Eneolit

ENEOLIT – pozdní doba kamenná (4 200 – 2 200 př. n. l.)

Význam a „ technické vymoženosti"  eneolitu

Pozdní doba kamenná (eneolit) představuje časový úsek trvající asi dvě tisíciletí.  V jeho průběhu se odehrály významné změny technické, hospodářské i společenské. V zemědělství se poprvé objevuje využití zvířecí síly. Objev zápřahu (nárožního jha) skotu a s tím související uplatnění oradla – tedy náročného technického zařízení vyžadujícího fyzickou mužskou sílu – posílily postavení muže ve společnosti. S eneolitem se prosazuje klasická párová rodina s vůdčí rolí otce - živitele. Toto postavení podtrhují v hrobech často nalézané atributy muže – bojovníka, zejména kamenné sekeromlaty. Proměna rodiny se promítla do velikosti obydlí. Ta mají v eneolitu již podstatně menší rozměry, svědčící právě pro oddělené bydlení samostatných rodin. Rovněž způsob chovu dobytka zaznamenává podstatné změny. V předchozím neolitu se téměř tři čtvrtiny chovaných kusů porazilo před dosažením dospělosti. Nyní je poměr téměř opačný. Znamená to intenzivní potřebu dospělých dobytčat zejména pro tah a mléko. Vynález kola a taženého povozu (v Evropě známého již od poloviny 4. tisíciletí př. n. l.) si vyžádal postupné budování komunikační sítě, usnadnil dopravu materiálů a významně ovlivnil náhled lidí na vzdálenosti mezi sebou. Začíná se rozvíjet i chov koní. Ti však nebyli využitelní k zápřahu (to umožnil až mnohem pozdější vynález chomoutu), a tak sloužili jako jezdecké zvíře, k přepravě lehkých břemen a také jako zdroj masa. V pozdní době kamenné se již běžně objevuje náročná fortifikační architektura – hradbou a příkopy opevněná výšinná sídla umístěná na strategických místech. Takové stavby již vyžadovaly náročnou  organizaci při řízení většího počtu pracovních sil či jejich obraně. V neposlední řadě jsou hrazená výšinná sídla projevem potřeby něco před někým chránit. Předpokládá se již výraznější role jednotlivce či rodiny ve vztahu k vlastnictví. Důsledkem technického a hospodářského pokroku je majetkové rozvrstvení společnosti. To se mohlo projevovat např. držbou většího počtu dobytka nebo prvních a tedy luxusních měděných předmětů. Šlo především o drobné ozdoby, měděné dýky, sekery a sekeromlaty, které ještě nehrály podstatnější roli při běžných výrobních činnostech, ale byly spíš odznakem odlišného postavení svých majitelů ve společnosti. Rozvoj metalurgie je rovněž jedním z příznačných jevů tohoto období. V produkci keramiky je zřejmý mnohem větší sortiment tvarů a výzdoby, ale i v ostatních oborech se projevuje užší specializace, včetně prokazatelných znalostí základních matematických principů či astronomie, které se uplatnily např. při budování kultovních objektů. Importy různých výrobků a surovin jsou prokázány obchodní kontakty s bližším, ale i velmi vzdáleným okolím (např. Skandinávií, Německem apod.)

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod