Kultura řivnáčská

3 100 – 2 800 př. n. l.

Na našem území se badenské obyvatelstvo pravděpodobně významně podílelo na vzniku následující kultury mladšího eneolitu – kultury řivnáčské (název podle výšinného sídliště na vrchu Řivnáč ve středních Čechách). Dosud je osídlení této kultury známo jen v omezeném prostoru východních, středních a severozápadních Čech. Příznačným jevem té doby je osídlování a opevňování výšinných poloh, i když známa jsou i rovinná sídliště v zemědělsky příhodných oblastech u vodních toků. Podobně jako badenská, i řivnáčská kultura patří k těm úsekům pravěkých dějin Žatecka, o nichž toho zatím mnoho nevíme. Na rozdíl od středních Čech máme v Podkrušnohoří jen několik nálezů z míst, která lze označit jako výšinná (Dolánky - Rubín, Strkovice, Tušimice, Žatec).  Drobné zlomky a soubory keramiky, většinou charakteristického džbánku s převýšeným rohatým uchem (tzv. ansa lunata) pocházejí např. ze Žatce, Rybňan či Trnovan. Sídlištní objekty jsou doloženy z Dobříčan, Bezděkova a Velemyšlevsi. Jisté je, že poprvé v době trvání této kultury se ve středním Poohří objevuje zcela nový typ obydlí: tzv. polozemnice s podlahou zahloubenou pod okolní terén. Od dlouhých povrchových staveb z dřevěných kůlů se tyto domy liší i podstatně menšími rozměry asi kolem 4 x 4 metrů. Příkladem takového typického obydlí je polozemnice objevená v Soběsukách. Téměř čtvercový půdorys domu měl rozměry 3,5 x 3,5 metru, stopy po nosné konstrukci střechy v rozích a uprostřed a na podlaze umístěné ohniště. Z původního inventáře se nalezly zlomky keramiky, zvířecí kosti, větší množství kostěných nástrojů a kamenná sekerka. Na celém území této kultury jsou pohřby doloženy jen v několika případech, a to jak žehem, tak kostrové. Z území severozápadních Čech však není doposud znám jediný prokazatelný hrob této kultury.

Významné lokality: Bezděkov, Dobříčany, Soběsuky, Libočany, Veletice, Žatec

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod