Doba bronzová

DOBA BRONZOVÁ (2 200 – 800 př. n. l.)

Význam a „ technické vymoženosti"  doby bronzové

První kovové předměty se v našem pravěku vyskytují sice už od sklonku mladší doby kamenné, častěji pak v kulturách pozdní doby kamenné, ale v tehdejším hospodářství ještě neměly podstatnější roli. Jde  zejména o drobné měděné výrobky (drátěné ozdoby, dlátka a dýky), které hrály pro svého majitele úlohu spíše prestižní. Teprve po zavedení znalosti bronzu – první člověkem uměle vyrobené suroviny  -  se postupně prosazuje širší používání tohoto kovu i v produkci běžných pracovních nástrojů (jako první se šířeji prosadily bronzové sekerky). Přírodní zdroje potřebné k jeho výrobě se sice nacházely v Krušných horách (měď mezi Kadaní a Vejprty, cín pak v okolí Krupky na Teplicku a Nejdku na Karlovarsku), ale přímé doklady o jejich dobývání se archeologům odtud zatím nepodařilo získat. Nicméně nápadná bohatost oblastí blízkých výskytu těchto strategických kovů (např. Podbořansko) může nepřímo svědčit o jejich využívání. Podle analýz složení bronzových předmětů byla u nás prokazatelně využívána měď alpská. Rozvoj metalurgie, byť pomalu se prosazující po celou starší dobu bronzovou a omezený nejspíše jen na určitý okruh " specialistů", si vynutil nové znalosti  prospektorské a technologické. Zároveň došlo k rozvoji směny výrobků a postupnému vzniku obchodních sítí, pokrývajících takřka celou Evropu (např. některé kovové výrobky únětického původu se tímto způsobem dostaly až do jižní Skandinávie, na Britské ostrovy či na Balkán). Později se objevují bronzové zbraně (meče, kopí, součásti ochranné zbroje – štíty, pancíře atd.) a v mladší době bronzové i plechové nádoby, tvořící součást luxusních souprav sloužících zejména k pořádání picích obřadů. Tyto prestižní předměty jsou spojovány s existencí vyšší společenské složky, jejíž počátky lze sledovat nejpozději od střední doby bronzové a zřetelně vystupující např. v bohatých hrobech regionálních „knížat" – náčelníků knovízské kultury ze Žatce-Macerky a nejbližšího okolí. Tito lidé, tvořící jakousi nobilitu již společně se svou družinou, mocensky ovládali rozsáhlé územní celky. Vliv a moc těchto „knížat" rostly  i v následující době halštatské a časně laténské.

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod