatci na Nerudově náměstí a přilehlých komunikacích.

Evidence a digitalizace sbírkových předmětů
Akvizicí získané předměty byly průběžně čištěny, zapsány do přírůstkové knihy a převáděny do 2. stupně evidence.
V roce 2022 byly ve společenskovědní podsbírce vytvořeny karty s inventárními čísly P292-P 300, N6876-N6877, H838-H839, PL1011-PL1015, UH874-UH876, K826-K830, E301-E312, F7026-F7061, Fn1025-Fn1052. V archeologické podsbírce byly všechny nové přírůstky zapsány do karet v systému Bach. Dne 15. 11. 2022 byla odeslána žádost o zápis těchto předmětů do Centrální evidence sbírek (CES) na ministerstvu kultury a odeslány příslušné přílohy a dokumenty. Zápis na MK byl schválen dne 12. 1. 2023.
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů Sbírky Regionálního muzea v Žatci k 31. 12. 2022 činí 44 315.
Digitalizováno bylo v r. 2022 celkem 1 526 ev. č. sbírkových předmětů, převážně ve skupině K, dále H, F, Fn.

Práce v depozitářích a expozicích
Muzeum ukládá a spravuje svoje sbírky v depozitářích Staré papírny, jejichž vybavení umožňuje uložení společenskovědních a archeologických sbírek odpovídající aktuálním nárokům na jejich ochranu jak po stránce klimatických parametrů, tak z pohledu zabezpečení a protipožární ochrany.
Ve všech depozitářích probíhá soustavně a celoročně monitoring a regulace klimatických hodnot. Požadované parametry relativní vzdušné vlhkosti i teploty pro jednotlivé materiály jsou udržovány pomocí jednotek pro úpravu vlhkosti (mobilní zvlhčovače a odvlhčovače) a topných těles. V prostorách pro muzejní knihovnu v posledním nadzemním podlaží je udržení stálé teploty problematické z důvodů nedostatečné izolace střechy a dochází zde k přehřívání prostor v letních měsících a nedostatečnému protopení v mrazivých obdobích. Problém lepšího zateplení střechy se však dosud nepodařilo vyřešit a bude předmětem dalšího jednání se zřizovatelem. Porucha klimaboxu č.1 byla v 1.Q 2022 odstraněna a odstavené zařízení je již plně funkční.
Prostory depozitářů ve Staré papírně byly celoročně v pravidelných intervalech uklízeny a ventilovány. Zadní trakt budovy Staré papírny je po provedené sanaci vlhkosti soustavně odvětráván.
Od podzimu 2021 byla v části Křížovy vily, kde jsou vystavovány předměty z umělecko-historické sbírky muzea, osazena čidla pro měření relativní vlhkosti vzduchu a teploty. V roce 2022 muzeum zpracovalo a podalo na MK ČR grant pro rok 2023 na rozšíření tohoto monitoringu v dalších prostorách vily. Je to další krok k soustavnému měření a regulaci důležitých klimatických parametrů v expozicích této budovy. Zároveň sem byl zakoupen další přístroj na odvlhčení výstavních prostor.
V hlavní budově muzea v Husově ulici pokračovaly práce na nové expozici muzea o Žateckém pokladu.

Inventarizace sbírek

V souladu s dlouhodobým harmonogramem inventarizace sbírek (cyklus 2013-2022) byla v r. 2022 v podsbírce společenskovědní provedena inventarizace skupiny N, tj. překontrolováno celkem 5 697 předmětů. Předměty byly identifikovány podle evidenčních záznamů, byl u nich překontrolován jejich stav a ověřen soulad se záznamy v evidenci na kartách a seznamech. Zároveň byla zaznamenávána potřeba ošetření těchto předmětů. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
V archeologické podsbírce byla provedena inventarizace v další části podsbírky „Hlavní fond archeologie muzea v Žatci". Předmětem inventarizace byly přírůstky za období 1993–1995. Revidována byla správnost lokace v depozitáři AD1 v porovnání se zápisy v systému Bach, jejich úplnost, správný počet a fyzický stav předmětů či potřeba konzervování. Překontrolováno bylo celkem 560 položek předmětů. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

O provedených inventarizacích v obou podsbírkách byly pořízeny záznamy na kartách systému Bach. Přehled o periodických inventarizacích (ohlášení dle § 12, odst. 6, Zák. 122/2000 Sb.) ve Sbírce RM v Žatci byl pod č.j. HB/30/2023/O odeslán na MK ČR dne 1. 3. 2023.
Rokem 2022 byl ve Sbírce Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci zakončen druhý desetiletý inventarizační cyklus (2013-2022) a od r. 2023 je zahájen třetí inventarizační cyklus pro roky 2023–2032.

Konzervování sbírek
Proces ošetření sbírkových předmětů probíhá v několika stupních, začíná materiálovým tříděním, dále je pořizována fotodokumentace před ošetřením, evidenční kontrola, první kontrola stavu a vyhodnocení potřeby konzervace, čištění či restaurování. Vlastní konzervátorské zásahy (demontáž, čištění, lepení, odstranění koroze, úpravy povrchu, preventivní konzervace) probíhají v konzervátorské dílně muzea, jejíž vybavení umožňuje konzervování předmětů na papírové podložce, ošetření menších předmětů ze dřeva, skla, porcelánu, keramiky, kovu a textilních materiálů.
Po ošetření následuje podrobná fotodokumentace, balení, materiálové roztřídění a uložení ve vhodném klimaticky kontrolovaném depozitáři.
K předmětům ošetřeným na konzervátorském pracovišti muzea se vyhotovují konzervátorské zprávy s dokumentací. Uložené předměty jsou označeny inventárními čísly (včetně obalů), v případě potřeby jsou obaly i vnitřní úložný mobiliář opatřeny barevným identifikačním obrázkem uložených předmětů. Zaznamenává se lokace předmětů v přechodných i konečných úložištích. Stálá lokace je připsána k inventárnímu záznamu databáze Bach. Do databáze je rovněž připojen obrázek předmětu po ošetření. Kompletní karta s fotodokumentací a stálou lokací je poté vytištěna a uložena u konzervátorky.

V roce 2022 bylo tímto postupem v konzervátorské dílně muzea ošetřeno vlastní kapacitou celkem 766 sbírkových předmětů. Konzervovány byly předměty z podskupiny K, dále ze skupin H, N, UH, E a P. Kromě výše uvedených podskupin byly ošetřeny i sbírkové předměty nově zařazené do sbírek. Ve skupině umělecké historie (UH) muzeum získalo malý soubor malovaných zátiší od regionálního umělce Jaroslava Slámy. Větší soubor předmětů zařazených do sbírek představuje sběr ze statku Soběchleby (textil, zemědělské nářadí a nástroje, hračky). Ošetření vyžadovaly i předměty (zejména přístroje) z bývalé žatecké Fruty. Do sbírek přibyly i nové chmelové známky, porcelán a plakáty se vztahem k regionu, dubová truhla a šicí stroj.
Další konzervátorské aktivity během roku 2022 spočívaly v ošetření předmětů pro muzejní výstavy Vzpomínky naší maminky, Papír, taška, krabice, Žiju v první republice, Bratři Šavlové, a do expozice Žatecký poklad. Ošetření si vyžádaly i předměty z Křížovy vily, kde došlo k zatečení vody do interiérů po přívalovém dešti v r. 2021. Celoročně probíhala a dosud probíhá konzervace cukrovou vodou syceného archeologického dřeva (2 díly historického vodovodu z klášterního komplexu v Žatci).
V archeologické podsbírce byl pro muzeum dodavatelsky konzervátorským pracovištěm v Teplicích-Sobědruhách, ošetřen soubor 54 kovových předmětů. Podrobná konzervátorská zpráva je uložena u vedoucího archeologického oddělení.
Celkem za rok 2022 bylo konzervováno 820 sbírkových předmětů muzea.

Celoroční náplní práce konzervátorky byl i monitoring a regulace klimatických parametrů ve všech depozitářích, údržba zařízení pro úpravu klimatických parametrů, správa depozitářů, dohled nad revizemi a údržbou budovy.

Restaurování sbírek
V roce 2022 se podařilo zrestaurovat 3 sbírkové předměty ze společenskovědní podsbírky. Protože šlo o náročné restaurátorské zásahy, byly zajišťovány dodavatelsky restaurátory s licencí MK ČR. Způsob restaurování všech předmětů včetně fotodokumentace je zaznamenán v restaurátorských zprávách. Restaurovány byly předměty H 16 (nástěnná Chronologie řádu františkánů, barevný tisk na plátně), PD 73 (6 listů tóry) a H 305 (synagogální opona).
Celková suma vynaložená na restaurování činila v r. 2022 celkem 257 290 Kč, přičemž restaurování synagogální opony bylo podpořeno z grantu ISO/d MK ČR částkou 100 000 Kč.

Zápůjčky sbírkových předmětů
Zápůjčky byly realizovány jak ze společenskovědní, tak z archeologické podsbírky muzea. Celkem bylo krátkodobě zapůjčeno jiným zařízením 13 evidenčních čísel předmětů a od jiných zařízení si muzeum v průběhu roku 2021 vypůjčilo pro výstavní účely 40 evidenčních čísel předmětů.
Z dlouhodobých zápůjček ze Sbírky Regionálního muzea K. A. Polánka jiným institucím stále trvají:
• Pro Město Podbořany – dlouhodobá zápůjčka porcelánu ALP pro expozici ve tvrzi Hlubany a prodloužení zápůjčky předmětů ve výstavě Pravěk Podbořanska
• Pro Chmelařské muzeum v Žatci – dlouhodobá zápůjčka chmelařských předmětů
• Pro Muzeum TGM Rakovník - dlouhodobá zápůjčka zlatého korálu s almandinem do výstavy Záhada zlatých šperků
• Pro expozici v Mederově domě v Žatci - dlouhodobá zápůjčka souboru archeologických předmětů

3. Výstavy muzea, expozice, doprovodné programy
Výstavy muzea
Krátkodobé výstavy zajišťuje po stránce technické i výtvarné výstavnicko-propagační oddělení muzea ve spolupráci s ostatními odděleními a odbornými pracovníky muzea. Realizace výstav zahrnuje praktickou instalaci předmětů ve vitrínách, vyhotovení a přípravu obrazových materiálů a textů na panelech, jejich grafickou úpravu, skenování, pořizování a úpravu fotografií a dalších doprovodných materiálů, zhotovování doplňků do výstav, dovoz či odvoz výstavních materiálů, zajišťování zápůjček, výroba doprovodných prvků a dekorací, zajištění nákupu materiálů apod. Po skončení výstav se zaměstnanci muzea podílejí na jejich deinstalaci a v případě zápůjček exponátů i na jejich vrácení dle zápůjčních reverzů.
Součástí výstav bylo rovněž grafické řešení a výroba propagačních materiálů - plakátů, pozvánek, bannerů v tištěné i digitální podobě. Grafickou podobu propagace si zajišťuje muzeum vlastními silami.

V roce 2022 uspořádalo muzeum ve svých prostorách 10 krátkodobých výstav, z toho 3 v Křížově vile (KV), 5 v hlavní budově (HB), 1 ve Staré papírně (SP) a 1 putovní v obci Zeměchy.
Hlavní budova:
Do zbraně! (20.1.-20.3.2022). Výstava nožů ze sbírky žateckého hasiče Ondřeje Paymy a replik chladných i palných zbraní ze sbírky SHŠ Bohemica Sanguis Praha, doplněná pravěkými noži a zbraněmi ze sbírky muzea.
Žatec a krajina žateckého chmele (3.2.-3.4.2022). Výstava o chmelařském dědictví regionu připravená a zapůjčená Městem Žatec.
Vzpomínky naší maminky (7.4.-30.10.2022). Retrovýstava ze sbírky muzea, zaměřená na běžný život socialistické domácnosti od 50. do 80. let 20. století.
150 let od povodně na Blšance (21.4.-17.7.2022). Putovní výstava o ničivé povodni na Blšance v r. 1872, připravená ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, jejíž slavnostní vernisáž proběhla v Žatci.
Třpytivá krása z Ornexu (10.11.-30.12.2022). Výstava vánočních ozdob z produkce firmy ORNEX Rychnov u Jablonce.
Křížova vila:
• z roku 2021 přecházela výstava prvorepublikové módy a doplňků Žiju v první republice (do 24. 4. 2022).
Pastelový Žatec – Bratři Šavlové (5.5.-23.10.2022). Malebná žatecká zákoutí pohledem bratrů Ilji Šavla a Vladimíra Šavla jr.
Andělé dneška (2.11.-30.12.2022). Plastiky z keramické dílny Žatečanky Emilie Neubauerové.
Medvědi na výletě v Žatci (3.11.-30.12.2022). Výstava medvědů (hraček) ve spolupráci s Muzeem strašidel v Plzni.
Stará papírna:
• z roku 2021 přecházela výstava Dávné věky na Žatecku (do 30.3.2022)
Papír, taška, krabice (28.4.-3.12.2022). Výstava o dnes již neexistujícím průmyslovém závodě v Žatci, zabývajícím se výrobou papírových předmětů a o jeho zaměstnancích.
Putovní výstava muzea:
Pahorkatina Džbán (od 18.11. 2022) zkrácená modifikovaná podoba původní putovní výstavy muzea o životě v lese, myslivosti, životním prostředí, ale i lidové architektuře a folklóru.
Všechny výstavy byly zahajovány vernisáží a byly z nich muzeem pořizovány obrazové záznamy pro účely dokumentace a propagace.

Expozice muzea
V průběhu roku 2022 nabízelo muzeum ke zhlédnutí 7 expozic a jednu dlouhodobou výstavu. Péči o expozice zajišťuje výstavnicko-propagační oddělení muzea a ve spolupráci s odbornými pracovníky jsou některé expozice v průběhu roku doplňovány novými přírůstky sbírkových nebo nově ošetřených předmětů. V závěru r. 2022 byla dokončena expozice o žateckém pokladu, takže od r. 2023 nabízí muzeum k prohlídkám 8 stálých expozic.

Tab.: Přehled expozic Regionálního muzea K. A. Polánka

název

rok vzniku

umístění

pozn.

Pravěk středního Poohří

1972

Husova 678

je zpracováno prostor. a výtvarné řešení nové expozice, scénář

Historický a urbanistický vývoj města Žatce

1975

Husova 678

 dtto, scénář

Žatecké obrázky

1999

Husova 678

příležitostně doplňována

Kabinet chmelových známek

2002

Husova 678

průběžně doplňována

Žatecký stroj času

2012

Husova 678

průběžně rozšiřována v Encyklopedii

Obrazy ze sbírky muzea

2005

Zeyerova 344

příležitostně obměňována

Z dějin průmyslu v Žatci

2015

Volyňských Čechů 733

příležitostně

doplňována

Záchrana objektu bývalých papíren

2015

Volyňských Čechů 733

dlouhodobá fotovýstava

 

Žatecký poklad

2022

Husova 678

nejnovější expozice

Nová expozice Žatecký poklad
Vznik expozice umožnila dotace zřizovatele, který rozhodl o poskytnutí finančních prostředků svými usneseními č. 136/20 ze dne 24. 9. 2020 (1. část dotace – 1 200 tis.) a č. 220/20 ze dne 17. 12. 2020 (2. část dotace – 600 tis.). Počátek tvorby expozice poznamenala epidemie koronaviru, uzavírky muzea a následný růst cen všech komodit. Tím došlo k tomu, že realizace celé expozice (vč. stavebních úprav) se protáhla do dvou let.
Nová expozice se rozkládá na ploše 42 m čtverečních. V její levé vstupní části je zmapována historie objevu pokladu, nálezové okolnosti, ikonografie mincí v historických souvislostech a problematika související s Přemyslovci, českým státem, dálkovým obchodem i zhodnocení významu pokladu ve středoevropských souvislostech. Pravá část je věnována nemincovní složce a jejímu vyhodnocení. Na scénáři a tvorbě expozice se kromě pracovníků muzea P. Holodňáka a R. Holodňákové podíleli i odborní pracovníci K. Tomková z ARÚ AVČR Praha a L. Polanský z Numismatického oddělení Národního muzea v Praze. Vlastní pokladnice s exponátem pokladu je umístěna v samostatném prostoru. Expozice je opatřena sedmi videi, dokumentujícími experimentální výrobu stříbrných polotovarů – hřiven, dále několika druhů šperků, zlatého prstenu a ražbu mincí. Videa byla natáčena v prostoru muzejní zahrady. Výsledky experimentů jsou vystaveny ve vitrínách vstupní části expozice. Expozice je doplněna animací s náznakem osudů knížete Jaromíra a fotokoutkem s možností vyfocení návštěvníka v originální nálezové situaci pokladu. Pro nejmenší návštěvníky je připravena hra s muzejními šuplíčky, v nichž objevují poklad a sladkou odměnu. K prodeji muzeum zajistilo suvenýry: Ag mince Jaromír I., Ag závěsek mince Jaromír I., Al mince Jaromír I., čokoládové mince, pexeso.

Edukační programy
V průběhu r. 2022 muzeum nabízelo tyto stálé edukační programy:
„Poznej Žatecko ... středověké" (dobrodružná cesta historií, při níž se zájemci dozví nejen informace o životě ve středověkém městě, ale mají možnost si vyzkoušet i některé z dovedností středověkých obyvatel města).
„Poznej Žatecko ... a jeho stromy" (v rámci tohoto programu se zájemci provázení pracovníkem muzea seznamují s historií žateckých parků a poznávají zdejší pestrou nabídku zajímavých druhů stromů).
„Poznej Žatecko ... a jeho rodáky" (procházka po Žatci a místech, se kterými jsou spojena jména významných rodáků od středověku po současnost).
„Poznej Žatecko ... a jeho architekturu". V tomto programu zájemci pátrají s pracovnicí muzea po stopách žateckých architektů a stavebního dědictví posledních dvou století.
„Poznej Žatecko ... a jeho instustriál". V programu je možné s muzejními pracovníky nahlédnout do průmyslových areálů a chmelařských budov předválečného Žatec. Výklad seznamuje s žateckými průmyslníky, jejich dvorními architekty a zařadí vše do souvislostí dějin města Žatce.
Nabídku využilo 21 skupin zájemců.

4. Přednášky a akce pro veřejnost
Přednášky
V roce 2022 uspořádalo muzeum 3 přednášky a 1 komentovanou procházku městem:
• 31. 3. 2022: Komentovaná procházka městem na téma Starosti žateckých starostů
• 16. 6. 2022: Na skok zpátky do papíren I., přednáška s besedou s býv. zaměstnanci
• 13. 10. 2022: Josef Wara – učitel a fotograf, život a dílo, přednáška
• 20. 10. 2022: Na Skok zpátky do papíren II., přednáška s besedou
Akce
Expoziční, výstavní a přednášková činnost muzea je doplňována akcemi pro veřejnost, které jsou připravovány tématicky k pořádaným výstavám, výročím nebo k připomenutí nejrůzněj-ších zvyklostí, činností apod.
V roce 2022 uskutečnilo muzeum 15 akcí:
Naučte se tančit charleston!, 12. 3.-13. 3. 2022, taneční lekce s L. Turkovou
Ruční práce první republiky, 24. 3. 2022, rukodělná dílna se spolkem Krušnohorek
Křest publikace muzea Starosti žateckých starostů, 31. 3. 2022, s historičkou muzea
Velikonoční jarmark, 6. 4.-9. 4. 2022, Stará papírna: prodej tradičního velikonočního zboží a výrobků
Muzejní noc, 20. 5. 2022, s programem ve všech třech budovách muzea na téma RETRO od 17.00 do 22 hodin, do které se zapojily i Chrám chmele a piva, Muzeum pivovarnictví, Městská knihovna a spolek A dál? ze Žatce
Posejpka, 15. 6. 2022, připomenutí Božítělové slavnosti a téměř zapomenuté tradice
tvoření obrazců z okvětních lístků, květinová dílna v zahradě muzea
Mezi mlýnskými koly, 20. 6. 2022, muzejní pochod za historií žateckých mlýnů na řece Ohři
Žatecké sochání – 23. 7. 2022, sedmý ročník sochařské dílny - sochání z pórobetonu,
pod vedením zkušeného sochaře v Křížově vile
Musica Barocca, 5. 8. 2022, flétnový koncert v Křížově vile
EHD – Den evropského dědictví v Žatci, 17. 9. 2022. Muzeum bylo organizátorem a koordinátorem této celoměstské akce, jejímž hlavním tématem byly Udržitelné památky – více níže str. 11 této přílohy.
Ježíškova stezka, 11. 11. – 23. 12. 2022, edukační program pro děti a pro rodiny s dětmi (úkoly, tvoření, hry, soutěže, odměny)
Zdobení ozdob, 11. 11. – 23. 12. 2022, doprovodná akce k výstavě ozdob Ornex
Andělská poštovna, 3. 12. 2022, tradiční předvánoční zvyky, psaní Ježíškovi, program s anděly a čertem
Vánoční jarmark, 14. – 17. 12. 2023, prodej vánočního zboží (koření, perníčky, medové výrobky, košíky, patchwork, svíčky, keramika, vánoční dekorace, dřevěné hračky) a tvořivé dílničky
Zápalky pro Karličku, 22. 12. 2022, pohádka v podání loutkoherecké skupiny Jitřenka Žatec

5. WEB muzea www.muzeumzatec.cz
Na svých webových stránkách muzeum informuje o historii i aktuálním dění v muzeu, pořádaných výstavách, o připravovaných a uskutečněných akcích v jednotlivých budovách, nabízených službách, prodeji publikací, prezentuje svoje videa, virtuální prohlídky apod.:


Virtuální prohlídky na webu
- Křížova vila, virtuální prohlídka prostor https://my.matterport.com/show/?m=61qDS8TMmFH

- Šikovné ruce našich babiček, virtuální procházka výstavou

- Emil Holub – Tam za řekou Zambezi, virtuální procházka výstavou

- Zakletá panna, virtuální prohlídka menhiru v zahradě muzea

- Volyňští Češi po roce 1945 v Žatci, virtuální procházka výstavou

Perličky z depozitáře na webuPo pětileté sérii publikování článků o zachráněných exponátech jsme pro rok 2022 připravili Perličky z depozitáře, v nichž jsme se rozhodli prezentovat zajímavé exponáty, které mají svoji historii a příběh. Představili jsme slavné brky, kterými se podepisovali např. císař František I., Ferdinand V., František Karel nebo Štěpán Habsburský, střelecké terče od žateckých starostů, štít patronky města Žatecie, fakturu z kartonážky, diplom pro starostu Hassmanna, portréty Marie Terezie v muzejních sbírkách, překvapení pod Leninem, vánoční válečné odznaky a mnoho dalších skvostů z našich sbírek. Seriál připravila historička muzea PhDr. Milada Krausová, PhD. ve spolupráci s konzervátorkou.
1. díl: Slavné brky, 2. díl Terč od budoucích žateckých starostů 3. díl Štít patronky města Žatecie 4. Faktura z Lűdersdorfovy kartonážky 5. Diplom pro starostu Theodora Hassmanna 6. Rozkaz pro ostrostřelecký sbor 7. Marie Terezie v muzejních sbírkách 8. Pohlednice s králem Gambrinem 9. Plakát k výročí úmrtí T. G. Masaryka 10. Stuha od starostovy manželky Emilie Petrowitzové 11. Překvapení pod Leninem 12. Vánoční válečné odznaky

• Muzejní encyklopedie na webu
Zájemci zde nacházejí příspěvky odborných pracovníků muzea o archeologii a historii Žatecka. Encyklopedie, která je využívána také jako součást expozice Žatecký stroj času, je průběžně doplňována o nové příspěvky.
V r. 2022 byly pro Encyklopedii zpracovány tyto příspěvky:
Lokomotiva ze žateckého cukrovaru
Wenzel Karl
Henrich Zinke
Leo Zuleger
Josef Fischer
Hans Damm
Aegid Christoph Kaiser – děkan
Josef Schöffl
Žatecká chmelová hořká
Gustav Schöffl – Borstendörfer
Friedrich Schöffl
Anton Karl Gnirs
Nepomucká tradice v Žatci
Vzpomínka na Hrnčířské (dnes Nerudovo) náměstí (s překladem básničky)
Pomník prezidenta E. Beneše
Pomník obětem (odsunu) na hřbitově
Pomník Sbratření v Žatci – Příběh pomníku Sbratření v Žatci
Jak se Žatec nedočkal pomníku Lenina
Příběh tanku z Podměstí
Pomník obětem fašismu na Kruhovém náměstí
Pamětní deska Malínským u kostela sv. Jakuba
Pomník Malínským (Památník obětem z Českého Malína)
Pamětní deska Libuše Mrázkové
Za bílým zlatem do Hluban
Morová deska
Památníky věnované letcům v Žatci
Pamětní desky pro kapitána Karla Sabelu
Pomníček na nádraží Žatec – západ
Pamětní deska věnovaná návratu volyňských Čechů
Pomník osvoboditelům na hřbitově

Webové stránky muzea navštívilo v r. 2022 na 36 000 návštěvníků.

Facebook muzea
Instagram
Youtube
Zonerama

6. Zapojení muzea do akcí celostátního charakteru
Noc literatury: muzeum se organizačně zapojilo do programu celostátní akce Noc literatury, která se v Žatci uskutečnila ve středu 21. září 2022 v době od 17.30 do 20.30 hodin. Hlavním garantem akce byla Městská knihovna, čtení probíhalo v Mederově domě a ve Dvoře sv. Jakuba, kde se odehrálo závěrečné scénické čtení v podání spolku Opera Žatec.
Dny evropského dědictví (EHD): EHD 2022 v Žatci, sobota 17. září 2022, 13.00 – 18.00 h. Program EHD 2022 na téma Udržitelné památky byl muzeem připraven tak, aby jeho nabídka byla co nejpestřejší. Kromě prohlídek děkanského, klášterního a evangelického kostela a všech tří muzejních budov se podařilo připravit devět žateckých dvorků – Trafikový, Floriánský, Radniční, Knihovnický, Architektonický, Sousedský, Poštovní, Chmelový, Dětský (výstavy, soutěže, dílničky, čítárna, koncerty, ochutnávky jídel, prodej publikací apod.). Pro náměstí Svobody muzeum připravilo samostatný program v podobě dobového tržiště, na němž kromě ukázek nejrůznějších řemesel probíhaly u vybraných památek živé obrazy z žateckých dějin v podání Rádobydivadla Klapý, spojené s plněním úkolů. Odměnou za správné splnění všech úkolů byla projížďka historickým kočárem taženým dvojspřežím. Texty šesti scének pro živé obrazy zpracovala historička muzea (Sloup Nejsvětější Trojice, chmelnička, Hošťálkův dům, kašna - Boreš, městské opevnění - hradby, hotel Zlatý anděl)
Do akce se zapojily nebo své dvorky poskytly: Městská knihovna v Žatci, Mederův dům, TIC Žatec, spolek A dál?, ukrajinská komunita v Žatci, Dům dětí a mládeže, Chrám chmele a piva a Česká pošta. Akce byla prezentována na webu SHS ČMS – EHD 2022.

7. Návštěvnost muzea, badatelé, knihovna, svatební obřady
Ani v r. 2022 se návštěvnost nevrátila k počtům před epidemií koronaviru. Výstavy, expozice a akce pořádané v budovách muzea navštívilo celkem 4 901 návštěvníků, z toho v hlavní budově 1 835, na pobočce v Křížově vile 1 106 a ve Staré papírně celkem 1 960 osob.
Na akce pořádané muzeem mimo jeho budovy (zejména EHD) přišlo dalších 3 759 zájemců.
Celková roční návštěvnost činí 8 660 osob.

Badatelské návštěvy a dotazy
V průběhu roku 2022 vyřizovali odborní pracovníci muzea celkem 29 badatelských úkonů.

Knihovna muzea
Knihovna muzea umístěná v prostorách Staré papírny slouží jak pracovníkům muzea, tak veřejnosti a badatelům. Knihovnu spravuje v rámci svého úvazku vedoucí výstavnicko-propagačního oddělení muzea. Knihovna je otevřena každou středu od 12. 30 do 16. 30 hodin po předchozím objednání. V roce 2022 bylo realizováno 85 výpůjček.
Ve fondu knihovny bylo k 31. 12. 2022 evidováno celkem 9 157 knihovních jednotek, přírůstek za r. 2022 činil 157 titulů. Fond je zpracováván v programu Clavius.

Svatební obřady v Křížově vile
Pobočka muzea v Křížově vile je pro období duben až září každou poslední sobotu v měsíci vyhrazena pro svatební obřady jako další obřadní místo v Žatci. V r. 2022 se zde uskutečnilo celkem 13 svateb s počtem 387 osob. Účastníci těchto obřadů nejsou započítáváni do celkové návštěvnosti muzea.

8. Publikační činnost zaměstnanců muzea
• Archeolog P. Holodňák se autorsky podílel na publikaci Peksa, V. a kolektiv 2022: Podbořany. 660 let od první písemné zmínky, kam přispěl několika kapitolami o významných archeologických lokalitách Podbořanska.

• P. Holodňák a R. Holodňáková připravili propagační materiály k nové expozici o pokladu (skládačka ve verzi ČJ, AJ, NJ a pexeso s motivy žateckého pokladu), které graficky zpracovala a k tisku připravila M. Klímová.

• V r. 2022 vyšel příspěvek historičky muzea: Krausová, Milada. Jak si v Žatci roku 1921 připomínali Hošťálka. Poohří 10. Památky – parky – putování. Sborník z konference konané v Libochovicích 7. a 8. října 2021. Louny 2022, ISBN 978-80-905007-9-2, ISBN 978-80-905891-7-9, s. 187–198.
Pro Novosedelský zpravodaj:
KRAUSOVÁ, Milada. JUDr. Hans Damm. Novosedelský zpravodaj, r. 12. č. 3, březen 2022, s. 7–8. (1. část)

KRAUSOVÁ, Milada. JUDr. Hans Damm. Novosedelský zpravodaj, r. 12. č. 4, duben 2022, s. 7–8. (2. část)

KRAUSOVÁ, Milada. JUDr. Hans Damm. Novosedelský zpravodaj, r. 12. č. 5, květen 2022, s. 7–8. (3. část)


Ohlasy v tisku a rozhovory s pracovníky muzea
Nová kniha popisuje osudy žateckých starostů. Žatecké noviny č.13, 30. března 2022, s. 7.
(red). Nová muzejní publikace Starosti žateckých starostů. Žatecký zpravodaj, č. 4, 7. dubna 2022 s. 11.

Rozhovor s M. Krausovou k publikaci Starosti žateckých starostů pro 5 PLUS 2:
STRNADOVÁ, Miroslava. Práce starosty nikdy nebyla nudná (rozhovor) 5 PLUS 2. Chomutovsko, Lounsko, Žatecko, r. 11, č. 15, 14. dubna 2022, s. 2–4.

Rozhovor s M. Krausovou – 28. 7. 2022 internetové Krajské listy, redaktor Radovan Lovčí: Málokde jsem se o historii i lidech naučila tolik, jako na sudetoněmeckých srazech, říká žatecká historička

Žatecký deník převzal články historičky z encyklopedie:
Kinšt, Petr. Před 54 lety navštívil Žatec maršál Koněv. Tehdy hrdina, dnes budí kontroverze. 12.5.2022

Kinšt, Petr. Družba Žatec – Kyjev přinesla pomník tanku, ze sochy Lenina sešlo. 27.5.2022

Regionální muzeum zve na nové výstavy i Velikonoční jarmark. Žatecký zpravodaj, č. 4, 7. dubna 2022 s. 11.

9. Účast pracovníků muzea na odborných kolokviích, konferencích, práce v komisích
• Účast na jednáních Rady instituce ÚAPP SZČ v.v.i. v Mostě – P. Holodňák, člen Rady instituce
• Účast na jednáních pracovní skupiny pro propagaci nominovaného statku Žatec a krajina žateckého chmele (UNESCO) – M. Klímová
• Práce v pracovní skupině Strategický plán rozvoje města Žatce 2023-2027 – M. Klímová
• Práce v Komisi kultury a cestovního ruchu při RM Žatce - R. Holodňáková
• Účast na konferenci k čištění archivních dokumentů a knih v NK Praha – J. Kubíková
• Účast na semináři k problematice muzejního marketingu v muzeu Teplice – P. Holodňák, R. Holodňáková
• Účast na konferenci konzervátorů a restaurátorů v muzeu v Třebíči – J. Kubíková

10. Spolupráce s jinými subjekty
Pokračovala spolupráce s institucí Bibliothek, Archiv und Sammlungen: Information & Service (BAS:IS) Österreichische Akademie der Wissenschaften ve Vídni, v rámci níž Regionální muzeum v Žatci zpřístupnilo rakouským badatelům ke studiu a skenování materiály z pozůstalosti arabisty E. Glasera.

Spolupráce s Univerzitou 3. věku
Do vzdělávání dospělých v rámci Univerzity 3. věku se muzeum zapojilo realizací kurzu Regionální dějiny a kulturní památky Žatce. Bylo uskutečněno 10 lekcí v průběhu měsíců červen – říjen 2022.


Spolupráce se školami
Základní školy:
V rámci spolupráce se školami se muzeum podílí na přípravě a realizaci výukových programů. Spolupráce probíhala s 1. ZŠ v Žatci na téma Den s odborníkem + reflexní seminář k projektu + 5 besed v termínech březen – květen 2022.V červnu 2022 byl na téže škole 2x uskutečněn výukový seminář v rámci tzv. reflexe pro projektový den. V září byl uskutečněn 1x a v říjnu 2x projektový den s odborníkem pro ZŠ Zeměchy a v měsíci říjnu 3 procházky pro 2. ZŠ v rámci projektu Moje město.
Spolupráci se školami a univerzitou 3. věku zajišťoval muzejní pedagog-edukátor M. Černý.
Gymnázium:
Muzeum se zapojilo do spolupráce na projektu gymnázia Živá historie, jehož smyslem byla pobídka studentů k zájmu o regionální dějiny, zaktivovat je, aby si vyzkoušeli vyhledávat informace, naučili se citovat literaturu a prameny. Projekt nastavený pro studenty 2.-3. ročníků gymnázia běžel od května do konce listopadu 2022. Bylo stanoveno 5 okruhů, ze kterých studenti vybírali své téma: prostor chmelničky na hlavním náměstí v Žatci, dějiny místa; žatecká synagoga; historické názvy žateckých ulic; dějiny letiště Korea; žatecké památky a pamětní desky. Na projektu spolupracovaly M. Merdová, R. Holodňáková a M. Krausová.

Spolupráce při zápůjčkách předmětů do výstav muzea
Do zbraně (Ondřej Payma Žatec, SHŠ Bohemica Sanguis Praha), 150 let od povodně na Blšance (ČHMÚ Praha), Andělé dneška (E. Neubauerová Žatec), Medvědi na výletě v Žatci (Muzeum strašidel Plzeň), Třpytivá krása (Ornex Rychnov u Jablonce).

Spolupráce při akcích jiných subjektů ve SP
Kromě akcí pořádaných muzeem využívaly v r. 2022 prostory multifunkčního sálu ve Staré papírně tyto subjekty: MaS Vladař – 3 akce, Město Žatec – 6 akcí, Městská knihovna v Žatci – 2 akce.

Další spolupráce
Muzeum poskytlo skeny sbírkových fotografií a materiálů pro:
- novou expozici v žatecké synagoze (p. D. Černý)
- pasportizaci Průzkum a dokumentace žateckých komínů (p. M. Horáček)
- pro knihu Podbořany, 660 let od první písemné zmínky (Město Podbořany)
- pro publikaci v projektu Topomomo (Stiftung Haus Schminke)
- pro publikaci Prameny-Bad Sangerberg (L. Jaša)
- do expozice Mederova domu (Spolek Mederova domu)
- pro projekt Mezi žateckými komíny (Spolek A dál?)

11. Provozní záležitosti
• Bezpečnost provozu
Všechny objekty ve správě muzea jsou zabezpečeny elektronickou (EZS) a požární (EPS) signalizací a v objektu Staré papírny je umístěn i GHZ. Funkčnost systémů byla zajišťována pravidelnými kontrolami a revizemi dodavatelských firem na základě uzavřených servisních smluv. Systém EZS v hlavní budově byl posílen instalací kamerového systému pro její část.
Pro zajištění bezpečnosti provozu slouží i vnitřní kontrolní systém, spočívající v denních a periodických kontrolách pověřenými zaměstnanci muzea na jednotlivých pracovištích.


• Opravy a údržba budov, péče o svěřený majetek
- oprava poruchy klimaboxu č. 2 a výměna topnic u klimaboxu č. 1 v depozitáři Stará papírna
- oprava osvětlení-výměna zářivek v hlavní budově muzea
- vymalování vestibulu, části přízemí hlavní budovy muzea a přednáškového sálu
- opravy omítek a nátěry ve výstavních prostorách v přízemí Křížovy vily
- výměna regulačních ventilů v kotelně a oprava výpadku jedné topné větve ve Staré papírně
- oprava systému EPS – výměna akumulátoru v depozitáři Stará papírna
- drobné údržbářské práce (Stará papírna: oprava pantů vrat, vysušení a úklid po zatečení přívalové dešťové vody, opravy odpadu dřezu, čištění okapů a drobné  klempířské opravy;
hlavní budova: opravy zásuvek a osvětlení, výměna 2 WC)
- zhotovení plechových dvířek k uzávěru plynu dle doporučení kontroly inspektorátu bezpečnosti práce v Křížově vile
Opravy financované ORM:
- dokončení sanace vlhkosti v místnosti 113 ve Staré papírně
- opravy a výměna části klempířských prvků (okapové žlaby, svody), sondáž a čištění kanalizace v Křížově vile

• Majetek pořízený v r. 2022:
Kromě pořízení expozice o Žateckém pokladu z dotace zřizovatele nakoupilo muzeum DHM v hodnotě od 3 000 do 39 999 Kč: 1x vitrína sloupová, 4x sedák-stolička, 1x policový systém, 1x čistička vzduchu, 1x odvlhčovač, 1x tablet, 1x vlhkoměr, 1x altán pro venkovní akce, 1x řezačka papíru, 1x kancelářská židle.

• Zpracování výkazů, rozborů, hlášení, opatření
- Účetní uzávěrky zpracovány ke dni 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. 2022 a odevzdány v požadovaných termínech
- Organizační opatření muzea k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2022 bylo zpracováno dne 19. 4. 2022. Ke stejnému datu byla jmenována inventarizační, DIK a likvidační komise muzea. Inventarizace majetku za r. 2022 byla provedena v souladu s organizačním opatřením a zápis o jejím provedení včetně inventurních soupisů byl předán majetkovému odboru MěÚ v Žatci.
- Roční uzávěrka: přehled hospodaření za r. 2022 byl zpracován a na FO MÚ předán v souladu se stanoveným termínem zřizovatele dne 25. 1. 2023.
- Roční výkaz o muzeu Kult (MK) 14-01 za rok 2022 odeslán NIPOS dne 28. 2. 2023.

V Žatci dne 17. 3. 2023

Zpracovala:
PhDr. Radmila Holodňáková, ředitelka muzea

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod