Kultura řivnáčská

3 100 – 2 800 př. n. l.

Na našem území se badenské obyvatelstvo pravděpodobně významně podílelo na vzniku následující kultury mladšího eneolitu – kultury řivnáčské (název podle výšinného sídliště na vrchu Řivnáč ve středních Čechách). Dosud je osídlení této kultury známo jen v omezeném prostoru východních, středních a severozápadních Čech. Příznačným jevem té doby je osídlování a opevňování výšinných poloh, i když známa jsou i rovinná sídliště v zemědělsky příhodných oblastech u vodních toků. Podobně jako badenská, i řivnáčská kultura patří k těm úsekům pravěkých dějin Žatecka, o nichž toho zatím mnoho nevíme. Na rozdíl od středních Čech máme v Podkrušnohoří jen několik nálezů z míst, která lze označit jako výšinná (Dolánky - Rubín, Strkovice, Tušimice, Žatec).  Drobné zlomky a soubory keramiky, většinou charakteristického džbánku s převýšeným rohatým uchem (tzv. ansa lunata) pocházejí např. ze Žatce, Rybňan či Trnovan. Sídlištní objekty jsou doloženy z Dobříčan, Bezděkova a Velemyšlevsi. Jisté je, že poprvé v době trvání této kultury se ve středním Poohří objevuje zcela nový typ obydlí: tzv. polozemnice s podlahou zahloubenou pod okolní terén. Od dlouhých povrchových staveb z dřevěných kůlů se tyto domy liší i podstatně menšími rozměry asi kolem 4 x 4 metrů. Příkladem takového typického obydlí je polozemnice objevená v Soběsukách. Téměř čtvercový půdorys domu měl rozměry 3,5 x 3,5 metru, stopy po nosné konstrukci střechy v rozích a uprostřed a na podlaze umístěné ohniště. Z původního inventáře se nalezly zlomky keramiky, zvířecí kosti, větší množství kostěných nástrojů a kamenná sekerka. Na celém území této kultury jsou pohřby doloženy jen v několika případech, a to jak žehem, tak kostrové. Z území severozápadních Čech však není doposud znám jediný prokazatelný hrob této kultury.

Významné lokality: Bezděkov, Dobříčany, Soběsuky, Libočany, Veletice, Žatec

Řivnáčská kultura
Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
vilakriz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.